Društveno poduzeće Uljara s p.o. Makarska, osnovano je
1960. kao zadružno poduzeće za otkup i preradu maslina. Do
1993., kada je obavljena pretvorba društvenog poduzeća, po-
slovalo je pod tvrtkom Uljara Makarska, društveno poduzeće
za proizvodnju i prodaju ulja, Makarska, Put žrtava fašizma
14.

Šifra djelatnosti društvenog poduzeća je 013080, a matič-
ni broj subjekta upisa 3366740. Djelatnost poduzeća je pro-
izvodnja i dorada maslinovog i miješanog maslinovog ulja,
proizvodnja i dorada drugih biljnih ulja i proizvoda na osnovi
biljnih masnoća, prerada maslina iz vlastite proizvodnje, ot-
kupa i uslužna prerada, podizanje i uzgoj maslinika i drugih
uljarskih kultura, organiziranje poljoprivredne proizvodnje
kod individualnih proizvođača putem ugovaranja koopera-
cije, obavljanje usluga s poljoprivrednim strojevima, te dava-
nje stručnih savjeta, konzerviranje maslina, otkup maslina i
drugih uljarica u cilju prerade i konzerviranja, te plasmana
na tržište, prodaja ulja, proizvoda na osnovi biljnih masnoća i
maslina, trgovina na veliko i malo neprehrambenim proizvo-
dima i drugo. Poduzeće je organizirano putem radne jedini-
ce punionice ulja i pogon prerade maslina, radne jedinice za
održavanje, radne jedinice za poslove komercijale uz prateće
stručne i administrativne poslove.
Ovlaštena osoba za predstavljanje i zastupanje društvenog
poduzeća u vrijeme pretvorbe bio je direktor Radovan Iviče-
vić, dipl. ing. Na dan 31. prosinca 1991. poduzeće je imalo 70
stalno zaposlenih djelatnika.
Prema bilanci stanja na dan 31. prosinca 1991. ukupna ak-
tiva, odnosno pasiva iskazane su u iznosu 361.957.000.- HRD
ili 6.581.036,- DEM (1,- DEM = 55.- HRD). Ukupni priho-
di za 1991. iskazani su u iznosu 190.950.000.- HRD, uku-
pni rashodi u iznosu 184.736.000.- HRD, te dobit u iznosu
6.214.000.- HRD.
Na temelju Rješenja Okružnog privrednog suda u Spli-
tu broj Fi – 2048/93 od 29. travnja 1993. upisano je trgovač-
ko društvo Uljara d.d., Makarska, Žrtava fašizma 14. na način
da je izvršena pretvorba poduzeća u društvenom vlasništvu u
dioničko društvo. Temeljni kapital društva Uljara d.d. (dalje:
Društvo) upisan je u iznosu 1.866.573.000 HRD ili 3.963.000,-
DEM preračunano po srednjem tečaju Narodne banke Hrvat-
ske na dan 28. prosinca 1992. (1,- DEM = 471 HRD).
Na temelju odluke skupštine Društva, te Rješenja Trgo-
vačkog suda u Splitu broj Fi – 4400/94 od 12. svibnja 1994.
Društvo je promijenilo naziv tvrtke i sjedišta. Upisana tvrtka
Skupština društva je 15. rujna 1995. usvojila statut usklađen
s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a rješenjem Tr-
govačkog suda od 21. veljače 1996. upisano je u registar suda
usklađenje općih akata sa Zakonom o trgovačkim društvima.
Na temelju odluke skupština Društva, u sudski registar upi-
sano je 9. veljače 1999. usklađenje temeljnog kapitala Društva
sa Zakonom o trgovačkim društvima. Vrijednost temeljnog
kapitala utvrđena je u iznosu 13.953.600,00 HRK i podijeljena
je na 46 512 dionica, nominalne vrijednosti 300,00 HRK po
dionici. Prenominiranje je obavljeno na temelju odluke skup-
štine dioničara, koja je održana 29. prosinca 1997.
Društvo je 17. ožujka 2000. zaključilo ugovor o pripajanju
povezanog društva Pekar d.d. Društvu. Društvo je imalo u
vlasništvu 47 394 redovnih dionica društva nominalne vri-
jednosti 14.218.200,00 HRK ili 94,53% temeljnog kapitala.
Preostale 2 742 dionice nominalne vrijednosti 822.600,00
HRK ili 5,47% temeljnog kapitala bilo je u vlasništvu Fonda i
malih dioničara. Temeljni kapital društva Pekar d.d. iznosio
je 15.040.800,00 HRK.
Skupština Društva i skupština društva Pekar d.d. prihva-
tili su 10. svibnja 2000. ugovor o pripajanju društva Pekar
d.d. i usvojili izvješće revizora o obavljenoj reviziji pripaja-
nja. Nakon pripajanja skupština Društva donijela je odluku o
povećanju temeljnog kapitala Društva s iznosa 13.953.600,00
HRK za iznos 822.600,00 HRK na iznos 14.776.200,00 HRK.
Povećanje temeljnog kapitala obavljeno je radi izdavanja re-
dovnih dionica Društva i dodjele dionica malim dioničarima
pripojenog društva. Mali dioničari društva Pekar d.d. prije
pripajanja imali su u vlasništvu 1 724 dionice, a Fond 1 018
dionica, odnosno ukupno 2 742 dionica, nominalne vrijed-
nosti 822.600,00 HRK ili 5,47% temeljnog kapitala društva
Pekar d.d. Povećanje temeljnog kapitala Društva obavljeno je
10. svibnja 2000. na temelju odluke skupštine Društva uno-
šenjem imovine pripojenog društva u Društvo, a u svrhe iz-
davanja dionica drugim dioničarima pripojenog društva u
omjeru 1:1, odnosno 2 742 dionice pojedinačne nominalne
vrijednosti 300,00 HRK. Nakon pripajanja Fondu je prene-
seno 1 018, a malim dioničarima 1 724 redovnih dionica
Društva serije B koje nose ista prava kao i osnivačke dionice
Društva serije A.
Na temelju prijava za upis u sudski registar koje su podne-
sene od ovlaštenih osoba Društva i društva Pekar d.d. Trgo-
vački sud u Splitu je 21. srpnja 2000. donio rješenje o pripa-
janju, zabilježbu o prestanku poslovanja pripojenog društva
Pekar d.d. i rješenje o upisu povećanja temeljnog kapitala
Društva, te je prihvatio izjavu javnog bilježnika kao povjere-
nika za preuzimanje dionica od Društva da je primio isprave
o izdanim dionicama i dokaz o upisu prava na dionicama u
korist dioničara pripojenog društva u omjeru 1:1 u skladu s
ugovorom o pripajanju.
Odluku o pretvorbi društvenog poduzeća Uljara s.p.o.
Makarska donio je radnički savjet na sjednici održanoj 26.
lipnja 1992. kojom se društveno poduzeće pretvara u dionič-
ko društvo. Radnički savjet činili su predsjednik Teofil Lalić
i članovi Marija Bodlović, Niko Mijačević, Zoran Panić, Kate
Staničić i Roko Puharić. Za provedbu pretvorbe imenovana
je radna skupina od osam članova i to: Radovan Ivičević, di-
rektor, Nataša Knerp, rukovoditeljica radne zajednice, Mla-
den Puharić, rukovoditelj razvoja i investicija, Ante Beroš,
rukovoditelj proizvodnje, Tea Botica, rukovoditeljica pravne
službe, Nevenka Alfirević, rukovoditeljica računovodstva i fi-
nancija, Milenka Šererer, rukovoditeljica održavanja, Omer
Nametak, dipl. inž. arh. i Nedo Srzić, sudski vještak za poljo-
privredu.
Odlukom o pretvorbi društveno poduzeće pretvara se u
dioničko društvo prodajom poduzeća, odnosno idealnog di-
jela procijenjene vrijednosti poduzeća u iznosu 174.703.100.-
HRD ili 3.176.420,- DEM (1,- DEM= 55.- HRD) i ulaganjem
kapitala u iznosu 25.685.000.- HRD ili 467.000,- DEM.-.
Prema podatcima navedenim u Odluci o pretvorbi temelj-
ni kapital društva iznosi 3.643.420,- DEM i dijeli se na 36 434
dionice, nominalne vrijednosti 100,- DEM po dionici.
Odlukom o pretvorbi određen je model pretvorbe, pre-
ma kojem se društveno poduzeće pretvara u dioničko druš-
tvo prodajom poduzeća ili idealnog dijela poduzeća na način
da zaposleni i ranije zaposleni mogu kupiti 50,00% dionica
s popustom i 50,00% dionica bez popusta. Dionice koje ne
upišu zaposleni i ranije zaposleni ponudit će se na prodaju,
pod istim uvjetima, osobama iz članka 5. stavak 2. točka 2.
Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.
Neupisane i neprodane dionice prodaju se putem javnog
poziva fizičkim i pravnim osobama bez prava na popust i
obročno plaćanje. Prodaja poduzeća obavit će se na temelju
javno prikupljenih ponuda za upis i otkup dionica. Dionice

Odlukom o pretvorbi utvrđeno je da se u procijenjenu vri-
jednost poduzeća ne uključuje vrijednost stanova na kojima
postoji stanarsko pravo, vrijednost poljoprivrednog zemljišta
(59 506 m2 ) na kojem je u skladu sa Zakonom o poljoprivred-
nom zemljištu (Narodne novine 34/91) Republika Hrvatska
postala nositeljem vlasničkih prava. U skladu s Odlukom o
pretvorbi stanovi su predani na gospodarenje nadležnom
fondu u stambenom i komunalnom gospodarstvu. Uz odlu-
ku o pretvorbi priložen je popis poljoprivrednog zemljišta s
podatcima o površini i lokaciji i knjigovodstvenoj vrijednosti
koja je iznosila 57.852.520.- HRD ili 1.051.864,- DEM.
U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pretvorbi druš-
tvenih poduzeća, Agenciji za restrukturiranje i razvoj (dalje u
tekstu: Agencija) dana 30. lipnja 1992. dostavljena je Odluka
o pretvorbi i druga propisana dokumentacija, i to: program
pretvorbe, izvještaj Službe društvenog knjigovodstva o za-
konitosti i realnosti godišnjeg obračuna za 1991., podatci o
poslovanju s ocjenom boniteta poduzeća, razvojni program,
podatci i dokazi o pravu korištenja, izvod iz sudskog registra
i elaborat o procijenjenoj vrijednosti poduzeća.
Poduzeće nije provelo pretvorbu po odluci o pretvorbi do-
nesenoj koncem lipnja 1992., već je 7. prosinca 1992. upravni
odbor donio odluku o izmjeni odluke o pretvorbi, izmjeni
programa pretvorbe i izmjeni elaborata o procijenjenoj vri-
jednosti poduzeća.
Dokumentacija o provedbi pretvorbe poduzeća izmije-
njena je na temelju zahtjeva Agencije od 26. kolovoza 1992.
kojim je zatražena izmjena i dopuna elaborata o pretvorbi
u dijelu koji se odnosi na procjenu vrijednosti građevin-
skih objekata i zemljišta, te uređenje imovinsko pravnih
odnosa o podjeli sporne imovine s poduzećem Amfora
Makarska i njeno uključivanje u procijenjenu vrijednost
poduzeća.
U zahtjevu Agencije utvrđeno je da nakon dostave izmi-
jenjene dokumentacije o pretvorbi teče novi rok od 60 dana
za izdavanje potvrde o suglasnosti na namjeravanu pretvorbu
društvenog poduzeća.
Na temelju izmijenjenih dokumenata 8. prosinca 1992.
poduzeće je uputilo Agenciji zahtjev za izdavanje suglasnosti
na namjeravanu pretvorbu.
Izmjenama odluke o pretvorbi utvrđeno je da procijenje-
na vrijednost poduzeća iznosi 1.646.616.- HRD ili 3.496.000,-
DEM preračunano po srednjem tečaju Narodne banke Hr-
vatske na dan 28. prosinca 1992., te dodatno ulaganje kapitala
u iznosu 467.000,- DEM za koje će biti izdane dionice. Vrijed-
nost temeljnog kapitala društvenog poduzeća, prema izmje-
nama i dopunama odluke o pretvorbi iznosi 1.866.573.- HRD
ili 3.963.000,- DEM (1,- DEM= 471.- HRD) i dijeli se na 39
630 dionica. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 100,-
DEM.
Za svaku poslovnu godinu od 1993. do 2000., ovlaštena
revizorska tvrtka obavila je reviziju temeljnih financijskih
izvještaja Društva. Revizijom je utvrđeno da temeljni finan-
cijski izvještaji iskazuju objektivno i realno financijsko stanje
i rezultate poslovanja Društva. Društvo je od pretvorbe do
konca 1996. poslovalo s dobiti. Na temelju odluka Skupštine
o prihvaćanju temeljnih financijskih izvještaja dobit je raspo-
ređena u zadržanu dobit Društva. Od 1997. do konca 2001.,
Društvo posluje s gubitkom koji je u 1997. i 1998. pokriven
iz zadržane dobiti iz prethodnih godina, dok je na temelju
odluke nadzornog odbora pokriće gubitka za 1999., 2000. i
2001. predviđeno iz budućeg pozitivnog poslovanja Društva.
Od 1997. poslovni prihodi Društva pokazuju smanjenje, što
je posljedica pada fizičkog obujma proizvodnje. Pad proi-
zvodnje i nastali gubitci u poslovanju rezultat su velikog za-
duživanja Društva kod poslovnih banaka i obveza prema po-
vezanom društvu koje se odnose na uzete kredite od društva
Pekar d.d. Makarska.
Na dan 31. prosinca 1996. obveze Društva iznosile su
37.428.920,00 HRK, od kojih su dugoročni krediti poslovnih
banaka iznosili 14.807.837,00 HRK, a kratkoročne obveze
22.621.083,00 HRK. Dugoročne obveze se odnose na kre-
dite banaka i to za nabavu sirovina za proizvodnju u iznosu
3.275.584,00 HRK, te za kupnju dionica društva Pekar d.d. u
iznosu 11.532.253,00 HRK.
U kratkoročnim obvezama vrijednosno najznačajnije su
obveze za kratkoročne kredite banaka u iznosu 7.735.733,00
HRK i obveze prema povezanom društvu na temelju uze-
tih pozajmica od društva Pekar d.d. Makarska u iznosu
9.656.469,00 HRK. U 1997. i 1998. znatno su porasle krat-
koročne obveze za kratkoročne bankarske kredite iz kojih
je Društvo podmirivalo dospjele obveze po dugoročnim
24.723.332,30 HRK. Porast dugoročnih obveza zabilježen je u
1999., a odnosi se na dugoročni bankarski kredit za reprogra-
miranje dugoročnih i kratkoročnih kredita iz ranijih godina
u iznosu 10.844.856,00 HRK, te pretvaranje dospjelih kratko-
ročnih pozajmica od povezanog društva u dugoročne pozaj-
mice u iznosu 13.003.259,55 HRK.
Na dan 31. prosinca 2001. obveze Društva iznosile su
22.849.820,00 HRK, a čine ih obveze za dugoročne bankar-
ske kredite u iznosu 11.315.338,00 HRK, kratkoročne kredite
u iznosu 1.317.540,00 HRK, obveze prema dobavljačima u
iznosu 6.907.230,00 HRK i druge poslovne obveze u iznosu
3.309.712,00 HRK.
Prema bilanci sa stanjem na dan 31. prosinca 2001., iska-
zan je nepokriveni gubitak Društva u iznosu 13.900.491,00
HRK. S obzirom na smanjenje poslovnih aktivnosti Društva
potraživanja od kupaca za prodanu robu i usluge iz godine u
godinu se smanjuju.
Prema temeljnim financijskim izvještajima u posljednjih
pet godina novčani tijekovi su negativni, koeficijent financij-
ske stabilnosti i tekuće likvidnosti ima negativnu tendenciju.
Svi pokazatelji zaduženosti pokazuju da je Društvo prezadu-
ženo i da se najveći dio poslovne djelatnosti financira iz tuđih
izvora, a što je uzrok blokade žiroračuna Društva većim dije-
lom poslovne godine i obustave proizvodnje.
Za osiguranje plaćanja po dugoročnim bankarskim kre-
ditima i jamstvu Vlade RH, upisano je založno pravo ban-
ke i Vlade RH nad svim nekretninama Društva. Koncem
svibnja 2002. Društvo je imalo 28 zaposlenika, što je za 42
ili 60,00% manje od broja zaposlenih prije provedenog po-
stupka pretvorbe. Od 28 zaposlenika pet ih je u otkaznom
postupku.
– Stjecanje dionica društva Pekar d.d. Društvo je tijekom
1996. pribavilo ukupno 37 935 redovitih dionica društva Pe-
kar d.d. Makarska nominalne vrijednosti 3.793.500,- DEM
koje su naknadno koncem prosinca 1997. odlukom skupštine
dioničara prenominirane u 47 394 redovite dionice nominal-
ne vrijednosti 14.218.200,00 HRK odnosno 300,00 HRK po
dionici, što čini 94,30% temeljnog kapitala društva Pekar d.d.
Dionice društva Pekar d.d. pribavljene su na temelju više
ugovora o prodaji dionica. Prvi ugovor zaključen je 11. ožuj-
ka 1996. s društvom Splitska banka d.d. za kupnju 24 783
dionice nominalne vrijednosti 2.478.300,- DEM, što je činilo
61,25% temeljnog kapitala društva Pekar d.d. Ugovorom je
utvrđena nominalna vrijednost dionica u iznosu 9.115.790,00
HRK. Ugovorena je kupoprodajna cijena u iznosu 3.833.648,-
DEM ili 14.152.742,00 HRK, a plaćanje dionica na način da
Društvo uplati, u korist društva Splitske banke, 2.062.000,-
DEM u gotovini u roku 45 dana od dana potpisa ugovora
u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Narod-
ne banke Hrvatske na dan plaćanja, preuzme dug Splitske
banke prema Hrvatskom mirovinskom osiguranju u iznosu
471.648,- DEM za kupljene dionice društva Pekar d.d., a ra-
zliku u iznosu 1.300.000,- DEM Društvo će podmiriti iz kre-
dita kojeg će Društvu odobriti Splitska banka d.d. Ugovoren
je rok povrata kredita dvije godine uz 12,00% godišnje kama-
te, te otplatu u kvartalnim obrocima uz valutnu klauzulu.
Između društva Splitska banka i Društva u tijeku je sudski
spor zbog različitog tumačenja cijene dionica iz navedenog
ugovora. Prema stajalištu Društva, društvo Splitska banka je
osim dionica prodala i potraživanja društva Pekar d.d. i to
kao razliku između nominalne cijene dionica i ugovorene ci-
jene dionica. U predmetnom ugovoru nisu kao predmet pro-
daje utvrđena potraživanja, ali su navedena u dokumentaciji
koja je prethodila zaključivanju ugovora.
Ugovorom o prodaji dionica utvrđena je obveza Društva
da kao instrument osiguranja plaćanja dostavi društvu Split-
ska banka četiri bianco vlastite mjenice uz suglasnost da ih
prodavatelj može popuniti na bilo koji iznos dospjelog du-
govanja, osam akceptnih naloga, zalog kupljenih dionica, uz
uvjet da se u knjigu dionica upisuje zalog navedenih dionica,
te da se zabranjuje daljnje raspolaganje.
Drugi ugovor Društvo kao kupac je zaključilo 25. ožujka
1996. s Fondom o kupnji 12 000 dionica društva Pekar d.d.
Ugovorena je cijena u visini nominalne vrijednosti dionica
u iznosu 1.200.000,- DEM, što u kunskoj protuvrijednosti
po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske na dan proda-
je iznosi 4.431.000,00 HRK (1,- DEM = 3,6925). Ugovorenu
cijenu dionica Društvo je platilo obveznicama Republike
Hrvatske nastalim pretvaranjem deviznih depozita građa-
na u javni dug. Društvo je staru deviznu štednju u iznosu
1.350.000,- DEM otkupilo od Splitske banke uz 36,00% dis-
konta, na kredit od godinu dana, uz kamatnu stopu 8,00%
godišnje i uz kvartalnu otplatu s valutnom klauzulom.
Tijekom 1996. Društvo je od malih dioničara otkupilo i
dionica u iznosu 410.647,69 HRK.
Za plaćanja obveza za kupljene dionice društva Pekar
d.d. Društvo se zadužilo kod Splitske banke d.d. u iznosu
17.412.763,49 HRK. Ugovoreni rokovi otplate kredita su dvije
godine i 12,00% godišnja kamata, a na ime sredstava osiguranja
povrata banci je dano pravo zaloga na nekretninama Društva i
društva Pekar d.d. u dva puta većoj vrijednosti od iznosa kredita.
S obzirom da krediti nisu otplaćivani društvu Splitskoj
banci u ugovorenim rokovima dospijeća, društvo Splitska
banka i Društvo su 27. kolovoza 1999. zaključili ugovor o du-
goročnom kreditu u iznosu 10.780.000,00 HRK. Ugovorom
je odobreno reprogramiranje ranijih kredita i obveza Društva
na rok od sedam godina uz poček od dvije godine i godišnju
kamatnu stopu 10,00%. Prema ugovoru prvi obrok otplate
kredita dospijevao je 31. prosinca 2001. Kao sredstvo osigura-
nja naplate potraživanja Splitska banka je pribavila 22 bianco
akceptne mjenice od Društva i društva Pekar d.d., prijenos
vlasništva nad nekretninama Društva i društva Pekar d.d. u
odnosu 1:1,75, te jamstvo Vlade Republike Hrvatske koje je
izdano 23. rujna 1999. u visini odobrenog kredita.
U svrhe naplate dospjelih potraživanja na ime danih kre-
dita društvo Splitska banka je koristila založno pravo, te po-
sredstvom javnog bilježnika i javnog natječaja prodala imo-
vinu društva Pekar d.d. Prodaja nekretnina i opreme društva
Pekar d.d. obavljena je neposredno nakon njegova pripajanja
Društvu. Nakon četiri ponovljena javna natječaja, nekretnine
i opremu društva Pekar d.d. kupilo je društvo Jambo d.o.o.
Metković s kojim je zaključen ugovor 13. kolovoza 2000. s
utvrđenom obvezom predaje u posjed kupljene imovine 1.
listopada 2000. Prodajna cijena nekretnina i opreme izliciti-
rana je u iznosu 8.953.220,10 HRK. Društvo Jambo d.o.o. je
platilo izlicitiranu vrijednost nekretnina i opreme, a raspo-
dijeljena je na način da je društvu Splitska banka uplaćeno
4.500.000,00 HRK na ime dospjelih potraživanja po krediti-
ma, te je dugoročni kredit osiguran državnim jamstvom sma-
njen s 10.800,000,00 HRK na 9.000.000,00 HRK. Za otplatu
dospjelih obveza društva Pekar d.d. iz ranijih razdoblja, za
što su izdani instrumenti osiguranja naplate, te za isplatu pla-
ća zaposlenika društva Pekar d.d. za mjesec kolovoz i rujan
2000. utrošeno je 1.000.000,00 HRK.
S preostalim sredstvima od prodaje nekretnina i opreme
podmirene su obveze Društva prema Državnom ravnatelj-
stvu za robne zalihe i obveze prema drugim dobavljačima.
Na račun Društva nije bilo uplata na ime prodane vrijednosti
nekretnina i opreme pripojenog društva. Ostala je obveza ot-
plate kredita prema društvu Splitska banka za kupnju dionica
društva Pekar d.d.
Društvo nije podmirilo preuzete obveze od Splitske banke
prema Hrvatskom mirovinskom osiguranju na ime kupopro-
daje 7 928 dionica društva Pekar d.d. nominalne vrijednosti
792.800,- DEM. Društvo je preuzelo ugovor i obvezu društva
Splitska banka za neotplaćeni dio duga u iznosu 471.648,- DEM
protuvrijednosti u kunama, a zbog neplaćanja ugovorne obve-
ze Hrvatsko mirovinsko osiguranje je 10. veljače 2000. izvršilo
raskid ugovora o navedenoj kupoprodaji dionica. Po raskidu
ugovora Društvo je bilo dužno u posjed Hrvatskog mirovin-
skog osiguranja vratiti 5 889 neotplaćenih dionica društva Pe-
kar d.d. nominalne vrijednosti 1.766.700,00 HRK. S obzirom
da je društva Pekar d.d. brisano u postupku pripajanja Druš-
tvu, obveza povrata dionica Hrvatskom mirovinskom osigu-
ranju izvršena je u dionicama Društva iz portfelja Ante Topića.
Prijenos dionica iz portfelja Ante Topića obavljen je na te-
melju odluke nadzornog odbora Društva i zaključenog ugo-
vora između Ante Topića kao prenositelja i Društva kao stje-
catelja 5 889 dionica Društva nominalne cijene 300,00 HRK
po dionici odnosno 1.766.700,00 HRK. Navedenim ugovo-
rom je utvrđeno da Društvo ima potraživanja od Ante Topi-
ća u iznosu 4.228.140,74 HRK na ime odobrenih pozajmica
kao članu uprave. Pozajmice su odobrene odlukom nadzor-
nog odbora i to na temelju ugovora o zajmu od 29. prosinca
1995. u iznosu 836.000,00 HRK, 22. travnja 1997. u iznosu
160.000,00 HRK, 12. rujna 1997. odobrena su dvije pozajmice
u iznosu 61.971,45 HRK i 420.000,00 HRK, 18. rujna 1998. u
iznosu 380.000,00 HRK, te po sporazumu o raskidu ugovora
o pravima, obvezama i plaći člana uprave od 10. lipnja 1997.
po kojem je Ante Topić preuzeo obvezu otplate otpremnine
za dva opozvana člana uprave koje je Društvo isplatilo čla-
novima u iznosu 498.001,00 HRK. Potraživanja Društva na
dan 5. veljače 2000. po osnovi danih pozajmica Anti Topiću u
iznosu 2.355.972,45 HRK s obračunanom kamatom u iznosu
1.114.300,19 HRK iznose 3.470.272,64 HRK.
Osim danih pozajmica Društvo od Ante Topića potražuje
572.439,60 HRK na ime prava regresa iz osnova solidarnog
jamstva koje se odnosi na neotplaćene stambene kredite koje
pozajmica u iznosu 185.428,50 HRK odnosi se na potraživa-
nja od Ante Topića za nabavu roba i usluga plaćenih iz sred-
stava Društva na temelju ugovora o ustupanju potraživanja.
Odobrene pozajmice dane većinskom vlasniku Anti Topiću
u 1996. i 1997. odnose se na isplate predujmljene dobiti za
1995. u iznosu 836.000,00 HRK i za 1996. u iznosu 160.000,00
HRK. S obzirom da u 1995. i 1996. nije ostvarena dobit za
pokriće isplaćenog predujma dividende, Društvo je Anti
Topiću odobrilo dvije pozajmice u iznosu 996.000,00 HRK.
Iz odobrenih pozajmica Anti Topiću Društvo je na temelju
ugovora o upućivanju podmirilo u ime Ante Topića obveze
prema poslovnim bankama za kredite, i to: Croatia banci d.d.
Zagreb u iznosu 836.000,00 HRK (1995.) i Imex banci d.d.
Split u iznosu 160.000,00 HRK (1996.). Na temelju ugovora
o pozajmici iz 1997. i 1998. odobrene su Anti Topiću pozaj-
mice u iznosu 861.971,45 HRK iz kojih je Društvo u 1997. po
ugovoru o upućivanju u ime Ante Topića uplatilo Kreditnoj
banci Zagreb 481.971,45 HRK na ime podmirenja obveze po
kreditima.
Odobrene pozajmice u 1998. u iznosu 380.000,00 HRK
Društvo je isplatilo Anti Topiću gotovinskim čekom u izno-
su 270.000,00 HRK, dok je ostatak u iznosu 110.000,00 HRK
isplaćen iz sredstava povezanog društva Pekar d.d. na teme-
lju zaključenog ugovora o preuzimanju duga Društva. Iako
Ante Topić nije otplaćivao pozajmice Društvu u ugovorenim
rokovima od 1995. do 2000., istodobno je u navedenom raz-
doblju kupio i otplatio 21 862 dionice Društva nominalne vri-
jednosti 2.186.200,- DEM. Na temelju ugovora obavljeno je
prebijanje potraživanja Društva i potraživanja Ante Topića za
vrijednosti prenesenih dionica u iznosu 1.766.700,00 HRK.
Prijebojem su obveze Ante Topića prema Društvu smanjene
za 1.766.700,00 HRK, te nakon obavljenog prijeboja iznose
2.461.440,74 HRK. Obveze Ante Topića prema Društvu na
dan 31. srpnja 2002. iznosile su 1.784.466,91 HRK.
Društvo je kupilo 5 889 vlastitih dionica, što čini 11,95%
temeljnog kapitala Društva radi podmirenja obveza Društva
prema Hrvatskom mirovinskom osiguranju. Društvo je vla-
stite dionice prenijelo Hrvatskom mirovinskom osiguranju
istog dana kad su stečene odnosno 8. svibnja 2001. Ante To-
pić nije obavijestio komisiju za vrijednosne papire Republike
Hrvatske o prodaji 5 899 dionica Društva, odnosno o gubitku
11,95% glasačkih prava, što nije u skladu s odredbama članka
74. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima.
Ocjena postupka pretvorbe: Postupak pretvorbe obavljen
je u skladu s odredbama Zakona o pretvorbi društvenih po-
duzeća.
Zakonski predstavnik pravne osobe u svom očitovanju od
15. listopada 2002. navodi da u izvješću nije utvrđena činje-
nica da je Društvo oštećeno za 1.300.000,- DEM provedbom
ugovora o kupnji dionica društva Pekar d.d. iz razloga što je
Društvo platilo prodavatelju Splitskoj banci d.d. i potraživanja
društva Pekar d.d. Navedena činjenica je iskazana i u zapi-
sniku financijske policije te ju je po mišljenu zakonskog pred-
stavnika pravne osobe trebalo istaknuti u ocjeni postupaka pri-
vatizacije kao nezakonito raspolaganje potraživanjima društva
Pekar d.d. Nezakonito postupanje Splitske banke d.d. velikim
dijelom je razlog današnje prezaduženosti, nelikvidnosti i po-
slovnih teškoća u kojima se Društvo nalazi, a o tome svjedoče
financijski pokazatelji Društva za razdoblje 1997. do 1999. dok
kasnije godine ukazuju na lagani financijski oporavak.
Zakonski predstavnik pravne osobe u očitovanju navodi da
je u ocjeni postupaka privatizacije navedeno da Ante Topić nije
prijavio komisiji za vrijednosne papire gubitak glasačkih pra-
va nakon prijenosa dionica Društvu. Međutim, u izvješću nije
utvrđena činjenica da je istovremeno, odnosno protekom vrlo
kratkog vremena Ante Topić pribavio taj isti broj dionica odno-
sno glasačkih prava u Društvu na Varaždinskom tržištu vrijed-
nosnica, iz kojih razloga nije bilo potrebe za prijavu gubitka i
stjecanja glasačkih prava.
Godine 1993. Ante Topić iz Australije kao povratnik u Re-
publiku Hrvatsku ulaže obiteljsku ušteđevinu i kupuje podu-
zeće Uljara u Makarskoj. Kasnije Uljara mijenja ime i postaje
Olma d.d. Makarska. U postupku pretvorbe i privatizacije ot-
kupljuje većinski vlasnički paket.

