Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam nekretnina iz Programa društvenopoticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam stanova na lokaciji Metković, APN je objavio konačne liste prihvaćenih i odbijenih zahtjeva

Evo liste reda prvenstva za najam stana iz Programa društveno poticane stanogradnje:

Zbog velikog broja telefonskih upita zainteresiranih stranaka u svezi objašnjenja prilikom bodovanja pojedinih kriterija, a koji bi mogli biti razlog za moguće ulaganje prigovora objavljujemo slijedeća objašnjenja.

Povjerenstvo za utvrđivanje Liste reda prvenstva prilikom određivanja broja bodova po navedenim kriterijima zauzelo je slijedeća stanovišta:

  1. „STAMBENI STATUS“

za status najmoprimca podstanara kod pravne ili fizičke osobe sa slobodno ugovorenom najamninom

– priznaju se isključivo ugovori o najmu koji su sklopljeni zaključno sa 16. prosincem 2018. godine, a koji su ovjereni od strane javnog bilježnika ili imaju žig porezne uprave zaključno sa 16. prosincem 2018. godine ili je priloženo Rješenje porezne uprave iz koje je razvidno da je najmodavcu određen porez i prirez na dohodak od imovine radi iznajmljivanja nekretnine podnositelju zahtjeva za najam ili članu njegovog obiteljskog domaćinstva zaključno s 16. prosincem 2018. godine ili je priložena potvrda nadležne porezne uprave o urednoj prijavi poreza na dobit i nepostojanju duga ukoliko je najmodavac pravna osoba.

  1. za status stanovanja kod člana obiteljskog domaćinstva
    • priznaju se isključivo zahtjevi kojima su priloženi z.k. izvadci navedene

nekretnine te rodni listovi kojima se povezuju vlasnik nekretnine sa podnositeljem zahtjeva ili članom njegovog budućeg obiteljskog domaćinstva koji je naveden u zahtjevu kao osoba koja će zajedno s podnositeljem koristiti stan iz Programa POS-a. Kao vlasnik nekretnine priznaju se isključivo roditelji, djeca, djedovi i bake te braća i sestre podnositelja zahtjeva odnosno člana njegovog budućeg obiteljskog domaćinstva koji je naveden u zahtjevu kao osoba koja će zajedno s podnositeljem koristiti stan iz Programa POS-a.

RAZLOG: Povjerenstvo kao članove sadašnjeg obiteljskog domaćinstva koji su vlasnici nekretnina nije prihvaćalo daljnju rodbinu (stričevi, ujaci, tetke, strine, bratići, sestrične i sl.) kao ni kumove, šogore i prijatelje jer se isti ne smatraju užom obitelji te je u suprotnosti s intencijom APN-a da da prioritet mladim ljudima koji se nisu osamostalili u smislu samostalnog stanovanja.

  1. ODREĐIVANJE „UKUPNOG PROSJEČNOG MJESEČNOG PRIHODA“
  • određivanje ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva je izvršeno na način da se zbroj svih prihoda koji su dostavljeni u formi službenih obrazaca sa žigom i potpisom porezne uprave odnosno poslodavaca dijelio s 22 mjeseca (cijela 2017. godina i prvih 10 mjeseci 2018. godine).

RAZLOG: Radi potpune objektivnosti, Povjerenstvo nije pristajalo da u slučajevima kada podnositelji zahtjeva i članovi njihovog obiteljskog domaćinstva nisu radili izvjestan period unutar gore navedenog razdoblja uzimaju u obzir samo mjesece kada su isti ostvarivali prihode.

Time bi bili zakinuti ostali podnositelji koji su prikazivali sve prihode bez obzira što su u pojedinim intervalima isti bili manji pa su time umanjivali ukupni prosjek. Također se nisu priznavali prihodi od studenog 2018. do siječnja 2019. godine iako bi se njima ukupni prosječni mjesečni prihod mogao uvećati.

Objavljujemo i listu odbijenih zahtjeva sa sljedećim pojašnjenjima.

Razlozi za neuvrštavanje zahtjeva za najam stana na listu reda prvenstva su slijedeći:

  • podnositelji ili članovi njihova zajedničkog domaćinstva imaju u vlasništvu odgovarajuću nekretninu namijenjenu stanovanju, na području gdje se nalazi nekretnina koja se daje u najam,
  • podnositelji ili članovi njihovog zajedničkog obiteljskog domaćinstva su podnijeli 2 ili više zahtjeva za najam stana na istoj lokaciji.
  • podnositelji su osobe kojima iznos predviđene najamnine za stan s najmanjom kvadraturom (stan od 45,88 m2 = prosječni ukupni mjesečni prihodi manji od 2905,73 kune) predstavlja više od 30 % ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva
  • nije dostavljen zahtjev za najam nekretnina već samo prilozi

Sukladno članku 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni konačni red prvenstva, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu APN-a u roku od 8 dana od dana objavljivanja (7. veljače 2019.) liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici APN-a (istek roka – 15. veljače 2019),  a o osnovanosti prigovora odlučuje direktor APN-a.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime