Grad Ploče je prijavio projekt uređenja Gradske plaže na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2017. godini.

Cilj uređenja je revitalizacija Gradske plaže u cilju poboljšavanja kvalitete urbanog života i promoviranja zdravog življenja i obnavljanje zapuštenog prostora na kojem će se odvijati dio rekreativnih, festivalskih i kulturnih događanja u gradu. Na najvišoj terasi izradom novih potpornih zidova visine 1m, stvorit će se prostor za montažni caffe bar te igralište za odbojku na pijesku. Montažni sanitarni objekt uklopit će se među potporne zidove na jugoistočnoj strani. Na novostvorenim kaskadama zasadit će se autohtono zelenilo i mediteransko bilje. Planira se i izgradnja manje bio jame za potrebe caffe bara i sanitarnog montažnog objekta.
Provedba cijelokupnog projekta predviđena je u dvije faze, od čega Prva faza uključuje:

– Zaštita postojećih stabala i vrijednog zelenila,

– Uklanjanje dijelova urušenog zida na najvišoj terasi te grubo izravnavanje terena,

– Kabliranje instalacija za montažni caffe bar i sanitarni objekt,

– Izgradnja manje bio jame za potrebe caffe bara i sanitarnog objekta,

– Izrada betonskih/kamenih podzida za najvišu terasu,

– Nasipanje najviše terase pijeskom,

– Nasipanje prostora između potvpornih zidova zemljom,

– Dobava i postavljanje sanitarnog čvora za potrebe plaže i caffe-bara (15m2),

– Dobava i ugradnja komunalne opreme (pametni tuš, koš za smeće, klupe, oprema..).

Ukupna vrijednost prijavljenog projekta za 1. fazu uređenja Gradske plaže u Pločama je 461.527,50 kn, informirali su građane putem službene stranice i društvenih mreža iz Grada Ploča.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime