Od 1. svibnja operater vam mora otključati mobitel iako ste vezani ugovorom!

0

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) donijela je izmjene dva pravilnika koji jasnije i detaljnije reguliraju prava i obveze korisnika i operatora u elektroničkim komunikacijama.

Najvažnije se izmjene odnose na obvezu jasnoće uvjeta ugovora i cijene usluge, probno razdoblje za usluge u mobilnim mrežama, minimalno trajanje bona, otključavanje mobilnih uređaja za vrijeme trajanja ugovorne obveze, postupak prijenosa broja… HAKOM je u utorak izvijestio da je donio izmjene Pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga te novi Pravilnik o prenosivosti broja, a koji će stupiti na snagu 1. svibnja. Tako će operatori na zahtjevu kojeg korisnik potpisuje morati navesti osnovnu cijenu i sve naknade koje se podmiruju tijekom mjeseca, a sve kako bi korisnik unaprijed znao koliki mu je mjesečni fiksni trošak usluge. Operatorima je propisana i obveza da trajanje računa unaprijed plaćene usluge nakon nadoplate bonom bilo kojeg iznosa mora vrijediti najmanje tri mjeseca od nadoplate, što je do sada bilo prepušteno tržišnoj utakmici, ali je u mnogim slučajevima trajanje bonova manjih iznosa bilo prekratko i čest uzrok nezadovoljstva korisnika, ističu iz HAKOM-a. S obzirom na neusklađenost potrebnog vremena za prijenos broja (tri dana) i otključavanja uređaja (15 dana), HAKOM izmjenama propisao i da svaki korisnik koji ima ugovornu obvezu može u bilo kojem trenutku tražiti od svog operatora otključavanje uređaja. Time se, smatraju u HAKOM-u, mogu izbjeći situacije kada je korisnik raskinuo ugovor i više nije u mreži operatora kod kojeg je nabavio uređaj, a još mu nije otključan uređaj za korištenje u mreži nekog od druga dva operatora. Novost u pravima korisnika je i probno razdoblje uporabe usluga u mrežama pokretnih komunikacija, gdje se probno razdoblje produljuje s dva dana na pet dana, a osim za usluge pristupu internetu vrijedit će i za javne govorne usluge u tim mrežama. Time se korisnicima u mrežama pokretnih komunikacija omogućuje ispitati ispunjava li usluga očekivanu dostupnost na željenim lokacijama.(Lider)