Gradonačelnik Bilić o neplaćanju PDV-a: „Grad Makarska nije prekršio zakon“

0

Gradonačelnik Grada Makarske Tonći Bilić poslao nam je priopćenje vezano uz nedavno objavljene informacije o neplaćanju PDV-a na usluge parkiranja.

Priopćenje objavljujemo u cijelosti: “U različitim se medijima proteklih dana na vrlo neprimjeren, nestručan i krajnje neargumentiran način prozivalo Grad Makarsku da protivno zakonu ne obračunava PDV na usluge parkiranja. Naime, tendenciozno napisan ili naručen članak objavljen u Slobodnoj Dalmaciji, na žalost, tehnikom  kopiranja bez ikakve provjere informacija prenijeli su brojni portali te na taj način nanijeli veliku štetu Gradu Makarskoj. A istina je upravo suprotna. Ne samo da ne obračunavajući PDV na usluge parkiranja koje obavlja Pogon  za komunalne djelatnosti Grada Makarske, Grad ne krši zakon, već bi drugačije postupanje upravo značilo kršenje zakonskih propisa i predstavljalo oštećivanje gradskog proračuna.

Sumnjamo da novinari spomenutih medija, da su htjeli, nisu mogli doći do tumačenja Porezne uprave o ovom pitanju jer se na službenoj internetskoj stranici  pod rubrikom „mišljenja Središnjeg ureda“ mogu naći čak tri tumačenja koja se odnose na ovu materiju, a jedinstveno tumačenje dano je kroz odgovore na pitanja jedinica lokalne samouprave dana 31. 1. 2014.

Pitanje br. 41, koje se odnosi upravo na ovu temu i odgovor na njega citiram:

  1. Treba li na uslugu naplate parkiranja koju obavlja vlastiti pogon (jedinstveni upravni odjel) jedinice lokalne samouprave obračunavati PDV?

Napominjemo da se za potrebe Zakona vlastitim pogonom smatra komunalno društvo ili druga pravna osoba koju je za obavljanje navedene djelatnosti osnovala jedinica lokalne samouprave.

Obzirom da u konkretnom slučaju uslugu naplate parkiranja obavlja jedinstveni upravni odjel koji je dio jedinice lokalne samouprave, a ne posebno komunalno društvo, na uslugu naplate parkiranja, ako je u djelokrugu rada tijela ne obračunava se PDV neovisno o tome je li jedinica lokalne samouprave upisana u registar obveznika PDV-a ili nije.

Iz navedenog je očito kako je Grad postupio sukladno mišljenju SU Porezne uprave koje je zakonito i obvezujuće.

Osim spomenutog, neistinite su i navodne neslužbene informacije vezane za postupanje gradova Omiša i Trogira. Naime, suprotno navodima novinara Slobodne Dalmacije Grad Omiš koji uslugu parkiranja naplaćuje preko svog Komunalnog pogona, na navedenu uslugu, isto kao i Makarska, ne obračunava PDV dok Grad Trogir naplatu  usluge parkiranja ne obavlja preko svog Komunalnog pogona već ju je ustupio trgovačkom društvu u vlasništvu Grada koje je sukladno mišljenju SU PU obvezno obračunavati PDV. Navedeno je vrlo lako provjerljivo jednim telefonskim pozivom pa je  jasno da se do istine nije htjelo doći nego je cilj bio nešto drugo.

 

Grad Makarska je na osnovi naplate usluge parkiranja, zakupa prodajnog mjesta na tržnici, obavljanja usluge obračuna naknade za  Hrvatske vode i nekih drugih manjih prihoda u 2014. g. ostvario cca 4.800.000 kuna prihoda koji se u smislu Zakona o proračunu  tretiraju kao vlastiti prihodi. Iz tih prihoda financirane su plaće svih djelatnika Pogona za komunalne djelatnosti, znači ne samo onih  koje rade na naplati usluge parkiranja, već i onih koji rade na održavanju hortikulture, tržnice i javnih površina. Iz tih prihoda  financirani su i troškovi vezani za parking u koje spadaju zakup županijske ceste, računalne usluge, usluge operatera za SMS parking, kancelarijski materijal, kao  i nabava nove opreme za parking.  Uz to preko 1.100.000 kuna utrošeno je za materijal za održavanje hortikulture, cesta, javnih površina te za financiranje dijela obveza prema odlagalištima na koja je odvođen  otpad s javnih površina. Upravo stoga što je prihod od vlastitih djelatnosti korišten i za rashode koje se inače financiraju iz komunalne naknade  ni u 2014., a ni u 2015. g. nije povećan bod za izračun komunalne naknade. Makarska je ujedno i jedan od rijetkih gradova koji usprkos značajnom smanjenju nekih drugih prihoda nije za  2015.g. najavio povećanje prireza porezu na dohodak. Zbog toga nas, u najmanju ruku, čudi informacija da se netko od građana ovog grada bavi prijavljivanjem postupanja gradske uprave koja ne samo da radi u skladu sa zakonom nego i u interesu građana.

Ipak za informaciju građanima zabrinutim za sudjelovanje Grada u ostvarivanju prihoda od PDV-a naglašavamo kako Grad Makarska, kao i uostalom sve lokalne samouprave, za sve komunalne usluge i svako ulaganje u ceste, trgove, parkove i ostalu infrastrukturu uredno plaća navedeni porez, a nema pravo na korištenje pretporeza, te time značajno pridonosi punjenju državnog proračuna. Za ilustraciju u 2014. godini je na osnovi prijenosa porezne obveze u proračun uplaćeno preko 2.000.000 kuna, a na osnovi oporezivih usluga koje Grad obavlja (prvenstveno zakup) 863.000 kuna. Osim toga, kroz plaćanje računa za ostale usluge i isporučeni materijal dobavljačima obveznicima PDV-a, a za što po zakonu ne smijemo koristiti pretporez, neizravno smo pridonijeli punjenju državnog proračuna i to s nešto manje od 3.500.000 kuna.

Nameće se pitanje kome je u interesu da Grad, nakon što je izgubio prihod od priključaka na komunalnu infrastrukturu, dio prihoda od poreza na promet nekretnina i dio prihoda od poreza na dohodak izgubi i cca 800.000 kuna prihoda od usluge parkiranja? Običnom građaninu sigurno ne.”

                                                                                                                         Gradonačelnik Tonći Bilić, ing.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime