Skandalozan je primjer kako je kriminalno dugogodišnje vođenje tvrtke u državnom vlasništvu  markirano paušalnim izvješćima Ureda za reviziju Republike Hrvatske

Tako pr. u Izvješću o obavljenoj reviziji Državnog ureda za reviziju 2012. godine za društvo Croatia Airlines d.d., u točki tri mišljenja stoji; sljedeće činjenice su utjecale na izražavanje uvjetnog mišljenja:

– Revizijom obavljenom za 2003. i 2004., utvrđena nepravilnost koja se odnose na provođenje postupaka nabave, ponovljena je u 2011.(dakle ne spominju se odlučne činjenice  za period od 2003 do 2011 godine???)

– Društvo je osnovalo revizorski odbor. Revizorski odbor nije obavljao poslove iz svoje nadležnosti i nije izvještavao nadzorni odbor, odnosno nije provodio propisane poslove u skladu s odredbama Zakona o reviziji. Također Plan rada za 2011. i Poslovnik o radu revizorskog odbora nisu doneseni. Dugoročni plan interne revizije nije sastavljen. (točka 1. Nalaza) I nikomu ništa?!

– Društvo je obavilo godišnji popis imovine i obveza. Popis imovine nije cjelovit, jer popisom za 2011. nisu obuhvaćeni oročeni devizni depoziti u iznosu 5.713.274,00 kn kod poslovne banke. (točka 2. Nalaza). Zanimljiv detalj, nameće se pitanje jeli to kazneno djelo?

– Prihodi od revalorizacije imovine u iznosu 12.748.489,00 kn odnose se na razliku nastalu iz amortizacije obračunane na revaloriziranu vrijednost i amortizacije obračunate na nabavnu vrijednost sredstava (zrakoplova i rezervnih motora).U izvještaju o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2011. zadržana dobit je manje iskazana, a neto dobit tekuće godine više je iskazana za 12.748.000,00 kn. (točka 3. Nalaza)

– Na temelju nagodbe zaključene u travnju 2010. obveze prema trgovačkom društvu u većinskom državnom vlasništvu iznosile su 68.975.513,00 kn. Nagodbene strane obvezale su se naknadno dogovoriti načine podmirenja glavnice duga iz 2009., što nije učinjeno. Stoga je koncem veljače 2012., zbog nepodmirenja duga iz 2009. u iznosu 47.798.426,00 kn (u koju je uključena i naknada za putnički servis) zaključen ugovor o zasnivanju založnog prava na zrakoplovu na temelju kojeg je vjerovnik upisao založno pravo u visini osigurane tražbine. Zbog rizika i sumnje u mogućnost naplate duga vjerovnik je koncem travnja 2012. predložio resornom ministarstvu prijeboj duga sa zemljištem u vlasništvu Društva, od čega je kasnije odustao. Novi prijedlog nije donesen. (točka 4. Nalaza)

– Društvo nije obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi. U svrhu nabave roba i usluga propisane su interne procedure vezane za postupke nabave. Ukupna vrijednost nabave iznosila je 1.172.729.409,00 kn. Društvo nema usklađene i sveobuhvatne evidencije po vrstama postupaka nabave u iznosu 1.167.327.765,00 kn, što čini 99,5% ukupne vrijednosti nabave.

Nije provelo propisane postupke nabave u iznosu 12.564.369,00 kn. Izravnom pogodbom od više predloženih dobavljača nabavljena je službena odjeća u iznosu 2.328.724,00 kn, slastice, piće i potrošni materijal (sapuni, salvete, osvježavajuće maramice, posuđe, pribor, podmetači, za usluge pranja i peglanja), te potrošni materijal za catering (pvc, noževi, vilice, žlice, higijenske vrećice i plastične plombe) u iznosu 10.235.645,00 kn. S obzirom da je dio nabave izravno ugovaran ili putem narudžbenica, nisu poštovana načela transparentnosti i konkurentnosti među ponuditeljima u cilju racionalnog i pažljivog gospodarenja sredstvima. (točka 5. Nalaza)

4. Društvo obavlja uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom. Razvrstano je u velike poduzetnike. Temeljni kapital iznosi 989.975.500,00 kn. Tijekom 2011. direktor Društva je bio Srećko Šimunović. Najznačajniji izvori sredstava su prihodi od prijevoza putnika u zemlji i inozemstvu. Prema podacima iz Računa dobiti i gubitka za 2011., ukupni prihodi su ostvareni u iznosu 1.751.944.143,00 kn, rashodi u iznosu 1.827.488.474,00 kn, te gubitak u iznosu 75.544.331,00 kn. Donesena je Odluka o pokriću gubitka, prema kojoj se gubitak pokriva iz dobiti budućih razdoblja. U odnosu na 2010. prihodi su više ostvareni za 281.970.679,00 kn ili 19,2%, a rashodi za 200.961.228,00 kn ili 12,4%. Vrijednosno značajniji prihodi su prihodi od prodaje koji su ostvareni u iznosu 1.404.655.291,00 kn i čine 80,2% ukupno ostvarenih prihoda.

Vrijednosno značajniji rashodi se odnose na materijalne troškove, koji su ostvareni u iznosu 1.154.045.921,00 kn i čine 63,1% ukupno ostvarenih rashoda. Plaća direktora je obračunana u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava iz srpnja 2009. i izmjeni navedene Odluke iz prosinca 2010. Plaće drugih zaposlenika Društva se obračunavaju prema odredbama Pravilnika o radu i Jedinstvenog kolektivnog ugovora. Ukupna potraživanja su koncem 2011. iznosila 170.122.902,00 kn i u odnosu na prethodnu godinu su veća 45.020.577,00 kn ili 36,0%.

Ukupne obveze su koncem 2011. iznosile 1.466.119.825,00 kn i u odnosu na prethodnu godinu su veće za 38.347.395,00 kn ili 2,7%. Pokazatelji sigurnosti i uspješnosti poslovanja za 2011. ukazuju da Društvo nije likvidno, ne posluje ekonomično te je zaduženo. Pokazatelji likvidnosti i zaduženosti upozoravaju na nužnost provedbe efikasnih mjera racionalizacije, odnosno restrukturiranje Društva. Društvo je do listopada 2012. ispunilo većinu zahtjeva vezano uz provedbu Akcijskog plana za provođenje Vladinog Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za 2010.-2012.

Revizijom utvrđene nepravilnosti koje se odnose na računovodstveno poslovanje, prihode, obveze, te nabavu dijelom su posljedica nezadovoljavajućeg funkcioniranja sustava internih kontrola i utjecale su na izražavanje uvjetnog mišljenja.

Na Izvješće o obavljenoj reviziji, KLASA: 041-01/12-07/0019 , URBROJ: 613-02-05-12-5, od 22. studenoga 2012. zakonski predstavnik je dostavio prigovor. Prigovor je djelomično prihvaćen, te je ovo Izvješće konačno. Što je Oleg Butković  činio za vrijeme svoga ministarskog mandata  i zašto  odlazi s ministarske pozicije?! (NASTAVLJA SE…)

1 KOMENTAR

  1. Sad i najgluplji Hrvat može vidjeti da poslije svih ovih razotkrivenih afera Goli Otok je nužan. Nije Tito bio lud , ostavio ga u naslijedstvo aktivirajte ga što prije , razjebali su nam cijelu Hrvatsku.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime