Biogradski SDP poslao nam je priopćenje u svezi saznanja da će se na biogradski deponij dovoziti smeće iz Makarske sve do 2018. godine.

Priopćenje objavljujemo u cijelosti: „Trakavica o problemu odlagališta smeća Baštijunski brig u Biogradu na moru traje dugo.  U članku Slobodne dalmacije od 20.04.2007.godine pod naslovom”prijetnja turizmu je stajalo “zadnji veliki požar na biogradskom deponiju izbio je u ljeto 2004.godine kada su vatrogasci bez prestanka radili 17 dana. Gusti dim tada je potjerao pet tisuća gostiju iz obližnjih autokampova i turističkih naselja.” Od 2004. pa sve do današnjeg dana požari na odlagalištu su bili česti, a 2009. i 2010.godine na isti dan u srcu sezone 19.07. Tada su turisti isto napuštali mjesta Pakoštane, Biograd, gosti su odlazili od straha zbog otrova koje udišu, a stanje je bilo kao u plinskoj komori i na području parka prirode Vransko jezero. Istodobno sa požarima na odlagalištu otpada Baštijun, projekt izgradnje golf terena na Baštijunskom brigu je krenuo. 22.02.2008.godine “investitori iz Zagreba će od 01.01.2009.godine početi graditi golf terene u neposrednoj blizini deponija Baštijun. Sve je već dogovoreno, gradnja će se nastaviti nakon završenog dijela sanacije deponija. Iako sam projekt ne ovisi o sanaciji deponija, zbog blizine je itekako važno da se problem sanacije riješi do početka najavljenih radova” – izjava gradonačelnika Ivana Kneza. 01.10.2011.godine “odlagalište će se sanirati paralelno s gradnjom golf igrališta” – gradonačelnik Knez.
21.06.2012. – požar na odlagalištu gase i kanaderi.
15.02.2014. godine investitor golf igrališta i vlasnik Antun Mikec ” deponij na Baštijunskom brigu treba seliti i lokalne vlasti rade na tome jer je to preduvjet izgradnje golf centra Biograd. realno je da se kroz tri godine prva loptica udari na golf igralištu kod Biograda.” Strategija razvoja Grada Biograda 2014.-2020.godine kaže” procjenjena količina otpada koja se stvara na području Grada Biograda iznosi 1 358 tona godišnje.Sav nastali otpad se odvozi na odlagalište otpada Baštijunski brig. Navedeno odlagalište je prekapacitirano i ne zadovoljava niti minimalne uvjete za funkcioniranje normalnog odlagališta.” Strategiju je prihvatilo Gradsko vijeće. U izvješću o obavljenoj reviziji “gospodarenje otpadom na području zadarske županije od rujna 2014.godine konstatirano je da se na Baštijunski brig dovozi cca 11.000 tona smeća godišnje. Državni ured za reviziju je predložilo poduzeti aktivnosti za smanjenje količine odloženog otpada i traže smanjenje količine otpada.U istom nalazu revizije stoji da je sanacija Baštijunskog briga u tijeku, da je u sanaciju utrošeno do konca 2013. od fonda 5,7 mil.kuna i od JLS 3,8 mil kuna. Iz nalaza je vidljivo da je plan gospodarenja otpadom donesen i usvojen je u prosincu 2008.godine i važi do 2015.godine. Mišljenje D.Fundurulje iz TD IPZ Uniprojekt Terra d.o.o. je da Baštijun ima kapaciteta cca 15 000 tona slobodnog, da li je to ukupno ili godišnje – nije precizirano. Upitno je zašto se nije tražilo mišljenje ministarstva zaštite okoliša. Sada mi postavljamo pitanje: želimo li u Biogradu turizam i zdrave ljude ili smeće? Ugovor o dovozu smeća iz Makarske u Biograd definira dovoz smeća do 2018.godine po 7 500 tona godišnje po cijeni od 300,00 kuna po toni. Na istoj sjednici GV 02.03. naći će se i točka o donošenju odluke o kratkoročnom zaduženju Grada Biograda od 3 mil. kuna.“

GO SDP Biograd na Moru, Predsjednica Slavica Jeličić