Ured državne revizije objavio je posljednje izvješće o financijskoj reviziji Općine Vir za 2018.godinu

Predmet revizije bili su godišnji financijski izvještaji, i to: Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji, Izvještaj o obvezama te Bilješke uz financijske izvještaje. Osim godišnjih financijskih izvještaja, predmet revizije bila je i usklađenost poslovanja Općine sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima koji imaju značajan utjecaj na poslovanje.

Izraženo je tzv. uvjetno mišljenje zbog sljedećih činjenica: Povećanje vrijednosti nefinancijske imovine na imovini i vlastitim izvorima u glavnoj knjizi i financijskim izvještajima evidentirano je odnosno iskazano u iznosu 646.091,00 kn, umjesto u iznosu 2.481.567,00 kn. Zbog navedenog je vrijednost imovine manje iskazana za 1.835.476,00 kn. Podaci o dospjelim potraživanjima u Bilanci nisu istovjetni podacima u analitičkim evidencijama.

Navode se i sljedeći propusti:
1. Dospjela potraživanja iznose 43.318.151,00 kn, a vrijednosno značajnija odnose se na potraživanja za komunalni doprinos, dane zajmove, općinske poreze, komunalnu naknadu, koncesijska odobrenja i boravišnu pristojbu s rokom dospijeća od jedne do tri, odnosno dužim od tri godine. Radi naplate dospjelih potraživanja za komunalnu naknadu i komunalni doprinos, kuće za odmor i porez na potrošnju u ukupnom iznosu 20.058.298,00 kn, dužnicima su upućivane opomene i ispostavljena rješenja o prisilnoj naplati dugovanja s pripadajućim zateznim kamatama. Za naplatu dospjelih potraživanja za dane zajmove i koncesijska odobrenja u iznosu 7.779.151,00 kn Općina nije poduzimala raspoložive mjere naplate.

2. Rashodi za tekuće donacije po programima javnih potreba u sportu, obrazovanju, kulturi i socijalnoj skrbi ostvareni su u iznosu 1.036.424,00 kn, a naknade građanima i kućanstvima povodom Uskrsa i za financiranje udžbenika u iznosu 970.500,00 kn. Opći akt u kojem su propisani uvjeti, mjerila, kriteriji i postupci za dodjelu tekućih donacija i naknada građanima i kućanstvima Općina nije donijela.

3. Registar ugovora na sadrži pojedine predmete nabave čija je vrijednost bez poreza na dodanu vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kn te podatke o datumu izvršenja ugovora/okvirnog sporazuma i ukupno isplaćeni iznos ugovaratelju. Prema statističkom izvješću o javnoj nabavi za 2018. nabavljeno je roba i usluga u vrijednosti 1.202.076,00 kn. Statističko izvješće sadrži podatke o nabavi ažuriranoj u registru ugovora, a s obzirom na to da registar ugovora nije cjelovit, statističko izvješće ne sadrži podatke o pojedinim nabavljenim robama, uslugama i radovima. Nabava električne energije i poštanskih usluga, za koju su rashodi ostvareni u iznosu 1.762.668,00 kn obavljena je izravnim ugovaranjem, a trebalo je provesti postupke javne nabave.

Cijelo Izvješće možete preuzeti OVDJE.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime