U Bosni i Hercegovini je zbog sumnje da su počinili ratne zločine prijavljeno preko tri tisuće osoba.

Među njima su brojni poznatiu Hrvati poput generala Ante Gotovine, Damira Krstičevića, Željka Glasnovića i mnogih drugih.

Kaznena prijava protiv Ante Gotovine vodi se pod brojem KT-RZ-100/0/
Kaznena prijava protiv Ante Gotovine vodi se pod brojem KT-RZ-100/0/

Portal Priznajem.hr donosi popis uz opasku da nije kompletan:

A

 

1) Ažlić (Abdulah) Ramiz · 55

2) Aćulović (Mehmed) Ahmat · 38

3) Abdić Faruk, · 34

4) Abduli Ramo · 34

5) Abid (Abu) Safijahai, · 34

6) Abidović (Ibrahim) Bahrija, · 34

7) Abu Amin · 34

8) Abu Falah, · 34

9) Abu Isak · 34

10) Abu Džerib · 34

 

11) Ademović (Adem) Osman · 38

12) Ademović (Beg) Hasan, · 38

13) Ademović (Hasan) Nedžad, · 38

14) Ademović (Zejnil) Munib, · 38

15) Ademović Ibrahim zv. “Cakura”, · 38

16) Adrović Redžo · 38

17) Agančetović (Mehmed) Zijad · 39

18) Aganović (Izet) Faruk · 39

19) Agemović Adem, · 39

20) Agić (Ahmet) Bajro · 39

21) Agić (Husein) Adnan · 39

22) Agić (Ismet) Samir zv. “Miš”, · 39

23) Agotić Mirko · 40

24) Ahmečković (Gane) Sakib, · 40

25) Ahmedović Meho, · 40

26) Ahmetbašić (Hajrulah) Samir, · 40

27) Ahmetbašić (Meho) Mirsad · 40

28) Ahmetović (Šaban) Safet, · 41

29) Ahmetović (Esada) Hariz · 41

 

30) Ahmetović (Hilme) Bahrija · 41

31) Ahmetović (Hilme) Ibrahim · 42

32) Ahmetović (Medžo) Muhidin · 42

33) Ahmetović (Ohran) Jusuf · 41

34) Ahmetović (Turko) Mersudin · 41

35) Ahmetović Haris · 41

36) Ahmetović Ibro · 42

37) Ahmetović Kemal · 42

38) Ahmetović Sead · 42

39) Ahmetspahić Avdo · 42

 

40) Ahmić (Alija) Sulejman · 42

41) Ahmić (Sulejman) Adnan · 43

42) Ahmić (Sulejman) Alija · 43

43) Ahmić Abdulah · 43

44) Ahmić Almir, · 43

45) Ahmić Elmedin · 43

46) Ajšić Sabit, · 43

47) Ajšić Sabrija, · 43

48) Ajanović (Huso) Ale · 44

 

49) Ajkunić (Islam) Mesud · 44

50) Ajnadžić Nedžad, · 44

51) Akalović (Josip) Ivan · 44

52) Akić (Salko) Mensur, · 141

53) Aković Dragan · 141

54) Aković Mensur, · 141

55) Aković Mirko · 142

56) Alađuz (Omer) Vahid · 44

57) Alagić (Huso) Nedžib · 44

58) Alagić (Ibrahim) Miralem · 45

59) Alagić (Ramadan) Raif, · 45

 

60) Alagić Mehmed, · 45

61) Alagić Safija · 45

62) Aleta (Šaćir) Avdo · 45

63) Aleta (Šaćir) Rasim · 45

64) Aleta (Šaćir) Salih, · 45

65) Aleta (Suljo) Muhamed · 45

66) Ališpago Zulfikar · 46

67) Alić (Adem) Munib · 46

68) Alić (Behamder) Rasim, · 46

69) Alić (Fazlija) Salih · 47

70) Alić (Huse) Hasan · 47

71) Alić (Ibrahim) Kadir · 46

72) Alić (Mušan) Meho, · 46

73) Alić (Suljo) Azem · 46

74) Alić (Suljo) Mirsad · 47

75) Alić Fahrudin · 46, 47

76) Alić Kasim · 47

77) Alić Sabahudin · 47

78) Alić Zijad, · 47

79) Alibašić Asif · 48

 

80) Alibabić Munir · 48

81) Alihodžić (]amil) Smajo · 48

82) Alihodžić (]amil) Smajo, · 48

83) Alihodžić (Abdulaha) Amir, · 48

84) Alihodžić (Rašid) Izet · 48

85) Alija, prezime nepoznato; · 48

86) Alijagić Adem · 48

87) Alilović ]azim · 48

88) Alispahić (Hamed) Hamdija · 49

89) Alispahić Bakir, · 49

90) Alispahić Enver, · 49

91) Alukić (Jusuf) Hamdija · 49

92) Alukić (Jusuf) Semir · 49

93) Anđelić (Jure) Zvonko · 49

94) Anđić (Jure) Vatroslav · 50

95) Anđić (Mate) Pilja · 49

96) Anđić (Mate) Piljo · 51

97) Ančić Mate · 50

98) Andabak Zdenko · 50

99) Andrić (Dragutin) Drago · 50

100) Andrić (Dragutin) Tomo · 50

101) Andrić Filip · 50

102) Andrijanić (Ivan) Miro · 50

103) Andrijević Ante, · 51

104) Andrijić Joko · 51

105) Anić (Ante) Mijo · 51

106) Anić Haro · 52

107) Anić Petar · 52

108) Antić (Marko) Mate, · 52

109) Antić (Pejo) Mate · 52

 

110) Antić Božo · 52

111) Antić Pero · 53

112) Antić Ranko · 53

113) Antolović (Luka) Adam · 53

114) Antolović (Luka) Jakov · 53

115) Antunović Hrvoje · 54

116) apo (Halid) Mirsad, · 142

117) Aljić Sabahudin · 49

118) Aljkanović Behaji · 49

119) Aljukić (Bego) Bekir, · 49

 

120) Aljukić (Sulejman) Ibro · 49

121) Arapčić Ismet · 54

122) Arapović (Ibrahim) Muharem · 54

123) Arifović (Husein) Izet · 54

124) Arifović (Husein) Redžo · 54

125) Arnautović (Bajro) Ramiz · 54

126) Arnautović Ekrem · 54

127) Arnautović Refik · 54

128) Arnautović Senad · 54

129) Aruković (Osman) Šemso · 55

130) Avdagić (Himzo) Zaim · 34

131) Avdagić (Himzo) Zijad · 34

132) Avdić (Alija) Kadrija · 34

133) Avdić (Galib) Jasmin · 35

134) Avdić (Idriz) Senahid · 35

135) Avdić (Sulejman) Edhem · 35

 

136) Avdić (Sulejman) Galib · 35

137) Avdić Besim · 36

138) Avdić Edim · 36

139) Avdić Mujo · 36

140) Avdić Murat · 36

141) Avdić Refik · 37

142) Avdić Suljo · 37

143) Avdić Vahid (Vehid?); · 37

144) Avdičević (Džemil) Dževad · 37

145) Avgustinović (Mate) Ivo · 37

146) Adžić Džemal · 55

147) Azinović Ivica · 55

 

 

B

 

148) Bašalić (Safet) Mirsad · 67

149) Bašić (Avdo) Eniz · 67

150) Bašić (Husein) Senad · 68

151) Bašić (Huso) Munib · 67

152) Bašić (Idriz) Meho · 68

153) Bašić (Idriz) Refik · 68

154) Bašić (Mehmed) Jasmin · 68

155) Bašić (Osman) Huso · 67

156) Bašić Ahmo · 67

157) Bašić Galib · 67

158) Bašić Idriz, · 68

159) Bašić Mirsad · 68

160) Bašić Mujo · 68

161) Bašić Nurija · 68

162) Baškailo Fikret · 68

163) Bačvić (Fadil) Husein · 56

164) Babajić (Mehmed) Sabrija · 55

165) Babajić (Omer) Ramo · 55

166) Babajić (Omer) Ramo, · 55

167) Babajić (Ramo) Refik · 55

168) Babić (Hazima) Hazim · 56

169) Babić (Ivo) Filip, · 55

170) Babić Ivica · 56

171) Babić Josip; · 56

172) Babić Zijad · 56

173) Bahor (Behbija) Safet · 57

174) Bahtić Fikret · 57

175) Bajić (Asim) Hamdo · 57

176) Bajić (Bogoljub) Goran · 57

177) Bajić Osman · 57

178) Bajramović (Ahmet) Nermin · 57

179) Bajramović Derviš · 57

180) Bajramović Ismet zv. “]elo”, · 57

 

181) Bajramović Mujo · 58

182) Bajrić (Bajro) Šemsudin · 58

183) Bajrić (Hamid) Ibrahim · 58

184) Bajrić (Hasim) Hamro · 58

185) Bajrić (Omer) Džemal · 59

186) Bajrić Asim · 58

187) Bajrić Avdo · 58

188) Bajrić Hasan · 58

189) Bajrić Mehmed-Meša · 58

190) Bajrić Senad · 59

191) Bajrica Sadija · 59

192) Bajro, prezime nepoznato, zv. “Miš”, · 59

 

193) Bajrović (Paša) Salem · 59

194) Bajrović Hajdar · 59

195) Bajrović Dževad · 59

196) Baković (Nahod) Fajko · 60

197) Balčin (Kasim) Rašid, · 60

198) Balagić Ferid; · 60

199) Balić (Derviš) Admir · 60

200) Balić (Hasan) Husnija · 61

201) Balić (Kemal) Emir · 61

202) Balić Meho · 61

203) Balić Redžo · 61

204) Baltić (Alija) Ibrahim · 61

205) Baltić (Hašim) Rašid · 61

206) Baltić (Radmo) Mevludin · 61

207) Baluković (Ibrahim) Behrudin · 61

208) Bančić Josip · 61

209) Banda (Redža) Avdija · 62

210) Banda (Redža) Ekrem · 62

211) Banda (Redža) Esad · 62

212) Bandalo (Draguljub) Anto · 62

 

213) Baotić Mato · 62

214) Barbarić Dragan · 63

215) Bardak Osman · 63

216) Bardak Uzeir · 63

217) Bardak Dževad · 63

218) Barišić (Ante) Željko · 63

219) Barišić (Ivo) Šimo · 64

220) Barišić (Stipan) Pavo · 64

221) Barišić Ilija, · 64

222) Barišić Vjekoslav · 65

223) Barić (Vinko) Zoran · 65

224) Barić Braco · 65

225) Barić Danko · 65

226) Barić Karlo · 65

227) Barić Pepo · 65

228) Barić Stjepan · 65

229) Barić džafer · 65

 

230) Barlov (Edhem) Elvedin · 65

231) Barlov (Edhem) Fahrudin · 65

232) Barlov (Mujo) Kasim · 66

233) Barlov (Sad) Zajko · 66

234) Barlov (Smail) Sead · 66

235) Barlov (Zajko) Sabit · 66

236) Barlov (Zajko) Zulfo · 66

237) Barukčić (Marka) Mato · 66

 

238) Barukčić (Marko) Ilija · 66

239) Barukčić (Martin) Jozo · 66

240) Barukčić Marijan · 66

241) Barukčić Pavo · 66

242) Barunčić Pero · 67

243) Basić (Franjo) Marko · 67

244) Bavčić Džemo, · 68

245) Badža Đorđe · 69

246) Bazi Ekrem · 69

247) Bazler (Josip) Dragan · 69

248) Bazler (Josip) Miljenko · 69

249) Bazler (Martin) Đuro · 69

250) Bešić (Mehmed) Hajrudin · 78

 

251) Bešić (Mehmed) Rizah, · 78

252) Bešić (Munib) Vahid · 78

253) Bešić (Mustafa) Ismet · 78

254) Bešić (Osman) Zilhad · 78

255) Beširević Salih · 78

256) Beširović (Abid) Hakija · 78

257) Bešlagić (]amil) Hamdija · 79

258) Bešlagić Selim · 79

259) Bešlić (Ante) Miroslav · 79

260) Bešlić Branislav · 79

261) Bešlić dr Ešref · 79

262) Bešlić Hajro, · 79

263) Bešlić Hamdija · 79

 

264) Bešlija Ferid, · 79

265) Bešlija Musa · 79

266) Bešlija Osman, · 79

267) Bešo Halid · 80

268) Bećirbašić Fikret, · 70

269) Bećirević (Avdo) Abdulkadir · 70

270) Bećirević (Azem) Smajil · 71

271) Bećirević (Bešir) Džemail · 71

272) Bećirević (Hasan) Rahman · 70

273) Bećirević (Husein) Husein · 70

274) Bećirević (Mustafa) Ahim · 70

275) Bećirević (Mustafa) Džafer · 70

276) Bećirević (Mustafa) Džemo · 70

 

277) Bećirević Sead · 71

278) Bećirhodžić Ramiz · 71

279) Bećirović (Bećir) Munib · 72

280) Bećirović (Fehim) Fadil · 72

281) Bećirović (Habib) Halih · 71

282) Bećirović (Ibrahim) Saćko · 70

283) Bećirović (Mešan) Alaga · 71

284) Bećirović (Meho) Mehmedalija · 71

285) Bećirović (Nazir) Mustafa · 72

286) Bećirović (Nezir) Safet · 71

287) Bećirović (Osman) Ramiz · 71

288) Bećirović (Rahman) Šahbaz · 72

289) Bećirović (Rasim) Mevludin · 72

290) Bećirović (Suljo) Avdo, · 70

291) Bećirović Bajro · 72

292) Bečević (Zulfaga) Samir · 72

293) Bečić Amir; · 72

294) Bebić (Ivo) Jure · 72

295) Beganović Mustafa · 73

296) Beganović Vehad · 73

297) Begić (Fehim) Besim, · 73

298) Begić Šljivo, · 73

299) Begić Amir · 73

300) Begić dr Sabit, · 73

301) Begić Hazir · 73

302) Begić Mate, · 73

 

303) Begić Medo · 74

304) Begić Muharem · 74

305) Begić Sadik · 74

306) Begić Sevdalija · 74

307) Begović Huso · 74

308) Begović Selim, · 74

309) Begović Dževad, · 74

310) Begzadić (Šahman) Mehmedalija · 74

311) Begzadić (Alija) Hajrudin · 74

312) Behman Omer · 74

313) Bejtić (Ramo) Samir · 74

314) Beka Enver · 74

315) Bekić ]uso, · 75

316) Bekić Ivica · 75

317) Bekić Jure · 75

318) Beković Ivica · 75

319) Beković Marko · 75

320) Bektić (Esad) Nedžad, · 75

321) Bektić (Hasiba) Šaban · 75

322) Bektić (Mustafa) Jusuf · 75

323) Bektić Behaija · 75

324) Bektić Idriz, · 75

325) Bektić Mujo · 75

326) Bektić Nedžad · 76

327) Belša Zvonimir · 76

328) Belići (]amila) ]azim · 76

329) Belko (Bajro) Fehim · 76

330) Belko Mirsad · 76

 

331) Belović Sergej, · 76

332) Belonja Mirza · 76

333) Benković (Marijan) Marko · 76

334) Benković (Maroš) Joso, · 77

335) Benković Branko · 77

336) Benković Ilija · 77

337) Belja Ferid · 77

338) Beljan Mate, · 77

339) Berberović Sead · 77

340) Berbić (Alija) Sulejman · 77

341) Berbić (Dedžo) Mirsad · 77

342) Berbić (Nedžib) Nurija · 77

343) Berbić Muradin · 77

344) Berimac Anel · 78

345) Bedžić Hasan · 78

346) Bičo (Mustafa) Bajro · 80

347) Biber Kemal · 80

348) Biberović Himzo Nedžib · 80

349) Bibović Samir · 80

350) Bijelić (Božo) Tihomir · 80

351) Bijelić (Mujo) Vejz · 81

352) Bijelić (Vejz) Zoran · 81

353) Bilal dr Berzad · 81

354) Bilandžija Slavko · 81

355) Bilić (Adem) Muhamed, · 82

356) Bilić (Ante) Bruno, · 82

357) Bilić (Branko) Mladen · 83

358) Bilić (Jozo) Vinko · 81

359) Bilić (Muharem) ]amil · 83

360) Bilić (Muharem) Đemil · 83

361) Bilić (Muharem) Mehmed · 83

362) Bilić Hamdija · 82

363) Bilić Jasenka · 82

364) Bilić Josip · 83

365) Biogradlija Nazif · 83

366) Biljecki Bruno · 83

367) Biljić Rašid · 83

368) Bisić Munib · 84

369) Bjedić Mahmut · 84

370) Bjeliš (Zvonimir) Zvonko · 84

371) Bjelović Sergej · 84

372) Bjelonja Mirza · 84

373) Blažević (Šimo) Ilija · 84

374) Blažević (Franjo) Stjepan · 86

375) Blažević (Pejo) Marin · 84

376) Blažević (Stipe) Andrija · 86

377) Blažević (Stipe) Pejo, · 86

378) Blažević Anto · 84

379) Blažević Drago · 85

380) Blažević Hemaš, · 85

381) Blažević Ivica · 85

382) Blažević Petar · 86

383) Blažević Tomo zv. “Tomas”; · 86

384) Blaškić Tihomir · 87

385) Blagojević Zoran · 87

386) Blatančić (Andrija) Ivica · 87

387) Blatančkić Pero · 87

388) Božić (Ivo) Niko · 88, 89

389) Božić (Jurica) Marinko · 88

390) Božić Jurica · 88

391) Božić Milan · 89

392) Boškailo Ramo · 89

393) Bošković Martin · 89

394) Bošnjak (Mate) Marijan · 89

395) Bošnjak (Veselko) Vinko · 89

396) Bobetko Janko · 89

397) Bolsek (Antun) Željko · 90

398) Bolsek (Antun) Zlatko; · 90

399) Bončina Branko · 90

400) Borčak (Osman) Salik · 90

401) Borčak Nuzur, · 90

402) Borac (Filip) Marijan · 90

403) Borac (Niko) Petar · 90

404) Borovina Boris · 91

405) Borovina Enver · 91

 

406) Borovina Redžo · 91

407) Bostandžija (Salko) Hamid · 91

408) Botić (Redža)p) Mirzet · 91

409) Brčvanović Jure · 92

410) Bračaninović (Suljo) Nithad, · 92

411) Brahimović (Abdurahman) Haris · 160

412) Branić Ilija · 92

413) Branić Stjepo · 92

414) Branić Zvonko · 92

415) Bratić Merim · 92

416) Brec (Martin) Bruno · 92

417) Brekalo Goran · 92

418) Brica (Pero) Ivan · 93

419) Brico (Tadija) Jozo · 93

420) Brizić (Ilija) Ivan · 93

421) Brkić (Abdulah) Mensur · 93

422) Brkić (Ante) Zoran · 94

423) Brkić (Jozo) Ivan · 93

424) Brkić (Milan) Mićo · 93

425) Brkić Muhamed · 93

426) Brnić (Pavo) Marjan · 94

427) Brnić Martin · 94

428) Brnić Mato · 94

429) Brodarić Mensudin · 94

430) Brodlić (Bahrija) Enis · 94

431) Brodlić (Zuhdo) Amer · 95

432) Brnjić (Tomo) Niko · 95

433) Brzina Halil · 95

434) Bušić dr Fakica · 95

435) Budalica dr Mehmedalija · 95

436) Budeš (Branko) Tomo · 95

437) Buhovac Ante · 96

438) Buketa (Savko) Ivan · 96

439) Buković Jakub · 96

440) Bukvić (Uzeir) Uzeir, · 96

441) Bulatović (Šefik) Mirsad, · 96

442) Bundalo (Stipe) Damir · 96

443) Bundavica (Ahmet) Hidajet · 96

 

444) Bungur (Ibro) Ešref · 97

445) Bungur (Zaim) Samir · 97

446) Bungur (Zaim) Džafer · 97

447) Buljubašić (Šaćir) Junuz · 97

448) Buljubašić (Avdo) Avdo · 97

449) Buljubašić (Bećir) Bego · 97

450) Buljubašić Edin · 97

451) Buljubašić Ferid, · 97

452) Buragdžić Taib · 98

453) Burgić Nihad, · 98

454) Burić (Salih) Safet · 98

455) Burić Jusuf · 98

456) Burko Šaćir · 98

457) Burko Suljo · 98

458) Buza Tufo · 98

 

 

C

 

459) Cibra (Began) Izet · 441

460) Cindrić Damir · 441

461) Cindrić Mato · 442

462) Cipan (Pavle) Darko · 442

463) Cocalić Nezim · 442

464) Cocalić Ramiz · 442

465) Cvijetković Marko · 442

466) Cvitić (Jako) Goran · 443

467) Cvitić (Jako) Mirko · 443

468) Cvitić (Mijo) Drago, · 442

469) Cvitić (Stipan) Ilija · 443

470) Cvitić (Tomo) Pavo · 443

471) Cvitić Frano; · 443

472) Cvitković Miro · 443

 

 

Č

 

473) Čačeš Luka · 443

474) Čabraja Ivan · 444

475) Čabraja Miro; · 444

476) Čabraja Zoran; · 444

477) Čabrajić Drago · 443

478) Čakar (Asim) Rasim, · 445

479) Čakarić (Stjepan) Ilija · 445

480) Čakarić (Viktor) Petar · 445

481) Čakir (Abid) Sakib · 445

482) Čamdžić Ramiz · 445

483) Čamdžić Redžo · 445

484) Čančar (Ejub) Almir · 445

485) Čančar (Ejub) Jasmin · 445

486) Čančar (Muharem) Senad, · 446

487) Čančar (Mustafa) Memiš, · 446

488) Čančarević (Andrija) Franjo · 446

489) Čančarević (Blažo) Andrija · 446, 447

490) Čančarević (Ivo) Marko · 446

491) Čančarević (Marijan) Grgo · 446

492) Čančarević (Marjan) Grga, · 447

493) Čančarević (Mate) Niko, · 447

494) Čančarević (Niko) Andrija · 447

495) Čanatković Rifet · 447

496) Čarapić (Niko) Vjekoslav, · 447

497) Čardaković (Abid) Safet · 448

498) Čardaković (Beg) Emin · 448

499) Čardaković (Osman) Ramo · 448

500) Čardaković (Rasim) Ramiz · 448

501) Čaušević (Alaga) Izet · 448

502) Čaušević (Alaga) Maho · 448

503) Čaušević (Enver) Mirsad, · 448

504) Čaušević (Hamdija) Zaim · 449

505) Čaušević (Juso) Esad · 449

506) Čaušević (Meho) Omer, · 449

507) Čaušević (Munib) Nijaz · 449

508) Čaušević Šaćir · 449

509) Čavalić (Derviš) Esad, · 450

510) Čavalić (Derviš) Nihad · 450

511) Čavalić Sajo · 450

512) Čavar (Božo) Mato · 450

513) Čavarušić Dragan · 450

514) Čavka (Ante) Stipe · 450

515) Čegar Zoran · 450

516) Čehajić Bajro · 450

517) Čehajić Musto, · 451

518) Čehić (Safet) Besim · 451

519) Čelebić (Hamed) Hamdija · 451

520) Čelebić (Mujo) Hasib · 451

521) Čelebija Pero · 451

522) Čelebija Rudo · 451

523) Čelik Kemo, · 451

524) Čeliković Osman · 451

525) Čengić Miralem · 452

526) Čeljo (Safet) Azedin · 452

527) Čeljo Irfan · 452

528) Čeljo Izudin · 452

529) Čeljo Sabahudin · 452

530) Červenko Zvonimir, · 452

531) Čičak (Luka) Josip · 452

532) Čičak (Vinko) Ivo · 453

533) Čičak Dražen; · 453

534) Čičko Muhamed · 453

535) Čikarić (Zejro) Zermin · 453

536) Čizmić Hasan · 453

537) Čobić Besima · 453

538) Čolak Refik, · 453

539) Čolak Vetik · 454

540) Čolpa (Mujo) Zijo · 454

541) Čoluka Marko · 454

542) Čomić Mesut · 454

543) Čomor Adem · 454

544) Čondrić (Pero) Marjan · 454

545) Čondrić Pavo; · 454

546) Čonkić-Marinović Branko · 454

547) Čorbo Sejo · 454

548) Čorluka Marko · 454

549) Čović (Huso) Fadil · 455

550) Čović (Zilko) Halid, · 455

551) Čović Ante · 455

552) Čović Mensur · 455

553) Čudro (Mujo) Bajro, · 455

554) Čulan Mirko · 455

555) Čuma Damir · 455

556) Čurčić Nihad, · 455

557) Čvorak (Dujo) Petar · 455

 

 

Ć

 

558) Ćatić (Osman) Emir · 398

559) Ćatić (Smajo) Ismet · 398

560) Ćatović (Osman) Adem · 398

561) Ćeško (Hasib) Zijad, · 398

562) Ćejvan (Ibro) Adem · 398

563) Ćejvan (Kasim) Surman · 398

564) Ćelebić (Mujo) Hasib · 399

565) Ćerkez Nagib, · 399

566) Ćesko Himzo · 399

567) Ćevizović Predrag · 399

568) Ćibo dr Esad, · 399

569) Ćibo Safet, · 399

570) Ćimpo Munib · 399

571) Ćorić Irenko, · 399

572) Ćorić Valentin, · 399

573) Ćorić Viktor · 399

574) Ćosić (Alija) Avdo · 399

575) Ćosić (Josip) Miroslav · 400

576) Ćosić (Mehmed) Senad, · 400

577) Ćosić Hektor · 400

578) Ćosić Mustafa · 400

579) Ćulić (Ismet) Šanel · 400

580) Ćuliman Kemal · 400

581) Ćuliman Džemo · 400

582) Ćuma (Andrija) Stjepan · 400

583) Ćuma (Stanislav) Stanislav · 401

584) Ćuma (Stjepan) Damir · 401

585) Ćuma Vlatko · 402

586) Ćurčić Marin · 402

 

 

D

 

587) Dajdžić Hadžo · 121

588) Dankić Slavko · 121

589) Dautbašić (Ramo) Juso · 121

590) Dautbašić Ismet · 121

591) Dautović Kemo · 122

592) Dadžik Mirza · 122

593) Dečak Đuro · 122

594) Dedaković Mile zv. “Jastreb”, · 122

595) Dedić (Agan) Avdija · 122

596) Dedić (Agan) Suljo · 123

597) Dedić (Bajro) Suno · 123

598) Dedić (Hamdija) Kemal · 122

599) Dedić (HamdijA) Kemal · 123

600) Dedić (Hamdija) Nedžad · 122, 123

601) Dedić (Husein) Fadil · 122, 123

602) Dedić (Huso) Aziz · 123

603) Dedić (Huso) Aziz, · 122

604) Dedić (Nezir) Nijaz · 124

605) Dedić (Nezir) Nijaz, · 122

606) Dedić (Ramiz) Ejub · 124

607) Dedić (Ramiz) Ejup · 122

608) Dedić Edin · 123

609) Dedić Muhamed · 124

610) Dedić Muhamed zv. “Gundo · 124

611) Dedić Mustafa zv. “Muste”, · 124

612) Dedić Osman, · 124

613) Dedić Senad, · 124

614) Dedović (Sadija) Suad · 125

615) Dedović Fahro · 124

616) Dedović Mirzo · 125

617) Dejanović Filip · 125

618) Delaić Zejnel, · 125

619) Delalić Meho, · 125

620) Delalić Ramiz · 125

621) Delalić Ramiz zv. “]elo 2 · 125

622) Delić (Alija) Smajo, · 126

623) Delić (Hamid) Šećo, · 126

624) Delić (Ibro) Hazim, · 126

625) Delić (Rašid) Rasim · 127

626) Delić (Selma) Sead · 126

627) Delić (Suljo) Velid, · 127

628) Delić Azem · 126

629) Delić Meho, · 127

630) Delić Mersudin · 127

631) Delić ljuban · 127

632) Delić Ramiz · 127

633) Delić Sead · 127

634) Delić Senad · 127

635) Delić Zejnel · 128

636) Delibašić Ismet · 128

637) Delibegović Enver, · 128

638) Delibegović Mirsad · 128

639) Delimustafić Alija · 128

640) Demović Sergej · 128

641) Deronjić (Jusuf) Hamid · 128

642) Dervišević (Šaban) Samir · 129

643) Dervišević (]amil) Sejfudin · 129

644) Dervišević (Ahmet) Asim · 128

645) Dervišević (Hamid) Hamdija · 129

646) Dervišević (Mahmut) Rahmadan · 129

647) Dervišević (Rahman) · 129

648) Dervišević (Rasim) Asim, · 129

649) Dervišević (Rasim) Halil · 129

650) Dervišević (Sabrija) Safet · 129

651) Dervišević (Sabrija) Suljo · 130

652) Dervišević Hamza · 129

653) Dervišević Mirsad · 129

654) Dervišević Nino · 129

655) Dervišević Osman · 129

656) Dervišević Zijad · 130

657) Dervišić (Haban) Samir, · 130

658) Dervišić (Hamid) Hamdija · 130

659) Dervišić (Hrustan) Sead · 130

660) Dervišić (Đulaga) Kasim · 130

661) Devedžić (Ahmet) Husein · 130

662) Dilberović (Petar) Marko, · 130

663) Dinarević Halid · 130

664) Dirikt Nazif; · 130

665) Diviki Andrija · 130

666) Divjak Jovan · 131

667) Divović Idriz, · 131

668) Dizdar (Rešid) Dževad · 131

669) Dizdar Dino · 131

670) Dizdarević (Šefkija) Nusret · 131

671) Dizdarević (Ibrahim) Nedžib · 131

672) Dizdarević (Ibro) Dževad · 131

673) Dizdarević (Mušan) Ago · 132

674) Dizdarević (Vahid) Ferid, · 131

675) Dizdarević (Vehid) Ferid, · 132

676) Dizdarević Dedžat; · 132

677) Djug Kemal, · 132

678) Dobojčić (Refik) Benjamin · 132

679) Dobojčić (Refik) Dino, · 132

680) Dogan (Alija) Fajim · 133

681) Dogan (Alija) Mehmed · 133

682) Dogan (Mehmed) Enver · 132

683) Dogan (Mehmed) Galib · 133

684) Dogan (Muhamed) Mevludin · 133

685) Dogan (Salko) Jakub · 133

686) Dogan (Suada) Safet · 133

687) Dolan Himzo, · 134

688) Dominković Marko · 134

689) Dorić Ekrem · 134

690) Dražeta (Mate) Željko · 134

691) Dragaš Saša · 134

692) Draganović Dragan · 134

693) Draginović Rasim · 135

694) Dramac (Jure) Luka · 135

695) Dramac (Marko) Dragan · 135

696) Drino dr Esad · 135

697) Drinjaković Samir; · 135

698) Drnda dr Kemal, · 135

699) Drljević (Izet) Midhat · 135

700) Drljević Enver · 135

701) Drljević Juso · 136

702) Drljević Meho · 136

703) Drljo (Ahmet) Ahmo · 136

704) Drnjaković Samir, · 136

705) Dubičić (Salčin) Nijaz, · 136

706) Dudaković Atif · 136

707) Dudić (Šukrija) Mirsad · 137

708) Dugalić (Ejub) Amir, · 137

709) Dugalić (Ibrahim) Ejub · 137

710) Dugalić (Ibrahim) Idriz · 138

711) Dugalić (Rašid) Fikret · 137

712) Dugalić Hakija · 137

713) Dujak (Luka) Alojzije · 138

714) Dujak (Mijo) Miroslav · 138

715) Dujmović Dragan · 138

716) Dulić dr Amira, · 138

717) Dumančić (Ilija) Dragun · 138

718) Dumančić (Tvrtko) Pero · 138

719) Dupovac (Husein) Enver · 139

720) Dupovac Enver · 139

721) Duračić Miralem, · 139

722) Durak Enes · 139

723) Duraković (Hajrudin) Ramiz · 139

724) Duraković (Osman) Galib, · 139

725) Duraković Amel · 139

726) Duranović (Jusuf) ]azim · 140

727) Durić (Damiz) Vehid, · 140

728) Durić (Nurija) Murat · 140

729) Durmo Safet, · 140

730) Duronja (Čedomir) Velimir · 140

731) Duspada Ivan, · 140

732) Duvnjak (Josip) Frano · 140

 

E

 

733) Ebo Samir · 142

734) Efendić (Besim) Murat · 146

735) Efendić Hamed · 146

736) Efendić Hasan · 146

737) Efendić Hadžo · 147

738) Efendić Murat · 147

739) Eknić Kemo; · 142

740) Elezović Hajrudin · 147

741) Elezović Sabina · 147

742) Elezović Sabrin · 148

743) Elić (Ramo) Ekrem · 142

744) Elilović (Salih) Mustafa · 142

745) Emkić (Aljo) Hajro · 148

746) Emkić Midhat · 148

747) Emkić Najro · 148

748) Emkić Ramiz · 148

749) Emkić Dževad; · 148

750) Emušić Hamid · 148

751) Emušić Muharem; · 148

752) Emušić Nusret · 149

753) Emušić Rifet · 149

754) Ereš (Zlatko) Damir, · 149

755) Ereš (Zlatko) Dragan · 149

756) Ereš Branko · 149

757) Ereiz (Ilija) Mato · 150

758) Ereiz (Ilija) Stipe · 150

759) Ereiz (Đuro) Ilija · 150

 

F

 

760) Fačić (Hasib) Ahmed · 404

761) Fatima – Fata · 404

762) Fazlagić (Šemsudin) Haris · 404

763) Fazlagić Jasna · 404

764) Fazlić (Osman) Hajrudin · 405

765) Fazlić Fahrudin · 405

766) Fazlić Galib · 405

767) Fazlić Muhamed, · 405

768) Fazlić Munivera · 405

769) Fazlović (Avdo) Bahrija · 405

770) Fazlović (Muša) Ferid · 405

771) Fazlović (Muša) Novalija · 406

772) Fejto Mensur · 407

773) Fejzić Suljo · 407

774) Fejzović Halid · 407

775) Ferhatbegović Mustafa · 407

776) Fišo (Fadil) Ibro · 407

777) Fišo Nezir · 407

778) Fišo Suljo · 407

779) Fikret ?, · 408

780) Filipović (Blažo) Nikola · 408

781) Filipović (Blažo) Stjepan · 408

782) Filipović (Martin) Franjo · 408

783) Filipović (Pejo) Ivo · 408

784) Filipović (Pejo) Niko · 409

785) Filipović Pejo · 409

786) Forić (Sejdo) Hamid · 409

787) Frančešević (Mijo) Marko · 409

788) Francetić Jure · 410

789) Frljak Muamer · 410

790) Fulan (Mujo) Hajrudin · 410

 

 

G

 

791) Gaši (Alija) Damir · 107

792) Gašparević (Janko) Alojzije · 107

793) Gabeljić Ševko · 107

794) Gagić (Rukija) Zijad · 107

795) Gagula (Huska) Safet · 107

796) Gagulić (Mehmed) Mustafa · 107

797) Gagulić Taib; · 107

798) Gaguluć Franjo, · 107

799) Gajić (Mijat) Žarko · 107

800) Gak ]azim · 107

801) Gakić Esad · 108

802) Gaković Ramiz · 108

803) Galić Ejub · 108

804) Galvar Senad · 108

805) Ganić Ejup · 108

806) Garić (Ante) Goran · 108

807) Garić Ivo · 109

808) Garić Zoran · 109

809) Gavrankapetanović dr Fariz · 109

810) Gavrankapetanović dr Muhamed, · 109

811) Gavranović (Milan) Jasmin · 109

812) Gavrić (Marko) Nikola · 109

813) Gadžo (Huso) Senad · 109

814) Gadžo (Kasim) Ramiz · 110

815) Gazić (Hasan) Musafer, · 110

816) Gazić (Ragib) Meho · 110

817) Gazić (Redža) Smajo · 110

818) Gežo (Mustafa) Osman · 110

819) Gegaj (Ahmet) Mustafa · 110

820) Gegalo Jure · 110

821) Gegić (Juso) Halil · 111

822) Gegić Alija · 111

823) Geljić (Jakov) Pilja · 111

824) Geljić Franjo · 111

825) Gerović Alija · 111

826) Gerović Hasan · 111

827) Gerović Mevludin · 111

828) Gerović Musa, · 111

829) Gerović Ramiz, · 111

830) Gerović Ramo · 111

831) Gerzić Adem · 111

832) Getoš Andrija · 112

833) Genjac Neso · 112

834) Gedžo (Mustafa) Osman, · 112

835) Glamočić (Šefko) Jasmin · 112

836) Glasić (Began) Hajrudin · 112

837) Glasnović Željko, · 112

838) Glasnović Davor · 112

839) Glavaš (Ivo) Ilija · 112

840) Glavaš (Pejo) Marko · 113

841) Glavaš Pavo · 113

842) Glavić (Marijan) Ilija · 113

843) Glavić Ivica · 113

844) Glavoguz Senad · 113

845) Glavović Alija · 113

846) Gligorić (Simo) Slavko · 114

847) Glogovac Damir, · 114

848) Glušić (Mehmed) Bekto · 114

849) Gluhaković (Bartol) Filip · 114

850) Gluhaković (Mate) Bartol · 114

851) Gmitrović (Mladen) Velimir · 114

852) Gobeljić (Abdulah) Ševal, · 114

853) Gobeljić (Ahmet) Izet · 115

854) Gobeljić (Mahmut) Ševko · 115

855) Gobeljić (Smajil) Mesud · 115

856) Godinjak (Ibrahim) Edhem · 115

857) Golić (Latif) Ejub · 115

858) Golić (Mahmuta) Haris · 116

859) Golić (Mustafa) Ejub · 115

860) Golić Adis · 115

861) Golić Avdo · 115

862) Golić Jozo · 115

863) Golubović (Marko) Ante · 116

864) Golubović Ilija · 116

865) Gosto Salko · 117

866) Gotovina Ante · 117

867) Govrić Ilija · 117

868) Gračanlić (Senahid) ]amil · 117

869) Graho Dževad, · 117

870) Grbić (Nezir) Hasan · 117

871) Grbo Pašaga · 118

872) Grebić Ahmet · 118

873) Grgić (Pejo) Šimo · 119

874) Grgić (Tadija) Ilija · 118

875) Grgić Edin · 118

876) Grgić Ilija · 118

877) Grgić Marjan · 119

878) Grubaš Ante · 119

879) Grubišić Jure · 119

880) Gušišć (Muhamed) Bekto · 119

881) Gušić (Ibrahim) Tufo · 120

882) Gušić (Muhamed) Avdija · 119

883) Gušić (Sarija) Meho · 119

884) Gušić (Sarija) Omer zv. “Sremac · 120

885) Gušić Izet, · 119

886) Gušić Memiš, · 119

887) Gušić Dževad · 120

888) Gušo (Alija) Rašid · 120

889) Gušo Rašid · 120

890) Gušte (Ibran) Huso · 120

891) Guberac, · 120

892) Gudelj Mustafa, · 121

893) Gurdić (Atif) Nurija · 121

894) Guska Jasmin, · 121

895) Gunje Vesna · 121

 

 

H

 

896) Habib (Avdo) Sabahudin · 410

897) Habib (Hasan) Avdo · 410

898) Habib (Hasan) Zulfo · 410

899) Habib (Vehbija) Vehid, · 410

900) Habib (Zulfo) Alen · 410

901) Habib Avdo · 410

902) Habibija Almir · 411

903) Habibović (Hadža) Hadž · 411

904) Habibović (Osman) Mehmed · 411

905) Habibović Ismet · 411

906) Hacović Azem · 411

907) Hacović Hajrulah, · 411

908) Haić Nermin · 411

909) Hajdarević (Esad) Mirsad, · 411

910) Hajdarević (Husein) Mirsad · 411

911) Hajdarević (Mehmedalija) Mirsad · 411

912) Hajdarević Ismet · 411

913) Hajdarević Rifat · 412

914) Hajdarević Tunja · 412

915) Hajdarević Uzeir · 412

916) Hajrudin,? · 412

917) Hajrulahović Mustafa · 412

918) Hajruli Hazir · 412

919) Hakić Šabanija · 413

920) Halčin Nijaz · 413

921) Halić Nihad · 413

922) Halić Rasim · 413

923) Halihodžić Hajrudin · 413

924) Halilović (Asim) Sead · 414

925) Halilović (Azem) Nermin · 414

926) Halilović (Hasan) Salih · 413

927) Halilović (Huso) Sejo · 414

928) Halilović (Ibro) Osman · 413, 414

929) Halilović (Mehmed) Sevdalija · 413

930) Halilović (Meho) Asif · 413

931) Halilović (Redža) Rešad · 415

932) Halilović (Redžo) Rešad, · 413

933) Halilović (Safet) Emir · 414

934) Halilović (Uzeir) Uzeir · 415

935) Halilović ]azim · 413

936) Halilović Asmir · 414

937) Halilović Fadil · 414

938) Halilović Hajrudin · 414

939) Halilović Huso, · 414

940) Halilović Ismet · 427

941) Halilović Safet; · 415

942) Halilović Samir · 415

943) Halilović Sefer · 415

944) Haldžić Mithad, · 415

945) Hamed ?, · 415

946) Hamidović (Husnija) Adnan, · 415

947) Hamzić (Fikret) Nihad · 416

948) Hamzić (Himzo) Salih · 416

949) Hamzić (Ismet) Edin · 416

950) Hamzić Asim · 416

951) Hamzić Hamza, · 416

952) Hanić (Smajo) Hajro · 417

953) Haljić (Hasan) Mehmed; · 417

954) Haračić (Fadil) Senad · 417

955) Harbaš Jasmin, · 417

956) Hardarević (Mehmedalija) Mirsad · 417

957) Harderbašić (Hamid) Šemso · 417

958) Hasanagić Apko · 417

959) Hasanbašić (Refik) Senad · 417

960) HasanhoDžić Sead · 418

961) Hasanović (Šaban) Almaz · 418

962) Hasanović (Šaban) Izet · 418, 420

963) Hasanović (Šaban) džemail · 421

964) Hasanović (Adem) Amir, · 418

965) Hasanović (Ahmo) Šaban, · 419

966) Hasanović (Alaga) Hasan · 420

967) Hasanović (Alija) Ibrahim · 419

968) Hasanović (Edhem) Šaban · 419

969) Hasanović (Edhem) Fahrudin · 419

970) Hasanović (Edhem) Mevludin · 419

971) Hasanović (Edhem) Rifet · 419

972) Hasanović (Edhem) Sabahudin · 419

973) Hasanović (Hamid) Samir · 418

974) Hasanović (Husein) Ramiz · 421

975) Hasanović (Husein) Selman · 421

976) Hasanović (Ibrahim) Mevludin · 418

977) Hasanović (Lulfo) ]amil · 419

978) Hasanović (Mehmed) ]amil, · 418

979) Hasanović (Mehmed) Meho · 420

980) Hasanović (Mustafa) Ekrem · 419

981) Hasanović (Salih) Fadil, · 420

982) Hasanović Elvis, · 419

983) Hasanović Hajrudin · 420

984) Hasanović Hajrudin, · 420

985) Hasanović Hakub · 420

986) Hasanović Hasib, · 420

987) Hasanović Nevres · 421

988) Hasanović Sejid · 421

989) Hasanović Teufik · 421

990) Hasanović zv. “Amidža”, · 421

991) Hasenčić Narcis · 421

992) Haseljić (Ibrahim) Mirsad, · 422

993) Hasić (Hamza) Milarem · 422

994) Hasić (Mujo) Alija, · 422

995) Hasić Enes · 422

996) Hasić Esad · 422

997) Hasić Haris · 422

998) Hasić Senad, · 422

999) Haskić Edo · 422

1000) Haskić Esad, · 422

1001) Hasović (Šaćir) Vejsil · 422

1002) Hatić Alen · 423

1003) Hadžajlić (Mehmed) Zahrudin · 423

1004) Hadžić (Huso) Enes · 423

1005) Hadžić (Huso) Sinan, · 424

1006) Hadžić (Mustafa) Sado · 424

1007) Hadžić (Nujrija) Hajrija · 425

1008) Hadžić Enko, · 424

1009) Hadžić Himzo Galib · 423

1010) Hadžić Husein, · 424

1011) Hadžić Ismet · 424

1012) Hadžić Izet · 424

1013) Hadžić Nijaz; · 424

1014) Hadžić Nusret · 425

1015) Hadžić Sinan · 425

1016) Hadžić Sulejman · 425

1017) Hadžiavdić (Hamzalija) Izmir · 425

1018) Hadžibulić (Rasim) ]amil, · 426

1019) Hadžibulić (Rasim) Omer · 426

1020) Hadžibulić (Rasim) Senad · 426

1021) Hadžihajrić Selim · 425

1022) Hadžihuseinović dr Rusmir · 425

1023) Hadžimehmedović Fahro · 425

1024) Hadžimehmedović Midhat · 425

1025) Hadžimuratović (Hamdija) Ibrahim · 426

1026) Hadžiomerović (Alija) Elvira · 426

1027) Hadžiomerspahić Selim · 426

1028) Hadžiosmanović Ismet, · 426

1029) Hadžispahić (Mujaga) Mustafa, · 426

1030) Hazim ?, · 427

1031) Hećimović Senihad, · 427

1032) Hebib (Sadik) Sabrija · 427

1033) Hebib (Zećir) Suljo · 427

1034) Hebibović Ismet · 427

1035) Hebović Meri, · 427

1036) Helać (Zahir) Suad · 427

1037) Herceg (Alija) Salim · 428

1038) Herceg Slavko · 428

1039) Herceg Srećko · 428

1040) Hercegovac (Sakib) Šemsudin · 428

1041) Hibić (]erim) Nedžad, · 428

1042) Hibić (Fadil) Sead · 428

1043) Hibić (Muhamed) Sead · 428

1044) Hibić (Paša) Šaćir, · 428

1045) Hidić Fatima, · 429

1046) Hidić Rasim · 429

1047) Hirkić (Husein) Ekrem · 429

1048) Hirkić (Husein) Fikret · 429

1049) Hirkić Alija · 429

1050) Hirkić Maho · 429

1051) Hiroš dr Mustafa · 429

1052) Hodo Sifet · 429

1053) Horman Amira, · 429

1054) Horman Haro · 429

1055) Horo Sulejman · 430

1056) Horozović (Osman) Ahmo · 430

1057) Horozović (Osman) Ibro · 430

1058) Hosić Ivan · 430

1059) Hodža (]emo) Selim · 430

1060) Hodžić (Abid) Nijaz · 430

1061) Hodžić (Avdo) Ferid · 430, 432

1062) Hodžić (Hamed) Hasan · 432

1063) Hodžić (Hamzo) Galib · 432

1064) Hodžić (Ibro) Munib · 433

1065) Hodžić (Kemal) Nedžad · 433

1066) Hodžić (Muhamed) Salko · 434

1067) Hodžić (Nedžib) Ruždija · 431

1068) Hodžić (Sead) Armin · 431

1069) Hodžić Šefko · 431

1070) Hodžić Adis · 431

1071) Hodžić Bećir · 432

1072) Hodžić dr Lutvo · 432

1073) Hodžić Fejzo · 432

1074) Hodžić Hasan · 432

1075) Hodžić Husein, · 433

1076) Hodžić Mevludin · 433

1077) Hodžić Mirsad · 433

1078) Hodžić Murat · 433

1079) Hodžić Nihad · 434

1080) Hodžić Senad, · 434

1081) Hodžić Zijo · 434

1082) Hodžić-Mehić (Esad) Sead · 434

1083) Hodžić-Mehić Nerman · 434

1084) Hozić (Refik) Ibrahim · 435

1085) Hozo Aladin, · 435

1086) Hrčanik Marko · 435

1087) Hranilović dr Zoran · 435

1088) Hrastić Miro · 436

1089) Hrgovčić (Ivo) Zlatko · 436

1090) Hrgovčić (Petar) Tomislav · 436

1091) Hristić Mirko · 436

1092) Hrkač (Boris) Zlatko · 436

1093) Hrustemović Smajil · 436

1094) Hrnjić (Sakib) Mirsad · 437

1095) Huškić Ređo · 441

1096) Hujić (Đemail) Nail · 437

1097) Hujić (Muhamed) Bećir · 437

1098) Hukić (Abid) Safet · 437

1099) Hukić (Huso) Halid · 437

1100) Hukić (Mujo) Sabahudin · 437

1101) Hukić (Mujo) Sabit · 437

1102) Hukičević (Meho) Sulejman · 437

1103) Hurem (Ragib) Ragib · 438

1104) Hurem Nedžad, · 438

1105) Hurem Zahid · 438

1106) Hurić (Hasib) Hasudin · 438

1107) Hurić Ejub · 438

1108) Hurić Hazim · 438

1109) Hurić Redžo · 438

1110) Hurtić Hakija · 438

1111) Husabašić Bego · 438

1112) Husabašić Hamo · 438

1113) Husakanović Jasmin · 438

1114) Huseinović (Hašim) Husein · 439

1115) Huseinović (Hakim) Husein, · 439

1116) Huseinović (Hamid) Brajko · 439

1117) Huseinović (Mesud) Jasmin · 439

1118) Huseinović Aljo · 439

1119) Huseinspahić Kemal, · 439

1120) Huseinspahić Mehmed, · 439

1121) Huseinspahić džemal, · 439

1122) Husić (Fadil) Suljo · 439, 440

1123) Husić (Ibrahim) Zijad · 439

1124) Husić (Rašid) Nezir, · 439

1125) Husić (Ramo) Nurija · 440

1126) Husić Velkaz · 440

1127) Huskić (Bećir) Ahmet · 440

1128) Huskić (Fadil) Sifet · 440

1129) Huskić (Faruk) Sabahudin · 440

1130) Huskić (Husein) Rok · 440

1131) Huskić (Sulejman) džemal · 441

1132) Huskić Abdel; · 440

1133) Huskić Albin · 440

1134) Huskić Izudin; · 441

1135) Huskić Mihrat; · 441

1136) Huskić Naim; · 441

1137) Huskić Nezir; · 441

1138) Husović Salko, · 441

 

 

I

 

1139) Ibrahimbašić (Mevludin) Mihidin · 160

1140) Ibrahimović (Adem) Nufik · 160

1141) Ibrahimović (Nurif) Idriz · 160

1142) Ibrahimović (Suljo) Mujo · 161

1143) Ibrahimović Halim · 160

1144) Ibrahimović Muhamed · 161

1145) Ibrahimović Nuik · 161

1146) Ibrahimović Ramiz · 161

1147) Ibrišević Besim · 161

1148) Ibrić (Adem) Zijad · 161

1149) Ibrić (Mujo) Alija zv. “Kurta”, · 161

1150) Ibrica (Mehmed) Muris · 161

1151) Ibu Raha · 161

1152) Ignjatović Nebojša · 162

1153) ijan (Bariša) ljubomir · 218

1154) Ikanović Amir · 162

1155) Ilić Anto · 162

1156) Ilijas Medini · 162

1157) Ilinović (Frane) Stipe · 162

1158) Imširović Ibrašim · 162

1159) Imširović Meho · 162

1160) Imamić (Suljo) džemoov · 163

1161) Imamović (Muharem) Bekir · 163

1162) Imamović (Mustafa) Juniz · 162

1163) Imamović (Nazif) Safet · 163

1164) Imamović Emin · 162

1165) Imamović Omer · 163

1166) Imamović Osman zv. “Osmo · 163

1167) Imamović Zaim · 163

1168) Imanović (Bajro) Rešid · 164

1169) Inić Jozo · 142

1170) Isaković Hajrudin · 164

1171) Isanović (Nazif) Šefik · 164

1172) Isić (Šaban) Fadil · 164

1173) Isić (Šemso) Kemal · 165

1174) Islamagić Sakib zv. “Kime · 165

1175) Islamović (Šemsudin) Mirsad · 165

1176) Islamović (Šemsudin) Mirsad, · 165

1177) Islamović (Ismet) Šemsudin zv. “Šemso”, ·

1178) Islamović (Ismet) Alminko zv. “Staljo”, ·

1179) Islamović (Remzo) Mujo · 165

1180) Ismajilefendić (Ahmet) Jasko · 166

1181) Isović Safet · 166

1182) Istić Nijaz · 166

1183) Ivanić Marcel · 167

1184) Ivanić Mijo · 167

1185) Ivanić Pavo · 167

1186) Ivanić Stipe · 167

1187) Ivanković (Milan) Zoran zv. “Mačak · 167

1188) Ivanković Dane · 167

1189) Ivanović Dragutin · 167

1190) Iveljić (Serafin) Antun zv. “Anto” i

1191) “Posavac · 167

1192) Ivić Gojko · 168

1193) Ivić Zrinko · 168

1194) Ivica zv. “Mangan”, · 168

1195) Ivojević (Emin) Abdulah zv. “Dulo”, · 168

1196) Idžanović (Tadija) Franjo · 168

1197) Izetbegović (Mustafa) Alija · 168

1198) Izudin ?; · 169

 

 

J

 

1199) Jašarević (Abdulah) Zlatko · 169

1200) Jašarević (Enes) Arman · 169

1201) Jašarević (Fejzo) Husein · 170

1202) Jašarević (Hasan) Ernest · 170

1203) Jašarević (Kasim) Ago · 170

1204) Jašarević (Teufik) Senad · 170

1205) Jašarević Amir · 170

1206) Jašarević Jusuf · 170

1207) Jačarević (Fejzo) Husein · 170

1208) Jahić (Ante) Luka · 171

1209) Jahić (Huso) Mehmed · 171

1210) Jahić (Salkica) Vehbija · 170

1211) Jahić (džafo) Rasim · 171

1212) Jahić Adil · 171

1213) Jahija (Fatime Kalić) Samir · 171

1214) Jakešević (Branko) Zvonko · 171

1215) Jakešević (Ivica) Ilija · 171

1216) Jakić (Ante) Luka · 171

1217) Jakić Zdenko · 172

1218) Jakubović (Šehman) Ibro · 172

1219) Jakubović (Mujo) Fikret · 172

1220) Jakubović (Mujo) Mujčin, · 172

1221) Jakupović Huso, · 172

1222) Jamak (Avdo) Esad · 172

1223) Jamak (Huso) Zakir · 172

1224) Jamaković (Ibro) Ibrahim · 172

1225) Jamaković Lutvo · 172

1226) Janković (Dušan) Goran, · 172

1227) Janošević Željko · 173

1228) Japalak (Rasim) Izudin · 173

1229) Jasika (Salih) Mehjudin · 173

1230) Jaušer Alojz · 173

1231) Jazvić (Josip) Marinko · 173

1232) Jazvić (Josip) Marko · 173

1233) Jedvaj Branko · 174

1234) Jelačić (Huso) Medo · 174

1235) Jelačić Fajo · 174

1236) Jelešković Edin · 174

1237) Jelić (Jozo) Ante · 174

1238) Jelić Mato · 174

1239) Jelica (Mate) Mirko · 175

1240) Jelica Slavko · 175

1241) Jemenidžić (Ševko) Galib · 175

1242) Jerković (Suljo) Hamed · 175

1243) Jezerčić (Ivo) Drago · 175

1244) Jezidžić (Božo) Ivan · 176

1245) Joha (Rašid) Mustafa · 176

1246) Johić (Suljo) Muhamed · 176

1247) Johić Muhamed · 176

1248) Joldić (Osmo) Mujo · 176

1249) Joldić Ethem · 176

1250) Josipović (Ante) Franjo · 176

1251) Jovanović (Cvijetin) Mihailo · 177

1252) Jović Mato · 177

1253) Jozić (Ilija) Luka · 177

1254) Jozić (Niko) Anto · 178

1255) Jozić (Niko) Luka · 178

1256) Jozić (Niko) Mato · 178

1257) Jozić (Niko) Umrislav · 179

1258) Jozić (Vladimir) Jerko · 177

1259) Jozić Ivica · 178

1260) Jozić Mato · 178

1261) Jušić Alem · 179

1262) Jugić Šefik · 179

1263) Jukanović (Branko) Ilija · 179

1264) Jukanović (Pejo) Drago · 179

1265) Jukanović (Pejo) Neven · 179

1266) Jukić (Ibrahim) Miralem · 179

1267) Jukić (Ivan) Pero · 180

1268) Jukić (Mate) Stipe · 180

1269) Jukić Ivica · 180

1270) Jukić Džemka · 180

1271) Jurčević Vlado · 180

1272) Jurakić (Petar) Ivan · 180

1273) Jurakić Jozo · 180

1274) Jurišić (Luka) Zoran · 181

1275) Jurišić (Tunje) Mate · 180

1276) Jurišić (Zvonimir) Mato · 181

1277) Jurišić Ilija · 180, 181

1278) Jurić (Franjo) Mate · 182

1279) Jurić (Franjo) Zvonimir · 182

1280) Jurić (Ivo) Luka · 182

1281) Jurić (Ivo) Mijo · 182

1282) Jurić (Jure) Iva · 182

1283) Jurić (Jure) Ivo · 182

1284) Jurić (Pavo) Ilija · 182

1285) Jurić (Stjepan) Luka · 183

1286) Jurić Marko · 183

1287) Jurić Mirko · 183

1288) Jurić-Katušić (Jozo) Ivo · 181

1289) Jurkić (Franjo) Božo · 183

1290) Jurković (Filip) Ignjacije · 184

1291) Jurković (Ignjacijo) Anđelko · 184

1292) Jurković (Krešimir) Stjepan · 184

1293) Jurković (Pavle) Ivo · 184

1294) Jurković zv. Mangaš · 185

1295) Jusanović (Mustafa) Angijad zv. “Hango” i

1296) “Talijan · 185

1297) Jusić (Mehmed) Vekaz · 186

1298) Jusić (Nurija) Šemso · 186

1299) Jusić (Sejfo) Kadrija · 186

1300) Jusić Jasko · 185

1301) Jusmani (Bersim) Muhamed · 186

1302) Jusmani (Bersim) Nusret · 186

1303) Jusuf · 228

1304) Jusufbašić Kenan · 186

1305) Jusufović (Mujo) Munib · 186

1306) Jusufović (Omer) Džemail · 186

1307) Jusufović Nurija · 186

1308) Jusupović (Muharem) Džemail · 187

1309) Jusupović (Mujo) Rešid · 187

 

 

K

 

1310) Kačanko Igor · 187

1311) Kačević (Sejdalija) Edhem · 187

1312) Kabaši Ramo · 187

1313) Kabaklić (Zahir) Ahmet zv. “Grga · 187

1314) Kabaklija (Ahmet) Ibro · 187

1315) Kabaklija (Ahmet) Nermin · 187

1316) Kabaklija (Salko) Bakir · 187

1317) Kadić (Duran) Hasib · 189

1318) Kadić (Duran) Mehmed · 189

1319) Kadić (Duran) Salem · 189

1320) Kadić (Hamo) Sead zv. “Sejo” i “Guz”, · 188

1321) Kadić (Nedim) Edin · 188

1322) Kadić (Osman) Zijad · 188

1323) Kadić (Salih) Zijad · 188

1324) Kadić (Zulfer) Zijad · 188

1325) Kadić Sejo · 189

1326) Kadić Zijad · 189

1327) Kadrić Akif · 189

1328) Kadrić Fahrudin zv. “Vatra · 189

1329) Kadrić Salko · 189

1330) Kadrić Senad zv. “Šicko”, · 190

1331) Kahrim Fahrija · 190

1332) Kahriman Abdulah · 190

1333) Kahriman Beća · 190

1334) Kahrimanović (Hilmija) Almir zv. “Zuja · 190

1335) Kahvedžić (Mehmedlija) Dino · 190

1336) Kahvedžić Samir zv. “Kruško”, · 190

1337) Kajić (Osman) Ruvejd · 190

1338) Kajić (Osman) Vehid · 191

1339) Kajić Bruno · 190

1340) Kaktić Mustafa · 191

1341) Kalabić Haris · 191

1342) Kalem (Alija) Admir · 191

1343) Kalember (Salih) Nermin zv. “Buba”, · 191

1344) Kalendarović (Naim) Drago zv. “Kalc · 191

1345) Kalenderović (Naim) Jasmin zv. “Kalc”, · 192

1346) Kalić Nijaz zv. “Bego · 192

1347) Kalinić Dragan · 192

1348) Kalnić Nail zv. “Špica · 192

1349) Kaloper (Bajro) Šefko · 192

1350) Kamberović Mirsad · 193

1351) Kamberović Vahid · 193

1352) Kamenica (Idriz) Munib · 193

1353) Kamenica (Idriz) Ramiz · 193

1354) Kamenica (Idriz) džemail · 193

1355) Kamenica (Munib) Avdo · 193

1356) Kamenica Bekto · 193

1357) Kamenjašević (Ibrahim) Omer · 193

1358) Kaminić Semir · 193

1359) Kaminski (Marijan) Miroslav · 193

1360) Kanlić Sejo · 194

1361) Kantić (Nuraga) Armin · 194

1362) Kapetanović (Zijad) Edin zv. “Kina”, · 194

1363) Kapetanović Emir · 194

1364) Kapetanović Gavro · 194

1365) Kapetanović Samir · 194

1366) Kapetanović Sead · 194

1367) Kapetanović Senad zv. “Senče · 194

1368) Kapić (Mehmed) Jusuf · 195

1369) Kapidžić Suljo · 195

1370) Karačić (Hasan) Enes · 195

1371) Karačić (Sejman) Sabahudin · 195

1372) Karabašić Ale · 195

1373) Karavelić Vahid · 195

1374) Karišik Ismet · 195

1375) Karić (Esad) Šefik zv. “Šaško”, · 196

1376) Karić (Mustafa) Hamdo zv. “Hamo · 196

1377) Karić (Rasim) Ejub · 196

1378) Karić ]amil · 195

1379) Karić Abdulah · 196

1380) Karić Vehbija · 196

1381) Kasapović Meho · 196

1382) Katić Ante; – odgovoran · 197

1383) Katinić (Luka) Šimo · 197

1384) Katinić (Luka) Mirko · 197

1385) Katinić Josip; – odgovoran · 197

1386) Katinić Tadija · 197

1387) Katkić Mustafa · 198

1388) Kaurinović (Ante) Marko · 198

1389) Kavazbašić Mirsad · 188

1390) Kazazić Joja · 198

1391) Kazazić Senad · 198

1392) Kazić Ahmed · 198

1393) Kazić Emir · 198

1394) Kazić Muhamed · 198

1395) Kazić Nezir · 198

1396) Kešina (Franjo) Ante · 199

1397) Keća Asim · 199

1398) Kečo Junuz · 199

1399) Kečo Muzafer · 199

1400) Kecerin Josip · 199

1401) Kecman Jusuf · 199

1402) Kelava Fabijan · 199

1403) Kelava Ilija · 200

1404) Kelavić zv. “Mića”, · 200

1405) Kelebić Ibrahim, · 200

1406) Kesić (Mijo) Franjo · 200

1407) Kin (Petar) Zvonimir · 200

1408) Kisać (Mijat) Drago · 201

1409) Kisić (Ivan) Dražen · 201

1410) Kiverić (Ibiš) Esma · 201

1411) Klajić (Anto) Damir · 201

1412) Klajić (Ivo) Ivica · 201

1413) Klajić Mato zv. “Bandžo”; · 201

1414) Klarić (Ante) Ilija zv. “Ilek · 201

1415) Klarić (Ilija) Stipe zv. “Mini ustaša”, · 202

1416) Klarić Pavo Pejo zv. “]elo”, · 202

1417) Klenić (Husein) zv. “Huso · 202

1418) Klenovšek (Roman) Zlatko · 202

1419) Klepuh Hajrudin · 202

1420) Klovo Izet · 203

1421) Knežević (Pero) Josip · 208

1422) Knežević Marko zv. “Lola”, · 208

1423) Knežević Mato zv. “Lana”, · 208

1424) Knežević Tomo · 208

1425) Knez Željko · 208

1426) Kožul (Pero) Josip zv. “Jozo · 208

1427) Kočić (Ferid) Mirsad · 209

1428) Kobaš Pavo · 209

1429) Kobajica (Sulejman) Ekrem · 209

1430) Kobilica Kemal · 209

1431) Kojić Amir · 209

1432) Kojić Vasilije · 209

1433) Kokić (Asim) Mustafa zv. “Beg”, · 209

1434) Kokić Hidajet · 209

1435) Kokić Kemal · 209

1436) Kolak (Zlatko) Siniša · 210

1437) Kolar (Bajro) Ismeta zvana “Nevenka”, · 210

1438) Kolar (Muhamed) Damir · 210

1439) Kolar Ivan · 210

1440) Kombić (Alosman) Mehmedalija · 210

1441) Konak (Meho) Mujo · 211

1442) Kopić Hasan zv. “Kopo”, · 211

1443) Kopljar (Antun) Miroslav zv. “Balo”, · 211

1444) Koljević Mirzet · 211

1445) Kordić Mario · 211

1446) Korjenović (Beg) Rasim · 212

1447) Korjenović (Ibro) Esef · 212

1448) Korkutović (Murat) Lutvo · 212

1449) Korović Rifat · 212

1450) Korovija Nikola · 212

1451) Kos (Sulejman) Adem · 212

1452) Kos (Sulejman) Salko · 212

1453) Koskutović Ibrahim zv. “Tajo”, · 212

1454) Koso Ramiz · 212

1455) Kostadinović (Aleksa) Svjetlan · 212

1456) Kosto Ibro · 213

1457) Kovač Hasan · 213

1458) Kovač Kemal · 213

1459) Kovač Mirsad · 213

1460) Kovač Muharem, · 213

1461) Kovač Rahman · 213

1462) Kovač Zahid · 213

1463) Kovač Zijad · 213

1464) Kovačević (Ante) Jakov · 214

1465) Kovačević (Hamdija Bašić) Mirzet · 214

1466) Kovačević (Hasib) Semir · 215

1467) Kovačević (Hasim) Zemir · 215

1468) Kovačević (Luka) Blažan zv. “Murjak”, · 215

1469) Kovačević (Mujo) Suad zv. “Mele”; · 215

1470) Kovačević (Niko) Tunja zv. “Kundi · 214

1471) Kovačević Miro · 215

1472) Kovačević Salko zv. “Bugoš”, · 215

1473) Kovačević Tunja zv. “Kundi”; · 216

1474) Kovačić (Nikola) Robert · 216

1475) Ković Omer · 216

1476) Konjhodžić Faruk · 216

1477) Kozar Latif · 216

1478) Kljajić (Ante) Dragan · 203

1479) Kljajić (Ferdo) Davor · 204

1480) Kljajić (Ivan) Blažan · 204

1481) Kljajić (Ivo) Ivica · 205

1482) Kljajić (Mate) Antun zv. “Anto” i “Skutra”, ·

1483) Kljajić Anto zv. “Brzica · 203

1484) Kljajić Blaženko · 203

1485) Kljajić Damir · 203

1486) Kljajić Ivan zv. “Šundro · 204

1487) Kljajić Ivica · 205

1488) Kljajić Ivo · 205

1489) Kljajić Mato zv. “Bandžo”, · 206

1490) Kljajić Ranko · 206

1491) Kljako Senad · 207

1492) Ključanin Ibro · 207

1493) Ključević (Jakov) Franjo · 207

1494) Ključević (Jakov) Jozo; – odgovoran · 207

1495) Ključević Miro · 207

1496) Ključević Stojko · 207

1497) Kljujić Ivica · 207

1498) Kraščić Nasuf · 216

1499) Krašcić Osman · 216

1500) Krajišnik (Ahmet) Elvedin zv. “Braco”, · 216

1501) Krajinović Ante · 216

1502) Krajinović Pero · 216

1503) Kraljević Blaž, · 216

1504) Kraljević Darko · 217

1505) Krasnići (Halil) Agim · 217

1506) Krešo Ivan zv. “Dugonja”, · 217

1507) Kreštalica (Mujo) Alija · 217

1508) Kreho (Hajrudin) Filduz · 218

1509) Kreho (Hajrudin) Izudin · 217

1510) Kresić Miroslav · 218

1511) Krišto Ivan · 218

1512) Krijan (Ivan) Ivica · 218

1513) Krivić (Tomo) Željko · 219

1514) Krivić Malik · 219

1515) Krndelj (Niko) Ivo · 219

1516) Krpan Tomislav zv. “Toc · 219

1517) Krstičević Damir · 219

1518) Kruljac Mladen · 219

1519) Krnjić (Ante) Pejo · 220

1520) Krdžić Atif · 220

1521) Krdžić Sakib · 220

1522) Krznarić Mato · 220

1523) Kubac Zijo · 220

1524) Kubat Enver · 220

1525) Kubat Zijo · 220

1526) Kudra Mirza · 221

1527) Kukavica (Fehim) Fikret · 221

1528) Kukavica (Ibro) Mujo · 221

1529) Kukić Mirsad · 221

1530) Kulenović Haris · 221

1531) Kulovac (Šaban) Benjamin zv. “Beno · 221

1532) Kulović Besim · 221

1533) Kumić Ivan · 221

1534) Kunić Fikretb · 221

1535) Kunovac (Aziz) Salem · 221

1536) Kunovac (Redža) Aziz · 221

1537) Kunovac Ešef · 222

1538) Kupusić Huso · 222

1539) Kuljančić Hasudin · 222

1540) Kuljančić Safet · 222

1541) Kuljuh Haša · 222

1542) Kurdija (Ilija) Anto zv. “Bokser”, · 222

1543) Kurdija (Rudolf) Mladen · 223

1544) Kurdija Ilija · 222

1545) Kurjak (Mujo) Asim · 223

1546) Kurjak (Mujo) Kasim · 223

1547) Kurtagić (Amir) Adnan · 223

1548) Kurtić (Alija) Rahim · 224

1549) Kurtić (Avdo) Adil, · 223

1550) Kurtić (Ibro) Ibrahim · 224

1551) Kurtić Abid · 223

1552) Kurtić Nair · 223

1553) Kurtović Sead · 224

1554) Kustura (Hamid) Alija · 224

1555) Kustura (Husein) Bahret · 224

1556) Kustura (Islam) Zaim · 224

1557) Kustura Alija · 224

1558) Kustura Zaim zv. “Hodža · 225

1559) Kusturica (Adem) Sulejman · 225

1560) Kusuran (Meho) Hamed · 225

 

 

L

 

1561) Lagundžija Džemo · 225

1562) Laličić (Hako) Zaim · 225

1563) Lamešišć (Mate) Marijan · 225

1564) Landžo Esad · 225

1565) Landžo Zijo zv. “Zengi · 225

1566) Lapan Andrija · 226

1567) Lasić Mirko · 226

1568) Lastić (Ivo) Marijan · 226

1569) Latifović Sabir · 226

1570) Leci Ivica · 226

1571) Ledić (Dragan) Manijel · 226

1572) Ledić (Emanuel) Dragun · 227

1573) Lehić (Salih) Zejnil · 227

1574) Leko Marko · 227

1575) Lelić (Ivo) Zlatan · 227

1576) Lelić (Jozo) Ilija · 227

1577) Lelić (Jozo) Josip · 227

1578) Lemešić Marjan · 228

1579) Lemezan (Rasim) Enes · 228

1580) Lenđel Davor · 228

1581) Lendo Šefik · 228

1582) Lepan (Petar) Tadija · 231

1583) Lepan (Tadija) Drago · 229

1584) Lepan (Tadija) Vinko · 228

1585) Lepan Šimo · 228

1586) Lepan Marko · 230

1587) Lepan Pejo · 230

1588) Lepan Petar · 230

1589) Lepen Dragan · 231

1590) Lepen Đuro · 231

1591) Letik Fadil · 231

1592) Letuka Fadil · 231

1593) Lević (Abdulah) Esad · 231

1594) Lišić (Meksud) Mirsad · 232

1595) Lišić (Sead) Samir · 232

1596) Lišić Senad · 233

1597) Liško Luka, · 233

1598) Lihovac Said · 233

1599) Lilić (Abid) Nijaz · 234

1600) Lilić (Abid) Sejđalija · 234

1601) Lilić (Hamid) Selim · 234

1602) Lilić (Nezir) Nasko · 233

1603) Lilić Hajrudin · 233

1604) Lilić Nedžad · 234

1605) Lipovača Kemal · 234

1606) Lipovac (Ante) Damir · 234

1607) Lipovac (Ante) Ivica · 234

1608) Lipovac (Pejo) Lukica · 234

1609) Lipovac Pejo; – odgovoran · 235

1610) Lipovac Predrag · 235

1611) Livadić (Ahmet) Ismet · 235

1612) Livadić Nihad · 236

1613) Lizalo (Mehmed) Mihret · 236

1614) Lokvančić (Nail) Hamo · 236

1615) Lokvančić (Rašid) Šefik · 236

1616) Lokvančić (Vejsil) Albin · 236

1617) Lopa Nezir · 236

1618) Lovrenović (Branko) Jozo · 237

1619) Lovrić (Ivica) Marko · 237

1620) Lovrić (Niko) Marko · 237

1621) Lovrić (Vid) Blaško · 237

1622) Lovrić Ivica · 237

1623) Lovrić Miro · 237

1624) Lozić (Nail) Šekib · 238

1625) Lozić (Tomo) Marko · 237

1626) Lozić Ismet · 237

1627) Lučarević Kerim · 238

1628) Lučić (Ilija) Ivo · 238

1629) Lučić (Ilija) Marijan · 238

1630) Lučić (Ilija) Marko · 239

1631) Lučić (Ilija) Stjepan · 238

1632) Lučić (Jakov) Niko · 238

1633) Lučić (Marija) Jozo · 239

1634) Lučić (Marko) Luka · 239

1635) Lučić (Tomo) Mijo · 239

1636) Lubinović (Jusuf) Šefket · 239

1637) Lukavica Omer · 240

1638) Lukić (Ivo) Marijan · 240

1639) Lukić (Marko) Tadija · 240

1640) Lukić (Tadija) Nedeljko · 240

1641) Lukić (Tomo) Petar · 240

1642) Lukić (Vinko) Ivo · 240

1643) Lukić Ivo · 240

 

 

M

 

1644) Mašić (Mate) Joško · 241

1645) Mašić (Meho) Bahir · 242

1646) Mašić (Mišo) Ante · 242

1647) Mašić (Nezir) Ibrahim · 242

1648) Mašić (Pavo) Mujo · 241

1649) Mašić Behadil · 241

1650) Mašić Junuz · 241

1651) Mašić Muhidin · 242

1652) Macić Ibro · 242

1653) Macić Miralem · 242

1654) Macić Neđo · 242

1655) Macić Vahid · 242

1656) Mahmuljin (Asim) Asmir · 242

1657) Mahmutčehajić Rusmir · 243

1658) Mahmutbegović Mevludin · 243

1659) Mahmutović (Behaija) Nasir · 243

1660) Mahmutović (Ibrahim) Fejzo · 243

1661) Mahmutović Edem · 243

1662) Mahmutović Husein · 243

1663) Mahmutović Mesud · 243

1664) Majić (Stjepan) Zlatko · 244

1665) Majić Anto · 244

1666) Majić Ivica · 244

1667) Majković (Nail) Jusuf · 244

1668) Makanić (Jakub) Bećir · 244

1669) Makić (Abid) Halid · 244

1670) Makić (Bećir) Fahrija, · 244

1671) Makić (Ejub) Šekib · 244

1672) Makić (Sadik) Halid · 244

1673) Makitan (ili Mahitan) Ahmet · 245

1674) Maksimović Mirza · 245

1675) Malagić (Hilmo) Hajrudin · 245

1676) Malajhodžić Samir · 245

1677) Maleš (Mijo) Ivo · 245

1678) Malić Nedo · 245

1679) Malkić (Osman) dževad · 245

1680) Malkić (Rušid) Abdurahman · 245

1681) Malnić Mevludin · 245

1682) Malović (Emin) Ifet · 245

1683) Mamutović Nasir · 246

1684) Mandalinić (Miloš) Dragan · 246

1685) Mandeš (Franjo) Matija · 246

1686) Mandić Ankica, · 246

1687) Manić Ivo · 246

1688) Manot (Antun) Andrija · 246

1689) Mandžić Smajo · 247

1690) Mandžuka (Ahmet) Smail · 247

1691) Mandžuka Zijad · 247

1692) Maljišević (Suljo) Sakib · 247

1693) Marčinko Josip · 247

1694) Marčinković (Ante) Stipe · 247

1695) Marčinković (Marko) Pero · 247

1696) Maras (Mate) Zlatko · 247

1697) Maras Jozo · 247

1698) Maras Marinko · 247

1699) Marelja Marinko · 248

1700) Marelja Đozga · 248

1701) Marelja Zoran · 248

1702) Margetić Anto · 248

1703) Marić (Ante) Matija · 248

1704) Marić (Bajro) Ramo · 249

1705) Marić (Huso) Osman · 249

1706) Marić (Marjan) Augustin · 248

1707) Marić Franjo · 248

1708) Marić Predrag · 249

1709) Marić Zehro · 249

1710) Marijanović Marko · 249

1711) Marijanović Pero · 249

1712) Marijanović Tadija · 249

1713) Marinčić Ivan · 249

1714) Marinić (Mijo) Drago · 249

1715) Marinić (Mijo) Miro · 250

1716) Marinić (Mijo) Pero · 250

1717) Marinić (Pero) Zdravko · 250

1718) Marinković Šimo · 251

1719) Mario (Franjo) Miloš, · 251

1720) Marjanović (Ivan) Vinko · 251

1721) Marjanović Ante · 251

1722) Marjanović Marko · 251

1723) Markić Ivica · 252

1724) Markić Pejo · 252

1725) Marković (Ante) Ivo · 252

1726) Marković Ante · 252, 253

1727) Marković Fabijan · 253

1728) Marković Toni · 253

1729) Marković, Porobić Dragoslav · 252

1730) Marković, Porobić Miroslav · 252

1731) Marojević (Ilija) Pavo · 253

1732) Martić (Pejo) Stipica · 254

1733) Martić ?, · 254

1734) Martić Beaja · 253

1735) Martić Goran · 253

1736) Martić Ivica · 253

1737) Martić Jozo · 253

1738) Martinović (Mate) Niko · 254, 255

1739) Martinović (Murat) Abid · 254

1740) Martinović (Niko) Luka · 254

1741) Martinović (Nušin) Meho · 255

1742) Martinović (Zuhdija) Rasim · 255

1743) Martinović Željko · 255

1744) Martinović Berto · 255

1745) Martinović Davor · 255

1746) Martinović Vinko · 255

1747) Martinović Zoran · 255

1748) Marunica (Drago) Feliks · 256

1749) Marunica (Marjan) Elvis · 256

1750) Maskaljević (Đuro) Marko · 256

1751) Maslić (Muharem) Hari · 256

1752) Mastrić Marjan · 256

1753) Matanović (Jozo) Ivica · 256

1754) Matanović (Jozo) Ivo · 256

1755) Matanović Pavo · 257

1756) Mateš Ivo · 257

1757) Matenda Zoran · 257

1758) Matić Šekib · 257

1759) Matić Davor · 257

1760) Matić Dragan · 257

1761) Matić Jozo · 258

1762) Matić Neđo · 258

1763) Matić Toni · 258

1764) Matinjanin (Alija) Armin · 258

1765) Matković (Marko) Mato · 258

1766) Matković Mladen · 259

1767) Matus Adnan · 259

1768) Matuzović Đuro · 259

1769) Mautuzić Vlado · 259

1770) Madžarević (Miroslav) Draško · 260

1771) Mešanović Šerif · 260

1772) Mešanović Alija · 260

1773) Mešetović (Šaćir) Meho · 260

1774) Mešetović (Atif) Osman · 260

1775) Mešić (Meho) Bakir · 261

1776) Mešić (Uzeir) Alem · 261

1777) Mešković (Alija) Muhamed · 261

1778) Mešković (Fadil) Nijaz · 261

1779) Mešković Jasmin · 261

1780) Medar Avda · 262

1781) Medić ?, · 262

1782) Medić Ivan · 262

1783) Medošević (Hamdija) Safet · 262

1784) Mehanija (Ahmed) Suad · 262

1785) Mehanović (Ahmo) Zahid · 262

1786) Mehanović (Hadžo) Bajro · 262

1787) Mehenjić Hasan · 262

1788) Mehić (Avdo) Zajim · 263

1789) Mehić (Ibrahim) Amir · 262

1790) Mehić (Osman) Junuz · 263

1791) Mehić Vrba · 263

1792) Mehmed,? · 263

1793) Mehmedbašić Mirsad · 263

1794) Mehmedić (Bajro) Seid · 263

1795) Mehmedović (Hakija) Ramiz · 264

1796) Mehmedović (Muradif) Ramiz · 263

1797) Mehmedović (Muradif) Ramiz, · 264

1798) Mehmedović (Mustafa) Alija · 264

1799) Mehmedović (Mustafa) Kemal · 263, 264

1800) Mehmedović (Nusret) Ismet · 264

1801) Mehmedović (Salčin) Esad, · 265

1802) Mehmedović (Salko) Zaim · 265

1803) Mehmedović Amir · 264

1804) Mehmedović Esad · 264

1805) Mehmedović Muharem · 264

1806) Mehmedović Ramo · 264

1807) Mehmedspahić Šukret, · 265

1808) Meholjić (Husein) Hakija · 265

1809) Mehović Makija · 266

1810) Mekanić (Jukub) Bećir, · 266

1811) Mekoljić Hakija, · 266

1812) Memišević (Hajdar) Nurija · 266

1813) Memišević (Mahmut) Azem · 266

1814) Memišević (Mehmed) Zulfo · 266

1815) Memišević (Salko) Salko · 266

1816) Memić (Osman) Hasan, · 267

1817) Memić Adnan · 267

1818) Memić Sejdo · 267

1819) Mendeš (Ante) Mato · 267

1820) Mendeš (Franjo) Matija · 267

1821) Mendeš (Pejo) Luka · 267

1822) Mendeš Dragan · 268

1823) Mendeš Franjo · 268

1824) Mendeš Mate · 268

1825) Menzil (Ale) Suvad · 268

1826) Menzildžić (Mensur) Nerimin · 268

1827) Merđanović (Ramiz) Ismet, · 268

1828) Merdić (Ismet) Nezir · 268

1829) Merkez (Bekto) Azem · 268

1830) Merkez Ibro · 268

1831) Merdžić (Šefko) Mustafa · 269

1832) Merdžić (Ismet) Nazir · 269

1833) Mesić Nezir; · 269

1834) Mišić (Ibrahim) Smajo · 269

1835) Mišić Mirsad, · 269

1836) Mišković (Ante) Ivo · 269

1837) Mišković (Antun) Mirko, · 270

1838) Mišković (Mate) Zvonko · 270

1839) Mićanović (Matej) Ivica, · 270

1840) Mićić (Mijo) Tomislav · 270

1841) Mićivod Ramiz · 270

1842) Mihaljević Krešo · 271

1843) Miholjić (Husein) Hakija · 271

1844) Mijatović (Ivo) Drago · 271

1845) Mijatović (Petar) Marjan, · 271

1846) Mijić Drago; · 271

1847) Mikelin (Johan) Ivica · 271

1848) Mikić (Tomo) Zdravko · 272

1849) Mikić Mirko · 272

1850) Mil Mijo · 272

1851) Milajhodžić Samir · 272

1852) Milanović Mijo · 272

1853) Milas (Ante) Ivan · 272

1854) Milas (Ivan) Toni, · 272

1855) Milas Ivica · 272

1856) Milić Goran · 272

1857) Milić Suad · 273

1858) Milićević Mario · 273

1859) Milićević Miro · 273

1860) Milićević Nedeljko · 273

1861) Miličević Mario · 273

1862) Miličević Nedo · 273

1863) Milivić Kadrija · 273

1864) Miloš (Mate) Mario · 274

1865) Miloš Marko · 273

1866) Milošević (Ilija) Jadranka · 274

1867) Minković Marko · 274

1868) Miljak Zdenko · 274

1869) Miljković (Ratko) Dinko · 274

1870) Miras Zdenko · 275

1871) Mirzet ?, · 275

1872) Minja · 211

1873) Mlivić (Fahir) Hidajet · 275

1874) Mlivić (Safet) Smajo · 276

1875) Mlivić (Salem) Mustafa · 276

1876) Mlivić Fahir · 275

1877) Mlivić Kadrija · 275

1878) Moćević (Salko) Jusuf · 276

1879) Moćević (Salko) Suad · 276

1880) Morankić Refik · 276

1881) Mot Neda · 277

1882) Mraković (Šefik) Mustafa · 277

1883) Mraković (Ahmet) Ahmet · 277

1884) Mraković (Ahmet) Mirsad · 277

1885) Mraković (Ahmet) Muhamed, · 277

1886) Mraković (Ahmet) Nezir · 277

1887) Mraković (Ahmet) Suad, · 277

1888) Mraković (Bećir) Ema · 278

1889) Mraković (Hasan) Džehva · 278

1890) Mraković (Ibrahim) Džemil · 278

1891) Mraković (Jusuf) Muharem · 278

1892) Mraković (Mehmed) Husein · 278

1893) Mraković (Redžif) Emir · 278

1894) Mraković (Valih) Rifet · 279

1895) Mraković Fahrija · 278

1896) Mraković Ramiz · 278

1897) Mraković Redžo · 278

1898) Mraković Valih · 279

1899) Mraković dževad; · 279

1900) Mrkač (Bariša) Zlatko · 279

1901) Mrkaljević (Jusuf) Asif · 279

1902) Mrkaljević (Muharem) Ferid · 279

1903) Mrkonja Fikret · 280

1904) Mrkonjić (Redža) Edin · 280

1905) Mrkonjić Edhem · 280

1906) Mrmo Omer · 280

1907) Mrndžić Kemal, · 280

1908) Mrvelj (Luka) Ilija · 280

1909) Mrnjavac (Marko) Anđelko, · 281

1910) Mušić (Avdija) Avdija · 281

1911) Mušić Šabo · 281

1912) Mušinbegović Hasan · 281

1913) Mušinbegović Hasib, · 281

1914) Mušinbegović Izet · 281

1915) Mušinbegović Jusuf, · 281

1916) Mušinović Miralem · 281

1917) Muškić (Adil) Fadil · 282

1918) Muškić (Huso) Munib, · 282

1919) Muškić (Ragib) džemail · 282

1920) Muškić (Ramo) Ramiz · 282

1921) Muškić Beriz · 281

1922) Mučić (Pajazit) ]azim · 282

1923) Mučinović (Ibro) Sulejman · 282

1924) Mucić (Janko) Zdravko · 282

1925) Mucić Žubor, · 282

1926) Muharemović (“Pobro”) dževad · 283

1927) Muharemović (Avdija) Hamdo · 283

1928) Muharemović (Husein) Hasan · 283

1929) Muharemović Avdo · 283

1930) Muharemović Ekrem, · 283

1931) Muhibić Šaban · 283

1932) Muhkić (Huso) Munib · 284

1933) Mujčin Sead · 284

1934) Mujčinović (Ibro) Sulejman · 284

1935) Mujaković (Bego) Osman · 284

1936) Mujan (Salko) Avdo · 284

1937) Mujanović (Refik) Nedžad · 284

1938) Mujanović (Salih) Husein · 285

1939) Mujanović Hamid · 285

1940) Mujdanović (Hasan) Vedad · 285

1941) Mujezinović Salem · 285

1942) Mujgić Safet · 285

1943) Mujić (Nurija) Ibrahim · 286

1944) Mujić (dževad) Nihad · 285

1945) Mujić Armin, · 285

1946) Mujić Fadil · 286

1947) Mujić Ramiz · 286

1948) Mujić Zurijet · 286

1949) Mujkanović (Fikret) Mesud · 286

1950) Mujkanović (Hamdija) Ferid · 286

1951) Mujkanović (Salih) Samir · 286

1952) Mujkanović Behadin, · 286

1953) Mujkanović Hajrudin · 286

1954) Mujkanović Ibro · 287

1955) Mujkić (Avdo) Hamed · 287

1956) Mujkić (Mehdin) Edin · 287

1957) Mujkić (Nurija) Ibrahim · 287

1958) Mujkić (Salko) Alija · 287

1959) Mujkić Muhidin · 287

1960) Mujkić Sabit · 287

1961) Mukić Safet, · 287

1962) Mulalić (Mehmed) Ševal · 287

1963) Mulalić Azem · 287

1964) Mulalić Nedim · 288

1965) Mulalić Sarija · 288

1966) Mulalović Neđim · 288

1967) Mulasalihović Nerim · 288

1968) Mulić (Mustafa) Safet · 288

1969) Mulić Abid · 288

1970) Muminagić ili Muminović (Nail) Mirsad · 288

1971) Muminiović Šemsudin · 288

1972) Muminović (Šaban) Šahbaz, · 289

1973) Muminović (Šahbaz) Šaban, · 289

1974) Muminović (Abdulah) Šahman, · 289

1975) Muminović (Avdo) Hasib, · 288

1976) Muminović (Fahro) Velid · 288

1977) Muminović (Mumin) Mustafa · 288

1978) Muminović (Suljo) Hašid · 288

1979) Muminović (Suljo) Hašim · 289

1980) Muminović Šaban · 289

1981) Muminović Šemso · 289

1982) Muminović Šemsudin · 289

1983) Murak Hidajet, · 289

1984) Muratčehajić (Safet) Muris · 290

1985) Muratović (Hasib) Hamed · 290

1986) Muratović (Ibro) Hamed · 290

1987) Muratović (Muradif) Ismet · 290

1988) Muratović (Nurija) ? · 290

1989) Muratović (Omer) Džemo, · 291

1990) Muratović (Rašid) Esad, · 290

1991) Muratović (Sarija) Dževad · 291

1992) Muratović (Đulaga) Hilmo · 290

1993) Muratović Ćamil, · 290

1994) Muratović Esad; · 290

1995) Muratović Muriz · 290

1996) Muratović Mustafa, · 291

1997) Muratović Nurif · 291

1998) Muratović Rašid Esad · 291

1999) Muratović Rasim · 291

2000) Murica (Zuhdija) Farko · 291

2001) Murica (Zuhdija) Ferid · 291

2002) Murtić Ševal, · 291

2003) Murtić Amir, · 292

2004) Murtić Hakija · 292

2005) Musalinović Josip, · 292

2006) Musić (Muharem) Hazim · 292

2007) Musić (Mujo) Rešid · 292

2008) Muslić (Avdo) Mustafa · 292

2009) Muslić (Avdo) Selim, · 292

2010) Muslić (Selim) Avdo, · 292

2011) Muslić Hari, · 292

2012) Muslim Murat · 293

2013) Muslimović (Suljo) Hajrudin, · 293

2014) Muslimović Fikret · 293

2015) Mustabašić Bego · 293

2016) Mustabašić Hamo · 293

2017) Mustafić (Bekto) Nurija · 293

2018) Mustafić (Mehmedlija) Taib · 294

2019) Mustafić (Nezir) Husein · 294

2020) Mustafić (Nurija) Vahid · 294

2021) Mustafić (Ramo) Ibro, · 294

2022) Mustafić (Ramo) Mujo, · 294

2023) Mustafić (Ramo) Murat · 294

2024) Mustafić (Salik) Alija · 293

2025) Mustafić (Salko) Salim · 293, 295

2026) Mustafić (Salko) Salim, · 295

2027) Mustafić Fikret · 293

2028) Mustafić Hasan, · 293

2029) Mustafić Hidajet · 294

2030) Mustafić Ibran · 294

2031) Mustafić Kemo · 294

2032) Mutapčić (]amil) Hazim · 295

2033) Mutapčić Alija, · 295

2034) Mutapčić Sakib · 295

2035) Mutapčić Salko · 295

2036) Mutavdžić Ivica · 295

 

 

N

 

2037) Nahić Sejdo · 295

2038) Najatović Džemal · 295

2039) Nakić Ilija · 296

2040) Naser Ali · 296

2041) Nautović Ekrem · 296

2042) Nadžak Jakub · 296

2043) Nešust (Abdulah) Meho · 296

2044) Nešust (Alija) Mujo · 296

2045) Nešust (Mehmed) Sedin · 296

2046) Nešust (Nazif) Esad · 296

2047) Nedić Joso · 297

2048) Neradin Adem · 297

2049) Nezir (Mašo) Agan · 297

2050) Nezirović (Galib) Almaz · 297

2051) Nišić Emir · 297

2052) Nišić Enver · 297

2053) Nihad,? · 298

2054) Nikšić (Alija) Atif · 298

2055) Nikšić (Alija) Mithat · 298

2056) Nikšić (Alija) Safet · 298

2057) Nikšić (Ejub) Dim · 298

2058) Nikšić (Ejub) Fadil, · 298

2059) Nikšić (Ejub) Dževad · 298

2060) Nikšić (Muharem) Hamdija · 298

2061) Nikšić Šefko · 298

2062) Nikolić Budimir · 298

2063) Nikolić Pero · 298

2064) Nikolić Zdenko · 299

2065) Ninić (Mare) Mika, · 299

2066) Nogolica Mile · 299

2067) Novalić (Džafo) Osman, · 299

2068) Nuškić Fadil; · 299

2069) Nuhanović (Hašim) Nesib · 300

2070) Nuhanović (Rahman) Mustafa · 300

2071) Nuhanović (Ram) Ramiz, · 300

2072) Nuhanović (Sabrija) Jusuf · 299

2073) Nuhanović (Sabrija) Smail · 300

2074) Nuhanović Jusuf · 300

2075) Nujić (Mate) Ilija, · 300

2076) Nukić (Hamid) Rešo, · 300

2077) Nukić (Mustafa) Šaban, · 301

2078) Nukić (Sade) Alija · 300

2079) Nukić (Sado) Alija · 301

2080) Nukić (Suljo) Adis · 300

2081) Nukić Sadija · 301

2082) Nukić Džemal · 301

2083) Numanović (Nahod) Mumin · 301

2084) Numić (Nedžad) Haris · 301

 

 

O

 

2085) Obarčanin ]azim, · 301

2086) Obarčanin Azem · 301

2087) Obradović Rade · 302

2088) Obrovac Mile · 302

2089) Odobašić (Moho) Dedo · 302

2090) Odobašić (Pavo) Perica · 303

2091) Ogaš (Drago) Ivo · 142

2092) Ogo Ibro · 143

2093) Ojić (Stipo) Anto · 143

2094) Ojić Pavo · 143

2095) Ojić Tomo · 143

2096) Okanović Ismet · 302

2097) Okanović Suljo, · 302

2098) Okerić (Hasan) Rasim · 302

2099) Olar (Hamid) Redžo · 210

2100) Omanović (Asim) Hasib, · 303

2101) Omanović (Osman) Suad · 303

2102) Omanović Mustafa · 303

2103) Omazić (Abid) Ibrahim · 303

2104) Omazić (Nedžib) Armin · 303

2105) Omeragić (Nurka) Selim · 304

2106) Omerbašić Asko, · 304

2107) Omerbegović (Vejsil) Junuz · 304

2108) Omerbegović Adem · 304

2109) Omerbegović Zahid · 304

2110) Omerović (Alija) Smajil · 306

2111) Omerović (Derviš) Hamed · 304

2112) Omerović (Hakija) Salih, · 304

2113) Omerović (Ismet) Šaćir, · 304

2114) Omerović (Jašar) Safet · 305

2115) Omerović (Murat) Arif · 305

2116) Omerović (Mustafa) Nedžad · 305

2117) Omerović (Omer) Ramo, · 306

2118) Omerović (Salko) Medo · 306

2119) Omerović Šaćir · 304

2120) Omerović Šefik · 304

2121) Omerović Behajij, · 304

2122) Omerović Mevludin · 305

2123) Omerović Nijaz · 306

2124) Omerović Ramiz · 306

2125) Omerović Zaim · 307

2126) Omerspahić (Aga) Agonja · 307

2127) Omić (Šemsudin) Indiro, · 307

2128) Opačak (Marko) Anto · 307

2129) Oputa Emir · 308

2130) Oputa Osman · 308

2131) Oršolić Ivo · 308

2132) Oršolić Tado · 308

2133) Orđić (Jure) Zvonimir · 143, 144

2134) Orđić (Mate) Andrija · 143

2135) Orđić (Mate) Ivo · 144

2136) Orđić (Mate) Petar · 144

2137) Orešović Marko · 308

2138) Orhanović Esad · 308

2139) Orić (Džemal) Naser · 308

2140) Orić Meho, · 308

2141) Oruč (Juso) Husein · 310

2142) Oručević dr Safet · 310

2143) Oručević Hamid · 310

2144) Osmančević (Hamdo) Elvir · 310

2145) Osmanagić (Rahim) Jasminka · 310

2146) Osmanbašić (Mehmed) Šemsudin · 310

2147) Osmanbašić (Sadik) Muharem · 310

2148) Osmanbašić (Taib) Sabrija · 311

2149) Osmanbegović Esad · 311

2150) Osmangić Šefko · 311

2151) Osmangić Sejfo · 311

2152) Osmanović (Šemso) Ferhat · 312

2153) Osmanović (Šemso) Osman · 313

2154) Osmanović (Adem) Adil, · 312

2155) Osmanović (Hakija) Jasmin · 311

2156) Osmanović (Ibrahim) Hajro · 312

2157) Osmanović (Ibrahim) Hajrudin, · 312

2158) Osmanović (Ibrahim) Džemal · 312

2159) Osmanović (Ibrahim) Džemil, · 314

2160) Osmanović (Junuz) Šaban · 312

2161) Osmanović (Junuz) Mehob · 312

2162) Osmanović (Meho) Mušan · 314

2163) Osmanović (Muniba) Nedžib · 312

2164) Osmanović (Osman) Mehudin · 312

2165) Osmanović (Osman) Muhidin · 314

2166) Osmanović (Rahman) Jasminka · 312

2167) Osmanović Đevad · 313

2168) Osmanović Hajrudin, · 313

2169) Osmanović Hamdija · 313

2170) Osmanović Ibro, · 314

2171) Osmanović Ismet · 314

2172) Osmanović Osman · 314

2173) Osmanović Suad · 314

2174) Osmerhodžić Huso · 314

2175) Osmić (Mevludin) Zekerijah · 314

2176) Osmić (Sakib) Fahrudin · 315

2177) Osojkić (Mustafa) Husein · 315

2178) Ostojić Zdravko; · 315

2179) Ostruk Mahmut · 315

2180) Otanović (Bahrija) Midhat · 316

2181) Otanović Midhat · 316

2182) Otanović zv. “Đuli”, · 315

2183) Odžaković (Mustafa) Husein · 316

2184) Odžaković (Salko) Fahrudin · 316

2185) Odžić Murat, · 316

2186) Ozić (Abid) Mustafa · 144

2187) Ozić Abid, · 144

2188) Ozić Nezir · 145

2189) Ozić Turabija · 145

2190) Ozo Ismet · 145

 

 

P

 

2191) Pašagić Muradif · 316

2192) Pašić (Ešref) Amir, · 316

2193) Pašić Sejo · 316

2194) Pajić (Mijo) Ivica · 316

2195) Paldum Hanka · 317

2196) Palić (Šaban) Adem · 317

2197) Palić (Murat) Avdo · 317

2198) Pamukčić (Almahir) Šefik · 317

2199) Pamukčić (Avdo) Enver · 317

2200) Pamukčić (Elmahir) Faruk · 318

2201) Pamukčić (Mustafa) Bakir · 318

2202) Pandžo Omer · 318

2203) Papić Boško · 318

2204) Paljeta Avdo · 318

2205) Paradik Ivo · 319

2206) Paradžić Krešo · 318

2207) Parić Danijel · 319

2208) Patak Adis · 319

2209) Pavalić Ado · 319

2210) Pavalić Jasmin · 319

2211) Pavić (Mijo) Anto, · 319

2212) Pavlović (Mišo) Stjepan · 320

2213) Panjeta Avdo · 320

2214) Peštek Mujo, · 320

2215) Pehratović (Ibrahim) Avdo · 320

2216) Pejaković Josif · 320

2217) Pejaković Zlatko · 320

2218) Pejazić (Slavko) Drago, · 320

2219) Pejhanović (Tahmaz) Mirzet · 320

2220) Pejić (Dragutin) Marko · 320

2221) Pejikić Samir · 320

2222) Pejto (Nedžib) Mensur · 321

2223) Pekarević Zijad; · 321

2224) Pekarić Kadro · 321

2225) Pekmez Abid · 321

2226) Peko Ante · 321

2227) Pekušić (Hasan) Saudin · 321

2228) Pelić Šefik · 321

2229) Penez (Ragib) Ali · 322

2230) Peljto (Nedžib) Mensur, · 322

2231) Perak (Ante) Ivo · 322

2232) Perak (Niko) Pile, · 322

2233) Perak (Stipe) Ilija · 323

2234) Perar Senad · 323

2235) Perhatović (Huso) Rahman · 323

2236) Perhatović (Jusuf) Bego · 323

2237) Perhatović Avdo · 323

2238) Perhstović Sego · 323

2239) Perić (Vrićo) Drago · 323

2240) Perić Gustin · 323

2241) Perković (Ilija) Ivica · 324

2242) Perković (Jandro) Ante · 324

2243) Perušić Zijo · 324

2244) Pervan (Marko) Žarko · 324

2245) Pervanić (Husein) Muhamed · 324

2246) Petković Milivoje · 324

2247) Petonjić (Domino) Željko · 324

2248) Petrić (Mate) Ivo · 324

2249) Petrović (Šimun) Zdravko, · 326

2250) Petrović (Franjo) Drago · 325

2251) Petrović (Ilija) Anto · 325

2252) Petrović (Petar) Dražan · 325

2253) Petrović (Petar) Mladen, · 325

2254) Petrović Stipe · 325

2255) Pezerović Sadik, · 326

2256) Pišković (Ivan) Jozo · 326

2257) Pišković Ivan · 326

2258) Pičuga (Alija) Rasim · 327

2259) Pilić (Edhem) Ekrem · 327

2260) Pilić (Edhem) Safet · 327

2261) Pilić (Edhem) Sejo · 327

2262) Pilić (Edhem) Sulejman · 327

2263) Pilić (Hadžip) Rašid · 327

2264) Pilić Šefer · 327

2265) Pilić Ekrem · 327

2266) Pilić Mario · 327

2267) Pilić Safet · 328

2268) Pilić Sejo · 328

2269) Pilić Sulejman · 328

2270) Piličić (Jozo) Mato · 328

2271) Piljanović (Mate) Drago · 328

2272) Pirija Rasim, · 328

2273) Pirkić (Avdo) Midhat · 328

2274) Piskolić Senad · 328

2275) Pita (Bajro) Suljo, · 328

2276) Pita Edin · 329

2277) Pivolić Hazim · 329

2278) Pinjagić (Mustafa) Huso · 329

2279) Pjanić Mefrudin · 329

2280) Pjanić Mirsad · 329

2281) Planinčić (Abaz) Fikret · 329

2282) Planinčić Muhamed, · 329

2283) Pleh Fehim · 329

2284) Pleho Mehmed; · 330

2285) Plivac Fadil · 330

2286) Ploskić (Ramiz) Hajrudin · 330

2287) Ploskić Salem · 330

2288) Pobrić Omer, · 330

2289) Podbičanin Zejnil · 330

2290) Podkorjenović ?, · 330

2291) Podnar (Boris) Siniš · 330

2292) Pohara (Esad) Armin, · 330

2293) Pondro Emir · 330

2294) Popaja (Sead) Derviš, · 330

2295) Popaja Džemail · 331

2296) Poplašen (Mijo) Mate · 331

2297) Poplata Muhamed · 331

2298) Popović Murat, · 331

2299) Popržanović (Mehmed) Asim · 331

2300) Poljo Juso; · 331

2301) Poljo Ramo; · 331

2302) Porobić Huso, · 331

2303) Porobić Nurija · 331

2304) Porović (Huso) Zahir · 331

2305) Potur Mirsad · 332

2306) Poturović (Avdo) Šefko, · 332

2307) Podžić Selman · 332

2308) Poznanović ?, · 332

2309) Pljakić (Hamdija) Ramiz · 332

2310) Pljevljak Fikret · 333

2311) Pršeš Hamed · 333

2312) Praćalić (Redža) Ramiz · 333

2313) Praljak Josip · 334

2314) Prazina (Jusuf) Juka · 334

2315) Prazina Sead · 334

2316) Prcić Faruk · 334

2317) Prevljač Smajo, · 334

2318) Prevljak (Huso) Fikret · 334

2319) Prgomet (Marjan) Željko · 334

2320) Prilić Ivan · 335

2321) Primorac Vinko · 335

2322) Prkača Marko · 335

2323) Prkačin Ante · 335

2324) Prodanović (Savo) Branislav · 335

2325) Prolić Mirsad · 335

2326) Provalić (Sejo) Amir · 335

2327) Prljak Josip · 335

2328) Pušina Jusuf · 335

2329) Puška Zahir · 336

2330) Puce Helmut · 336

2331) Puce Nikola, · 336

2332) Pudić (Jure) Željko · 336

2333) Pulić Esnef · 336

2334) Pupalović (Lutvo) Fadil · 336

2335) Purić Ibrahim · 337

2336) Puzić (Mustafa) Enes · 337

2337) Ljubanović (Jusuf) Šefket · 241

2338) Ljubičić Marin · 241

2339) Ljubović Samir · 241

2340) Ljumić Kećo · 241

 

 

R

 

2341) Raščić (Ibrahim) Memsudin · 337

2342) Raščić Rijad, · 337

2343) Rašić Ilija zv. “Didija”; · 338

2344) Rašić Ilija zv. “Rašo · 338

2345) Raštegorac (Pero) Ivo · 338

2346) Račić (Ibrahim) Memsudin · 338

2347) Radanović Željko · 338

2348) Radić (Mijo) Drago · 338

2349) Radić (Radoslav) Ivica · 338

2350) Radić (Stipe) ljupko · 339

2351) Radošević (Ilija) Zdravko · 339

2352) Radošević (Ivo) Jure · 339

2353) Radošević (Zvonimir) Mato · 339

2354) Radončić Redžep, · 339

2355) Radončić Zaim · 339

2356) Radovac (Matija) Momir · 340

2357) Radovac (Mijat) Drago · 340

2358) Radovac (Niko) Mijo · 340

2359) Radovac (Stipan) Tihomir, · 340

2360) Radovan Mišo zv. “Gladijan · 340

2361) Radulović Slobodan · 340

2362) Rajčević Ivica; · 340

2363) Rajić (Marko) Vlado · 341

2364) Rajić Toni · 341

2365) Rakvić (Halila) Mevludin · 341

2366) Rakvić (Mustafa) Said · 341

2367) Ramčić (Mujo) Amir · 341

2368) Ramčić (Mujo) Rudžija · 341

2369) Ramadani (Džezair) Nešet · 341

2370) Ramić (Derviš) Safet · 342

2371) Ramić (Hasan) Esad · 342

2372) Ramić (Jusuf) Ibrahim · 342, 343

2373) Ramić (Jusuf) Mustafa · 342, 343

2374) Ramić (Mustafa) Hamdo · 344

2375) Ramić (Osman) Murat · 344

2376) Ramić (Salko) Ismet · 342

2377) Ramić ]amil · 342

2378) Ramić Dika · 342

2379) Ramić Izet · 343

2380) Ramić Misret · 343

2381) Ramić Nazif · 344

2382) Ramić Niset · 344

2383) Ramić Nisvat · 344

2384) Ramić Nusret · 344

2385) Ramić Ramiz, · 344

2386) Ramić Samir, · 344

2387) Ramo (Omer) Pojo · 344

2388) Ramović Memso · 344

2389) Ramljak Vlado · 344

2390) Rančić Hazim · 345

2391) Raonić (Osman) Muhidin, · 345

2392) Raonić Esad; · 345

2393) Raonić Fahrudin; · 345

2394) Raonić Senad zv. “Maskirni”, · 345

2395) Raušević (Jovica) Željko · 345

2396) Ravančić (Vinko) Ivica · 345

2397) Ređić (Izmo) Hasan · 347

2398) Ređić (Ramo) Abdulah · 347

2399) Rebrina (Ante) Ratko · 345

2400) Refo Tufik · 346

2401) Rehić, rođ. Dabranin · 346

2402) Remić Hamdo · 346

2403) Repak (Miro) Mirsad · 346

2404) Reljić Hamdija · 346

2405) Redžepović Tahir, · 346

2406) Redžić (Abdurahman) Alija · 347

2407) Redžić (Ejub) Vehid · 347

2408) Redžić (Mate) Salamon · 347

2409) Redžić (Meho) Huso · 347

2410) Redžić (Mustafa) Abdurahman · 348

2411) Redžić (Mustafa) Alija, · 348

2412) Redžić (Osman) Mehemed · 347

2413) Redžić (Osman) Tufik, · 349

2414) Redžić (Sabit) Aljo · 348

2415) Redžić Šaban, · 347

2416) Redžić Meho · 348

2417) Redžić Muhamed · 348

2418) Redžin ljevo, · 349

2419) Redžović Emir · 349

2420) Riđić (Munib) Haris · 349

2421) Ribić (Senad) Sabrija, · 349

2422) Rihner Tihomir, · 349

2423) Rimac (Jure) Stipe · 349

2424) Ridžal (Šaćir) Ramiz · 349

2425) Rizvanović (Šaban) Ibrahim · 350

2426) Rizvanović (Nurija) Nurif, · 350

2427) Rizvanović (Ramiz) Admir · 349

2428) Rizvić (Mustafa) Muhamed · 350

2429) Rizvić (Suljo) Muhidin · 350

2430) Rizvo (Ahmed) Izet · 350

2431) Rogo (Mujo) Alija · 351

2432) Rogo (Mujo) Aljo · 351

2433) Rogo (Mujo) Rasim, · 351

2434) Rogo (Mujo) Salko · 351

2435) Rogo (Murat) Enes · 351

2436) Rogo (Murat) Enes, · 351

2437) Rogo (Murat) Halem, · 351

2438) Rogo (Suljo) Šefket, · 350

2439) Rogo (Suljo) Ševko · 351

2440) Rogo (Suljo) Halim · 351

2441) Rogo (Suljo) Murat · 351

2442) Rokša Velija, · 351

2443) Rubil (Jozo) Goran · 352

2444) Rudo Slobodan; · 352

2445) Rustanbegović Muhamed, · 352

2446) Rustanpašić Semin, · 352

 

 

S

 

2447) Sačić (Sulejman) Dino · 352

2448) Sačić Senad; · 352

2449) Sadiković (Ibrahim) Muhamed · 353

2450) Sadiković (Mehemed) Azemin, · 353

2451) Sadiković (Muhamed) Šemsudin · 352

2452) Sadiković (Muhamed) Ahmed, · 352

2453) Sadiković (Muhamed) Halil, · 353

2454) Sadiković (Sabrija) Elvedin · 353

2455) Sadiković (Vejsil) Mehemed · 353

2456) Sadović (Hamdo) Ismet · 353

2457) Sakač (Meho) Edin, · 353

2458) Saković (Mehmed) Šemso · 353

2459) Salčić Adnan · 354

2460) Salčin (Kasim) Sulejman · 354

2461) Salčin Hilmo · 354

2462) Salčinović Ibrahim · 354

2463) Salčinović Murat · 354

2464) Saldo Drago · 355

2465) Salihović (Ševko) Ševal · 355

2466) Salihović (Avdo) Adil · 355

2467) Salihović (Avdo) Besim · 355

2468) Salihović (Avdo) Hidan · 355

2469) Salihović (Edhem) Fikret · 355

2470) Salihović (Ismail) Husein · 355

2471) Salihović (Ramo) Edhem · 355

2472) Salihović (Rifata) Kiram, · 355

2473) Salihović (Smajkan) Šemsudin · 356

2474) Salihović (Smajkan) Šemsudin, · 355

2475) Salihović Hamed · 355

2476) Salihović Huso, · 356

2477) Salihović Nusret · 356

2478) Salihović Rifat · 356

2479) Salihović Salih · 356

2480) Salihodžić Šemsudin · 356

2481) Salijević (Feriz) Damir · 356

2482) Salijević (Feriz) Nermin · 357

2483) Salkanović Ahmed · 357

2484) Salkić Esad · 357

2485) Salković Nedžad · 357

2486) Samardžić (Jozo) Franjo · 357

2487) Samardžić (Smail) Muharem, · 357

2488) Santovac (Josip) Željko · 358

2489) Santovac (Josip) Ivica · 358

2490) Saračević Rašid · 358

2491) Saraf (Mate) Šimun · 358

2492) Sarajčić (Hasan) Nurija · 358

2493) Sarajkić (Mustafa) Fehim · 359

2494) Sarajkić (Osman) Mirsad · 358

2495) Sarajlić Nihad · 359

2496) Sarija Miralem · 359

2497) Savrčić (Sulejman) Dino · 359

2498) Seferović Samir · 359

2499) Seih (Abu) Sulejman · 359

2500) Sejdić (Ibro) Ahmet · 359

2501) Sejdić Jasmin · 360

2502) Sejdić Džemo · 360

2503) Sejdinović (Ahmo) Šaban · 360

2504) Sejdinović Hakija · 360

2505) Sejmanović Jasmin · 361

2506) Sejmenović (Šaban) Alija · 361

2507) Sejmenović (Šaban) Ibro · 361

2508) Sejmenović (Šaban) Lutvo, · 361

2509) Sejmenović (Alija) Edin, · 361

2510) Sejmenović (Alija) Emin · 361

2511) Sejmenović (Alija) Džemail · 361

2512) Sejmenović (Hasan) Ibrahim · 361

2513) Sejmenović (Mašo) Mirsad · 361

2514) Sejmović (Nusret) Mijo · 361

2515) Sejtiš Huso · 361

2516) Selak Mevludin, · 361

2517) Selimagić Alija · 362

2518) Selimović (Alija) Šaban · 362

2519) Selimović (Bagrem) Meho · 363

2520) Selimović (Galib) Samir · 363

2521) Selimović (Hasan) Hamid, · 363

2522) Selimović (Hasan) Mehmedalija · 363

2523) Selimović (Smail) Lutvo · 363

2524) Selimović (Džemail) Edo · 362

2525) Selimović (Džemail) Zaim · 362

2526) Selimović (Džemal) Fahrudin · 362

2527) Selimović Šefko · 362

2528) Selimović Bajazit · 362

2529) Selimović Hasan · 363

2530) Selimović Himzo · 363

2531) Selimović Muhamed, · 363

2532) Selinović (Džemal) Edo, · 363

2533) Selinović (Džemal) Zaim · 364

2534) Selmanagić Hasan, · 364

2535) Selmanagić Nedžad, · 364

2536) Selmanagić Rizo · 364

2537) Selmanović Hasan · 362

2538) Selmanović Zehrid · 364

2539) Senad,? · 364

2540) Seno Džino, · 364

2541) Seljdić Ahmed, · 364

2542) Serdarević (Meho) Mehmed · 364

2543) Shaker Alšarif · 365

2544) Sičić (Ivo) Pavo, · 365

2545) Sijerčić (Sadik) Abdulselam · 365

2546) Sikira Senad, · 365

2547) Silajdžić (Hidajet) Nedžad · 365

2548) Silajdžić (Zahid) Zijad · 365

2549) Silajdžić Ago · 365

2550) Sinanović (Arif) Ahmet · 366

2551) Sinanović (Edhem) Hajrudin · 365

2552) Sinanović (Hamza) Husein · 365

2553) Sinanović (Mehmed) Senada · 366

2554) Sinanović (Rahman) Rešid · 366

2555) Sinanović (Rahman) Zihnija · 366

2556) Sinanović (Ramo) Rahman · 366

2557) Sinanović (Safet) Sead, · 366

2558) Sinanović (Safet) Dževad · 366

2559) Sinanović (Safet) Zijad · 366

2560) Sinanović Šefket · 366

2561) Sinanović Šuhra · 366

2562) Sinanović Sakib · 366

2563) Sinarović (Rahman) Muriz · 366

2564) Sinotić Ekrem · 367

2565) Sipić Maid · 367

2566) Sirotanović Arif · 367

2567) Sirotković Ilija; · 367

2568) Sirovina (Suljo) Ferid · 367

2569) Siručić Munib · 367

2570) Skalonić Nijaz · 368

2571) Skelić Haris · 368

2572) Skelić Muris · 368

2573) Skelić Nihadam · 368

2574) Skender Ivan · 368

2575) Skender Jure · 368

2576) Skiljan Zijad · 368

2577) Skopljak Fikret · 368

2578) Skopljak Pero · 368

2579) Slabić (Husein) Ferid · 368

2580) Slabić (Taib) Dalibor · 369

2581) Slabić Taib · 369

2582) Slamnik (Kaplan) Džavid · 369

2583) Sliško (Ivan) Luka · 369

2584) Sliško (Ivan) Marinko · 370

2585) Sliško Ivan; · 369

2586) Sluganović (Mate) Martin, · 370

2587) Smailović (Hašim) Mehidin · 370

2588) Smailović (Ibrahim) Kemo · 370

2589) Smailović (Sabrija) Elizabet · 370

2590) Smailović (Zaim) Ramo · 370

2591) Smailović Fikret · 370

2592) Smajić (Arif) Aziz · 370

2593) Smajić (Juso) Jakub · 371

2594) Smajić (Omer) Refik · 371

2595) Smajić (Ramo) Enver · 370

2596) Smajić (Sabrija) Mustafa · 371

2597) Smajić Ahmet · 370

2598) Smajić Emir · 371

2599) Smajić Mirsad · 371

2600) Smajić Nahid · 371

2601) Smajić Nijaz · 371

2602) Smajilović (Ševko) Ibrahim · 371

2603) Smajilović Bajro · 371

2604) Smajilović Omer · 371

2605) Smajilović Sadik · 372

2606) Smajlović (Ševko) Ševal, · 372

2607) Smajlović (Bekto) Mirsad · 372

2608) Smajlović (Habib) Hedib · 372

2609) Smajlović (Muharem) Miralem · 372

2610) Smajlović ? zv. “Žile”, · 373

2611) Smajlović Dragan · 372

2612) Smajlović Jasmin · 372

2613) Smajlović Kemal · 372

2614) Smajlović Muhamed · 372

2615) Smajlović Osman · 373

2616) Smajlović zv. “Šerbo”, · 373

2617) Smoljan (ljupko) Marijan · 373

2618) Smoljo (Živko) Franjo · 373

2619) Sobo Fehim · 373

2620) Sobo Meho · 373

2621) Sobo Ragib · 373

2622) Softić (Hilmo) Jasmin · 374

2623) Softić (Husnija) Edin · 374

2624) Softić (Husnija) Samir · 374

2625) Softić (Jusuf) Kadrija · 374

2626) Softić (Salih) Sead · 373

2627) Softić Ramo · 374

2628) Softić Rihad · 374

2629) Sokolović Adnan · 374

2630) Soldan (Šimo) Tomo · 374

2631) Soldan (Ante) Ivko · 374

2632) Soldan (Pavo) Marko · 375

2633) Solin Mladen · 375

2634) Sović (Ilija) Tono · 375

2635) Spahić (Ibrahim) Izudin · 375

2636) Spahić Adem · 375

2637) Spahić Besim · 375

2638) Spaho Fehim · 376

2639) Spaho Ibro · 376

2640) Spajić Besim, · 376

2641) Srebraniković Mirsad · 376

2642) Stanić (Mate) Slavenko · 376

2643) Stanić Iko · 376

2644) Stanić Ilija · 376

2645) Stanić Pavo · 376

2646) Stipić Nedo · 376

2647) Stjepanović (Andrija) Ivo · 377

2648) Stjepanović (Petar) Zvonko · 377

2649) Stranjak Esad, · 377

2650) Stupar Branko · 377

2651) Stupar Sabir · 377

2652) Sušac Ivica · 377

2653) Sušić (Mustafa) Mirsad · 378

2654) Sušić Dario · 378

2655) Sućeska Ilija · 378

2656) Subašić Ismet · 378

2657) Subašić Osman · 378

2658) Subašić Safet · 378

2659) Subašić Zijo · 378

2660) Sulejmanović (Šaban) Ibro · 379

2661) Sulejmanović (Šaban) Mirsad · 379

2662) Sulejmanović (Alija) Emin · 378

2663) Sulejmanović (Alija) Džemail · 378

2664) Sulejmanović (Haban) Alijab · 379

2665) Sulejmanović (Mujo) Ibrahim · 379

2666) Sulejmanović (Mujo) Munib · 379

2667) Sulejmanović (Mujo) Vahid, · 379

2668) Sulejmanović (Redža) Halid · 380

2669) Sulejmanović (Vasif) Lejla · 379

2670) Sulejmanović Šefket · 379

2671) Sulejmanović Jusuf · 380

2672) Sulejmanović Merhudin · 380

2673) Sulejmanović Mevludin · 380

2674) Suljagić (Nezir) Mirsad · 380

2675) Suljagić Meho · 380

2676) Suljaković Nijaz · 380

2677) Suljić (Bećir) Safet · 382

2678) Suljić (Bećir) Sejfudin · 382

2679) Suljić (Husein) Sulejman · 381

2680) Suljić (Sakib) Namik · 381

2681) Suljić (Smail) Damir · 381, 382

2682) Suljić (Smajil) Damir · 381

2683) Suljić Meho · 382

2684) Sutalić Jasko · 382

 

 

Š

 

2685) Šašić Hamdo · 460

2686) Šaćirović (Emin) Mujo · 460

2687) Šaćirović (Idriz) Salih · 460

2688) Šaćirović (Idriz) Salik · 460

2689) Šaćirović (Zahid) Mujo · 460

2690) Šaćirović Muhamed; · 460

2691) Šaban,?, · 460

2692) Šabanović (Šaban) Avdija · 460

2693) Šabanović (Šaban) Murat · 461

2694) Šabanović (Rifat) Adil · 461

2695) Šabanović Braco · 461

2696) Šabanović Samir · 461

2697) Šabanović Sead; · 461

2698) Šabić (Alija) Mirsad · 461

2699) Šabić (Fahrija) Hajrudin · 462

2700) Šabić (Ibrahim) Almir · 462

2701) Šabić (Vehbija) Velid · 462

2702) Šabić (Velija) Vejz · 462

2703) Šabić Šemso · 462

2704) Šabić Fahrudin · 462

2705) Šabić Husein, · 462

2706) Šabić Zijo · 463

2707) Šabović (Ahmet) Amir · 463

2708) Šadić Azim · 463

2709) Šahić (Murat) Hurem · 464

2710) Šahić Hidajet · 463

2711) Šahinpašić Abdulah · 464

2712) Šahman (Sulejman) Nihad · 464

2713) Šahmanović (Šaban) Halim · 464

2714) Šahmanović (Hasiba) Safet · 464

2715) Šahmanović (Haxo) Nijaz · 464

2716) Šahmanović (Himzo) Husein · 464

2717) Šahović,?, · 464

2718) Šakić (Murat) Kisadet · 465

2719) Šaldić (Raif) Omer · 465

2720) Šamić Safet · 465

2721) Šanta Nijaz · 465

2722) Šantić Ivica · 465

2723) Šantić Josip · 465

2724) Šarac Mujo · 465

2725) Šarganović Senad, · 466

2726) Šarić (Smajo) Faruk · 466

2727) Šarić Hamzo · 466

2728) Šarić Haris · 466

2729) Šarić Jasmin · 466

2730) Šarić Medaris · 466

2731) Šarić Salih · 467

2732) Šarić Zaim · 467

2733) Šešelj Željko · 467

2734) Šećerbegorić (Mehmed) Muhamed · 467

2735) Šećić (Akif) Senahid, · 467

2736) Šećić (Himzo) Izet · 468

2737) Šećić (Himzo) Salko · 468

2738) Šećić (Ismet) Fikret · 468

2739) Šećić Enver, · 467

2740) Šećiberović Nusret · 468

2741) Šečić (Osman) Muhamed, · 468

2742) Šehić (Rasim) Nihad, · 468

2743) Šehović Mirha · 468

2744) Šehović Muhamed · 468

2745) Šehović Zajko · 468

2746) Šeić Sead; · 468

2747) Šemšić Nermin, · 469

2748) Šemić (Halil) Šefkija · 469

2749) Šepić Kame · 469

2750) Šerifović (Nail) Enes · 469

2751) Šeta Jusuf · 469

2752) Šišak Firad, · 469

2753) Šišić (Ismet) Mehmedalija · 470

2754) Šišić (Ismet) Dževad, · 470

2755) Šišić (Juso) Ismet · 469

2756) Šišić Adem, · 469

2757) Šišić Nermin · 470

2758) Šišić Sirađ, · 470

2759) Šibalić Samir · 470

2760) Šimić (Blažo) Marko · 470

2761) Šimić (Ivan) Darko · 470

2762) Šimić (Ivica) Dražen · 470

2763) Šimić (Ivo) Žarko · 470

2764) Šimić (Ivo) Stjepan · 471

2765) Šimić (Petar) Jozo · 471

2766) Šimić Mato · 471

2767) Šimić-Nikolić Marko · 470

2768) Šimun Saraf · 471

2769) Šindrić Fadil · 471

2770) Šiljak Zijad · 472

2771) Šiljaković Amir · 472

2772) Šiljković (Avdo) Admir · 472

2773) Šiljković (Avdo) Amir, · 472

2774) Šiljković (Avdo) Bego · 472

2775) Šiljković (Buljkan) Ibro · 472

2776) Šiljković (Suljkan) Sadik · 472

2777) Šiljković Ibro · 472

2778) Škiljan (Đulaga) Nihad · 472

2779) Škojić Amir, · 473

2780) Škojić Brišo, · 473

2781) Školić Đurđa · 473

2782) Škorić (Ante) Mato · 473

2783) Škorić (Ivica) Miro · 473

2784) Škorić Mirko · 473

2785) Škorić Đurđa · 473

2786) Šoštarić Josip · 473

2787) Šokčević (Ilija) Marko · 473

2788) Šoljić Vladimir · 474

2789) Špago (Hamdija) Enid · 474

2790) Špago Nedžad, · 474

2791) Špiodić (Mušan) Ešef · 474

2792) Šljivić Asim · 474

2793) Šljivo Ferid; · 475

2794) Štec (Josip) Goran · 475

2795) Štefanek Vinko · 475

2796) Štraleger (Zlatko) Zoran · 475

2797) Štuc (Jozo) Anto · 475

2798) Šušak (Ante) Gojko · 476

2799) Šuško Eniz · 476

2800) Šuško Ibrahim · 476

2801) Šuić Marko · 476

2802) Šukorović (Ramiz) Adem · 476

2803) Šunić Jure · 476

2804) Šunić Luka · 476

2805) Šuljaković (Avdo) Amir · 476

2806) Šuta Zerin · 476

2807) Šutalo ( Đuro) Pero · 477

2808) Šuvalić (Smajil) Fedahija · 477

2809) Šunj Šehzad · 477

2810) Šunj Osman · 477

2811) Šunjić Ante · 477

2812) Švraka (Adem) Besim · 478

2813) Švraka (Alija) Alija · 478

2814) Švraka (Karlo) Adil · 478

2815) Švrakić Emin · 478

 

 

T

 

2816) Tabaković (Abdulah) Salim · 382

2817) Tabaković (Mustafa) Mubekir · 382

2818) Tabaković Šukrija · 382

2819) Tabaković Sarija · 382

2820) Tabaković Senahid, · 382

2821) Tabaković zv. “Manjo”, · 383

2822) Tadić Senad · 383

2823) Tahirović (Spaho) Irfan · 383

2824) Tahto (Salko) Halil · 383

2825) Talović (Mustafa) Mirsad · 383

2826) Talović (Rahman) Ramiz · 361, 383

2827) Talović (Salim) Samir · 383

2828) Tandir (Avdo) Nedžad · 383

2829) Tandir (Emin) Rešid, · 384

2830) Tarlak Nijaz · 384

2831) Tatar Hasib · 384

2832) Tatarević (Mevludin) Asmir · 384

2833) Tatarević (Safet) Armin · 385

2834) Tatarević (Safet) Muhamed · 385

2835) Tanjić (Mevludin) Ševalija · 385

2836) Tanjić (Nadil) Smajo · 385

2837) Tanjić (Sulejman) Muhamed · 385

2838) Temović Ivan · 386

2839) Tendžo Omer · 386

2840) Tepić Mujo · 386

2841) Teljigović Sabina · 386

2842) Terović (Ramiz) Sabahudin · 386

2843) Terović Samir · 386

2844) Terzić (Vinko) Albina · 386

2845) Terzo (Meho) Meho · 387

2846) Tetrubić Ante · 387

2847) Tiguro Jela · 387

2848) Tihić (Mujo) Ahmo · 387

2849) Tihić Ahmet · 387

2850) Tihić Samir · 388

2851) Tirić (Haso) Amir · 388

2852) Tiro Šaban · 388

2853) Tiro Murat · 388

2854) Tošić (Čedomir) Miloš, · 388

2855) Todolac Šimo · 388

2856) Tojaga Zijo, · 388

2857) Tokić (Vlado) Goluban · 389

2858) Tokić Goran · 389

2859) Toković (Tufik) Nedžad · 389

2860) Tolić Ilija · 389

2861) Tolić Ivan; · 389

2862) Tolić Josip · 389

2863) Tomaš (Ivo) Slobodan · 390

2864) Tomić (Luka) Miš · 390

2865) Tomić (Luka) Mišo · 391

2866) Tomić Bela · 391

2867) Tomić Petar · 391

2868) Tomić Siniša · 391

2869) Tomović Ivan, · 391

2870) Topalović (Benjamin) Amir · 391

2871) Topalović Emir · 391

2872) Topalović Mušan · 391

2873) Topalović Nermin · 392

2874) Topalović Džemo · 392

2875) Topić Jadranko · 392

2876) Topić Dževad; · 392

2877) Topić Zoran · 392

2878) Topolovac (Mijat) Šimo · 392

2879) Topovan Hasan · 393

2880) Torlak Nijaz · 393

2881) Tovilo Ambrozije · 393

2882) Tuđman dr Franjo · 393

2883) Tubog Muhamed · 393

2884) Tucaković (Adem) Alma · 393

2885) Tucaković Esad · 393

2886) Tuce Nikola · 394

2887) Tufo (Alija) Refik · 394

2888) Tunardžić Hazim · 394

2889) Tupura Matan · 394

2890) Turčalo Meho · 394

2891) Turčinović (Muhamed) Muhamed · 394

2892) Turalija (Mirko) Josip · 395

2893) Turalija (Slavo) Zoro · 395

2894) Turalija Ivo · 395

2895) Turan (Mahmut) Dževad · 395

2896) Turkanović (Jusuf) Adem, · 395

2897) Turković (Halil) Fadil · 395

2898) Turković (Mahmut) Murat · 395

2899) Turković (Mehmed) Omer · 395

2900) Turković Enes · 395

2901) Turković Munib · 395

2902) Turkušić (Smail) Enes · 395

2903) Turnadžić (Ibrahim) Džemil · 396

2904) Turnadžić (Mustafa) Omer · 396

2905) Tursić (Huso) Muharem · 396

2906) Tursumović (Salko) Zulfo · 396

2907) Tursunović (Husein) Nurija · 397

2908) Tursunović (Nurija) Zijad · 397

2909) Turudić Omer · 397

2910) Turusović Zulko · 398

2911) Tutkur (Salih) Edin · 398

 

 

U

 

2912) Udovčić (Mehmed) Esad, · 402

2913) Udovčić (Meho) Halid · 402

2914) ug Kemal · 145

2915) Ugljan Nedžad; · 402

2916) Ugljar (Drago) Slobodan · 402

2917) Uglješić (Ante) Ivica · 403

2918) Uhota Edo · 403

2919) ukić (Marijan) Niko, · 145

2920) ukić Huso · 145

2921) uliman (Jašar) Džemal · 145

2922) uran Tomica · 145

2923) urić (Edhem) Ekrem · 146

2924) urić (Pavo) Stijepo · 146

2925) Ustamujić Nedin · 403

2926) Ustić (Enes) Akif · 403

2927) Ustić Akif · 403

2928) Ustić Haso, · 403

2929) Uznalić (Himzo) Muhamed · 404

2930) Uzunović Nermin · 404

 

 

V

 

2931) Valenta Anto · 98

2932) Vanzhov Zhejiang · 98

2933) Veger (Ilija) Jozo · 99

2934) Veger (Ilija) Zlatko · 99

2935) Vego Mile, · 99

2936) Veizović Kahro · 99

2937) Veizović Zijad · 99

2938) Vejzović (Suljo) Sulejman · 99

2939) Veletovac Hasan · 99

2940) Velić (]amil) Azim · 99

2941) Velić (Adam) Izet · 100

2942) Velić (Adem) Ejub · 99

2943) Velić (Adem) Ismet, · 99

2944) Velić (Bećo) Muhamed · 100

2945) Velić (Sarija) Himzo · 100

2946) Velić ]azim; · 99

2947) Velić Almedin · 99

2948) Velić Senad; · 100

2949) Ventila Julijan, · 100

2950) Veselji (Rahman) Elfeta · 100

2951) Vić (Pero) Marko · 168

2952) Vidaković Velo, · 101

2953) Vidić Mladen · 101

2954) Vidović Željko, · 101

2955) Vikić Dragan · 101

2956) Viktor Petar · 101

2957) Vila (Dragun) Marko, · 101

2958) Vila (Marko) Bariš · 101

2959) Vila (Marko) Milenko · 101

2960) Vila (Marko) Mirko · 101

2961) Vila (Matko) Mijo · 101

2962) Vila (Mijo) Igor · 102

2963) Vila (Nedjeljko) Zoran · 102

2964) Vila Marko · 101

2965) Vila Matko; · 102

2966) Vila Milenko; · 102

2967) Vila Zoran; · 102

2968) Vilić (Ramiz) Mehmed · 102

2969) Vilić Mustafa, · 102

2970) Vincentić Ivo · 102

2971) Vincetić Ilija · 103

2972) Vincetić Mate · 103

2973) Vincetić Mirko · 103

2974) Vincetić Pero · 103

2975) Vlašić Damjan · 104

2976) Vrabac (Šahbaz) Rizvo · 104

2977) Vrabac (Asim) Zijad · 104

2978) Vrabac (Mujo) Muhamed · 104

2979) Vrabac (Redžo) Ismet · 104

2980) Vrabac (Rifet) Đulbega · 104

2981) Vranja Sulejman · 104

2982) Vrbat (Šimo) Željko · 105

2983) Vrbat Luka · 105

2984) Vrbanjac (Munib) Indira · 105

2985) Vrdoljak (Petar) Ivica · 106

2986) Vrdoljak Pero · 106

2987) Vrgoč (Ivan) Miroslav · 106

2988) Vuk Goran · 106

2989) Vunić (Ahmet) Muharem · 106

 

 

 

2990) Džaferović Enver · 456

2991) Džafić (Mustafa) Mensur · 456

2992) Džafić Nurdin · 456

2993) Džafić Sejad · 456

2994) Džafo (Ibrahim) Alija · 456

2995) Džambegović Dino, · 456

2996) Džananović (Rešid) Nerfid · 456

2997) Džananović Senad · 457

2998) Džanić (Zuhdo) Fahrudin · 457

2999) Džanić Azem, · 457

3000) Džanić NeDžad, · 457

3001) Džanić Nurija · 457

3002) Džanić Salčin, · 457

3003) Džanić Zulfo · 457

3004) Džanko (Beg) Esad, · 458

3005) Džebo (Himzo) Rahman, · 458

3006) Džebo (Rahman) Dževad · 458

3007) Džebo Samir · 458

3008) Dželilović (Hamed) Alija, · 458

3009) Dželilović Mustafa · 458

3010) Džidić Željko, · 458

3011) Džijan Ivica · 458

3012) Džindrić Damir · 458

3013) Džinić (Petar) Blažo · 459

3014) Džinić Zdravko · 459

3015) Džino Seno, · 459

3016) Džipa Esac · 459

3017) Džojić Pavo · 459

3018) Džonlić (Salih) Senahid · 459

3019) Džubur (Osman) Hasan · 460

3020) Džubur (Ramo) Rasim · 460

3021) Džurdo (Mujo) Bajro · 460

 

 

Z

 

3022) Zaimović Šefik · 153

3023) Zaimović Šeri · 153

3024) Zaimović Ahmed · 153

3025) Zajić (Idriz) Fahrudin · 153

3026) Zarić Živana · 154

3027) Zečević (Ilija) Milenko · 154

3028) Zečević Niko · 154

3029) Zečević-Tadić (Mirko) Marin · 154

3030) Zebić Dinko · 155

3031) Zec (Muharem) Đevad · 155

3032) Zeher (Muharem) Ramo · 155

3033) Zeimović Ismo · 155

3034) Zejnilagić (Avdo) Amir · 155

3035) Zejnilović Redžep · 155

3036) Zekan (Mehmed) Sakib · 155

3037) Zelenika Ivan · 155

3038) Zelenika Mladen · 156

3039) Zelenika Pero · 156

3040) Zgonić Mujo · 156

3041) Zgonić Muradif · 156

3042) Zilić (Mustafa) Ekrem · 156

3043) Zjajc (Mehmed) Muharem · 156

3044) Zjajo (Salih) Hidajet · 156

3045) Zjajo Mujo · 156

3046) Zjajo Sabahudin · 156

3047) Zjakić Rizman · 157

3048) Zlatić Meho · 157

3049) Zlatić Mustafa · 157

3050) Zloja Mustafa, · 157

 

3051) Zlojo Mujo · 157

3052) Zoka (Pero) Zvonko · 157

3053) Zolota (Suljo) Mehmed, · 157

3054) Zornić Enver; · 157

3055) Zovko Zvonko, · 158

3056) Zrimić (Jakov) Mato · 158

3057) Zrno (Ante) Mario · 158

3058) Zrno (Frane) Jure · 158

3059) Zrno (Mile) Ivica · 158

3060) Zrno (Nedeljko) Josip · 158

3061) Zrno (Nediljko) Borislav · 158

3062) Zrno Ivo, · 158

3063) Zukanović (Rašid) Hasan · 158

3064) Zukanović (Sulejman) Enes · 159

3065) Zukanović Kasim · 159

3066) Zukić (Muharem) Mustafa · 159

3067) Zukić (Salih) Sadik, · 159

3068) Zukić Huso · 159

3069) Zukić Muhamed · 159

3070) Zukić Mulija, · 159

3071) Zukić Osman · 159

3072) Zukić Sabit · 159

3073) Zulić Salih, · 159

3074) Zulić zv. “Šesta”; · 159

3075) Zvonko Mladen · 159

 

 

Ž

 

3076) Žepan (Ibro) Refik · 151

3077) Žiga (Nurko) Islam · 151

3078) Žiga Began · 151

3079) Žiga Damir · 151

3080) Žiga Sabahudin · 151

3081) Žilić Edo · 151

3082) Žilić Mehmed · 151

3083) Živa Sabahudin · 151

3084) Živković (Ilija) Mato · 152

3085) Živković Anto · 151

3086) Živković Ilija · 152

3087) Živković Ivo · 152

3088) Živojević Muris · 152

3089) Žnidarić Marijan · 152

3090) Žužić (Huso) Šerif · 153

3091) Žužić (Zahid) Idriz · 152

3092) Žužić Galib · 152

3093) Žulj (Ante) Božo · 153

3094) Žulj (Dane) Božo · 153

3095) Žulj (Frane) Ivica · 153

3096) Žulj Branko · 153

3097) Žulj Pero · 153

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime