Akcijski plan za kulturni turizam u Makarskoj

0

Grad Makarska pokrenuo je izradu Akcijskog plana kulturnog turizma čiji je cilj izraditi smjernice za kreiranje specijalizirane autentične turističke proizvode kulturnog turizma, definiranje razvojnih mjera kulturnog turizma, kulturno-turističkih projekata grada Makarske te izrada smjernica za realizaciju istih.

Kako bi se dokument što kvalitetnije pripremio imenovana je radna grupa: Lidija Vukadin Vranješ – Grad Makarska, Sandra Vranješ – Grad Makarska, Josip Karamatić – Gradska galerija Antuna Gojaka, Ana Nakić – Gradska knjižnica, Marinko Tomasović – Gradski muzej Makarska, Tonći Lalić – Turistička zajednica, Petar Kelvišer – Građanska inicijativa “Ruke za bolju Makarsku”, Marina Josipović – Hotel Park Makarska, FA Tempet Makarska i Ivana Pivac Ivandić – Hotel Punta Osejave. – Turizam je u gradu Makarskoj najvažnija gospodarska aktivnost te je na temelju te činjenice razvoju selektivnih vrsta turizma potrebno pristupiti planski. Grad Makarska veliki potencijal vidi u razvoju kulturnog turizma, s obzirom da se radi o proizvodu koji čini motiv dolaska i izvan glavne turističke sezone, a kako bi se smanjila ovisnost o dominantnom proizvodu sunca i mora. Također, razvoj kulturnog turizma jedan je od nositelja Strategije razvoja turizma do 2020. godine, te jedan od deset turističkih proizvoda na kojima će se graditi budućnost turizma, posebice u razdoblju pred i posezone. Osim toga, Grad Makarska je trenutno u pripremi nekoliko kulturno-turističkih projekta, čija se realizacija treba planirati razvojnim dokumentom, pojasnila je Lidija Vukadin Vranješ, savjetnica za projekte i razvoj Grada Makarske. Metodologija izrade Akcijskog plana predviđa analizu postojećeg stanja, primarna istraživanja o kulturno-turističkom potencijalu grada Makarske, definiranje resursne osnove, preliminarne analize i procjene tržišnog stanja, definiranje vizije, misije, strateških ciljeva razvoja kulturnog turizma grada Makarske, SWOT analizu i sl. Za potrebe istraživanja predviđene su i dvije radionice sa predstavnicima gospodarskog, javnog i civilnog sektora. Nakon završetka izrade Akcijskog plana razvoja kulturnog turizma, dokument će se prezentirati i dati na uvid zainteresiranoj javnosti, prije njegova usvajanja od strane Gradskog vijeća.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime