Općinski sud u Makarskoj opet zapošljava, a ovaj put su im potrebna dva sudska savjetnika odnosno savjetnice i to u Makarskoj i Imotskom

Stručni uvjeti za radno mjesto: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili specijalistički diplomski stručni studij prava i položen pravosudni ispit.

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– dokaz o završenom diplomskom sveučilišnom studiju prava,

– svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu,

– dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime