Institucionalni kriminal u županiji i općini Baška Voda!

0

Funkcionalnost baškovodske zajednice-općine  određuje strukturirani politički sustav koji je premrežen osobama koje godinama kontinuirano, planski, organizirano, mafijaškim metodama tumače prava, provode prava, sve u svoju korist i za svoj osobni interes

Općinsko vijeće Općine Baška Vida često posluži za institucionalno legaliziranje nezakonitih radnji, djela, koja imaju karakter kaznenih djela. Zakon propisuje 375 kaznenih djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti. U Baškoj Vodi česta je pojava kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina, koja su posljedica kaznenih djela protiv imovine, kaznena djela protiv okoliša, kaznena djela protiv časti i ugleda. Veći broj kaznenih djela u općini Baška Voda prijavljen je nadležnim institucijama i osobama koje ravnaju – upravljaju tim institucijama,  zaduženim za kazneni progon. Predstavnici tih institucija u većini prijavljenih kaznenih djela počinili su kazneno djelo nečinjenja – nepostupanja. Portal Megamedia svakodnevno zaprimi primjer, koji potvrđuje navode iz teksta. Analizirajući  zapisnike s općinskoga vijeća Baške Vode razvidno je da je cijeli politički proces- sustav  osmišljen na kriminalni način vođenja politike i tumačenja hrvatskih zakona i podzakonskih akata. Načelnik općine Baška Voda ima metodologiju rada kojih bi se mogao postidjeti Al Capone, predsjednik HDZ-a Baška Voda Filip Vidulin također ima metode od kojih bi se mogao postidjeti Lucky Luciano. Optužbe koje dolaze od građana, gradskih vijećnika, koje ukazuju na konkretne predmete , organizirani kriminal načelnika i njegovog zamjenika u općini Baška Voda, ima sličnosti  kaznenih djela  Al Caponea i njegovog  zamjenika. Razlika je samo u tome što Roščić i Vidulin pripadaju organizaciji HDZ, koja ima toliku moć u zaštiti kriminala, a Al Capone i njegovi suradnici to nisu imali. Sud u kaznenom u procesu vještačenja psihijatra i psihologa utvrdio je da Al Capone ima mentalne sposobnosti. Činjenica da Josko Roščić kao načelnik  ima dijagnozu PTSP-a, mentalnu nesposobnost, koja će mu dobro doći ukoliko dođe do postupanja nadležnih institucija po službenoj dužnosti. Svjesni smo da je svaka općina ponaosob složena tvorevina, ali kontinuitet vladanja od 27 godina, s kratkim pauzama , u općini Baška Voda osigurala je Josku Roščiću titulu mafijaša broj 1. Moć vladanja i sposobnosti Joska Roščića može se ogledati pozicioniranjem njegove kćeri Dragice u Hrvatski sabor. Objavom bilo kojega teksta u medijima koji ukazuju na konkretan kriminal Roščića, kao općinskog načelnika, popraćen je obrambenim mehanizmom, zaštite, objavom Dragice Roščić kao saborske zastupnice. Televizijskim prenosom saborske sjednice na kojoj se raspravljalo o novom Zakonu o koncesijama, ukazano je na kriminalnu koncesiju koja je dodjeljena za plažu Zlatni Rat Bol i Luku nautičkog turizma Baška Voda. Zastupnik Bulj ukazo je na nezakonitosti izgradnje marine u Baškoj Vodi, koncesija kojima se pogoduje bespranim graditeljima , da bi se na njegovo izlaganje obrušila Dragica Roščić kao zaštitnik tatinog kriminala. Činjenica je da postoji pisano izvješće o nedostatcima i nesukladnosti od 30.05.2017. godine, koje se odnosi na nezakonitosti u izgradnji Luke nautičkog turizma Baška Voda. Projektna dokumentacija po kojoj su izgrađeni objekti bez zakonitih dozvola, izrađivač Urbos d.o.o. Split i dr. –Idejna rješenja. Konstatirano je da zgrada u luci nije izgrađena u skladu s postojećom Građevinskom dozvolom, kojom se pokušalo legalizirati bespravnu gradnju. U prekršaju je investitor, nadzorna služba i izvođač. U predmetnoj stvari nije se poštivao Zakon o gradnji. Pretvaranje krova iznad restorana u terasu jedna je od nezakonitih makinacija. Promjena fasadnog sustava, stepeništa, elektroinstalacija  mjenja i troškovnike projekta, koji nisu potvrđeni od nadležnih službi. Nezakonitost u izmještanju zgrade prema jugu za 1,5 metara, što uvjetuje izmjenu Građevne dozvole, izmjenu Lokacijske dozvole, što dodatno dokazuje i ukazuje na nezakonitu gradnju u Općini Baška Voda. Produženje rokova izgradnje izvođaču na projektu Lučica  dodatne su nezakonitosti, kao i dodatni droškovi za okoliš, koje iniciraju pojedinci, na čelu s načelnikom Roščićem. Nije za zanemariti podatak da je poduzeće Urbos d.o.o. Split nositelj niza nezakonitosti prilikom donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Baška Voda, koje je evidentirao  nalazom Ljubljanski fakultet u arbitražnom sporu poduzetnika Kruna Žulja – poduzeća Čarolija d.o.o. Namještanjem natječaja za Luku Nautičkog turizma Baška Voda, od strane županijskih činovnika i jednoga činovnika Ministarstva mora, dodatno potvrđuje navode o organiziranom institucionalnom kriminalu, koji se može ogledati u kaznenom djelu protiv gospodarstva i jedinstva hrvatskog tržišta. Povredom ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti poduzeću Grassor d.o.o Baška Voda koji je transparentno ponudio 100 milijuna kuna više investicije u Luku nautičkog turizma Baška Voda, dokazuje institucionalni kriminal činovnika, administracije Republike Hrvatske, koji se konstantno zanemaruje o nadležnih institucija koje su zadužene za kazneni progon po službenoj dužnosti. Dugoročno zabrinjava činjenica da kriminalne instirucije, pojedinci županije, općine Baška Voda imaju svoje poluge moći u Saboru, DORH-u, preko kojih prikrivaju kriminalna djela, bespravne gradnje, nezakonitog nasipanja pomorskog dobra, nezakonitih natječaja itd.

1 KOMENTAR

 1. Postoji pisano izvješće o nedostatcima i nesukladnosti od 30.05.2017. godine, koje se odnosi na nezakonitosti u izgradnji Luke nautičkog turizma Baška Voda. Projektna dokumentacija po kojoj su izgrađeni objekti bez zakonitih dozvola, izrađivač Urbos d.o.o. Split i dr. –Idejna rješenja. Konstatirano je da zgrada u luci nije izgrađena u skladu s postojećom Građevinskom dozvolom, kojom se pokušalo legalizirati bespravnu gradnju. U prekršaju je investitor, nadzorna služba i izvođač. U predmetnoj stvari nije se poštivao Zakon o gradnji. Pretvaranje krova iznad restorana u terasu jedna je od nezakonitih makinacija. Promjena fasadnog sustava, stepeništa, elektroinstalacija mjenja i troškovnike projekta, koji nisu potvrđeni od nadležnih službi. Nezakonitost u izmještanju zgrade prema jugu za 1,5 metara, što uvjetuje izmjenu Građevne dozvole, izmjenu Lokacijske dozvole, što dodatno dokazuje i ukazuje na nezakonitu gradnju u Općini Baška Voda. Produženje rokova izgradnje izvođaču na projektu Lučica dodatne su nezakonitosti, kao i dodatni droškovi za okoliš, koje iniciraju pojedinci, na čelu s načelnikom Roščićem.Pitam se što je radio “nadzor”ili je on bio samo figura sa kojim je kapo od “đavli” upravljao.Svi ti nedostaci dali će se dodatno plačati ako da KOLIKO. To su pitanja koja su zanimljiva mještanima Baške Vode ,dajte nam na to odgovor. Dali ima i jedna investicija da je močvara nije prekrila.Predlažem isušivanje močvare i preventiva prskanje komaraca.

 2. KRIMINALNO DAVANJE KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU-BAŠKA VODA !
  U Dokumentaciji za nadmetanje, kao mogućnost navodi se i zajednica ponuditelja. Pod 6.1.) Odredbe o zajednici ponuditelja, navodi se kako se u zajedničkoj ponudi mora navesti koji će dio Ugovora o koncesiji izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja te u skladu s time, navesti iznos i potrebnu stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje ugovora.
  Jesu li u zajednici ponuditelja dali podatke o tome nalaze li se u sustavu PDV-a, kao što to traži Dokumnetacija za nadmetanje?
  GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o. je, prema izvatku iz sudskog registra, u vlasništvu Općine Baška voda. Predmet poslovanja, uglavnom su komunalne djelatnosti: održavanje javnih površina, cesta, otpad…navode se i lučko-agencijski poslovi → nigdje zakonom nije definirano što su to lučko-agencijski poslovi i pripada li to upravljanje (građenje) marine??
  Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, čl. 2., komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba. Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti, osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnost, osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja, osigurati javnost rada.
  Komunalne djelatnosti definirane su čl. 3. Zakona: opskrba pitkom vodom, odvodnja otpadnih voda, prijevoz putnika u javnom prijevozu, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo, obavljanje dimnjačakrskih poslova, javna rasvjeta.
  GRADINA-BAŠKA VODA d.o.o. obavlja komunalne djelatnosti u obliku propisanim čl. 4. Zakona → trgovačko društvo koje je osnovala jedinica lokalne samouprave. Kao takvo društvo, njegova je primarna zadaća obavljanje komunalnih poslova u granicama danim čl. 3. Zakona. Iako je u registru kao djelatnost društva navedeno npr. i lučko-agencijski poslovi, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, komunalna djelatnost je strogo regulirana djelatnosti kako bi se, prema čl. 2. Zakona, osiguralo trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti, osiguralo održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, osiguralo obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja i osigurala javnost rada.
  Financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti regulirano je čl. 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu: a) iz cijene komunalne usluge, b) iz komunalne usluge, c) iz proračuna jedinica lokalne samouprave, d) iz drugih izvora po posebnim propisima.
  Ako bi GRADINA… započela s obavljanjem komercijalnih poslova koji nisu u domeni komunalnih djelatnosti, dolazi do kršenja osnovnih načela rada propisanih Zakonom o komunalnom gospodarstvu, npr. načelima održivog razvoja, te bi se prekršile odredbe čl. 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu, koje precizira modalitete financiranja obavljanja komunalnih djelatnosti.

  Dodatno pitanje predstavlja visina najavljenih investicija, koja se prikazana kroz dva dijela: Prvo, s jedne strane se govori o već izvršenoj investiciji od cca. 35 milijuna kuna, bez da je predočen ijedan račun kojim bi se „opravdale“ visina investicija. Također, ako se prema uvjetima natječaja zatražene investicije u visini…. (pro futuro odnosno ubuduće), kako je moguće da se netko poziva na investicije koje su navodno (!!!, nigdje nema nikakvog troškovnika uz pripadajuće račune) učinjene prije slanja ponude??? Drugo, ako bi GRADINA sudjelovala u najavljenim investicijama od cca. 15 milijuna kuna, postavlja se pitanje iz kojih će sredstava to činiti i kako će se to odraziti na financiranje komunalnih djelatnosti koje su zadaća Gradine. Ako bi, naime, došlo do poteškoća u financiranju izgradnje marine Baška voda, to se neizbježno reflektira na financijsko poslovanje Gradina (gubitke), čime se krši zakonom propisano načelo održivog razvoja i posljedično bi došlo do znatnog porasta cijene komunalnih usluga na štetu poreznih obveznika, što bi de facto značilo da porezni obveznici pod parolom financiranja komunalnih usluga, zapravo, kroz povećane cijene komunalnih usluga bi financirali izgradnju marine??? Time se ujedno znatno i protivno tržišnim cijenama poskupljuju komunalne usluge, što je protivno osnovnom modalitetu financiranja komunalnih društava u javnom pduzeću – minimizirati cijene usluga uz maksimiziranje poslovne učinkovitosti .

  → Iz Računa dobiti i gubitka GRADINE_BAŠKA VODA do.o..za 2016. Godine (predana Poreznoj upravi 28. 3. 2017. Godine). vidljivo je da je dobit nakon oporezivanja 2016. godine iznosila svega cca. 600 tisuća kuna. Kako društvo koje ima godišnju dobit od cca. 600 tisuća kuna može sudjelovati u financiranju projekata izgradnje marine koji se mjere u desecima milijuna kuna??? Zajmovima od komercijalnih banaka? Banke u tom slučaju upisuju založno pravo (hipoteke) na imovini GRADINA-e, dok u slučaju nemogućnost oplate zajma, založena imovina postaje predmet ovrhe, a građanima Baške vode bude uskraćene komunalne usluge. Znači li da će građani Baške vode u slučaju financijski upitnog rada GRADINA-e prilikom izgradnje marine biti uskraćen npr. odvoz smeća ili pokop umrlih na općinskom groblju?! Sve to samo zato jer se Gradina upustila u poslovni poduhvat za koji, prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, nije kvalificirana, niti raspolaže potrebnom financijskom snagom.
  O financijskom kapacitetu (?) GRADINE govori i podatak iz Bilance za 2016. Godinu (Predana Poreznoj upravi 29. Ožujka 2017.). U njoj se navodi dugotrajna imovina u vrijednosti od svega 567.605 kuna. Od toga nematerijalna imovina u vrijednosti od 1.221 kunu, dok materijalna imovina ima vrijednost 566.384 kune.
  O važnosti komunalnih djelatnosti govori i Upravni sud u svojoj presudi (Us-6291/2003-04), kada kaže: „Komunalne djelatnosti obavljaju se kao javna služba te je uz njihovo obavljanje vezan poseban javni interes s obzirom na vrstu usluga koje se pružaju“ Angažiranjem GRADINA u projektu gradnje marine ugrožava nesmetano pružanje komunalnih usluga na području Baške vode, što je protivno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, koji traži nesmetano i kvalitetno izvršavanje komunalnih usluga na načelu održivog rasta.

  Očito je posrijedi namješteni natječaj, jer nije uvijek običaj da se kao ponuditelj može javiti i zajednica ponuditelja. Postoji sudska praksa koja ukazuje na slučaj kada je ponuditelj mogao biti a) fizička i b) pravna osoba. Na takav natječaj javila se zajednica ponuditelja te je postavljeno pitanje, budući da se na natječaj javila zajednica ponuditelja, može li se zajednica ponuditelja smatrati pravnom osobom. Visoki upravni sud (presuda UsŽ-486/16-2) je presudio da zajednica ponuditelja (konzorcij) nije pravna osoba, te kao takva ne ispunjava uvjetima natječaja, koji govori o a) fizičkoj i b) pravnoj osobi. U našem slučaju simptomatično je da se u uvjetima natječaja kao mogući ponuditelj spominje i zajednica ponuditelja. Dodatno se traži i da u sluačju zajednice ponuditelja oni dostave Konzorcijski ugovor odnosno neki drugi ugovor o uređenju međusobnih odnosa kao zajednica. Jesu li oni to dostavili u dokumentaciji za natječaj???

  ČLANAK: RESTRUKTURIRANJE KOMUNALNIH DRUŠTAVA ČIJI JE OSNIVAČ JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE (ČULINOVIĆ, ZUBOVIĆ)
  → Pravna doktrina naglašava četiri načela na kojima počiva vođenje javnih
  službi. To su načelo kontinuiteta, načelo prilagodljivosti, načelo primata te načelo
  nemerkantilnosti.
  → Postojanje općeg društvenog interesa za obavljanje komunalnih djelatnosti, naglašava važnost subjekata koji su ovlašteni pružati komunalne usluge

 3. Pošiljatelj: Čogelja Stipe [mailto:Stipe.Cogelja@dalmacija.hr]
  Poslano: 16. veljače 2017. 15:13
  Primatelj: Bartulović-Vajler Senka
  Kopija: ‘IGOR BATOŠIĆ’ ; ‘Ante Radic’
  Predmet: Koncesija za luku Baška Voda
  Važnost: Visoko

  Poštovana kolegice,

  nastavno na niže navedeni upit, ovim putem se očitujemo kako institut privremenog koncesijskog rješenja ne postoji.
  Detaljniji odgovor na pitanje nezavisnog vijećnika iz Baške Vode dostavljam u privitku.
  Iz istoga je razvidno kako je Splitsko-dalmatinska županija preporučila Općinskom vijeću Baške Vode da donese Plan o (redovnom) upravljanju pomorskim dobrom – lukom Baška Voda, a sve dok se ne steknu uvjeti raspisivanja natječaja za koncesioniranje iste.
  S obzirom da su se ispunili uvjeti, odnosno donijelo se Rješenje o utvrđivanju granice lučkog područja te je isto upisano u katastar i zemljišnik, na sutrašnju Skupštinu ide Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o namjeri davanja koncesije (mijenja se iz razloga što se na temelju preporuke Ministarstva graditeljstva razdvaja lučko područje od javno-prometnih površina).
  Spomenuta koncesija obuhvaća luku te javno-prometne površine (parking) te je za istu utvrđena početna cijena stalnog i promjenjivog dijela koncesije.
  Pitanje plaćanja koncesijske naknade za razdoblje od isteka koncesije pa sve do potpisivanja novog Ugovora o koncesiji regulirati će se u suradnji s nadležnim institucijama (Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom financija – Carinskom upravom i Općinskim državnim odvjetništvom).

  S poštovanjem,

  Stipe Čogelja, dipl.iur.
  Privremeni pročelnik

  Splitsko-dalmatinska županija
  Upravni odjel za turizam i pomorstvo
  Domovinskog rata 2, HR-21000 Split
  T ++385 21 400 282
  F ++385 21 400 000
  E stipe.cogelja@dalmacija.hr
  W http://www.dalmacija.hr

  ________________________________________

  From: Bartulović-Vajler Senka
  Sent: Tuesday, February 07, 2017 9:34 AM
  To: Čogelja Stipe
  Cc: ibatosic@gmail.com
  Subject: FW: Koncesija za luku Baška Voda

  Poštovani gospodine pročelniče,
  dostavljam Vam upit vijećnika Igora Batošića, te molim Vaš odgovor.
  S poštovanjem,
  Senka Vajler
  Tajništvo Županije

  ________________________________________

  From: Igor [mailto:ibatosic@gmail.com]
  Sent: Tuesday, February 07, 2017 9:25 AM
  To: Bartulović-Vajler Senka
  Subject: Koncesija za luku Baška Voda

  Poštovana,
  prenosim upit nezavisnih viječnika općine Baška Voda u vezi koncesije za njihovu luku.
  Pitanje je: Da li je za istu izdano privremeno koncesijsko rješenje, tko ga je izdao i kome i koliko može trajati?
  S poštovanjem,
  viječnik Igor Batošić

 4. Negativne misli o drugima su u vama, nisu u njima! Vas razaraju, ne njih!

  “Oslobodite se toga otrova, otrova koji rastače vašu dušu. Da bi se oslobodili potrebe da ogovarate, kritizirate, napadate, omalovažavate, ponižavate druge, morate se prije toga očistiti od negativnih misli u sebi koje imate o njima. To je cijena vašeg mira. Zato se uvijek na početku preispitajte koliko ih dobro poznajete, možda samo nešto površno znate o njima ali sigurno ne znate cijelu priču koju su prošli.
  Negativne misli o drugima su u vama, nisu u njima! Koliko puta se dogodilo, kada je izašla iz vas neka loša riječ o drugome, da ste se kasnije bojali da će to doprijeti do njih, razara vas taj osjećaj podvojenosti u kojem se želite drugima svidjeti i u kojem vam idu na živce, potreba da im se približite ali i da pobjegnete što dalje o njih kada ih malo bolje upoznate. Koliko je noći prošlo u kojima ste zabrinuto razmišljali o drugima, ne o sebi?
  Negativne misli o drugima su u vama, nisu u njima! A ta negativnost nije samo misao, to je razbijanje vašega duha, uništavanje vaše snage, gubljenje vašega fokusa na važne stvari u vašem životu. I kada na koncu sve zbrojite i oduzmete shvatitite da s tim negativnim mislima o drugima najviše gubite samo vi, zapravo gubite samo vi. Oni i ne znaju što se u vama zbiva, zašto im idete na živce i zašto se ponašate tako kako se ponašate.
  Prestanite biti okupirani drugima! Živite svoj život. U mislima gledajte svoj put, a ne njihov put. Tek kada tu iskreno zavolite sebe vaša ljubav će doprijeti i do njih i počete će ih mijenjati. Budite jaki kada se suporstavljate svojim lošim mislima, to je vaš najveći neprijatelj, nisu to drugi. Otvorite se i komunicirajte i kada to naprvite počet će pucati svi zidovi. Tada ćete vidjet koliko ste slični i bliski,i nećete više imati potrebu da negativno mislite o njima”.

 5. Molim Vas ne spominjite mene u svemu ovome jer ne sudjelujem niti sam ikada. Ako imam kome što reći to mu i kažem. Svatko od vas ima pravo misliti što hoće, ponašati se kako hoće, i ako misli da je u pravu pisati što hoće. Dosta mi je svih i svakoga. Već dugo se osjećam stranac u mom rodnom mistu. Žalosno je samo to što me se spomene samo onda kad znate da imam zdravstvenih problema. Ako ovo i sada netko ciljano radi, želim mu da mu trenutno bude ovako kako je meni. Gonite se svi u vražju mater. to vam je od mene. stoko jedna. Marina Stošina

 6. I još nešto: ne pada mi napamet ikome govorit što će radit jer ste se fala Bogu svi dobro snašli i ide Vam. Drugo, da iznosin šporku robu vas i vaše dice neću jer ne znan ni ko je koga jeba ni di je bio. Ne znan ništa o vama jer me nije briga. Ako van što triba dođite i pitajte me – vrata su van moje kuće uvik otvorena i ne bojte se neću vas poslin ogovarat okolo i uzdizat se da san van pomogla ko što drugi rade. Sidite mi za stol kad se spustin na rivu i ako imate ljudskosti u sebi recite mi, samo ovako kukavički nemojte jer nema smisla. Ovako pokazujete svoj jad
  Istina, ja se s ovim jako teško nosin i zato van ovako i pišen. Ako van ovo predstavlja zadovoljstvo onda pišite ja van pomoć ne mogu

 7. Da najlipsu imamo zahvaljujuci prirodi i dragom bogu,najbogatiju i najuredeniju e tu se nebi slozio…prije bi se slozio najskuplju i najkorumpiraniju opcinu na rivjeri…

 8. Zadnje vrime u kući se prića o ovim temama , lopovluku.Sin mi postavlja pitanje , mama u koju školu ja trebam ić da mogu krast a da me ne zatvore?

  • Aj ti malo na psihijatriju budalašu. Radi se o organiziranom kriminalu u kojem je i tvoja obitelj ocito. Kradu ,al nama ne dadu! Jeba te Roscic ka kravu

   • Lutko opet kenjas? Oli su te malo oribali pa si se opet nasla pripametna komentirat? Jesi pocela davst racune za parkinge sta ih na crno iznajmljujes a? Nisi?.e ka to napravis onda imas pravo glasa dotada kuco jezik za zube i dalje od tipkovnice!

 9. Ni moja obitelj, a ni ja nemamo ništa od općine, imamo svojih deset prstiju za razliku od vas koji imate samo gorčinu i zavist i zlo u duši…Živio Padrone 😉

 10. Pa meni se cini koliko znam da ni Roscicu nije smetalo u pocetku odakle Kruni milijoni dapace prigrlio ga je sebi i isisao mu dio tih milijona …

 11. Kruno je gospodin koji nikom nije ostao duzan raspolaze svojoim novcem ,placa porez drzavi.a ovaj klosar raspolaze nasim novcem,proracunom ,zaposljava podobne ponasa se kao da je njegova firma..nek Josko Roscic pokaze sta je u zivotu radio osim sto je 25 god nacelnik ,koliko je uplatio drzavi poreza….ma ni kune jos se vodi ko ratni vojni invalid da bi i doprinose na placu izbjegao…jad jad jad

 12. Ja znam da je kruno svima uredno platio zemlju gdje je gradio,svi koji su radili u njega su bili uredno placeni,zaposlio je masu domaci ljudi,izlazio u susret svim kome je bilo potrebno…medutim izmedu ostaloga Roscicu je dao dosta toga ali znate kako to ide nikad dosta …

  • Kruno Žulj je stekao pare švercom i kriminalom u ratu to svi znamo. Ja znan dobro njegov put. Onda je doša ovde kod nas udružio se s domaćim gladnušima i imamo ovo šta imamo danas. Nagradio stotine stanova uništio Bašku Vodu jedino šta je izgradio “konkretno” to je onaj Milenij aparthotelčić gotiju od 10 eura a i to je proda. Taj je lik jedna od najcrnijih ličnosti u povijesti Baške Vode, da Bog da da nikad nije nogon kročio u ovu općinu.

 13. Rat je rat i nedaj boze nikome ..mnogi veliki hrvati koji se tako danas nazivaju obogatili su se u ratu ..ali ako je to razlog za usporedbu kruno je krao pa moze i roscic e to je vec opasno….od rata je proslo dvadeset god,kriminal u baskoj vodi se nastavlja i nastavlja odredene glave drze cijelu opcinu ko svoju prciju…pa nije zulj jedini koji ukaziva na kriminal ima tu velik broj ljudi…kriminal je kriminal nije bitno tko ga radi

 14. Sram te bilo govno jedno kako mozes rec da je gospodin Zulj unistio basku vodu kad svi znamo da ju je on i stvorio i izgradio I makarsku.a vi sto procate najgore o Zulju mora da ste Joskovi dousnici

 15. Cerce pravo na psihijatriju jesi ti zdrava rec da je zulj stvorio basku vodu i makarsku? Kako te nije sram? Stvorili su je pojedinci i ljzdi svojim radom i nasljedem a zulj je jedan od poduzetnika u nizu bgmi i ti si neka bleka

 16. Pogledajte njegove spijune samo i bit ce vam jasno a vi sto serete protiv glavnog lopova skoro ste svi bili s njime imaliste koristi pa vas je odjeba i onda ajmo protiv njega a kaze se ili kra ili drza vricu isto je to ali nema veze opet ce te zajedno na bilice

 17. Sta se zamarate ercegovackim gadovima . Nijedno ime nije hrvatsko ni firme pa ni mega media
  Sta oni znaju o hrvatskom i sta oni uopce rade u hrvatskoj. Molim Vas selite svi nazad u hercegovinu odakle ste i dosli i tamo stvarajte svoja pravila . Neka vam se mama i tata zovu mafija i hrvatska pi…vam materina bosanska

 18. Bosanac ,Izgleda Da si Jako Ljubomoran na Bosance Tko ti je kriv sta Si proda Cilu Djedovinu!! I ništa Nisi Uspio U životu A ,glupi Dalmatinci Neradnici prodali Sve Bosancima i Sad im Je svak kriv Jer Su Se snašli Ha ha Glupsone!

 19. Lipo li je radit judi moji! A evo vidis 95 % baskovoske mladosti ladi m…po rivi i spava do podne kada su normalni judi pola posla ucinili. E sad, gadno je svitu sta niste dicu naucili RADIT I STVARAT! Naucili ste dicu ovome: nece moj sin nosat gajbe, nece moja cer u ducan e necedu u ovoga jer je vaki e necedu u onoga jer je naki!! E nedan gusta itd…onda se dizu krediti pa se lipo k* s onim sta NEMATE! Pa lipo dodu judi i vi im prodajete zemlje, placeve, kuce i sl.i na kraju placete e dubrad hercegovci e dubrad bosanci e stoka e lupezi e ukrali, zajebali i tome slicno, poanta je sami ste skuvali pa lipo kusajte a sposobne jude lipo ostavit na miru! Cinjenica je ovakva, sve vama najgore je upravo iz mista, starosjedioci kako volite kazat, od kurbaluka do droge, pijancevanja i svega ostalog! Onda su vsm i za to krivi svi okolo osim vas!! Manje lajat i uvatit se posla jer ko hoce radit za njega se posal moze naci!!

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime