Jučer je u Narodnim novinama objavljen natječaj za izbor/imenovanje ravnatelja Javne ustanove PP Biokovo jer aktualnom ravnatelju Slavi Jakši istječe mandat

Ravnatelja/icu javne ustanove za upravljanje parkom prirode imenuje ministar gospodarstva i održivog razvoja na mandatno razdoblje od četiri godine.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja

– najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za javni natječaj u kojoj se navode osobni podaci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-adresa), podnositelj prijave dužan je priložiti:

– životopis

– preslik diplome

– preslik domovnice

– uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-Građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od mjesec dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama)

– dokaz o radnom iskustvu (obvezno dostaviti elektronički zapis o radnopravnom statusu (ERPS)/e-radna knjižica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), preslik ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove

– izjavu kandidata ovjerenu kod javnog bilježnika, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23)

– koncepciju rada i razvoja Javne ustanove Park prirode Biokovo.

Na javni natječaj se pod istim uvjetima mogu prijaviti osobe obaju spolova, sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08 i 69/17).

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime