Sudska nagodba Grada Makarska i poduzeća Abacus d.o.o. Vrgorac ima niz manjkavosti koji ukazuju na nezakonitosti i kriminal

Primjer; Sadržaji predmeta Prijedlog- Sudska nagodba iz članka 1. nisu poznati, tako da ne znamo dali u predmetima postoji  valjani pravni osnov za potraživanja poduzeća Abacus d.o.o., koja se spominju pod točkama od:  A do I. U Prijedlogu sudske Nagodbe .  Dana 21. ožujka 2019. godine, Gradonačelnik Grada Makarska donosi   Zaključak : Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Sudske nagodbe između Grada Makarske i Abacus d.o.o. (KLASA:700-01/19-01/25; URBROJ: 2147/01-04/1-19-1 od 21. ožujka 2019.g.) i dostavlja se Gradskom vijeću na usvajanje, Prijedlog Sudske nagodbe iz točke 1. ovog Zaključka razmatrali su članovi  Međustranačkog vijeća  Grada Makarske na sjednicama održanim dana 06. ožujka 2019.g  i 20. ožujka 2019.godine. Postavlja se pitanje zašto Grad Makarska nije objavio zapisnike zaključaka Međustranačkoga vijeća, na koje se gradonačelnik poziva u svom Zaključku. Tko su članovi međustranačkog vijeća koji su nazočili sjednicama 6 i 20 ožujka 2019 godine. Jesu li oni pravno-ekonomski pismeni,  kvalificirani , da bi mogli donijeti zakonit  Prijedlog Odluke kojim Grad Makarska isplaćuje enormne iznose društvu Abacus d.o.o. ili Strankama , kako se navodi u Prijedlogu Sporazuma,a koji ne bi smjeli biti štetni .Temeljem kojih dokumenata, nalaza, mišljenja ( kojih odvjetnika i vještaka)  su donjeli  Prijedlog odluka o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Sudske nagodbe milijunske vrijednosti? Spominjanje Društva ili Stranke, u nacrtu Sporazuma kojim se društvo, neznajući koje društvo povlači tužbe i odriče se tužbe i tužbenog zahtjeva u cijelosti, A Grad se obvezuje Društvu naknaditi štetu, platiti parnični trošak … ?! Sama formulacija je kontradiktorna, štetna i ukazuje na nesposobnost i pravno ne/znanje autora Prijedloga Sudske nagodbe. Uzimajući zakonske odredbe Zakona o parničnom postupku vidljivo je da se radi o nadripisarstvu u Međustranačkom vijeću Grada Makarska. Nepozivanje na zakonite odredbe određenih propisa u Prijedlogu Odluke/a, Nagodbe,  ukazuje na sivu zonu, kriminalne radnje pojedinaca. Podatci koji se nalaze  u Nacrtu sudske nagodbe ukazuju da Mađustranačko vijeće nije utvrdilo jeli postoji valjana pravna osnova za radnje koje se žele poduzeti. Analizirajući  Članak 4.stavak 4.2. uočava se kazneno djelo pogodovanja , prenamjene zemljišta iz „ Zelenoga u Građevno“…Grad Makarska će sukladno Zakonu, propisima i svojim ovlastima  pokrenuti postupak  izmjene i dopune PPG Makarske, na način da se fizički dio č.zem. 401/2 k.o. Makarska Makar, koji je u vlasništvu Društva, prenamjeni  iz postojećeg  „ zaštitnog zelenila“ u zemljište namjene građevinsko područje unutar naselja,  zona  mješovite namjene. Uočava se  da je  već počinjeno kazneno djelo iz točke 4.3. ( Prijedloga sudske nagodbe ) Grad je pokrenuo postupak izmjene i dopune  PPG Makarske. 4.4.Grad će građevnu dozvolu Društvu izdati/rješavati u zakonskom roku i postupku, čim Društvo Gradu podnese potpuni zahtjev za izdavanje građevne dozvole. Članak 5. 5.1. ( vidljivo je da su netočni podatci, uvidom u Vlasnički list predmetne čestice).  Grad priznaje Društvu da je isključivi vlasnik dijela k.č.401/2, k.o. Makarska-Makar, u površini od 1980 m2,  pobliže prikazanog na skici Geodetskog ureda „Horvat- Dobrinj“ iz kolovoza 1998.godine, dok Društvo za uzvrat priznaje Gradu Makarska da je isključivi vlasnik preostalog dijela  k.č.401/2, k.o. Makarska-Makar, u površni od 420 m2, a   koji je stekao po osnovu ugovora o zamjeni  sklopljen između  Župe sv. Marka sa Gradom Makarska, dana  15.ožujka 2000.godine. Koji je NIŠTAV  pravomoćnom Presudom broj Gž-311/2006,  Županijskoga suda u Šibeniku  od 21. travnja 2008 godine. Dakle navodi se netočno činjenično stanje  u Prijedlogu sudske nagodbe. Imovinsko pravo koje je predmet Prijedloga sudske nagodbe do danas nije utvrđeno , što se može iščitati iz Vlasničkog lista predmetne čestice 401/2. K.o. Makarska Makar u kojemu stoji zabilježba spora Z-3584/14, koji se spor vodi na Općinskom sudu Makarska. Građansko pravo ne poznaje pojam ustupa, koji je vidljiv u točci 5.2. Nacrta  Sudske nagodbe kojim  Društvo ustupa Gradu dio svoje k-č-401/2.?! Točka  5.3  Nacrt sudske nagodbe definira prijenos i uknjižbu prava vlasništva, ali ne definira pod kojim uvjetima, za koje  i čije novce, u kojoj vrijednosti!? Jedinica lokalne samouprave  ustupa određena imovinska prava  ne definirajući zakonske odredbe , imovinsku  vrijednost ! Zaključno iz Prijedloga sudske nagodbe mnogo toga se ne vidi i nije jasno, a time ukazuje i na   nezakonito postupanje članova Međustranačkog vijeća Grada Makarska i Gradonačelnika Jure Brkana. Iz svega vidljivog mišljena smo da valjana pravna osnova za osmišljena ustupanja i prijenos vlasništva nekretnina i isplata novca u konkretnoj pravnoj stvari ne postoji ! Stranke u postupku nisu decidirano navele temeljem kojih zakonskih propisa provode radnje koje provode,osim što je vidljiva namjera zaključenja sudske nagodbe. Sama namjera legaliziranja zamjene vrijednih zemljišta ,sudskom presudom-nagodbom , uz istovremenu  prenamjene predmetnog zemljišta  iz „zelene u građevnu“ ukazuje na stupanj i kontinuitet organiziranog kriminala u Makarskoj. Nameću se pitanja koja traže odgovore: Vlasništvo predmetnog zemljišta, tko je i kako postao vlasnik čestice zemljišta 401/2 ? Tržišna vrijednost zemljišta čestice 401/2. danas kao poljoprivredne  i nakon zaključivanja planirane sudske nagodbe kada postaje građevno zemljište ? Tko , zašto i komu se pogoduje?  Stečena imovinska korist, kako se dijeli?  Je li sve ne/zakonito ?