Sindikat PPDIV – sindikalni povjerenik zaposlen kod Maraska d.d., upoznat je sa sadržajem Ponude za preuzimanje Maraska d.d. koju je dao Ponuditelj te Mišljenjem Uprave o Ponudi za preuzimanje, napisao je sindikalni povjerenik PPDIV-a Goran Prenđa. Riječ je, dakako, o Ponudi za preuzimanje MARASKA dioničkog društva za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića objavljenoj od društva Stanić Beverages d.o.o. iz Zagreba

– Nakon razmatranja dokumentacije, Sindikalni Povjerenik smatra Ponudu za preuzimanje prihvatljivom te daje pozitivno mišljenje za provedbu iste, pozdravljajući napore Ponuditelja koji se ima namjeru posvetiti razvoju, kvaliteti i stručnim sposobnostima zaposlenika Ciljnog društva. Isto tako, Sindikat PPDIV suglasan je s Mišljenjem Uprave o Ponudi za preuzimanje te se pridružuje stavovima Uprave iznesenim u Mišljenju i nada se kako će namjere Ponuditelja iznesene u Ponudi za preuzimanje u pogledu budućeg poslovanja Maraska d.d. biti i provedene, te da će predstavljati povoljnu razvojnu perspektivu za Marasku d.d., zaključuje Goran Prenđa.

U nastavku objavljujemo i detalje koji su prethodili ovakvom zaključku sindikalaca.

A) MIŠLJENJE O SADRŽAJU PONUDE ZA PREUZIMANJE:

Ponuda za preuzimanje je po sadržaju i uvjetima sačinjena u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, a što je potvrđeno i Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 9. 12. 2021., klasa: UP/I 976-02/21-02/06, urbroj: 326-01-60-62-21-7, koja je odobrila Ponudu za preuzimanje te sadrži jasnu izjavu Ponuditelja da je upućena svim dioničarima Maraske koji su imatelji dionica s pravom glasa te da se Ponuditelj obvezuje kupiti svaku dionicu s pravom glasa Maraske, pod propisanim i objavljenim uvjetima u Ponudi za preuzimanje. Predmet ove ponude za preuzimanje su sve redovne dionice Ciljnog društva s pravom glasa, na ime, nominalnog iznosa 70,00 kn, oznake MRSK-R-A, ISIN: HRMRSKRA0004, a na kojima ne postoje nikakvi upisani niti neupisani tereti.

Konkretno, radi se o 24.978 dionica Ciljnog društva, što predstavlja 1,75 % temeljnog kapitala Ciljnog društva u vlasništvu malih dioničara.

B) MIŠLJENJE O VRSTI I VISINI PONUĐENE NAKNADE

Ponuditelj je u svojoj ponudi za preuzimanje ponudio iznos od 67,34 kn (slovima: šezdeset sedam kuna i trideset četiri lipe) za svaku dionicu koja je predmet ponude za preuzimanje, te koja udovoljava uvjetima ponude za preuzimanje.

Od ukupnog broja dionica i prava glasa Ciljnog društva, u smislu Zakona, Ponuditelj je neposredno stekao 1.402.427 dionica Ciljnog društva, oznake MRSK-R-A, koje predstavljaju 98,25 % temeljnog kapitala koje je izdalo Ciljno društvo.

Ponuditelj u prethodnom razdoblju od godine dana prije nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje nije stjecao dionice Ciljnog društva, a prilikom neposrednog stjecanja dionica Ciljnog društva od strane Ponuditelja uslijed čega je nastala obveza na objavljivanje ponude za preuzimanje, stranke u Ugovoru o kupoprodaji dionica nisu utanačile posebnu jediničnu cijenu za dionicu Ciljnog društva, već je utvrđena jedinstvena kupoprodajna cijena za sve dionice koje su bile predmet kupoprodaje, odnosno, Ponuditelj po Ugovoru o kupoprodaji dionica za stjecanje 1.402.427 dionica Ciljnog društva, plaća prodavateljima kupoprodajnu cijenu u ukupnom iznosu od 12.531,460,00 eura, odnosno, 94.448.364,00 kn (devedeset četiri milijuna četiristo četrdeset osam tisuća tristo šezdeset četiri kune), pri čemu je cijena stjecanja po dionici izračunata primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan 31. 12. 2020. (tečaj 1 euro = 7,5368 kuna).

Predmet ponude za preuzimanje su sve redovne dionice Ciljnog društva s pravom glasa, na ime nominalnog iznosa 70,00 kn, oznake MRSK-R-A, ISIN: HRMRSKRA0004, a na kojima ne postoje nikakvi upisani niti neupisani tereti.

Konkretno, radi se o 24.978 dionica Ciljnog društva, što predstavlja 1,75 % temeljnog kapitala Ciljnog društva u vlasništvu malih dioničara.

Prema potvrdi Zagrebačka burze d.d. od 11. listopada 2021. dionicama Ciljnog društva trgovalo se manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje (16. rujna 2021.).

Slijedom navedenog je izrađen elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice Ciljnog društva (u daljnjem tekstu: Elaborat) od strane društva Grubišić i partneri – Globalscope d.o.o., Roberta Frangeša Mihanovića 9, Sky Office, 10000 Zagreb, OIB: 12023718802, koji je revidiran od strane neovisnog ovlaštenog revizora Mazars Cinotti Audit d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Strojarska cesta 20, OIB: 36996600138, sve sukladno članku 16. st. 3. i članku 22. st. 3. t. 9. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Cijena po dionici Ciljnog društva koja je utvrđena Elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionice iznosi 57,01 HRK.

Budući da je cijena u iznosu od 67,34 kn (slovima: šezdeset sedam kuna i trideset četiri lipe) po dionici koju je Ponuditelj na temelju interne evaluacije i zaključenog Ugovora o kupoprodaji dionica od 16. 9. 2021. isplatio prodavateljima, viša od cijene utvrđene u Elaboratu o procjeni vrijednosti, predmetna cijena stjecanja od strane Ponuditelja je cijena koja je relevantna u Ponudi za preuzimanje, sukladno odredbi čl. 16. st. 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

Cijena u iznosu od 67,34 kn (slovima: šezdeset sedam kuna i trideset četiri lipe) po dionici koju Ponuditelj nudi svim dioničarima Ciljnog društva koji su upisani kao imatelji kod Depozitara, je cijena po kojoj je i sam Ponuditelj stekao dionice pravnim poslom na temelju kojeg je nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje Ciljnog društva.

Po provedenom postupku HANFA-e utvrđeno je da je cijena izražena u ponudi za preuzimanje u iznosu od 67,34 kuna po dionici, odrađena u skladu s odredbama članka 16. stavcima 2. i 3. ZPDD-a.

Slijedom iznesenog, s obzirom na povijesnu i trenutačnu tržišnu cijenu, te nominalni iznos jedne dionice, Uprava smatra kako je ponuđena cijena od 67,34 kn (slovima: šezdeset sedam kuna i trideset četiri lipe) po dionici primjerena.

Uprava ističe da se ovo Mišljenje o primjerenosti ne može niti u kojem slučaju smatrati investicijskim savjetom dioničarima u smislu prihvaćanja ili neprihvaćanja ponude Ponuditelja. Glede toga dioničari se upućuju na vlastitu prosudbu odnosno prema potrebi, na pribavljanje odgovarajućeg savjeta investicijskog savjetnika, revizora, odvjetnika ili drugog ovlaštenog savjetnika.

C) MIŠLJENJE O NAMJERI PONUDITELJA U POGLEDU BUDUĆEG POSLOVANJA CILJNOG DRUŠTVA

Mišljenje Uprave je da su namjere Ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja, ostvarive u odnosu na Ciljno društvo u punoj mjeri. Takav stav Uprava Ciljnog društva temelji na činjenici da Ciljno društvo posluje s bogatom i širokom paletom vrhunskih proizvoda za hrvatsko i međunarodna tržišta, što osigurava kreativnost u prodajnom i marketinškom pristupu, prema poslovnim partnerima kao i prema potrošačima, a rezultati nam omogućuju kvalitetnu tržišnu poziciju. Suvremeni proizvodni pogon, izgrađen 2006. godine svojim kapacitetima udovoljava i najzahtjevnijim potrebama naših kupaca. Prepoznati smo kao kvalitetan i pouzdan partner s misijom stvaranja vrhunskih, visokokvalitetnih proizvoda s krovnim brandom koji uživa nepodijeljeno povjerenje kupaca i potrošača zasnovano na kontinuitetu ujednačene razine kvalitete.

Proizvodnja visokokvalitetnih alkoholnih i bezalkoholnih proizvoda s potpisom Maraska Zadar, koja se temelji na prepoznatljivosti i kontinuitetu ujednačene razine kvalitete koju su potrošači već nedvojbeno prepoznali.

Ponuditelj u svojoj ponudi iskazuje svoje namjere u pogledu budućeg poslovanja navodeći kako je osnovni cilj predviđenog razvojnog modela Ponuditelja. Ponuditelj donosi isključivo pozitivan utjecaj pri čemu je primjerak najveće sinergije, korištenje zajedničke distribucijske mreže, kao i zajedničko korištenje proizvodnih kapaciteta, imajući u vidu komplementarnost proizvodnih djelatnosti Ponuditelja i Ciljnog društva.

Ponuditelj će zasigurno pojačati napore kako bi se ostvario daljnji porast poslovanja Ciljnog društva uz uspostavu dodatnih učinkovitih pristupa i modela korporativnog upravljanja, te će podržati nastojanja Ciljnog društva da dodatno poveća aktivnosti koje mogu pridonijeti ostvarivanju još boljih poslovnih rezultata u cilju maksimizacije povrata dioničarima Ciljnog društva. Sukladno tome, Ponuditelj nema namjeru mijenjati neposrednu vlasničku poziciju i upravljačku strategiju u Ciljnom društvu, već namjerava u ovoj ponudi izravno steći nove dionice i dodatno ojačati vlasničku poziciju. Slijedom navedenog, Ponuditelj će nastojati ojačati tržišnu poziciju Ciljnog društva kao vodećeg proizvođača alkoholnih i bezalkoholnih pića u Hrvatskoj, uz dodatno jačanje i širenje distribucijske mreže. Na taj način, osim povećanja vrijednosti za dioničare, doprinijet će se rasprostranjenosti opskrbe proizvoda Ciljnog društva, ali i podizanju kvalitete usluge u distribuciji i plasmanu proizvoda u sektoru ugostiteljstva, što je u zajedničkom interesu svih dioničara, radnika, uz istovremeno postojanje javnog interesa zbog veće dostupnosti proizvoda. Ulazak Ponuditelja u neposrednu vlasničku strukturu Ciljnog društva nadalje može imati za posljedicu daljnje širenje poslovanja Ciljnog društva i na druge regije, kao i nove investicije povezane s širenjem poslovanja.

Ocjenjujući iznesene namjere Ponuditelja u svezi s budućim poslovanjem Ciljnog društva navedene u Ponudi za preuzimanje, Uprava Maraska podržava namjeru Ponuditelja.

Uprava Maraska d.d. stoga izražava nadu da će namjere Ponuditelja, kako su iznesene u Ponudi za preuzimanje u pogledu budućeg poslovanja Društva biti i provedene, te da će predstavljati povoljnu razvojnu perspektivu za Maraska d.d.

D) MIŠLJENJE O STRATEŠKIM PLANOVIMA PONUDITELJA U ODNOSU NA CILJNO DRUŠTVO I MOGUĆE POSLJEDICE PROVEDBE TIH PLANOVA NA POLITIKU ZAPOŠLJAVANJA I RADNOPRAVNI STATUS RADNIKA CILJNOG DRUŠTVA, KAO I NA MOGUĆE PROMJENE VEZANE UZ MJESTA U KOJIMA CILJNO DRUŠTVO OBAVLJA SVOJE DJELATNOSTI

S obzirom na činjenicu da Ponuditelj u Ponudi za preuzimanje i sam naglašava da ima za cilj unaprjeđenje postojećih, te implementiranje i ponudu novih proizvoda i usluga, te da smatra zaposlenike na čelu s Upravom najvrjednijim i najvažnijim resursom Ciljnog društva bez čijeg daljnjeg razvoja nisu mogući ni daljnji razvoj i rast Maraska d.d.

Ponuditelj smatra potrebnim posebnu pažnju posvetiti razvoju, kvaliteti i stručnim sposobnostima zaposlenika Ciljnog društva te će u pogledu menadžmenta, ključnih zaposlenika, te svih kvalificiranih, sposobnih i motiviranih radnika postupati ili tražiti odgovorno i stručno postupanje, uvijek vodeći računa o odnosima u poslovnom okruženju i interesima Ciljnog društva u cjelini, poštujući sve važeće pozitivne propise koji reguliraju ovu materiju.

Uprava Ciljnog društva pozitivno ocjenjuje navode iz Ponude Ponuditelja, a prema kojima Ponuda za preuzimanje neće imati negativan učinak na prava i status trenutnih zaposlenika Ciljnog društva, odnosno neće se mijenjati politika zapošljavanja i radnopravni status radnika u Ciljnom društvu.

E) IZJAVE ČLANOVA UPRAVE O NJIHOVOJ NAMJERI DA PONUDU ZA PREUZIMANJE PRIHVATE ILI ODBIJU

Jedini Član uprave Ciljnog društva izjavljuje da nije dioničar Ciljnog društva, pa shodno tome ne postoji osnova za odbijanje Ponude.

F) OČITOVANJE ČLANOVA UPRAVE O POSTOJANJU NJIHOVOG SPORAZUMA S PONUDITELJEM U SVEZI S PONUDOM ZA PREUZIMANJE

Ne postoji Sporazum između jedinog člana Uprave Maraska d.d. i Ponuditelja u svezi s Ponudom za preuzimanje.

Prije objave ovog Mišljenja, Uprava Maraska d.d. je u roku predviđenom člankom 41. stavak 2. Zakona o preuzimanju dioničkih društava ovo Mišljenje predočila Sindikalnom povjereniku Maraska d.d.

Uprava Maraska d.d. je u roku predviđenom člankom 41. stavak 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava zaprimila mišljenje Sindikalnog povjerenika o Ponudi za preuzimanje koje se prilaže ovom Mišljenju Uprave.

Mišljenje Uprave Maraska d.d. i mišljenje Sindikalnog povjerenika o Ponudi za preuzimanje dostavlja se Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i Zagrebačkoj burzi u skladu s odredbom članka 41. stavak 5. Zakona o preuzimanju dioničkih društava te će se objaviti u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Zagrebačke burze.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime