Nedavno je Državni ured za reviziju objavio izvješće za Grad Obrovac koje se odnosi na poslovanje u prošloj 2019.godini

Na 28 stranica izvješća detaljno opisuju državni revizori na što su sve naišli prilikom kontrole poslovanja. Gradu Obrovcu revizori zamjeraju nekoliko stvarui zbog čega su izdali tzv. uvjetno mišljenje.

– Grad obavlja poslovanje gotovinskim sredstvima i ima ustrojenu kunsku blagajnu.
Iz blagajne je u 2019. isplaćeno 187.700,00 kn predujmova za službena
putovanja. Dani predujmovi za službena putovanja evidentirani su u glavnoj knjizi
na računu potraživanja za predujmove umjesto na računu potraživanja od
zaposlenih
. U visini obračunanih troškova službenog putovanja u putnom nalogu
sastavlja se isplatnica i uplatnica te se u glavnoj knjizi evidentira povrat
predujmova i zatvaranje obveza, zamjeraju državni revizori u navedenom izvješću.

Naime, razliku predujma za povrat koristi osoba kojoj je predujam isplaćen u narednim službenim putovanjima umjesto da se razlika uplati na račun proračuna ili u
blagajnu uz istodobno zatvaranje potraživanja od zaposlenih. Navedeni način
evidentiranja i praćenja predujmova za službena putovanja otežava kontrolu i
povezivanje isplaćenih predujmova s troškovima službenih putovanja. Putni
nalozi za službena putovanja ne sadrže propisane elemente i nisu kontrolirani, tvrdi se u izvješću.

Osim suspektnih putnih troškova, korištenja proračunskog novca, netransparentnog poslovanja, revizori su posebno istaknuli još jednu činjenicu.

Grad, utvrdili su revizori, nije proveo ispravak vrijednosti potraživanja koja koncem 2019. iznose 9.000.642,00 kn. Potraživanja s prekoračenjem roka naplate od jedne do tri godine koja iznose 2.385.131,00 kn trebalo je ispraviti po stopi od 50,0 %, a
starija od tri godine koja iznose 2.003.783,00 kn po stopi od 100,0 %. Ispravak
vrijednosti potraživanja trebalo je provesti u iznosu od 3.196.348,00 kn, navodi se u izvješću.

Grad Obrovac dobio je od Državnog ureda za reviziju uvjetno mišljenje i za usklađenost poslovanja! Kažu da je iznos komunalne naknade krivo utvrđen. – Prihodi od komunalne naknade ostvareni su u iznosu od 2.433.767,00 kn. Visina
komunalne naknade u pojedinim rješenjima za pravne osobe nije utvrđena u
skladu s odlukom Grada jer je, pri utvrđivanju visine komunalne naknade za
poslovne prostore za neproizvodne djelatnosti, primijenjen koeficijent namjene
od 8,00 kn, a prema odluci o komunalnoj naknadi, koeficijent namjene za
navedenu vrstu nekretnine i djelatnost iznosi 9,00 kn. Zbog navedenog je i visina
komunalne naknade u rješenjima o komunalnoj naknadi netočno utvrđena, zaključuju revizori.

Za one koji su nakon ovog malo dužeg teksta pomislili naivno da je primjedbama kraj, moramo ih razočarati. Revizori zamjeraju traljavu naplatu milijunskih potraživanja. – Potraživanja koncem 2019. iznose 9.000.642,00 kn, dospjela su, a vrijednosno značajnija odnose se na potraživanja za komunalnu naknadu u iznosu od
2.951.122,00 kn, gradske poreze u iznosu od 1.565.827,00 kn, naknadu za
uređenje voda u iznosu od 1.275.193,00 kn, prodaju nefinancijske imovine
(zemljišta, grobnice) u iznosu od 766.947,00 kn te potraživanja za mjesni
samodoprinos (katastarska izmjera) u iznosu od 587.229,00 kn. Prema Proceduri
obračuna i naplate vlastitih prihoda, opomene za neplaćanje potraživanja
upućuju se u siječnju, a po proteku 30 dana, ako potraživanja nisu podmirena,
izdaju se ovršna rješenja. Tijekom 2019. upućivane su opomene, a druge mjere
za naplatu potraživanja nisu poduzimane, navodi se.

Kontroverzni gradonačelnik Obrovca Ante Župan osobno je imenovao nekakve savjetnike za koje nitko ne može doznati što su točno savjetovali jer nisu pisali izvješća o radu. Iz gradskog proračuna im je samo u 2019.godini isplaćeno više od 200 tisuća kuna. Državni ured za reviziju taj detalj posebno ističe, no teško da će njihov nalaz imati učinak na transparentnije poslovanje Grada Obrovca.

Idemo dalje. Grad Obrovac nije poštivao zakonsku proceduru kada je dodijelio posao prikupljanja otpada tvrtki Loši d.o.o.! Naime, Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da je jedinica lokalne samouprave za zaključivanje ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti obvezna primijeniti odredbe Zakona o javnoj nabavi što Ante Župan i njegovi vrijedni pomoćnici nisu ispoštovali.

Ispričavamo se našim dragim čitateljima zbog duljine teksta, ali za to nismo krivi mi nego Ante Župan i lista zamjerki Državnog ureda za reviziju. Idemo, dakle, dalje!

Zamjeraju i posao održavanja javne rasvjete koji je također dodijeljen bez poštivanja Zakona o javnoj nabavi. Usput, iz proračuna je za održavanje rasvjete u 2019.godini isplaćeno 283.261,00 kn. Pogađate, idemo dalje… Registar ugovora i okvirnih sporazuma nije ažuriran u 2019., pa je tako npr. Grad Obrovac plaćao struju dobavljaču s kojim je u međuvremenu istekao ugovor. Tako je Grad Obrovac dobavljaču s kojim nije imao ugovor u samo tri mjeseca isplatio 175.334,00 kn.

Cijelo izvješće Državnog ureda za reviziju možete pogledati OVDJE.

.