Hrvatski sabor donio je Rezoluciju o debljini koja je jučer i službeno stupila na snagu. U nastavku pročitajte što sve unutra piše

Uvažavajući:
– odredbe Ustava Republike Hrvatske kojima je utvrđeno da država
osigurava uvjete za zdrav život svojih građana
– definiciju debljine kao kompleksne bolesti s brojnim, složenim
uzrocima koja je karakterizirana prekomjernim nakupljanjem masnog tkiva te povezana s povećanim rizikom za mnoge druge bolesti
(WHO European regional Obesity Report 2022)
– činjenicu da zbog povećane tjelesne mase nastaju brojne kliničke
komplikacije koje smanjuju kvalitetu života, radnu sposobnost i životni vijek oboljelih
– činjenicu da debljina zadire u sve sfere života pojedinca, ali također interferira s boljitkom i napretkom cijelog društva te uz medicinske ima i socioekonomske, psihološke, demografske i mnoge
druge negativne posljedice
– Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine za razdoblje od 2010. do 2012. godine
– planirano usvajanje novog Akcijskog plana za prevenciju debljine
od 2023. do 2026. godine
– Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027.
godine
– Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine
– hrvatske smjernice za liječenje odraslih osoba s debljinom
– tvrdnju Eurostata po kojoj Republika Hrvatska zajedno s Maltom
ima od svih zemalja Europske unije najveću prevalenciju osoba s
prekomjernom tjelesnom masom i debljinom
– podatak da je u 2019. godini samo 34% odraslih u Hrvatskoj imalo normalnu tjelesnu masu, a čak 65% prekomjernu, od čega 23%
debljinu
– procjenu da će udio osoba s debljinom u Republici Hrvatskoj u

 1. godini iznositi 32,40% ili 489.838 za muškarce i 30,49% ili
  504.897 za žene (World Obesity Atlas 2022)
  – procjenu da će udio djece s debljinom u Republici Hrvatskoj u
 2. godini iznositi 23,19% za dob od pet do devet godina i 16,37%
  za dob od 10 do 19 godina (World Obesity Atlas 2022)
  – izloženost sve većeg dijela populacije rizicima koji uzrokuju ili
  potiču nastanak debljine
  – ekonomske učinke prekomjerne tjelesne mase i debljine, uključujući direktne i indirektne troškove
  – Izvješće Svjetske federacije za debljinu u 2019. godini u kojem
  je ekonomski utjecaj (direktni i indirektni troškovi) prekomjerne
  tjelesne mase i debljine za Republiku Hrvatsku procijenjen na 1,68
  milijardi USD, što je ekvivalent od 407 USD per capita i 2,7% bruto
  domaćeg proizvoda (BDP)
  – procjenu Svjetske federacije za debljinu da će se do 2030. godine ekonomski utjecaj debljine u Republici Hrvatskoj povećati
  na 2,56 milijardi USD, dok će se do 2060. godine povećati na 7,7
  milijardi USD, što je ekvivalent od 2487 USD per capita i 3,5%
  BDP-a
  Hrvatski sabor na sjednici 21. travnja 2023. donosi
  REZOLUCIJU
  O DEBLJINI
  i predlaže svim nadležnim institucijama – Vladi Republike Hrvatske,
  Ministarstvu zdravstva, Ministarstvu financija, Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Ministarstvu turizma i sporta, Hrvatskom zavodu za

zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Središnjem državnom uredu za demografiju i mlade, institucijama pravobranitelja u Republici Hrvatskoj: pravobranitelju za djecu, pravobranitelju
za osobe s invaliditetom i pučkom pravobranitelju te svim zdravstvenim
institucijama, gospodarskim subjektima, medijima i ostalim relevantnim dionicima da:

 1. poduzmu sve odgovarajuće korake iz djelokruga svoje odgovornosti u
  vezi sa sprječavanjem, dijagnosticiranjem i liječenjem debljine u svrhu
  smanjenja broja oboljelih od debljine
 2. pruže potporu u organiziranju i financiranju svih postupaka čiji je cilj
  smanjivanje broja oboljelih od debljine
 3. promiču zdrave načine života, a osobito pravilnu prehranu, tjelesnu
  aktivnost, održavanje odgovarajuće tjelesne mase, nepušenje, izbjegavanje prekomjerne konzumacije alkohola i kontrolu povišenih vrijednosti
  tlaka i masnoća te zdravo okruženje
 4. potiču sredstva javnog informiranja u prenošenju informacija o prekomjernoj tjelesnoj masi i debljini te načinima prevencije, dijagnosticiranja i liječenja
 5. promiču svijest o potrebi redovitih preventivnih zdravstvenih pregleda prilagođenih dobi i spolu stanovništva
 6. potiču znanstvene institucije na istraživanje i širenje novih spoznaja
  o debljini, posebice istraživanja na području primarne prevencije i dijagnosticiranja prekomjerne tjelesne mase i debljine, te lijekova i drugih
  postupaka liječenja
 7. poduzmu sve mjere, uključujući i zakonodavne, u cilju osiguravanja zdravih preduvjeta u odgojno-obrazovnim ustanovama, na radnom
  mjestu, kao i okolišu
 8. osiguraju rad multidisciplinarnih timova radi najboljeg mogućeg načina prevencije, dijagnostike i liječenja svih oboljelih od debljine te brige
  o kvaliteti života
 9. osiguraju nadopunjavanje mreže ustanova i timova, uključujući timove primarne zdravstvene zaštite, u skladu s Nacionalnim planom
  razvoja zdravstva
 10. omoguće svakoj osobi zdravo okruženje, jednaku dostupnost obvezujućih postupaka liječenja, jednaku skrb te stručnu i nestigmatizirajuću
  pomoć bez obzira na ekonomski ili socijalni status
 11. osiguraju brz prijenos potvrđenih znanstvenih rezultata istraživanja
  u području promicanja zdravlja i prevencije debljine te klinički primjenjive metode dijagnosticiranja i optimalnih načina liječenja debljine
 12. osiguraju uvjete za uspostavu integriranog sustava praćenja uhranjenosti te potiču razvoj jedinstvene kliničke baze podataka i time omogućuju strateško planiranje prevencije i evaluacije skrbi za osobe koje
  žive s debljinom
 13. Ministarstvo zdravstva, u suradnji s upravnim tijelima, stručnim
  institucijama i udrugama, pripremi Strategiju kojom bi se usklađivali
  svi budući relevantni dokumenti za srednjoročno razdoblje u kojem će
  sveobuhvatno zaživjeti načela navedena u Rezoluciji.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime