Makarska dobiva prvo reciklažno dvorište

0

Ured gradonačelnika u rujnu 2014. javio se na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnih dvorišta jedinicama lokalne samouprave.

Reciklažno dvorište u gradu Makarskoj planira se na nekretnini kat. čest. br. 4990/2 k.o. Makarska – Makar, a projekt je u skladu s osnovnim načelima Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ciljevima Strategije gospodarenja otpadom RH i Nacionalne Strategije zaštite okoliša, kao i europskim smjernicama i standardima zaštite okoliša. Istim se omogućuje prikupljanje različitih vrsta otpada, na za to posebno predviđenim i izgrađenim mjestima koja će biti ustrojena prema suvremenim europskim standardima i zahtjevima, a sa svrhom da se maksimalno izbjegne nepovoljni utjecaj otpada na ljudsko zdravlje, okoliš i klimu, te da se cjelokupno gospodarenje otpadom uskladi s načelima održivog razvoja. FZOEU je Gradu Makarskoj odobrio sredstva pomoći Fonda za financiranje izrade projektne dokumentacije u cilju građenja reciklažnog dvorišta na području grada Makarske, u iznosu od 78.000,00 kuna, što čini 100 % procijenjenih i opravdanih troškova izrade projektne dokumentacije.