 

PROCESUIRANJE AUSTRALIJSKIH
INVESTITORA I POVRATNIKA U RH

Represija Općinskog suda Makarska, temeljem optužnog
prijedloga ODO Makarska Biljane Puharić, protiv investito-
ra Ante Topića, s ciljem guranja u stečaj kako bi se preuzela
ostala imovina Olme d.d. i izbjegli postupci oko povrata ze-
mljišta Glavica Olmi d.d. u vlasništvo. Za napomenuti je da
je u trenutku podizanja Optužnog prijedloga od strane ODO
Makarska Biljane Puharić (DO-K-183/00)46 Splitska banka
d.d. (u vlasništvu Republike Hrvatske) bila dužna 5 mil HRK
temeljem preplate od strane Olme d.d. za kupnju dionica Pe-
kar d.d., što je potvrđeno i nalazom Financijske policije Ur.
br. 513-10-18-00-5., koji su sačinili djelatnici Stipe Ćurić, in-
spektor, i Neda Zorić, inspektor. Drugi razlog pokretanja Op-
tužnog prijedloga svakako bi mogao biti i izbjegavanje obveze
plaćanja Olmi d.d. od strane Grada Makarska, po ugovoru od
24. prosinca 1997. godine, obveza plaćanja zemljišta u vri-
jednosti od 516.300 DEM. Strategija korumpiranih djelatnika
državnih institucija bila je gurnuti Olmu d.d. u stečaj, vlasni-
ka procesuirati, navedene obveze države i grada ne platiti.47
Primjer represivnih mjera od strane djelatnika ODO Ma-
karska, Biljane Puharić i Općinskog suda Makarska, Suzane
Alač protiv Ante Topića australskog i hrvatskog državljani-
na, investitora i povratnika u Republiku Hrvatsku, najbolje je
opisan u predmetu – Presudi koju u cijelosti prenosimo.
OPĆINSKOG SUDA U MAKARSKOJ –Broj K.83/03 U
IME REPUBLIKE HRVATSKE PRESUDA OPĆINSKI SUD
U MAKARSKOJ, po sucu tog suda Suzani Alač, sucu poje-
dincu, uz sudjelovanje Barbare Šarić, zapisničara, u kaznenom

46 Podizanja Optužnog prijedloga od strane ODO Makarska, Biljane Puharić
(DO-K-183/00) protiv investitora Ante Topića.
47 Splitska banka d.d. (u vlasništvu Republike Hrvatske) bila dužna Olmi d.d. 5 mil
HRK temeljem preplate od strane Olme d.d. za kupnju dionica Pekar d.d., što je
potvrđeno i nalazom Financijske policije Ur. br. 513-10-18-00-5., koji su sačinili
djelatnici Stipe Ćurić, inspektor, i Neda Zorić, inspektor, drugi razlog pokreta-
nja Optužnog prijedloga svakako bi mogao biti i izbjegavanje obveze plaćanja
Olmi d.d. od strane Grada Makarska, po ugovoru od 24. prosinca 1997. godine,
obveza plaćanja zemljišta u vrijednosti od 516.300 DEM.
postupku povodom optužnog prijedloga ODO Makarska broj
DO-K-183/00 protiv ANTE TOPIĆA sina Mate iz Makarske,
Franjevački put br. 4, radi kaznenog djela iz čl. 626. st. 1. toč. 2.
Zakona o trgovačkim društvima, nakon održane glavne i javne
rasprave u nazočnosti savjetnice ODO Makarska Biljane Puha-
rić, a u izočnosti uredno pozvanog optuženika i njegova brani-
telja Branka Čuture, odvjetnika u Splitu, dana 8. ožujka 2005.
godine presudio je: OPTUŽENIK: ANTE TOPĆ sin pok.
Mate i majke Mare rođene Pavković rođen 1. prosinca 1948.
godine u Rakitnom, Posušje, s prebivalištem u Makarskoj, Fra-
njevački put br. 4, direktor ‘’Olme’’ d.d. Makarska, oženjen, otac
četvoro punoljetne djece, po narodnosti Hrvat, državljanin Re-
publike Hrvatske, neosuđivan, nalazi se na slobodi, kriv je:
što kao predsjednik i član Uprave, a ujedno i direktor Trgovač-
kog društva ‘’Olma’’ d.d. sa sjedištem u Makarskoj, znajući da
isto 23. svibnja 1999. godine prestalo podmirivati svoje obveze
putem žiroračuna vjerovnicima u periodu dužem od trideset
dana, te znajući da je žiroračun društva u blokadi i vidjevši da
isto nije u mogućnosti redovno poslovati, te ispunjavati dospi-
jele novčane obveze, nije u roku od 21 dan od nastanka stečaj-
nog razloga stavio zahtjev za pokretanje stečajnog razloga sta-
vio zahtjev za pokretanje stečajnog postupka, dakle, kao član
Uprave društva, protivno odredbi čl. 251. st. 2. u svezi s čl. 430.
st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, u slučaju kada je društvo
nesposobno za plaćanje, nije zatražio otvaranje stečajnog po-
stupka, pa je time počinio kazneno djelo – povredom dužnosti
u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanja
– djelo označeno u čl. 626. st. 1. istog Zakona, pa se optuženiku
temeljem čl. 626. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima izriče
kazna zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Temeljem čl. 67.
KZ-a prema optuženiku se primjenjuje mjera upozorenja i to
UVJETNA OSUDA te se određuje da se dotična kazna spram
optuženika neće izvršiti ukoliko on u roku od 1 (jedne) godine
dana ne počini kazneno djelo.Temeljem čl. 119. ZKP-a optuže-
nik je dužan ovom sudu platiti iznos od 200,00 (dvije stotine)
HRK na ime paušala.
Obrazloženje ODO Makarska je podnio ovom sudu optuž-
ni prijedlog broj DO-K-183/00 protiv Ante Topića, sina pok.
Mate iz Makarske, radi kaznenog djela iz čl. 626. st. 1. toč. 2. Za-
kona o trgovačkim društvima – djela pobliže opisanog u izreci
ove presude. Optuženik negira počinjenje utuženog djela.
U svojoj obrani navodi da je došao iz Australije i kupio ta-
dašnje poduzeće ‘’Uljara’’ u Makarskoj i to 23. siječnja 1993.
godine. Ta firma je sve do 1999. godine poslovala pozitivno, a
te godine je bilo određenih financijskih poteškoća jer je ‘’Olma’’
kupila PEKARA 1996. godine za 17.600.000,00 HRK, zbog
čega je bila nelikvidna, ali je uskoro nastavila normalno poslo-
vati preko računa PEKARA, jer su to bila povezana trgovačka
društva, pa nije bilo nikakvih štetnih posljedica ni za zaposle-
nike ni za vjerovnike ni za trgovačka društva. U vrijeme nave-
deno u optužnom prijedlogu račun OLME je bio blokiran radi
kredita Splitske banke i obveza prema toj banci. Nije pokrenuo
stečaj jer je znao da će se OLMA iz tih teškoća izvući, upra-
vo zato što je osjećao obvezu prema zaposlenicima, kao i zbog
toga što su OLMA i PEKAR bili povezani, pa bi to’’povuklo’’ i
PEKARA koji je bio stalno u pozitivi, a da bi se to odrazilo i na
uloženi novac od četiri milijuna DEM koje je uložio u OLMU
kada je došao iz Australije. OLMA je u potpunosti izišla iz blo-
kade i jedna je od rijetkih firmi koja na ovom području posluje
pozitivno i profitabilno već godinama, a više od tri godine u
potpunosti. Nije mu poznatu zašto se tada vjerovnici nisu na-
platili od PEKARA, ali zna da nisu nikome ostali dužni, sva
dugovanja su podmirena od prodaje, ni radnicima nisu ostali
dužni, samo se moglo dogoditi da se kasni s isplatama plaća, ali
radnici nisu radi toga stvarali probleme, već su se solidarizirati
sa stanjem u firmi, ali je činjenica da OLMA nije ostala dužna
nikome niti jedne kune. Sud je u postupku izeo dokaze pogle-
dom obrazaca BON-2 od 26. ožujka i 26. lipnja 2000. godine, u
rješenje Trgovačkogsuda u Splitu od 20. listopada 1999. godine,
pregledao zapisnik o insolventnosti od 21. siječnja 2005. godi-
ne, očevidnik o redoslijedu plaćanja od studenog 1998. godine
do listopada 2003. godine za firmu OLMA, pregledao obrazce
BON-1 i BON-2 za firmu PEKARA od 24. ožujka 2000. godi-
ne, popis dioničara PEKARA od 31. prosinca 1999. godine i 31.
prosinca 1998. godine te 31. prosinca 1997. godine, pregledao
priloge spisu i to dopis ‘’potpora u programu restrukturiranja’’
od 19. ožujka 2000. godine, te ‘’program restrukturiranja’’ i za-
pisnik Financijske policije od 5. siječnja 2001. godine, te ugo-
vor o prodaji dionica između Splitske banke i OLME.
Temeljem svih provedenih dokaza, prosuđujući svakog
napose i u njihovoj međusobnoj povezanosti te u svezi s na-
vodima obrane optuženika, ovaj sud smatra utvrđenim da je
optuženik postupao protivno čl. 251. st. 2 u svezi s čl. 430.
st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, te da je time ostvario
sva bitna obilježja utuženog kaznenog djela iz čl. 626. st. 1.
toč. 2. istog Zakona. Utuženo kazneno djelo čini član Upra-
ve trgovačkog društva koji nije zatražio otvaranje stečajnog
postupka, u slučaju kada je trgovačko društvo nesposobno za
plaćanje svojih obveza. Obveza otvaranja stečajnog postupka
nastaje kada je društvo nesposobno za plaćanje ili prezadu-
ženo, uprava društva je u tom slučaju dužna bez odgađanja,
a najkasnije tri tjedna po nastanku razloga kojeg poseban za-
kon određuje kao razlog za pokretanje stečajnog postupka,
zatražiti da se taj postupak otvorili ili postupak prisilne na-
godbe. Iz obrane optuženika i priloženih rješanja Trgovačkog
suda u Splitu neprijeporna je uloga optuženika Ante Topića
da je isti član uprave OLME i direktor. Pregledom obrazca
da je OLMIM račun u neprekidnoj blokadi od 24. travnja
1999. godine, te da račun bio u neprekidnoj blokadi cijele
1999. godine, a u 2000. godini je redovno poslovao od 23. stu-
denog do kraja godine i od 1. siječnja do 17. siječnja 2001. go-
dine, zatim je račun ponovno u blokadi od 18. siječnja 2001.
godine do 25. rujna 2003. godine. Ovo stanje računa OLME
potvrđuje i očevidnik o redoslijedu plaćanja FINE poslovnica
Makarska.
Kako u navedenom roku i kada su ispunjene zakonske pret-
postavke, odnosno kada je nastala zakonska obveza za pokreta-
nje stečajnog postupka, to optuženik nije učinio, time je ostva-
rio sva bitna obilježja utuženog kaznenog djela, pa ga je valjalo
proglasiti krivim. Iz svih priloga i navoda obrane proizlazi da
se optuženik kao član Uprave i direktor OLME trudio da firma
posluje i u takvim uvjetima zatražio je pomoć i od Ministarstva
financija Republike Hrvatske, potporu u programu restruktu-
iranja OLME, nije otpuštao radnike, poslovao za vrijeme cije-
log ratnog stanja u Republici Hrvatskoj, što je drugo društvo
PEKAR poslovalo normalno, likvidno, da nije imalo neplaće-
nih obveza, a čije dionice je kupio u dijelu od 61,25% upravo
optuženik Ante Topić, pa je pojedine poslove -isplate i uplate
OLME vršio preko tog društva, ovaj sud u potpunosti uvažava
i cijeni u prosudbi olakotnih okolnosti, ali smatra da nije od
bitnog značenja za samo postojanje utuženog kaznenog djela,
jer je kazneno djelo počinjeno u trenutku kada su ispunjene
zakonske pretpostavke za obvezu otvaranja stečaja, a da to op-
tuženik u ranije navedenom svojstvu u društvu nije počinio.
Isto tako, sud vjeruje optuženiku da je OLMA pod nepo-
voljnim uvjetima kupila dionice PEKARA od Splitske banke,
zbog čega je OLMA pokrenula i postupak pred Trgovačkim
sudom u Splitu radi utvrđenja djelomične ništavosti ugovora
o prodaji dionica i povrata novca. A zbog svih navedenih ra-
zloga kasnije je PEKAR prodan drugoj firmi, od čega su dje-
lomično podmirena dugovanja.
Optuženik pri dolasku u OLMU nije imao prethodna
saznanja o poslovanju takve firme, kao ni potrebnu stručnu
spremu, više ga je vodio domoljubni zanos, ali ni to ne uma-
njuje njegovu obvezu da postupa po važećim propisima.
Isto tako, iz provedenih dokaza proizlazi da se u OLMI
nije radilo samo o privremenim, kratkotrajnim poteškoćama
s izgledom da će se uskoro iz toga izvući, bilo sezonskim po-
slovima ili slično, već da se radilo o trajnoj višegodišnjoj inso-
lventnosti, nesposobnosti za rad, iz čega je također proizlazila
njegova obveza da pokrene stečajni postupak.
Prilikom odluke o vrsti i mjeri kaznene sankcije sud je
uvažio sve prije izloženo -okolnosti pod kojima je došlo do
izvršenja djela, što se optuženik trudio da ne dođe do otpu-
štanja radnika, da je to jedna od rijetkih firmi na ovom po-
dručju koja je u navedenom razdoblju poslovala, što do sada
nije dolazio u sukob sa zakonom, njegovo ponašanje poslije
počinjenog djela, kao i korektno držanje pred ovim sudom.
Otegotnih okolnosti na strani optuženika ovaj sud ne nalazi.
Stoga je sud optuženiku izrekao kaznu zatvora u trajanju
od dva mjeseca, ali vjeruje da će u ovom slučaju zakonska
svrha kažnjavanja biti postignuta i bez njenog izvršenja, već
samo upozorenjem, prijetnjom tom kaznom, pa mu je sud
primjenom zakonskih odredaba o izricanju uvjetna osude
i primijenio prema njima ovu mjeru upozorenja – uvjetnu
osudu, kao izraz prijekora, bez izvršenja navedene kazne,
vjerujući kod ranije navedenih olakotnih, da će i time biti
postignuta u svemu svrha kažnjavanja propisana čl. 50. KZa.
Odluka o paušalu temelji se na odredbi čl. 119. ZKP-a, a isti je
odmjeren prema složenosti i trajanju postupka, vodeći raču-
na o imovinskim prilikama optuženika. U Makarskoj, ožujka
2005. godine, sudac: Suzana Alač, zapisničar: Barbara Šarić.48
Zaključak, Ante Topić ostao je 10 godina u kaznenoj evi-
denciji, suđen od sutkinje koja nema valjanu dokumentaciju,

48 PRESUDA – OPĆINSKOG SUDA U MAKARSKOJ –Broj K.83/03 U IME RE-
PUBLIKE HRVATSKE PRESUDA OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ, po sucu
tog suda Suzani Alač, sucu pojedincu, uz sudjelovanje Barbare Šarić,zapisniča-
ra,u kaznenom postupku povodom optužnog prijedloga ODO Makarska broj
DO-K-183/00 protiv ANTE TOPIĆA sina Mate iz Makarske, Franjevački put
br. 4, radi kaznenog djela iz čl. 626. st. 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima,
nakon održane glavne i javne rasprave u nazočnosti savjetnice ODO Makarska
Biljane Puharić,a u izočnosti uredno pozvanog optuženika i njegova branitelja
Branka Čuture, odvjetnika u Splitu, dana 8. Ožujka 2005. godine, presudio je:
OPTUŽENIK: ANTE TOPĆ sin pok. Mate i majke Mare rođene Pavković ro-
đen 1. prosinca 1948. godine u Rakitnom, Posušje, s prebivalištem u Makarskoj,
Franjevački put br. 4, direktor ‘’Olme’’ d.d. Makarska, oženjen, otac četvoro pu-
noljetne djece, po narodnosti Hrvat, državljanin Republike Hrvatske, neosud-
ljivan, nalazi se na slobodi, kriv je: što kao predsjednik i član Uprave, a ujedno
i direktor Trgovačkog društva’’Olma’’d.d. sa sjedištem u Makarskoj, znajući da
isto 23. svibnja 1999. godine prestalo podmirivati svoje obveze putem žiroraču-
na vjerovnicima u periodu dužem od trideset dana, te znajući da je žiroračun
društva u blokadi i vidjevši da isto nije u mogućnosti redovno poslovati, te is-
punjavati dospjele novčane obveze, nije u roku od 21 dan od nastanka stečajnog
razloga stavio zahtjev za pokretanje stečajnog postupka.
koja je suspendirana s mjesta sudca zbog kriminala (Suzana
Alač). Novce od Splitske banke d.d. nije uspio povratiti Olmi
d.d., novce koje je potraživao od Grada Makarska u cijelosti
je naplatio. Zemljište na Glavici do danas nije vraćeno Olmi
d.d. kao osnovno sredstvo. Presudu suda za zemljište Olme
d.d. nije zaprimio, iako je ista dobila status pravomoćnosti.
Olma d.d. do danas nije završila u stečaju, što je očito bila
želja aktera u oduzimanju Olminih maslinika, danas građev-
nog zemljišta. U međuvremenu Ante Topić i Olma d.d. vode
niz sudskih postupaka kojima se kraj ne nazire. Birokracija i
korupcija dominiraju.
KAZNENA PRIJAVA ANTE TOPIĆA PROTIV
MLADENA BAJIćA DORH-E.

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE
HRVATSKE U ZAGREBU 10000 ZAGREB, PRIJAVITELJ:
ANTE TOPIĆ iz Makarske, Franjevački put 14, PRIJAVLJE-
NIK: MLADEN BAJIĆ DORH, ZAGREB, KAZNENA PRI-
JAVA, Zbog kaz. djela iz čl. 337. st. 2. u svezi st. 1. kažnjivog
po čl. 337. st. 2. KZRH “na ruke gospodina Mladena Bajića”
Prijavitelj (ANTE TOPIĆ) prijavljuje prijavljenika (MLA-
DENA BAJIĆA) zbog kaznenog djela zloporaba položaja i
ovlasti iz čl. 337. st. 2. u svezi st. 1., a kažnjivog po st. 2. članku
337. KZRH.49
Prijavljenik je počinio gore opisano djelo jer je kao suprug
odvjetnice Ecija Kuljiš Bajić iz Splita, a koja radi u zajednič-
kom odvjetničkom uredu s Meri Blasov Pavasović u Splitu,
na štetu prijavitelja, naložio, MUP-RH, PU Splitsko-Dalma-
tinska da ode po prijavi “Abacus” d.o.o. Ravča, Vrgorac i da
Anti Topiću kao prijavljeniku odnosno Društvu Olma d.d.
Makarska kojeg društva je prijavitelj direktor i dioničar, “pro-
uzroči kakvu štetu”, a sve iz razloga jer “Abacus” d.o.o. Ravča,
Vrgorac zastupa odvjetnički ured njegove supruge, a s ciljem
“da sebi ili drugome pribavi kakvu…”
Dokaz: Dopis “Abacus” d.o.o. ODO Makarska, odnosno
dopis poslan na ruke gospodina Mladena Bajića kao državnog
odvjetnika Republike Hrvatske u Zagrebu “Vrgorac, siječanj
2004.” iz kojeg je evidentno da isti šalje Ladislav Šošić kao z.z.
“Abacusa” d.o.o. Ravča, a kao ne odvjetnički ured Bajić Pava-
sović iz Splita. Neposredno iza toga PU Splitsko – dalmatin-
ska dolazi u “Olmu” d.d. Makarska, kao radi provjere što se to
događa između “Olme” d.d. Makarske i “Abacus”d.o.o. Ravča,
Vrgorac.50
Kako u svom dugogodišnjem poslovanju prijavitelj ni-
kada nije niti sreo i upoznao gospodina Ladislava Šošića iz
“Abacusa”d.o.o., ali kako je pravni zastupnik odvjetnički ured
Bajić Pavasović iz Splita u građanskom sporu koji je pokrenu-
la “Olma” d.o.o. Makarska, koji se dostavlja u prilogu, jasno
da je ODO RH zloporabio svoj položaj i ovlast na štetu prija-
vitelja, a na korist stranke svoje supruge, iako mu je jasno da
na taj način čini kazneno djelo gore opisano. Normalno da
se ODO RH ne smije miješati u građansko-pravni spor gdje
nisu u pitanju interesi ili prava RH, ali i to se može dogoditi.
Dokaz: saslušanje prijavitelja i prijavljenika, odvjetnice
Ecije Kuljiš Bajić, Ladislava Šošića, pregled dopisa i dr., po
potrebi i svjedoka.
Zbog svega gore izloženoga prijavitelj prijavljuje prijav-
ljenika da je isti počinio kazneno djelo zloporabe položaja i
ovlasti iz članka 337. st. 2. u svezi st. 1. KZRH, pa predlaže
da se što hitnije provede postupak u svrhu kaznenog progona
prijavljenika. U Makarskoj 10. veljače 2004. g., Ante Topić.
Dakle, pod brojem K-DO 2105/04 iz 2004. godine Ante
Topić podnio je kaznenu prijavu protiv Mladena Bajića zbog
zloporabe položaja i ovlasti. Obrazloženje prijave je da Mla-
den Bajić kao suprug Ecije Kuljiš Bajić pričinja štetu zato što
Ecija zastupa Abacus d.o.o. Ravča Ladislava Šošića.51 Pregle-
dom dokumentacije ima osnove za prijavu, temeljem dopisa
odvjetničkog ureda Ecija Kuljiš Bajić od 11. prosinca 2003.
godine koji je upućen Općinskon državnom odvjetništvu
Makarska, građansko upravnom odjelu, Predmet Postupak
koji je vođen pred Općinskim sudom u Makarskoj, posl. br.
P-843/02., od 2. prosinca 2002. godine. U predmetnoj stvari
odvjetnica Ecija Kuljiš Bajić komentira pravomoćnu presudu
u predmetu P-843/02. od 2. prosinca 2002. godine, navodeći
”po našem mišljenju sud nije mogao usvojiti tužbeni zahtjev
pozivom na dokumentaciju koja je pregledana u dokazne
svrhe” (Odvjetnički ured Ecije Kuljiš Bajić stavlja se iznad
zakona komentirajući pravomoćnu sudsku presudu) ukoliko
povučemo paralelu s predmetom Glavica, kaznena prijava
Olme d.d. iz Rješenja o odbačaju Olmine kaznene prijave,
od 3. travnja 2012. godine u predmetu K-US-81/12.,52 vidlji-
va je sasvim druga sudska praksa DORH-a., primjer ”članak
21. USKOK-a koji kaže da USKOK nije ovlašten nadzirati i
kontrolirati odluke sudova ili drugih državnih tijela, jer je
njihova kontrola osigurana u postupku odlučivanja po prav-
nim lijekovima”, jedan zakon vrijedi za Olmu d.d., a drugi za
Mladena Bajića DORH i Odvjetnički ured Ecije Kuljiš Bajić,
tako da je dana 19. 03. 2004. Ante Topić dobio Rješenje ODO
Zagreb u kojeme se navodi da u postupanju prijavljenika ne
ostvaruju obilježja prijavljenog kaznenog djela, a niti kojega
konom predviđene načine te se na kraju obraća i USKOK-u.53
Na koji način su strukture dolazile do atraktivnih nekretnina
najbolje se iščitava iz samih kaznenih prijava koje u cijelosti
iznosimo. Olma d.d. – USKOK/ 401/2
Olma d.d., Franjevački put 14, Makarska, OIB 3547635147.,
zastupana po z.z., direktoru Stipi Topiću., u Makarskoj, 12.
kolovoza 2010. Godine, UREDU ZA SUZBIJANJE KO-
RUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, Gaje-
va 30a, 10 000 Zagreb, Temeljem čl. 48. Zakona o kaznenom
postupku podnosi sljedeću KAZNENU PRIJAVU Protiv
1/ Božene Vuletić, kao odgovorne osobe Ureda za imovin-
sko pravne poslove, Ispostava Makarska, Županije Split-
sko-dalmatinske, 2/ zasad nepoznatih odgovornih osoba
Župe Sv. Marka, Makarska, 3/ Velimir Vidak Buljan kao
odgovorna osoba Grada Makarske, 4/ Nikola Gilić, Ma-
karska, 5/ Ladislav Šošić, Vrgorac, kao odgovorna osoba
Abacus d.o.o., Vrgorac, 6/Biljana Puharić, Makarska, kao
odgovorna osoba, Općinskog državnog odvjetništva u Ma-
karskoj,54 da su osumnjičena pod 1/ Božena Vuletić, dana 27.
siječnja 1997. godine, kao voditeljica ispostave Ureda za imo-
vinsko-pravne poslove, Ispostava Makarska, izdala Rješenje
UP-IO-943-01/96-01/88/BV, URBROJ 2181-08-4-97-5, ko-
jim briše društveno vlasništvo nad č. zem. 401/2, z.u.1762,
k.o. Makarska-Makar, na zahtjev Župe Sv. Marka, koja ničim
ne dokazuje svojstvo pravnog slijednika niti aktivnu legiti-
maciju, zemlju vraća Upraviteljstvu dobara bivših Filipovaca
u Makarskoj, bez utvrđivanja činjenica (katastarskih izvoda,
dokaza posjeda…), bez provođenja ispitnog postupka i po-
štovanja rokova, dakle, kao službena osoba svojim potpisom
odnosno pečatom ovjerila ispravu s neistinitim sadržajem,
dakle, kao službena osoba kršenjem propisa i propuštanjem
dužnog nadzora, nesavjesno postupala u obavljanju službe,
pa je time prouzročila težu povredu prava drugoga i znatnu
imovinsku štetu, DOKAZ Rješenje Ureda državne uprave,
Ispostava Makarska, UP-IO-943-01/96-01/88/BV, URBROJ
53 Dopis Olme d.d. Makarska –DORH-e, Mladen Bajić od 04. 01. 2011. g.
54 Kaznena prijava Olme d.d. USKOK-u Zagreb protiv Božene Vuletić, Biljane
Puharić i dr., od 12 kolovoza 2010. g.
2181-08-4-97-5, od 27. siječnja 1997. Rješenje Državne ge-
odetske uprave, Zagreb, KLASA UP-II-932-07/03-07/392 od
4. prosinca 2003. Podaci o posjedovnom stanju za č.z. 401/2
k.o. Makarska Makar, Područnog ureda za katastar Split,
KLASA 936-02/03-05/54 Kupoprodajni ugovor sastavljen
od Općinskog suda u Makarskoj 28. listopada 1964.55 Osum-
njičeni pod 2/ odgovorne osobe Župe Sv. Marka, lažno se
prikazuje kao posjednik i vlasnik predmetne nekretnine u
upravnom postupku Ureda za imovinsko pravne poslove,
ispostava Makarska, od 27. siječnja 1997., iako su znali da
nisu u posjedu nekretnine, niti njeni vlasnici, a pozivaju se
kao pravni slijednici Filipovaca, iako se Filipska Kongregaci-
ja potpuno ugasila u drugoj polovici 19. st., a njihova imo-
vina ostala u posjedu ranijih obrađivača, čime je stvarnim
posjednicima i vlasnicima pričinjena znatna šteta, dakle, s
ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist, doveo
nekog lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u za-
bludu i time ga naveo da na štetu tuđe imovine nešto učini,
DOKAZ kao gore, povijesni izvadak za č.z. 401/2 Makarska
Makar, osumnjičeni pod 2/ odgovorne osobe Župe Sv. Mar-
ka, osumnjičeni pod 3/ Velimira Vidaka Buljana, kao gra-
donačelnika Grada Makarske, osumnjičeni pod 4/ Nikole
Gilića i osumnjičeni pod 5/ Ladislava Šošića, kao odgovorne
osobe Abacus d.o.o., da su zajednički i dogovorno sklapa-
li ugovore o zamjeni i prodaji nekretnina na kojima postoje
prava trećih, i to osumnjičeni pod pod 2/ i osumnjičeni pod
3/, dana 15. ožujka 2000. godine sklapaju ugovor o zamjeni
nekretnina, te osumnjičeni pod 3/ i osumnjičeni pod 4/ isto-
ga dana sklapaju ugovor o zamjeni nekretnina, a predmetni
ugovori zaključeni su, a da osumnjičeni pod 3/ nije proveo
javni natječaj, nadalje, osumnjičeni pod 4/ dana 3. lipnja
2003. godine sklapa Kupoprodajni ugovor br. 46/03, s osum-
njičenim pod 5/, iako znaju da na spornoj nekretnini posto-
je prava trećih i da je pribavljena ništetnim pravnim poslom,
dakle, stvari za koje znaju da su pribavljene kaznenom dje-
lom preprodaju, dakle, kao odgovorne osobe u pravnoj osobi
s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi, grubo
prekršili zakon i pravila poslovanja glede upravljanja imovi-
nom, a pribavljena je znatna imovinske korist i počinitelji su
postupali s ciljem pribavljanja takve koristi, DOKAZ Ugo-
55 Ugovor o kupoprodaji čestice 401/2 od 28. listopada 1964. g. Općinskog suda
Makarska između Bilić Tome, Bilić Frane kao prodavatelja i Škarica Branka,
direktora poljoprivrednog dobra Uljara – Makarska kao kupca.

Ugovor o zamjeni nekretnina između Grada Makarske i Župe
ožujka 2000. godine, Ugovor o kupoprodaji br. 46/03 od 3.
lipnja 2003. godine Presuda Županijskog suda u Šibeniku Gž
311/2006 od 21. travnja 2008. godine, osumnjičena pod 6/,
Biljana Puharić, kao odgovorna osoba Općinskog državnog
odvjetništva u Makarskoj, nakon što 27. svibnja 2008. godine
zaprima Presudu Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006,
kojim su proglašeni ništavima ugovori na temelju kojih je
provedena uknjižba na č. z. 401/2, k.o. Makarska Makar,
po istom ne postupa, odnosno ne podnosi kaznene prijave
protiv potpisnika istih, dakle, kao odgovorna osoba, propu-
štanjem dužnog nadzora, nesavjesno postupala u obavljanju
službe, pa time prouzročila znatnu imovinsku štetu, DOKAZ
Presuda Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006 od 21.
travnja 2008. godine56,pa da bi time djelom opisanim pod
točkom 1. osumnjičena pod 1/ Božena Vuletić počinila ka-
zneno djelo protiv vjerodostojnosti isprava – Krivotvorenjem
službene isprave – opisano i kažnjivo po čl. 312. st. 1., i ka-
zneno djelo protiv službene dužnosti – Nesavjesnim radom
u službi – opisano i kažnjivo po čl. 339. Kaznenog zakona
RH, djelom opisanim pod točkom 2. osumnjičeni pod 2/ za-
sad nepoznate odgovorne osobe Župe Sv. Marka, Makarska
počinile kazneno djelo protiv imovine – Prijevarom – opisa-
no i kažnjivo po čl. 224. st. 4. KZRH, djelima opisanim pod
točkom 3. osumnjičeni pod 2/ zasad nepoznate odgovorne
osobe Župe Sv. Marka, osumnjičeni pod 3/ Velimir Vidak
Buljan, osumnjičeni te osumnjičeni pod 5/ Ladislav Šošić
počinili kazneno djelo protiv sigurnosti platnog prometa –
Zloporabom ovlasti u gospodarskom poslovanju – opisanog
i kažnjivog po čl. 292. st. 2. KZRH, te osumnjičeni pod 4/
Nikola Gilić i osumnjičeni pod 5/ Ladislav Šošić, kazneno
djelo protiv imovine – Prikrivanjem – opisanog i kažnjivog
po čl. 236. KZRH, djelom opisanim pod točkom 4. osumnji-
čena pod 6/ Biljana Puharić počinila kazneno djelo protiv
službene dužnosti – Nesavjesnim radom u službi – djelo opi-
sano i kažnjivo po čl. 339. KZRH. STOGA PREDLAŽEM da
temeljem čl. 21. Zakona Ured za suzbijanje korupcije i orga-
niziranog kriminalitete provede istragu i obavi informativne

Presuda Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006 od 21. travnja 2008. godine,
kojom su proglašeni ništavi Ugovori.
razgovore s osumnjičenima, te po potrebi ostalim osobama
povezanim s inkriminiranim događajima, te poduzme sve
druge potrebne mjere u smislu čl. 142. ZKP-a RH.
O B R A Z L O Ž E NJ E:
Olma d.d. vlasnik je atraktivne lokacije označene kao č.
zem. 401/2 k.o. Makarska Makar, koju je stekao od bivših
stvarnih vlasnika obitelji Bilić Ugovorom od 28. listopada
1964., a koju su isti stekli agrarnom reformom odnosno od-
lukom Kotarske komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju,
dakle Olma d.d. istu je stekla naplatnim pravnim poslom i od
tada je u posjedu iste.
UnezakonitompostupkuUredazaimovinskopravneposlo-
ve, ispostava Makarska Rješenjem UP-IO-943-01/96-01/88/
BV, URBROJ 2181-08-4-97-5, od 28. siječnja 1997., osumnji-
čena pod 1/ vraća vrijednu nekretninu osumnjičenom pod
2/, bez da je provela ispitni postupak i utvrdila odlučne činje-
nice. To se posebno odnosi na činjenicu da osumnjičeni pod
2/ nije niti mogao biti stranka u postupku budući da se Župa
Sv. Marka u evidenciji crkvenih pravnih osoba evidentira tek
u svibnju 2005. godine, te činjenicu da je Olma d.d. u posjedu
nekretnine od sklapanja kupoprodajnog ugovora 28. listopa-
da 1964. godine. Sve ovo potvrđeno je Rješenjem Državne ge-
odetske uprave, Zagreb, KLASA UP-II-932-07/03-07/392 od
4. prosinca 2003. godine. Nadalje, u predmetnom rješenju,
osumnjičena Božena Vuletić poziva se na Zakon o građevin-
skom zemljištu iako se č. zem. 401/2 u katastru zemljišta vodi
kao poljoprivredno zemljište, odnosno maslinik, što bi se u
upravnom postupku vrlo lako utvrdilo da je osumnjičena pod
1/ barem zatražila izvadak iz katastra zemljišta.
Ne ulazeći u imovinsko pravne odnose između Olme d.d. i
osumnjičenih, smatramo da je spregom službene vlasti u vidu
odgovornih osoba Ureda državne uprave i Grada Makarske
te Župe Sv. Marke i fizičkih osoba Nikole Gilića i Ladislava
Šošića omogućeno protupravno stjecanje znatne imovinske
koristi pojedinaca, odnosno ništetnim ugovorima o zamje-
ni i kupoprodaji Olmi d.d. otuđena je vrijedna nekretnina,
što je i potvrđeno Presudom Županijskog suda u Šibeniku Gž
311/2006 od 21. travnja 2008. godine.
Iako je Općinsko državno odvjetništvo u Makarskoj zapri-
milo navedenu presudu Županijskog suda 27. svibnja 2008.
godine iz koje je evidentno da je Olmi d.d. pričinjena enor-
mna materijalna šteta, po istoj nikada nije postupilo, pa tako
umjesto da joj se nadoknadi materijalna štete koju je ovakvim
postupkom pretrpjela, protiv nje se i dalje vode bespredmet-
ni kazneni postupci, te joj je imovina i poslovanje blokirano
privremenim mjerama istražnog centra Županijskog suda u
Splitu koji protiv Olme d.d. vodi kazneni postupak na osnovi
iskaza osumnjičenog pod 5/ Ladislava Šošića, a koji je zbog
navedenog iskaza osuđen za kazneno djelo klevete po pre-
sudi K371/09 od 28. siječnja 2010. godine Općinskog suda u
Splitu.
Smatramo da su osumnjičeni djelovali zajednički i dogo-
vorno te da se ovakav organizirani kriminal koji se duboko
zavukao u organe službene vlasti treba spriječiti i primjereno
kazniti, a Olmu d.d. obeštetiti. U prilogu vam dostavljamo
Rješenje Ureda državne uprave, Ispostava Makarska, UP-
IO-943-01/96-01/88/BV, URBROJ 2181-08-4-97-5, od 27.
siječnja 1997. Rješenje Državne geodetske uprave, Zagreb,
KLASA UP-II-932-07/03-07/392 od 4. prosinca 2003.
Podaci o posjedovnom stanju za č. z. 401/2 k.o. Makar-
ska Makar, Područnog ureda za Katastar Split, KLASA 936-
02/03-05/54 Kupoprodajni ugovor sastavljen od Općinskog
suda u Makarskoj 28. listopada 1964. Ugovor o zamjeni ne-
kretnina između Grada Makarske i Župe Sv. Marka od 15 .
ožujka 2000. godine, Ugovor o zamjeni nekretnina između
Grada Makarske i Nikole Gilića od 15. ožujka 2000. godine,
Ugovor o kupoprodaji br. 46/03 od 3. lipnja 2003. godine Pre-
suda Županijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006 od 21. travnja
2008. godine, Presuda Općinskog suda u Splitu K 371/09 od
28. siječnja 2010. godine
Pregledom Olmine dokumentacije nailazimo na spis
K-371/09., Općinski sud Split po sudcu Mariju Franetoviću
u kaznenom predmetu protiv Ladislava Šošića kao okrivljeni-
ka presudio je: Kriv je; Ladislav Šošić što je 15. ožujka 2004.
godine u Makarskoj na konferenciji za tisak dao izjavu koja je
objavljena u tjedniku Makarska Kronika br. 66. Osuđen je na
25 prosječnih osobnih dohodaka.
Grad Makarska, domogao se Olmina zemljišta uz pomoć
sudca Općinskog suda Makarska Ivice Šimundže temeljem
presude zbog ogluhe. Ovakve presude bile su osnova za pro-
gon vlasnika Olme d.d. Ante Topića. Zanimljivo da nije došlo
do progona predstavnika Grada Makarske?
Grad Makarska postao je vlasnik zemljišta – pomoćni stadion bez naknade!?
Iz navedenih Ugovora može se zaključiti zašto D.P. Ulja-
ra kasnije Olma d.d. nije mogla doći do svojih maslinika na
Glavici.

KAZNENA PRIJAVA ANTE TOPIĆA PROTIV
LADISLAVA ŠOŠIćA I LENDI PEZZI

Ante Topić Franjevački put 14 Makarska, U Makarskoj, 15.
ožujka 2011. godine UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCI-
JE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA Gajeva 30a, 10
000 Zagreb, Temeljem čl. 48. Zakona o kaznenom postupku
podnosi sljedeću KAZNENU PRIJAVU Protiv :1/ Ladislav
Šošić, Vrgorac, kao odgovorna osoba Abacus d.o.o., Vrgorac.,
2/ Lendi Pezzi, kao odgovorna osoba Županijskog državnog
odvjetništva u Splitu,57 da su 1. osumnjičeni pod 1/Ladislav
Šošić, 4. siječnja 2004. godine, podnošenjem kaznene prijave
protiv Olme d.d., lažno prijavio Državnom odvjetništvu RH
počinjenje više kaznenih djela od strane Olme d.d., ne bi li na
takav način diskreditirao Olmu d.d. i domogao se njenih vri-
jednih nekretnina, dakle, prijavio kazneno djelo, iako je znao
da nije istina, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje ka-
znenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili povodom
prijedloga, protiv osobe za koju zna da nije počinitelj kaznenog
djela, 2. osumnjičeni pod 1/ Ladislav Šošić, iskoristio svoje du-
gogodišnje prijateljstvo s osumničenom pod 2/ Lendi Pezzi, te
je istu kao odgovornu osobu Županijskog državnog odvjetniš-
tva u Splitu, poticao na pokretanje kaznenih postupaka protiv
Olme d.d., ne bi li na takav način kroz razne kaznene postupke
koji se protiv Olme d.d. vode došao do vrijednih nekretnina u
vlasništvu Olme d.d., dakle, drugoga s namjerom potaknuo na
počinjenje kaznenog djela, DOKAZI Podaci o posjedovnom
stanju za č. z. 401/2 k.o. Makarska Makar, Područnog ureda za
Katastar Split, KLASA 936-02/03-05/54 Kupoprodajni ugovor
sastavljen od Općinskog suda u Makarskoj 28. listopada 1964.
povijesni izvadak za č. z. 401/2 Makarska Makar, Ugovor o ku-
poprodaji br. 46/03 od 3. lipnja 2003. godine, Zahtjev za uklju-
čenje poljoprivrednog zemljišta u kapital društva Olme d.d.
HFP-u od 18. ožujka 2002. Zaključak HFPa UP-I-943-06/02-
01/39 od 15. svibnja 2002. godine, Podnesak (kaznena prijava)
3. osumnjičena pod 2/ Lendi Pezzi, iskoristila svoj polo-
žaj odgovorne osobe Županijskog državnog odvjetništva u
Splitu, te pokretanjem kaznenih postupaka, parnica i ovrha
protiv Olme d.d., a sve na poticaj svoga dugogodišnjeg prija-
telja Ladislava Šošića, prouzročila Olmi d.d. enormnu štetu,
dakle, kao službena ili odgovorna osoba koja s ciljem da sebi
ili drugome pribavi kakvu neimovinsku korist ili da drugome
prouzroči kakvu štetu iskoristila svoj položaj ili ovlast, preko-
račila granice svoje ovlasti, DOKAZI: Tužba HFP-a, zastupa-
nog po ŽDO Split protiv Olme d.d. od 19. srpnja 2004. godi-
ne, Rješenje Trgovačkog suda u Splitu P-945/04 od 21. srpnja
2004. godine, Presuda Općinskog suda u Makarskoj K83/03
od 8. ožujka 2005. godine, Rješenje ŽDO-a KIO 2/06 od 8.
ožujka 2006. godine. Presuda Županijskog suda u Šibeniku
Gž 311/2006 od 21. travnja 2008. godine pa da bi time djelom
opisanim pod točkom 1. osumnjičeni pod 1/ Ladislav Šošić
počinio kazneno djelo protiv pravosuđa – Lažnim prijavlji-
vanjem kaznenog djela – opisano i kažnjivo po čl. 302. st. 1.,
te kaznenim djelom pod točkom 2. počinio kazneno djelo
– Poticanjem – opisano i kažnjivo po čl. 37. Kaznenog za-
kona RH, djelom opisanim pod točkom 3. osumnjičena pod
2/ Lendi Pezzi, kao odgovorna osoba Županijskog državnog
odvjetništva u Splitu, počinila kazneno djelo protiv službene
dužnosti – Zloporabom položaja i ovlasti – opisano i kažnjivo
po čl. 337. st. 1. KZRH, STOGA PREDLAŽEM da temeljem
čl. 21. Zakona Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog
kriminalitete provede istragu i obavi informativne razgovore
s osumnjičenima, te po potrebi ostalim osobama povezanim s
inkriminiranim događajima, te poduzme sve druge potrebne
mjere u smislu čl. 206. ZKP-a RH.
O B R A Z L O Ž E NJ E:
Općinski sud u Makarskoj dana 3. veljače 2003. godine
donosi presudu P-1060/02 kojom udovoljava tužbenom za-
htjevu Olme d.d., temeljem koje se Olma d.d. knjiži kao vla-
snik zemljišta č.z. 401/2 k.o. Makarska Makar.
Od tog datuma i te presude Olma d.d. započinje pravnu
bitku ne bi li sačuvala uložena sredstva i ugled, kako poslovni
tako i osobni, budući da se kao vlasnik atraktivnog zemljišta
našla na meti građevinske mafije, koja je pokretanjem beme
pretvorbe poduzeća u Hrvatskoj kupovala za kunu, Stipan
Topić, kao povratnik iz Australije ulaže 7.071.367,00 dolara
obiteljske ušteđevine u kupnju i razvoj poduzeća koje se bavi
proizvodnjom i preradom maslina Olma d.d.
Gospodin Topić i njegova obitelj nisu mogli slutiti da će
nedorečenost zakona o poljoprivrednom zemljištu, neažur-
nost sudova i korumpiranost svih struktura pravosuđa dove-
sti do toga da se već petnaest godina bori ne bi li dokazao
vlasništvo zemljišta te obranio čast i ugled sebe i svoje obitelji.
Tvrtka Abacus u vlasništvu Ladislava Šošića lažiranim
kupoprodajnim ugovorom br. 46/03 od 3. lipnja 2003. godi-
ne pokušava steći vlasništvo nad nekretninom č.z. 401/2 k.o.
Makarska Makar. Kada mu isto biva osporeno presudom Žu-
panijskog suda u Šibeniku Gž 311/2006, Županijskog suda u
Šibeniku, iskorištava svoje dugogodišnje prijateljstvo sa Žu-
panijskom državnom odvjetnicom Lendi Pezzi koja koristeći
svoj utjecaj u Hrvatskom fondu za privatizaciju, Poreznoj up-
ravi te napose Državnom odvjetništvu pokreće niz parnica te
kaznenih postupaka, a sve u svrhu diskreditiranja Olme d.d. i
njene vlasničke strukture.
Naime, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu pokreće
tužbu na utvrđenje u ime HFP-a, iako sam HFP svojim Za-
ključkom od 15. svibnja 2002. godine odbacuje svoju nadlež-
nost u postupku pretvorbe društvenog poduzeća. Značajno je
i Rješenje Trgovačkog suda u Splitu P 945/04 od 21. srpnja
2004. godine kojim se odbija privremena mjera otuđenja i op-
terećenja spornog zemljišta budući da HFP ničim nije doka-
zao svoje vlasništvo.
Nadalje, 8. ožujka 2005. godine Ante Topić osuđen je od
strane Općinskog suda u Makarskoj, po prijedlogu Državnog
odvjetništva u Makarskoj u predmetu K-83/03, što nije u roku
od 21 dan od nastanka stečajnih razloga stavio zahtjev za po-
kretanje stečajnog postupka. Ovakva ažurnost suda rijetko se
može vidjeti, pogotovo kad znamo da Olma d.d. i danas poslu-
je, za razliku od mnogih drugih tvrtki u Hrvatskoj koje, iako su
u dugovima i ne isplaćuju plaće, ipak nisu na meti Državnog
odvjetništva. Ovo posebno ističemo iz razloga što je presudu, u
spomenutom predmetu, donijela sutkinja Suzana Alač, a protiv
koje se danas vodi više kaznenih postupaka, upravo vezanih uz
razne kriminalne radnje koje se odnose na nelegalne uknjižbe
zemljišta u Makarskoj. Napominjemo da je spomenuta sutki-
nja bila i predsjednica makarskog suda, iako nije imala uvje-
te za polaganje pravosudnog ispita (Gž-5867/06 od 25. srpnja
2008. godine Županijskog suda u Splitu).58
58 Presuda broj Gž-5867/06. od 25. srpnja 2008. godine Županijskog suda u Splitu,
iz koje se vidi da sutkinja nije imala zakonskih uvjeta da bude sudac Općinskog
suda Makarska.

Nadalje, navodimo i postupak ovrhe nad računom Ol-
mom d.d. koji je preko porezne uprave inicirala upravo žu-
panijska odvjetnica Lendi Pezzi, iako je potraživanje porezne
uprave osigurano solemizacijom nekretnina Olme d.d. pa
nije bilo potrebe za pokretanjem stečajnog postupka budući
da vrijednost nekretnina uvelike premašuje njezin dug.
Posebno oštećenom smatra se Olma d.d. ako se zna da,
iako duguje porez državi i trpi blokadu računa, s druge stra-
ne ista ta država preko svog poduzeća Hoteli Podgora duguje
Olmi d.d. iznos od oko 20 mil. kuna!!!
Nelogična je i činjenica da nakon medijskog linča od stra-
ne Ladislava Šošića, zbog čega je on osuđen za klevetu (presu-
da Općinskog suda u Splitu od 28. siječnja 2010. godine) za-
počinje kazneni progon vlasničke strukture Olme d.d., a koji
postupak i danas vodi ŽDO Split pod brojem K-DO- 30/05.
Upravo je na glavnoj raspravi dana na izravno pitanje obrane
svjedok Ladislav Šošić potvrdio da je više puta kontaktirao
županijsku državnu odvjetnicu Lendi Pezzi.
Dakle, diskreditiranje Olme d.d. i njezine vlasničke struk-
ture od strane građevinske mafije uz pomoć službene vlasti
pokušava se fiktivnim kupoprodajnim ugovorima legelizirati
pljačka zemljišta, te ne taj način i ostvarivanje enormne fi-
nancijske koristi.
Smatramo da je sazrelo vrijeme da se korupcija kazni, na
svim razinama, iako je Saborski odbor za ljudska prava predstav-
kom od 13. prosinca 2004. godine već bio obaviješten o ovom
problemu. Nadalje, obaviješteni su i australsko veleposlanstno,
Ministarstvo financija te Vlada Jadranke Kosor pa se nadamo da
će se napokon kriminalne strukture kazniti, a oštećeni obeštetiti.
DOKAZI: Podaci o posjedovnom stanju za č.z. 401/2 k.o.
Makarska Makar, Područnog ureda za katastar Split, KLASA
936-02/03-05/54 Kupoprodajni ugovor sastavljen od Općin-
skog suda u Makarskoj 28. listopada 1964. povijesni izvadak
za č. z. 401/2 Makarska Makar, Ugovor o kupoprodaji br. 46/03
od 3. lipnja 2003. godine, Zahtjev za uključenje poljoprivred-
nog zemljišta u kapital društva Olme d.d. HFP-u od 18. ožujka
2002. Zaključak HFPa UP-I-943-06/02-01/39 od 15. svibnja
2002. godine, Podnesak (kaznena prijava) Abacusa d.o.o. upu-
ćena DORH, siječanj 2004. godine, Presuda Županijskog suda
u Šibeniku Gž 311/2006 od 21. travnja 2008. godine, Presuda
Općinskog suda u Splitu K 371/09 od 28. siječnja 2010. godine,
Zapisnici s glavne rasprave u predmetu ŽDO-a K-DO-30/05
od 2011. Tužba HFP-a, zastupanog po ŽDO Split protiv Olme
d.d. od 19. srpnja 2004. godine, Rješenje Trgovačkog suda u
Splitu P-945/04 od 21. srpnja 2004. godine, Presuda Općinskog
suda u Makarskoj K-83/03 od 8. ožujka 2005. godine, Rješenje
ŽDO-a KIO 2/06 od 8. ožujka 2006. godine, Predstavka Sabor-
skom odboru za ljudska prava od 13. prosinca 2004. godine. 59

KAZNENA PRIJAVA OLME D.D. PROTIV
SPLITSKE BANKE D.D. I DR.

Olma d.d., Franjevački put 14, Makarska, OIB 3547635147.,
zastupana po z.z. direktoru Stipi Topiću, U Makarskoj 2. ruj-
na 2010. godine, UREDU ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA, Gajeva 30a, 10
000 Zagreb, Temeljem čl. 48. Zakona o kaznenom postupku
podnosi sljedeću KAZNENU PRIJAVU Protiv 1. Eugena
Šunde, Ruđera Boškovića 21, Podgora, 2. Lukše Kokića, Bra-
nimirova obala 31, Podgora, 3. Marije Kovačević Vranješ,
Makarska, i ostalih zasad nepoznatih odgovornih osoba So-
cieta Generale group, Splitske banke d.d. kao slijednika Split-
ske banke d.d., Podružnica Makarska, 4. zasad nepoznatih
odgovornih osoba Hrvatskog fonda za privatizaciju, Zagreb,
1. osumnjičeni pod 1., Eugen Šunde, kao odgovorna osoba u
pravnoj osobi Olma d.d.,60 a bez odobrenja nadzornog odbo-
ra, Ugovorima o kreditu kod Splitske banke od 1996, 1997,
bespotrebno zaduživao Olmu d.d., a iznosi kojih su uplaćiva-
ni na račun Hotelskog poduzeća Podgora, odnosno pokrivao
dugove Hotelskog poduzeća Podgora prema Hotelima Baška
Voda, Hotelima Živogošće, «Pekaru» Makarska, «Vodovodu
Makarska, čime je Olma d.d. zadužena za iznos koji je po vje-
štvu stalnog sudskog vještaka mr. oec. Ive Kovačevića 2005.
godine iznosio 18.169.810,76 HRK,61 a koji dug nikada Olmi
d.d. nije vraćen, niti je upisana hipoteka na č.z. 5589 Z.U.3379
k.o. Podgora po Ugovoru o kratkoročnom kreditu od 16. srp-
nja 1996., OV-6157/05 između Olme d.d. i Hotela Podgora,
dakle, kao zastupnik pravne osobe u njezinoj gospodarskoj
djelatnosti, sklapao ugovore za koje je znao da su štetni, a
šteta je velikih razmjera, odnosno 18.169.810,76 HRK, dakle,
kao odgovorna osoba u pravnoj osobi s ciljem pribavljanja
protupravne imovinske koristi za drugu pravnu osobu, gru-
bo prekršio pravila poslovanja glede upotrebe i upravljanja
kreditima Olme d.d. i Splitske banke d.d. 15/96,40/96,
41/96, Ugovor o ustupanju potraživanja od 10. rujna 1996.
Sporazumi radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja
osiguranja prijenosom vlasništva na nekretninama koje nisu
upisane u z.k. Splitske banke d.d. kao vjerovnika i Olme d.d.
kao dužnika od 2. i 7. velječe 1997., Zapisnik o pljenidbenom
popisu nekretnina od 7. veljače 1997. Uvid u knjigovodstvenu
dokumentaciju Olme d.d. Izviješće o obavljenoj reviziji pre-
tvorbe i privatizacije, HP Podgora 2003. Osumnjičeni pod 1.
Eugen Šunde, kao direktor Olme d.d., i osumnjičeni pod 2.
Lukša Kokić, kao direktor i član Uprave Hotelskog poduzeća
Podgora, bez pravovaljanih odluka nadzornih odbora Olme
d.d. i HP Podgora, zajednički i dogovorno, nizom Ugovora
o kreditima, kompenzacijama, cesijama potpuno neopravda-
no, kroz razdoblje 1996., 1997. pokrivali dugove Hotelskog
poduzeća Podgora, a sve s računa Olme d.d. uz posredovanje
Splitske banke d.d., pa je na taj način Olma d.d. oštećena za
iznos od najmanje 18. 169. 810,76 HRK, ujedno je kao za-
log kreditima višestruko navođena ista nekretnina č.z. 5589
z.u. 2921 k.o. Podgora, čija vrijednost nije mogla pokriti sva
potraživanja po navedenim kreditima, dakle, kao odgovorne
osobe u pravnoj osobi, drugome prouzročili štetu, prekora-
čivši svoje ovlasti, a kaznenim djelom pribavljena je znatna
imovinska korist i počinitelji su postupali s ciljem pribavlja-
nja takve koristi, DOKAZ kao gore, uz uvid u knjigovod-
stvenu dokumentaciju društva Olma d.d. Makarska i Hotela
Podgora Vještvo i obračun duga stalnog sudskog vještaka
mr. oec. Ive Kovačevića od 28. srpnja i 20. rujna 2005. go-
dine osumnjičeni pod 2. Lukša Kokić, kao direktor Hotela
Podgora, i osumnjičeni pod 3. Marija Kovačević Vranješ,
kao predstavnica Splitske banke d.d., dana 13. veljače 2002.
sklopili Sporazum o osiguranju novčane tražbine prijenosom
vlasništva nekretnina, iako su znali ili su morali znati, da je
nekretnina označena kao č.z. 5589 u z.u. 3379 k.o. Podgora,
već pod hipotekom i to po Ugovoru o kratkoročnom kredi-
tu između Olme d.d. i Hotela Podgora od 16. srpnja 1996.,
OV6157/05 u Makarskoj, te su u prethodno navedenom
Sporazumu o osiguranju kao dužnika Splitske banke d.d. po
Ugovorima o kreditu 35/97, 40/97, 49/97 naveli Hotele Po-
dgora, iako je pravi dužnik Olma d.d., pa su tako namjerno
izostavivši pravog dužnika, i bez da su ga obavijestili, ishodili
upis prava vlasništva na navedenoj nekretnini u zemljišnim
knjigama, također, u navedenom Sporazumu osumnjičeni
navode da procijenjena vrijednost Hotela Podgora iznosi
10.318.524,00 DEM, iako je njegova procijenjena vrijednost
po pretvorbenom elaboratu Hrvatskog fonda za privatizaci-
ju 7.353.234,00 DEM, dakle, zajednički i dogovorno, s ciljem
pribavljanja protupravne imovinske koristi, a počinitelji su
postupali s ciljem pribavljanja takve koristi, prouzročili štetu
velikih razmjera, iskoristivši svoj položaj i ovlasti, dakle, kao
odgovorne osobe u pravnoj osobi, s ciljem pribavljanja pro-
tupravne imovinske koristi za svoju ili drugu pravnu osobu,
prikrivanjem činjenica, pribavili znatnu imovinsku korist,
DOKAZ kao gore, te Sporazum o osiguranju novčane traž-
bine prijenosom vlasništva nekretnina od 13. veljače 2002.
g., Uvid u pretvorbeni elaborat HFP-a., osumnjičeni pod 4.
zasad nepoznate odgovorne osobe Hrvatskog fonda za priva-
tizaciju, procjenjuje nekretninu, Hotel Podgora č.z. 5589, z.u.
2921, k.o. Podgora na iznos od 7. 353.234, 74 DEM, iako je na
navedenoj zamljišnoj čestici i danas upisan voćnjak, odnosno
hotel je izgrađen bez uporabnih dozvola pa je tako njegova
knjigovodstvena vrijednost precijenjena, a nitko iz HFP-a
nije pokušao riješiti zemljišnoknjižno stanje, iako je HFP ve-
ćinski vlasnik navedene nekretnine, Nadalje, HFP dana 15.
lipnja 2005. zaprima obavijest o postojanju novčane tražbine
koja je osigurana zabilježbom hipoteke, a na navedenu obavi-
jest nikada nije reagirao niti odgovorio, iako je Hotel Podgora
u njegovu većinskom vlasništvu, dakle, propuštanjem dužnog
nadzora nesavjesno postupali u radu službe, pa je time drugi
pretrpio znatnu imovinsku štetu,
DOKAZ Uvid u pretvorbeni elaborat HFP-a, ZK izvadak
za ZU 3379 ko Podgora, preslik Obavijesti o postojanju nov-
čane tražbine koja je osigurana zabilježbom hipoteke upuće-
nog HFP-u od 15. lipnja 2005. pa da bi time djelom opisanim
pod točkom 1. osumnjičeni Eugen Šunde počinio dva kazne-
na djela protiv sigurnosti platnog prometa i to – Zloporabom
ovlasti u gospodarskom poslovanju kažnjivo po čl. 292. st. 2.
KZH, te Sklapanjem štetnih ugovora kažnjivo po čl. 294. st.
2. KZRH, djelom opisanim pod točkom 2. osumnjičeni pod
1 Eugen Šunde i osumnjičeni pod 2 Lukša Kokić počinili ka-
zneno djelo protiv službene dužnosti – Zloporabom položaja
i ovlasti kažnjivo po čl. 337. st . 4. KZRH, djelom opisanim
pod točkom 3. osumnjičeni pod 2 Lukša Kokić i osumnjičeni
pod 3 odgovorne osobe Splitske banke d.d. počinili po dva
kažnjivog po čl. 292. st. 2, te kaznenog djela protiv službe-
ne dužnosti – Zloporabom položaja i ovlasti kažnjivog po čl.
337. st. 4 KZRH, djelom opisanim pod točkom 4., osumnji-
čeni pod 4, zasad nepoznate osobe Hrvatskog fonda za pri-
vatizaciju, počinili kazneno djelo protiv službene dužnosti –
Nesavjesnim radom u službi opisanog i kažnjivog po čl. 339.
KZRH. STOGA PREDLAŽEM:
Da temeljem čl. 21. Zakona Ured za suzbijanje korupcije i
organiziranog kriminalitete provede istragu i obavi informa-
tivne razgovore s osumnjičenima, te po potrebi ostalim oso-
bama povezanim s inkriminiranim događajima, te poduzme
sve druge potrebne mjere u smislu čl. 142. ZKP-a RH.
O B R A Z L O Ž E NJ E, Olma d.d. tvrtka je s 50-godiš-
njim iskustvom u maslinarstvu i proizvodnji ulja, ali je i vla-
snik vrlo atraktivnih zemljišta na području Makarske rivijere,
pa je kao takva često bila na meti raznih kriminalnih djelat-
nosti. Na čelu Olme d.d. kao direktor bio je gospodin Eugen
Šunde koji je samovoljno, bez odluka nadzornog odbora,
kako to nalaže Zakon o trgovačkim društvima, odlučivao o
sudbini tvrtke izvlačeći iz nje kapital i ne brinući o potraži-
vanjima i zaštiti istih. Kao što je vidljivo iz priloženog vještva
stalnog sudskog vještaka mr. oec. Ive Kovačevića, Olma d.d.
sasvim je nepotrebno uzimala kredite kod Splitske banke da
bi njima vraćala dugove Hotela Podgora, a da Hoteli Podgora
nisu ni na koji način vratili takve financijske ustupke, što je i
po riječima vještaka potpuno neuobičajeno. Na taj način pre-
ko Splitske banke izvlačio se novac koji je Olma d.d. davala,
a da niti jedan dug nije plaćen niti izmiren. Čak je i hipoteka
na nekretnini u k.o. Podgora z.u. 2921 na koju je Olma d.d.
imala pravo po Ugovoru o kratkoročnom kreditu od 16. srp-
nja 1996. u zemljišnim knjigama zabilježena tek 2005. i to na
intervenciju tadašnjeg direktora Ante Topića.
Splitska banka d.d. dozvoljavala je ovakve transakcije i vi-
šestruko primala u zalog iste nekretnine, čak i mijenjajući
njihovu knjigovodstvenu vrijednost, iako je ona bila određe-
na elaboratima Hrvatskog fonda za privatizaciju.
Hoteli Podgora i Splitska banka d.d., iako znaju da je
Olma d.d. dužnik po kreditima, ali ujedno i vlasnik hipote-
ke na naprijed navedenom zemljištu, svjesno zaobilaze tu či-
njenicu te sklapaju Sporazum o osiguranju novčane tražbine
prijenosom vlasništva nekretnina od 13. veljače 2002. ne bi li
na takav način ishodili uknjižbu prava vlasništva navedenog
zemljišta.
Olma d.d. nije ni na koji način obaviještena o sklapanju
spomenutog Sporazuma, iako je kao glavni dužnik i vlasnik
hipoteke po Ugovoru o kratkoročnom potraživanju od 16.
lipnja 1997. to zasigurno trebala biti, a na ovakav način otu-
đena joj je vrlo vrijedna nekretnina, odnosno potraživanje od
18.169.810,76 DEM.
Iako su Hrvatski fond za privatizaciju kao većinski vlasnik
Hotela Podgora, pa čak i Ministarstvo financija obaviješteni
o nepravilnostima u poslovanju Hotela Podgora, isti nikada
nisu odgovorili na zamolbe Olme d.d. koja je na ovakav na-
čin dugi niz godina blokirana u poslovanju, iako joj je država
najveći dužnik.
HFP se nije potrudio niti provesti zakonsku uknjižbu spo-
menutih hotela te se oni u zemljišnim knjigama i dalje vode
kao voćnjak, pa njihova vrijednost zasigurno ne odgovara
onoj procijenjenoj u elaboratu o njihovoj pretvorbi.
Smatramo da je ovim kaznenim djelima Olmi d.d. nane-
sena znatna imovinska šteta, da su osumnjičeni djelovali za-
jednički i dogovorno te da se ovakav organizirani kriminal
treba spriječiti i primjereno kazniti. U prilogu vam dostav-
ljamo Ugovor o kratkoročnom kreditu od 16. srpnja 1996.,
ugovore o kreditima Olme d.d. i Splitske banke d.d. 15/96,
40/96, 41/96, Ugovor o ustupanju potraživanja od 10. rujna
1996., Sporazum radi osiguranja novčane tražbine predlaga-
telja osiguranja prijenosom vlasništva na nekretninama koje
nisu upisane u z.k. Splitske banke d.d. kao vjerovnika i Olme
d.d. kao dužnika od 2. i 7. velječe 1997., Zapisnik o pljenid-
benom popisu nekretnina od 7. veljače 1997., Vještvo i obra-
čun duga stalnog sudskog vještaka mr. oec. Ive Kovačevića.
od 28. srpnja i 20. rujna 2005. godine, Sporazum o osiguranju
novčane tražbine prijenosom vlasništva nekretnina od 13.
veljače 2002., Preslik Obavijesti o postojanju novčane tražbi-
ne upućenog HFPu 15. lipnja 2005., Izviješće o obavljenoj re-
viziji pretvorbe i privatizacije, HP Podgora 2003., ZK izvadak
za ZU 3379 ko Podgora a iz kojih dokumenata je vidljivo da
su počinjena kaznena djela na štetu Olme d.d.

KAZNENA PRIJAVA OLME ZA ZEMLJIŠTE
GLAVICA

Olma d.d Makarska Franjevački put 14, Makarska
OIB:3547635147., zastupana po z.z direktoru Stipi Topiću, u
Makarskoj, 1. rujna 2010. godine Uredu za suzbijanje korup-
cije organiziranog kriminaliteta, Gajeva 30 a, 10.000 Zagreb,
Temeljem čl. 48. Zakona o kaznenom postupku podnosi slje-
deću KAZNENU PRIJAVU
Protiv: 1/Božene Vuletić, kao odgovorne osobe ureda
za imovinsko pravne poslove, Ispostava Makarska, Župani-
je Splitsko-dalmatinske, 2/Daše Šarčević, Hektorovićeva 4,
Split, 3/Josipa Kraljevića, sudca Općinskog suda u Splitu, 4/
Jakše Medića, E. Kardelja 105, Brela, 5/Ljiljane Matić, UL.K.P
Krešimira IV. 20, Makarska, 6/Augusta Alača, UL.A. Starčevi-
ća 8, Makarska, 7/Juroslava Buljubašića, Vukovarska 57, Split,
8/Hrvoja Urlića, V. Nazora 2, Makarska, 9/Ivice Šimundže,
sudca Općinskog suda u Makarskoj, 10/Biljane Puharić, kao
odgovorne osobe Općinskog državnog odvjetništva u Makar-
skoj,62 da su;
Osumnjičenapod1/BoženaVuletić,kaovoditeljicaisposta-
ve Ureda za imovinsko-pravne poslove, Ispostava Makarska,
postupajući u predmetu za naknadu i povrat oduzete imovine
UP/I-944-07/97-01/133, URBROJ 2181-05/04-08-27/BV,
kojim Diana Ivka, Diana Deša i Daša Šarčević traže povrat
vrijednih nekretnina u Makarskoj, položenih u Z. U. 515 Ma-
karska Makar,63 poznatijih kao ¨Glavica¨, propušta provje-
riti stanje katastra i obavijestiti mirne i poštene posjednike,
Olmu d.d., o pokrenutom postupku povrata, te time omogućava
da vrijedne nekretnine budu otuđene posjednicima,
a Olma d.d. je u mirnom posjedu još od 1961. godine na te-
melju odluke Kotarskog suda u Makarskoj, a otuđena imovi-
na vodi se u osnovnim sredstvima Olme d.d. i danas, dakle,
kao službena osoba kršenjem propisa i propuštanjem dužnog
nadzora, nesavjesno postupala u obavljanju službe, pa je time
prouzročila težu povredu prava drugoga i znatnu imovinsku
štetu, DOKAZ: Zahtjev za naknadu za nekretnine oduzete za
vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine od 10. lipnja
1997. odvjetničkog ureda Barbir. Povijesni izvadak katastra
zemljišta za Z.U. 515 Makarska Makar, Rješenje Narodnog
odbora Kotara Makarske o dodjeli na korištenje, Elaborat o
procijenjenoj vrijednosti nekretnina D.P. Uljara kao pravnog
prednika Olme d.d od svibnja 1992. godine, Elaborat o vri-
jednosti poduzeća D.P. Uljara od svibna 1992. godine po pro-
cjeniteljima dipl.oec. Nataši Knepr, Mladenu Puhariću i dipl.
ing. arh. Omeru Nemetku, procijenjena vrijednost osnovnih
sredstava D.P. Uljara od 31. prosinca 1992. godine, po dipl.
eoc. Alfirević Nenenki, mr. oec. Eugundu Šundi.64
Osumnjičeni pod 3/ sudac Josip Kraljević, kao sudac
Općinskog suda u Splitu, dana 3. studenoga 1997. godi-
ne donosi rješenje o nasljeđivanju iza pok. Srećka Dia-
ne, u kojem nasljednicom proglašava Dašu Šarčević, te
joj na temelju navedenog rješenja dozvoljava uknjižbu u
Z.U. 515 Makarska Makar u zemljišnim knjigama Općinskog
suda u Makarskoj,65 a da pritom nije provjerio stanje niti kata-
stra, niti zemljišnika, budući da su navedene nekretnine bile u
društvenom vlasništvu, pa je na takav način Olmi d.d. nanese-
na enormna imovinska šteta, dakle, kao službena osoba svojim
potpisom odnosno pečatom ovjerio ispravu s neistinitim sadr-
žajem, dakle, kao službena osoba kršenjem propisa i propušta-
njem dužnog nadzora, nesavjesno postupao u obavljanju službene dužnosti.
Osumnjičena pod 2/ Daša Šarčević na poticaj osumnjičene
pod 5/ Ljiljane Matić i osumnjičenog pod 6/ Augusta Alača,
samo 17 dana po donesenom ostavinskom rješenju 0-606/97,
dana 20. studenog 1997. godine sklapa predugovor o kupo-
prodaji nekretnina položenih u Z.U. 515 Makarska Makar, a
nakon upisa vlasništva, temeljem nelegalnog ostavinskog rje-
šenja 0-606/97, na navedenim nekretninama od 8. prosinca
1997. U zemljišnim knjigama dana 10. kolovoza 1998. Osum-
njičena pod 2/ Daša Šarčević kao prodavateljica, s osumjiče-
nima i na njihov poticaj, pod 4/Jakšom Medićem, 5/Ljiljanom
Matić, 6/Augustom Alačem, 7/Juroslavom Buljubašićem te
osumnjičenim pod 8/Hrvojem Urlićem kao kupcima, skla-
pa ugovor o kupoprodaji u kojem prodavateljica ustvrđuje
da navedene nekretnine nisu opterećene bilo kakvim pra-
vima trećih osoba, da su nekretnine prema važećem PUPu
grada Makarske određene kao poljoprivredno zemljište, te da
su u trajnom i nesmetanom posjedu prodavateljice, iako su
nekretnine od šezdesetih godina pod trajnim nasadima ma-
slina kojima se koristi D.P Uljara, današnja Olma d.d., te se
kao takav posjed vodi i u Katastru zemljišta Makarske, a za
ovakvu situaciju dobro su znali i osumnjičeni kupci zemljišta,
budući da se radi o o vrlo atraktivnoj nekretnini u središtu
grada, a osumnjičeni kupci su i sami trgovci nekretninama,
nadalje, za kupoprodajnu cijenu po m2, navedenog ugovora
utvrđen je iznos od 15 DEM, iako je cijena navedenog ze-
mljišta utvrđena po knjigovodstvenoj vrijednosti tadašnjih
posjednika D.P. Uljare iznosila 30 DEM, a ista je procjena
i Općinske uprave društvenih prihoda UP-I-410-23/92-01/01,
ur. br. 2147-09-20-92-01, 30. 1. 1992.,67 dakle, s ciljem da sebi
67 Ugovor o kupoprodaji zemljišta na ”Glavici” od 10. kolovoza 1997. Osumnjičena
pod 2/ Daša Šarčević kao prodavateljica, s osumjičenima i na njihov poticaj,
pod 4/Jakšom Medićem, 5/Ljiljanom Matić, 6/Augustom Alačem, 7/Juroslavom
Buljubašićem te osumnjičenim pod 8/Hrvojem Urlićem kao kupcima, sklapa
pribavi protupravnu imovinsku korist, doveli nekog lažnim
prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu i time ga
naveli da na štetu tuđe imovine nešto učini, dakle, drugoga
s namjerom potaknuli na počinjenje kaznenog djela, dakle,
stvari za koje znaju da su pribavljene kaznenim djelom pre-
prodaju, dakle s ciljem da izbjegnu plaćanje poreza, daju laž-
ne podatke o činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje
iznosa ovakvih obveza, a iznos obveze, čije se plaćanje izbje-
gava, prelazi deset tisuća kuna, DOKAZ: Zahtjev za naknadu
za nekretnine oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke
vladavine od 10. lipnja 1997. Odvjetničkog ureda, Ostavinsko
rješenje 0-606/97 od 3. studenog 1997., Kupoprodajni ugovor
od 10. kolovoza 1997., Rješenje komisije za procjenu vrijed-
nosti nekretnina Općinske uprave društvenih prihoda UP-I-
410-23/92-01/01, ur. br. 2147-09-20-92-01, 30. 1. 1992., Ela-
borat o procijenjenoj vrijednosti nekretnina D.P. Uljara kao
pravnog prednika Olme d.d od svibnja 1992. godine, Elaborat
o vrijednosti poduzeća D.P. Uljara od svibna 1992. godine po
procjeniteljima dipl. oec. Nataši Knepr, Mladenu Puhariću
i dipl. ing. arh. Omeru Nemetku, procijenjena vrijednost
osnovnih sredstava D.P. Uljara od 31. prosinca 1992. godi-
ne, po dipl. eoc. Alfirević Nenenki, mr. oec. Eugenu Šundi.
Osumnjičeni pod 9/ Ivica Šimundža, kao sudac Općinskog
suda u Makarskoj, u presudi i rješenju, P.1197/03, donesene
19. siječnja 2003. godine, pri Općinskom sudu u Makarskoj, u
izočnosti zakonskog zastupnika tužitelj, iako je isti tražio od-
godu ročišta, nanosi Olmi d.d. znatnu imovinsku štetu na na-
čin da u dokazanom postupku nije utvrdio odlučne činjenice,
pa čak niti one osnovne o mirnom dugogodičnjem posjedu,
te je ustvrdio, bez provedenih vještačenja građevinske struke,
da su sporne nekretnine položene u Z.U.515 građevinsko ze-
mljište, što je dakako u suprotnosti i s PUP-om grada Makar-

ugovor o kupoprodaji u kojem prodavateljica ustvrđuje da navedene nekretnine
nisu opterećene bilo kakvim pravima trećih osoba, da su nekretnine prema va-
žećem PUPu grada Makarske određene kao poljoprivredno zemljište, te da su u
trajnom i nesmetanom posjedu prodavateljice, iako su nekretnine od šezdesetih
godina pod trajnim nasadima maslina kojima se koristi D.P Uljara, današnja
Olma d.d., te se kao takav posjed vodi i u Katastru zemljišta Makarske, a za
ovakvu situaciju dobro su znali i osumnjišeni kupci zemljišta budući da se radi o
o vrlo atraktivnoj nekretnini u središtu grada, a osumnjičeni kupci su i sami tr-
govci nekretninama, nadalje, za kupoprodajnu cijenu po m2, navedenog ugovo-
ra, utvrđen je iznos od 15 DEM, iako je cijena navedenog zemljišta utvrđena po
knjigovodstvenoj vrijednosti tadašnjih posjednika D.P. Uljare iznosila 30 DEM,
a ista je procjena i Općinske uprave društvenih prihoda UP-I-410-23/92-01/01,
ur. br. 2147-09-20-92-01, 30. 1. 1992. g.

Proglasivši nekretninu građevinskom, što je
u suprotnosti sa svim činjenicama, nanosi Olmi d.d. znatnu
imovinsku štetu. Nadalje, u Presudi osumnjičeni pod 8/ Ivica
Šimundža nije niti pokušao obrazložiti odbijanje privremene
mjere, a na ovakvu nelegalnu presudu D.P. Uljara nije uložila
žalbu samo iz razloga što je u to vrijeme vlasnička struktura
iste bila izložena prijetnjama građevinske mafije, o čemu je
bila izviještena i PU Makarska, a predmetna presuda nikada
nije dostavljena tužitelju, niti punomoćniku tužitelja pa na
taj način niti pravomoćna, iako posjeduje pečat pravomoć-
nosti!, dakle, kao službena osoba svojim potpisom odnosno
pečatom ovjerilo ispravu s neistinitim sadržajem, dakle, kao
službena osoba kršenjem propisa i propuštanjem dužnog
nadzora, nesavjesno postupao u obavljanju službe, pa je time
prouzročio težu povredu prava drugoga i znatnu imovinsku
štetu, DOKAZ: Zapisnik o održanoj glasovnoj raspravi kod
Općinskog suda u Makarskoj u predmetu P 1197/03 od 19. si-
ječnja 2005., Presuda Općinskog suda u Makarskoj P 1197/03
po sudcu Ivici Šimundži od 19. siječnja 2005. Povijesni izva-
dak katastra zemljišta za Z.U. 515 Makarska Makar, Rješenje
Narodnog odbora Kotara Makarske o dodjeli na korištenje,
Elaborat o procijenjenoj vrijednosti nekretnina D.P. Ulja-
ra kao pravnog prednika Olme d.d od svibnja 1992. godine,
Elaborat o vrijednosti poduzeća D.P. Uljara od svibnja 1992.
godine po procjeniteljima dipl. oec. Nataši Knepr, Mladenu
Puhariću i dipl. ing. arh. Omeru Nametku, procijenjena vri-
jednost osnovnih sredstava D.P. Uljara od 31. prosinca 1992.
godine, Prostorno urbanistički plan grada Makarske za 1983.
godinu, Saslušanje svjedoka procjenitelja za građevinske
objekte Mladena Puharića, dipl. ing. arh.Omera Nametka, te
za zemljište dipl. oec. Nataša Knepr koji su bili procjenitelji
vrijednosti nekretnina za D.P. Uljaru po Elaboratu o procjeni
vrijednosti nekretnina od svibnja 1992. godine, Kupoprodaj-
ni ugovor od 10. kolovoza 1997. godine, Rješenje komisije za
procjenu vrijednosti nekretnina Općinske uprave društvenih
prihoda UP-I-410-23/92-01/01., Ur. br. 2147-09-20-92-01,
30. 01. 1992. god.
5. osumnjičena pod 10. Biljana Puharić, kao odgovorna
osoba Općinskog državnog odvjetništva, propustila obratiti
dužnu pažnju na kriminalne radnje ostalih osumnjičenih, iako
je Državno odvjetništvo Makarska bilo i stranka u upravnom
postupku, pa na taj način i upoznato o namjeri otuđenja vri-
jednog zemljišta, a neovisno o tome, o radnjama osumnjičenih
bila je upoznata i šira javnost, stoga je dužnost državnog od-
vjetništva bila pronalazak i progon počinitelja kaznenih djela,
dakle kao službena osoba, propuštanjem dužnog nadzora, ne-
savjesno postupala, u obavljanju službe, pa je time prouzročila
težu povredu prava drugoga i znatnu imovinsku štetu, Dokaz
kao gore…. Olma d.d. Makarska dana 17. listopada 2010. go-
dine USKOK-u Zagreb dostavila je Dopunu kaznene prijave
protiv Božene Vuletić, Biljane Puharić i dr.68
Dana 21. rujna Olma d.d. podnijela je USKOK-u gore na-
vedenu kaznenu prijavu, u nastojanju da Olma d.d. prikupi
što više dokaza koji bi ukazali na nelegalne radnje osumnji-
čenih uspjeli smo doći do vrijednih isprava koje potkrjepljuju
naše tvrdnje. Dokazi: Oporuka Aleksandra Dijane od 19. ko-
lovoza 1938. godine69 Rješenje o nasljeđivanju iz Aleksandra
Dijane O-15/48 od 6. siječnja 1948. god., Rješenje o naknad-
no pronađenoj imovini od 26. veljače 1962. godine, Rješenje
o naknadno pronađenoj imovini od 20. srpnja 1971. godine.
U ostavinskom postupku iza Aleksandra Dijane od 06.
siječnja 1948. godine njegovim nasljednikom prema pisanoj
oporuci od 19. kolovoza 1938. godine proglašen je Srećko Di-
jana, a ne kako se decidirano u oporuci navodi njegova žena
Ivka Dijana, kao niti njegove kćeri Deša i Daša, koje svaka
nasljeđuje po tisuću dolara, dok se predmetne nekretnine,
ukoliko Srećko Dijana umre bez muških potomaka, prenose
na općinu Brist. Pok. Srećko Dijana umire, a u ostavinskom
postupku P-606/97., od 3. studenog 1997. godine, po osum-
njičenom pod 3 sudcu Josipu Kraljeviću, nasljednicom se
proglašava kći, Daša Šarčević, rođena Diana, što je dakako u
68 Dopuna kaznene prijave USKOK-u Zagreb, protiv Biljane Puharić, Božene Vu-
letić i dr., od strane Olme d.d. dostavljena je 17. listopada 2010. g.
69 Oporuka Aleksandra Dijane od 19. kolovoza 1938. godine, Rješenje o nasljeđi-
vanju iz Aleksandra Dijane O-15/48 od 6. siječnja 1948. god.
suprotnosti s oporukom P76/41, odnosno voljom oporučitelja
i vlasnika nekretnina pok. Aleksandra Dijane, kao i stanjem
katastra zemljišta, u kojeme se kao kvalificirani posjednik
vodi Olma d.d. Na taj način tabularni posjed Srećka Dijane,
koji faktički nikada nije završio, budući da su nekretnine u
mirnom i nesmetanom posjedu Olme d.d., koja vrši vlast nad
stvari obrađujući zemlju i uzgajajući masline, na nelegalan
način prešao u ruke Daše Šarčević koja ga odmah prodaje
makarskoj kriminalnoj skupini trgovaca nekretninama koja i
stoji iza svih ovih radnji i na čiji je poticaj iskorišteno nesređe-
no zemljišnoknjižno stanje da bi se došlo do vlasništva vrijed-
nih nekretnina. Da je tako, vidljivo je i iz predmeta P-111/61
Općinskog suda u Makarskoj. Na Općinskom sudu u Makarskoj
od osumnjičenog pod 9. sudca
Ivice Šimundža, na nelegalan je način onemogućila tužitelja
Olmu d.d. da navedenim dokazima u oporučitelja i vlasnika
nekretnina pok. Aleksandra Dijane, kao i stanjem katastra
zemljišta, u kojeme se kao kvalificirani posjednik vodi Olma
d.d. Na taj način tabularni posjed Srećka Dijane, koji faktič-
ki nikada nije završio, budući da su nekretnine u mirnom i
nesmetanom posjedu Olme d.d., koja vrši vlast nad stvari
obrađujući zemlju i uzgajajući masline, na nelegalan način
prešao u ruke Daše Šarčević koja ga odmah prodaje makar-
skoj kriminalnoj skupini trgovaca nekretninama koja i stoji
iza svih ovih radnji i na čiji je poticaj iskorišteno nesređeno
zemljišnoknjižno stanje da bi se došlo do vlasništva vrijed-
nih nekretnina. Da je tako, vidljivo je i iz predmeta P-111/61
Općinskog suda u Makarskoj koji se također odnosi na ze-
mljište u vlasništvu Srećka Dijane, a koje je vlasnik izgubio
još 1961. godine. Budući da je parnica P-1197/03 vođena pri
Općinskom sudu u Makarskoj od osumnjičenog pod 9. sudca
Ivice Šimundža, na nelegalan je način onemogućila tužitelja
Olmu d.d. da navedenim dokazima u postupku dokaže svoje
vlasništvo, a ističemo da je parnica okončana presudom koja
do danas nije dostavljena tužitelju (Olma d.d.), iako je pravo-
moćna!? Navedeno je potkrijepljeno podneskom odvjetnice
Iris Frnić Tomić od 29. rujna 2010. godine u kojem odvjet-
nica zahtijeva dostavu presude tužitelja Olmi d.d.70, jer je ista
nikada nije zaprimila kao niti njezin opunomoćnik, a što je
vidljivo iz samoga spisa predmeta te priloženih dostavnica.
Olma d.d. Makarska dana 17. listopada 2010. godine dosta-
vila je USKOK-u Zagreb dopunu kaznene prijave s dokazi-
ma. Jedan od dokaza je i Oporuka Aleksandra Diana od 19.
kolovoza 1938. godine, iz koje je vidljivo da ostavlja nepo-
kretni posjed svom nećaku Srećku Diani pod uvjetom da ima
muško potomstvo. Kako Srećko Diana nije imao muško po-
tomstvo, sve nekretnine su trebale pripasti njegovom rodnom
selu Brist (Općina Gradac), a kćerkama Srećka Diane ostavlja
oporukom po jednu tisuću dolara. Dakle, Daša Šarčević, ro-
đena Diana, nije na zakonu utemeljeni pravni sljednik tako
da ona nije mogla ni biti prodavatelj u Ugovoru o kupopro-
daji od 10. 08. 1998. godine, niti je Općinski sud Makarska
po sudcu Suzani Alač mogao donijeti Rješenje Z-1095/98.
od 1. rujna 1999. godine i dozvoliti uknjižbu prava vlasništva
predmetnog zemljišta na Glavici. Predmetno zemljište bilo je
strateški predviđeno kao polazište žičare za Biokovo.

UKIDANJE KLAUZULE
PRAVOMOćNOSTI

Olma d.d. Makarska dana 25. listopada 2010. godine uputila
je Prijedlog Općinskom sudu Makarska za ukidanje klauzule
pravomoćnosti, obrazlažući da tužiteljica nikada nije zaprimi-
la predmetnu presudu ni rješenje koje je u predmetu donese-
no. Dana 15. listopada 2010. godine naslov je tužiteljici Olmi
d.d. dostavio dopis – nadnevak «Makarska» dana 12. listopada
2010. godine kojim je izvijestio tužiteljicu kako je presuda broj
gornji (P-1197/03) dostavljena preuzimatelju ureda tadašnjeg
punomoćnika Tomislava Leke, odvjetnici Iris Franić Tomić.
Istim dopisom tužiteljica je izviještena kako stranke na ovu od-
luku nisu izjavljivale pravni lijek, pa je zaključiti kako sud istu
smatra pravomoćnom. Slijedom navedenog predmetna presu-
da, a za pretpostaviti i rješenje, nisu mogli biti opskrbljeni kla-
uzulom pravomoćnosti, a s obzirom da tužiteljici nikada nisu
dostavljeni. Posebno napominjem kako je Olmu d.d. Makarska
u postupku zastupao odvjetnik Tomislav Leko, te da tužiteljica
nikada nije opunomoćila na zastupanje odvjetnicu Iris Franić
Tomić u gornjoj pravnoj stvari, niti takvu punomoć priloži u
spisu naslova (suda), pa stoga dostava pisanog otpravka pre-
sude naznačenoj odvjetnici nije pravilna ni sukladna važećim
odredbama Zakona o parničnom postupku, te predmetne od-
luke s obzirom da nisu nikada dostavljene tužiteljici, niti nje-
nom tadašnjem punomoćniku, nisu ni mogle biti opskrbljene
klauzulom pravomoćnosti. Ukratko da zaključimo, Olma d.d.
nikada nije dobila presudu tako da ni presuda nije mogla dobi-
ti klauzulu pravomoćnosti, niti je Suzana Alač mogla donijeti
Rješenje kojim se dozvoljava uknjižba tj. provesti uknjižbu u
zemljišniku makarskog Općinskog suda. Do danas Općinski
sud nije dostavio rješenje kojim je ukinuo potvrdu pravomoć-
nosti, niti je dostavio predmetnu odluku kako bi nastupili
pravni učinci.
Olma d.d. Makarska dana 25. listopada 2010. godine upu-
tila je Općinskom sudu Makarska prijedlog za ponavljanje
postupka u Predmetu P.1197/03. Olma navodi kako je tuži-
telju nepravilnom dostavom od strane suda onemogućeno
njegovo pravo na eventualno podnošenje žalbe, a za što je tu-
žiteljica (Olma) saznala iz dopisa koji joj je upućen od strane
suda dana 12. listopada 2010. godine, kojega je zaprimila 15.
listopada 2010. godine. Do danas Općinski sud se nije očito-
vao na Prijedlog Olme d.d. Osim što je uređujući sudac Šimu-
ndža napustio sud, otišao u mirovinu.
Olma d.d. Makarska dana 25. listopada 2010. godine uputila je Općinskom sudu
Makarska prijedlog za ponavljanje postupka u Predmetu P.1197/03. Olma navo-
di kako je tužitelju nepravilnom dostavom od strane suda onemogućeno njego-
vo pravo na eventualno podnošenje žalbe, a za što je tužiteljica (Olma) saznala iz
dopisa koji joj je upućen od strane suda dana 12. listopada 2010. godine, kojega
je zaprimila 15. listopada 2010. godine. Do danas Općinski sud se nije očitovao
na Prijedlog Olme d.d. Osim što je uređujući sudac Šimundža napustio sud,
otišao u mirovinu.

OLMA D.D. – POMOć
VLADA AUSTRALIJE I
HRVATSKE

Olma d.d. preko svojih vlasnika obitelji Topić, povratnicima
iz Australije, pokušava na sve načine osigurati pravično suđe-
nje te nadzor nad lokalnim moćnicima. U svojim naporima
obraća se australskoj i hrvatskoj vladi, a koja pisma donosimo
u cijelosti.72
Predmet – zahtjev za pravnom pomoći Australije
Cijenjena Ekselencijo,
Obraćam Vam se kao državljanin Australije, koji suklad-
no svojim zakonskim mogućnostima moli za pravnu pomoć
u Republici Hrvatskoj, budući da su mi spregom pojedinaca i
službene vlasti ugrožena moja osnovna ljudska prava zagaran-
tirana Ustavom Republike Hrvatske.
Čl. 10. Ustava RH govori da Republika Hrvatska štiti prava
i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i
promiče njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog na-
roda u drugim državama jamči se osobita skrb i zaštita Repu-
blike Hrvatske.
Godine 1990. kao povratnik iz Australije, s obitelji (ženom i
petoro djece), želio sam u ta nesigurna ratna vremena pomoći
svojoj drugoj domovini i uložiti svoju ušteđevinu u posao u Re-
publici Hrvatskoj. Budući da sam porijeklom iz Dalmacije, od-
lučio sam uložiti kapital u svoj kraj, ne bi li tako pomogao oživ-
ljavanju poljoprivredne grane, posebno maslinarstva, te sam
sudjelovao u pretvorbi poduzeća Olma d.d., Makarska, koje
se bavi proizvodnjom maslina i maslinovog ulja. U pretvorbu
poduzeća Olma d.d., godina 1993., uložio sam 4,000 000,00
DEM, te sam na takav način postao većinskim vlasnikom di-
oničkog društva. Nakon uplate cijene od 4,000 000,00 DEM
u procesu dokapitalizacije, hrvatski Fond za privatizaciju RH,
izdao mi je uredno sve potvrde koje dokazuju moje vlasništvo
nad većinskim paketom dionica tvrtke Olma d.d., Makarska.
Tvrtka Olma d.d., Makarska, koja se primarno bavi proizvod-
njom maslina i maslinova ulja, u vlasništvu je 586 rodnih sta-
72 Olma d.d. preko svojih vlasnika obitelji Topić, povratnicima iz Australije, poku-
šava na sve načine osigurati pravično suđenje te nadzor nad lokalnim moćnici-
ma. U svojim naporima obraća se australskoj i hrvatskoj vladi.
bala maslina, koja se nalaze na šest lokacija na širem području
grada Makarske, na površini od 59.506 m2 zemljišta.
Isplatom cijene u procesu dokapitalizacije i preuzimanjem
upravljačkih prava poduzeća Olma d.d. za mene i moju obitelj
nastaju pravni problem kojima su mi ugrožena osnovna ljud-
ska prava
Čl. 3. Ustava RH govori da su sloboda, jednakost, nacio-
nalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo,
socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vla-
sništva, očuvanje prirode i čovjekova okoliša, vladavina prava
i demokratski višestranački sustav najviše vrednote ustavnog
poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava.
Predstavnici nadležnih institucija Republike Hrvatske
(DORH-a i Fonda za privatizaciju RH), ne osporavaju Olmi
d.d. vlasništvo nad 586 stabala maslina, koje su ušle u te-
meljni kapital poduzeća u privatizaciji – dokapitalizaciji. Pred-
stavnici nadležnih institucija Republike Hrvatske (DORH-a i
Fonda za privatizaciju RH), zbog nedorečenosti Zakona o pre-
tvorbi, koji nije dozvolio da poljoprivredna zemljišta uđu u te-
meljni kapital poduzeća u procesu privatizacije -dokapitaliza-
cije, osporavaju vlasništvo nad zemljištem na kojem se nalazi
predmetnih 586 stabala maslina!
Zaključak je taj da je Olma d.d. vlasnik 586 stabala ma-
slina, ali ne i vlasnik zemljišta na kojem se nasadi maslina
nalaze.
Zakon o vlasništvu Republike Hrvatske govori u svom čl. 9.
st. 1. da pojedinačnu nekretninu čini zemljišna čestica, uklju-
čujući i sve što je s njom razmjerno trajno povezano na njezinoj
površini ili ispod nje; te u svom st. 2. da su trava, drveće, plo-
dovi i sve uporabljive stvari koje zemlja rađa na svojoj površini
dijelovi te nekretnine sve dok se od zemlje ne odvoje. Sukladno
ovakvim odredbama Zakona o vlasništvu Republike Hrvatske
i njegovim pozitivnim pravnim normama, u zadnjih deset go-
dina poduzeo sam niz pravnih radnji ne bi li poljoprivredno
zemljište unio u temeljni kapital društva Olma d.d. Nažalost,
nisam uspio.
Danom provedene dokapitalitacije i uplatom 4,000 000,00
DEM, umjesto pomoći u pokretanju proizvodnje, od strane
nadležnih institucija i korumpiranih pojedinaca u pravosuđu,
DORH-u i medijima, izvrgnut sam kontinuiranom kaznenom
progonu, medijskim klevetama, prijetnjama kao i suđenjima
u kojima su mi povrijeđena moja osnovna ljudska prava. Kao
čovjek i državljanin Australije, molim za pravnu pomoć u Re-
Na Vaš poziv spreman sam se odazvati i dostaviti svu doku-
mentaciju kojom ću Vam i dokazati naprijed navedene tvrdnje
o vrijeđanju mojih osnovnih ljudskih prava od strane korumpi-
ranih skupina involviranih u službene institucije RH.
Budući da čl. 19. Ustava RH govori da pojedinačni akti dr-
žavne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti moraju biti ute-
meljeni na zakonu te da se zajamčuje sudska kontrola zako-
nitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti i tijela koja imaju
javne ovlasti, a čl. 14. Ustava RH govori da su svi pred zako-
nom jednaki, to u nadi da ćete mi pomoći i zaštiti mene i moju
obitelj (kao građane Australije), unaprijed vam zahvaljujem.73

S poštovanjem,
Ante Topić OLMA D.D.Makarska

 

Predmet-zahtjev za pravnom pomoći Australije, Cijenjena Ekselencijo, Obraćam
Vam se kao državljanin Australije, koji sukladno svojim zakonskim mogućno-
stima moli za pravnu pomoć u Republici Hrvatskoj, budući da su mi spregom
pojedinaca i službene vlasti ugrožena moja osnovna ljudska prava zagarantirana
Ustavom Republike Hrvatske. Čl. 10. Ustava RH govori da Republika Hrvatska
štiti prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inozemstvu i promi-
če njihove veze s domovinom. Dijelovima hrvatskog naroda u drugim državama
jamči se osobita skrb i zaštita Republike Hrvatske.

PREDMET – ZAMOLBA I
INFORMACIJA DRUšTVA
OLMA D.D. MAKARSKA
VLADI RH

Draga gospođo Kosor, zahvaljujem Vam na pomoći koju ste
ukazali kako bi društvo Olma d.d. Makarska nastavilo nor-
malno poslovanje i otvorilo nova radna mjesta. Ministarstvo
financija je (sukladno našoj zamolbi od 16. 09. 2010. god.) po-
duzelo radnju usklađivanja međusobnih odnosa kroz postupak
nagodbe, tako da danas imamo najavljen posjet predstavnika
Ministarstva financija. Živim u Australiji u gradu Perthu, ože-
njen sam Australkom i imamo dvoje djece. U društvo Olma
d.d. Makarska u zadnje četiri godine uložio sam 7,071 367,00
dolara obiteljske ušteđevine na koju sam platio taksu – porez u
Australiji 20% a sve s ciljem povratka u domovinu i razvoja
poduzeća koje se bavi proizvodnjom i preradom maslina i ma-
slinovog ulja u Makarskoj.
Kako Vas i gospodina Karamarka doživljavam kao osobe
od najvećeg povjerenja u borbi protiv kriminala i korupcije,
želim Vas izvijestiti da sam kao predsjednik Uprave Olme d.d
dana 21. 09. 2010. godine podnio kaznenu prijavu USKOK-u
Zagreb, koju Vam dostavljam u prilogu.
Osobe koje su prijavljene su dobro organizirana krimi-
nalna skupina i to dva sudca, predstavnica državnog odvjet-
ništva Makarska, predstavnica ureda za imovinsko pravne
službe Makarska i pet makarskih SDP-ovih ratnih profitera
pretvorbe. Primoran sam uz Vašu pomoć kao premijerke
Vlade RH, zatražiti i pomoć vlade Australije, kao i austral-
skih medija koji su zainteresirani za moj slučaj s obzirom
da sam državljanin RH i Australije i da su uloženi novci u
RH porijeklom iz Australije, sve s ciljem kako bih zaštitio
svoju obitelj i imovinu u borbi s organiziranim kriminalom
u Makarskoj.
Dobro sam informiran što me čeka nakon prijave koju sam
uputio USKOK-u, s obzirom da su prijavljene osobe isti dan
21. 09., nakon urudžbiranja prijave u USKOK-u bile upoznate
s detaljima prijave zahvaljujući svojim mentorima u DORH-u.
Molim Vas da svojim autoritetom naložite nadležnim
službama (DORH-u, MUP-u i Ministarstvu pravosuđa)
sukladno zakonskoj proceduri da poduzmu radnje kaznenog
Vas pozdravljam i želim Vama i Vašim suradnicima uspjeh
u borbi protiv kriminala i korupcije.74

Predsjednik uprave Olme d.d.
Stipe Topić
Nažalost, tadašnje kao i sadašnje Vlade nisu imale razu-
mijevanja za investitore koji su se s birokracijom i lokalnim
moćnicima borili sami. Pokušaj Slobodne Dalmacije da pre-
nese nešto od pravnih problema poduzetnika završio je tuž-
bama i, naravno, nagodbama novinara, jer si nažalost ni me-
diji ne mogu osigurati neovisnost, posebno onu financijsku.
Upravo takav je sljedeći predmet, odnosno, tužba moćnika i
odgovor na nju, a koji je, usprkos zakonskom pravu na objek-
tivno izvješćivanje, završio nagodbom. (Odlomak iz knjige “Makarska biro-koriupcija”, Zdenko Lučić)

1 KOMENTAR

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime