Ukupno ostvareni rashodi za 2017. godinu iskazani su u iznosu od 311.487.384 KM, u odnosu na plan veći su za 43.000.384 KM ili 16 posto, a u odnosu na prethodnu godinu manji su za 79.283.801 KM ili 21 posto. Najveće povećanje u odnosu na plan odnosi se na troškove nabavne električne energije, amortizaciju i rezerviranje, piše xlix.ba
Iako je došlo do značajnog povećanja prihoda i rashoda u odnosu na planirane, u izvještaju o finansijskoj reviziji JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d. d. za 2017. godinu se navodi da Uprava Društva nije postupila prema članu 24. Zakona o javnim preduzećima i revidirala i usaglasila godišnji plan poslovanja.

Javne nabavke i zapošljavanja

Društvo nije dosljedno primjenjivalo Zakon o javnim nabavkama, stoji u revizorskom izvještaju, što se odnosi na dio pravilnog odabira postupka nabavke i osiguranja stvarne konkurencije svih ponuđača. 

“Kod nabavke kratkoročnog kredita pregovaračkim postupkom bez obavještenja nisu postojali opravdani i dokazivi razlozi krajnje hitnosti iz člana 21. Zakona o javnim nabavkama, a kod nabavke usluge reklamiranja Društva putem nogometnih klubova nije osigurana stvarna konkurentska osnova svim ponuđačima u skladu sa članom 53. Zakona o javnim nabavkama”, navodi se u izvještaju.

U izvještaju se također navodi da je prijem uposlenika u znatnom broju vršen na neposredan način koji je najmanje transparentan od svih predviđenih Pravilnikom o radu i da se ne može potvrditi da su prilikom upošljavanja stvoreni uslovi da se iz većeg broja prijavljenih kandidata izaberu najbolji. 

“Nije korištena mogućnost prijema putem javnog oglasa koji bi stvorio veću konkurenciju potencijalnih kandidata za upošljavanje. Iako poslovanje Društva u tekućoj godini nije imalo značajnije promjene u odnosu na prethodnu, u Izvještaju o poslovanju je konstatirano povećanje broja uposlenika, a nije dato obrazloženje o istom”, istakli su revizori.

Plaće ne mogu da trpe zbog manjka prihoda

Troškovi plaća i naknada plata uposlenih iskazani su u iznosu od 76.106.634 KM i odnose se na neto plate, doprinose i porez na dohodak. Pravilnikom o plaćama utvrđeni su elementi za određivanje osnovne plate, po kojem je osnovna plata uposlenika proizvod najniže bruto satnice, koeficijenta složenosti poslova i ostvarenog fonda radnih sati. 

Marinko Gilja s plaćom od skoro pet “milja”
Plata Uprave Društva utvrđena je Zakonom o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija FBiH7. Plaća Generalnog direktora iznosi pet prosječnih plata u FBiH, a plata izvršnih direktora iznosi četiri i po prosječne plaće u FBiH. “Najviša plata u Društvu je plata generalnog direktora i za decembar je iznosila 4.918 KM (s uključenim minulim radom), najniža je 617 KM, a prosječna plaća na nivou društva iznosi 1.695 KM”, stoji u izvještaju.

Najniža utvrđena neto satnica je od 2,82 KM, odnosno 4,3 KM u bruto iznosu, a koeficijenti složenosti poslova se kreću od 1 do 5,4 za najsloženije poslove. Tokom 2017. godine bruto satnica je utvrđivana tromjesečnim odlukama Uprave Društva.

“Troškovi službenih putovanja uposlenih iskazani su u iznosu od 185.373 KM, koji se najvećim dijelom odnosi na dnevnice u inozemstvu 74.105 KM, prijevoz i smještaj 51.486 KM, smještaj u zemlji 30.130 KM i dnevnice 21.683 KM. Troškovi ostalih primanja i naknada uposlenih iskazani su u iznosu od 12.501.876 KM”, navodi se u Izvještaju o financijskoj reviziji JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d. d. za 2017. godinu.

Topli obrok, regres, otpremnine i naknade za vjerske praznike

Topli obrok iskazan je u iznosu od 7.383.572 KM, a obračunava se na osnovu mjesečnih odluka Uprave Društva prema Pravilniku o platama. Topli obrok utvrđen je u visini od 2 posto prosječne mjesečne plate u FBiH. Na iznos toplog obroka iznad 1 posto, obračunati su i plaćeni pripadajući doprinosi. Prijevoz uposlenika iskazan je u iznosu od 1.709.975 KM i odnosi se na usluge prijevoza na posao i s posla. 

Regres za godišnji odmor uposlenika iskazan je u iznosu od 916.422 KM. Obračun i isplata naknade za regres su izvršeni na osnovu Odluke Uprave Društva od 11. maja 2017. godine u visini od 50 posto prosječne plate ostvarene u FBiH i iznosi 417 KM po uposlenom. Otpremnine za odlazak u penziju se isplaćuju u visini šest prosječnih plata radnika ostvarenih u prethodna tri mjeseca. Kao jubilarne nagrade za ostvareni radni staž za svakih pet godina isplaćene su naknade od 0,5 do 2,5 prosječne mjesečne plate u FBiH.

Naknade za vjerske praznike iskazane su u iznosu od 531.188 KM na osnovu Odluke Uprave Društva od 15. decembra 2017. godine kojom je utvrđena naknada od 250 KM po uposlenom. Na naknadama članovima odbora i komisija iskazano je 253.346 KM, od čega su naknade članovima Nadzornog odbora 144.256 KM, Odbora za reviziju 32.759 KM i sindikat 61.950 KM. Visine naknada su definisane odlukama društva i to predsjedniku Nadzornog odbora dvije prosječne plate u FBiH, predsjedniku Odbora za reviziju jedna prosječna plata u FBiH, a članovima odbora 80 posto od iznosa za predsjednika.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime