Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Gradu Makarskoj 81.700,00 kuna za izradu projektno-tehničke dokumentacije radi ishođenja građevinske dozvole čime je realizirana prva faza projekta Rekonstrukcije upravne zgrade na Gradskom sportskom centru.

Na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda i Odluke o odobrenju sredstava pomoći, Grad Makarska i Fond sklopili su i Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova izrade projektno-tehničke dokumentacije. Stara upravna zgrada dio je kompleksa Gradskog sportskog centra, a u vlasništvu je Grada Makarske. Ista će se renovirati i staviti u funkciju prema principima energetske učinkovitosti, kao niskoenergetska kuća i to kao prvi takav primjer na širem makarskom području. Nakon rekonstrukcije i nadogradnje, što je predmet druge faze projekta, zgradu će dijelom koristiti Grad Makarska, a dijelom Javna ustanova Park prirode Biokovo. U dijelu prizemlja koji će koristiti Javna ustanova PP Biokovo predviđena je jedinstvena višenamjenska dvorana koja će biti u službi predstavljanja bogate parkovne flore i faune te interpretacije i bolje zaštite Parka prirode. Na dijelu prvog kata osigurat će se uredski prostori i poslovne prostorije za potrebe Javne ustanove Park prirode Biokovo, dok je drugi kat planiran za smještajne kapacitete različitih grupa posjetitelja (sportaši, škole, volonteri, biolozi, znanstvenici i sl.).