BORBA ZA ZAKONITOST POČIVALA JE, POČIVA I POČIVATI ĆE SAMO NA ONIMA KOJI JE SVOJIM ŽIVOTNIM ČINIMA ŠTUJU, piše jedan naš čitatelj…

Industrijsko poduzeće „KRIVAJA“ d.d. Zavidovići zastuapano po direktoru HIMZI HUSIĆU zaključilo je s gospođom MILENOM JURIŠIĆ Aneks kupoprodajnom ugovoru od  19.10.2000. u svezi kupoprodaje nekretnina koje su niže navedne:

 • ČESTICE ZEMLJE 831/5 KO VELIKO BRDO,
 • ČESTICE ZEMLJE 831/6 KO VELIKO BRDO,
 • ČESTICE ZEMLJE 831/8 KO VELIKO BRDO,
 • ČESTICE ZEMLJE 1709/5 KO MAKARSKA MAKAR,
 • ČESTICE ZEMLJE 1709/6 KO MAKARSKA MAKAR,
 • ČESTICE ZEMLJE 1709/7 KO MAKARSKA MAKAR.

Taj Aneks zaključen je na temelju PREDUGOVORA OD 25.1.2000.

U međuvremenu mijenjane su površine i oblici nekretnina kao i zemljišnoknjižni ulošci.

U članku 2. stavku 1. ANEKSA navedeno je:

„ S OBZIROM DA SU OSTVARENE PRETPOSTAVKE PREDVIĐENE PREDUGOVOROM KOJI VOLJOM UGOVORNICA IMA SVE ELEMENTE KUPOPRODAJNE POGODBE, KAKO GA JE PISMENO SUGLASNOŠĆU NA KUPOPRODAJNI UGOVOR OKARAKTERIZIRALO MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE RH IZ KOLOVOZA 2000.G. KL: 940 – 01/98 – 01/959, URBROJ: 514 – 02-03/10-00-7 OVE STRANKE UGOVORNICE SUGLASNO MIJENJAJU ODREDBU ČLANKA 10.KUPOPRODAJNOG UGOVORA OD 19.10.2000. KOJA IZMJENA GLASI:

STRANKE UGOVORNICE BEZUVJETNO POTVRĐUJU DA SU POGODBENI UVJETI IZ PREDUGOVORA KONKRETIZIRANI SADRŽAJEM KUPOPRODAJNOG UGOVORA PA SE VOLJOM UGOVORNICA NAZNAČENI PREDUGOVOR KOJI JE PRETHODIO SKLAPANJU KUPOPRODAJNOG UGOVORA SMATRA SASTAVNIM DIJELOM CJELOVITE POGODBE OVIH UGOVORNICA OSIM U DIJELU GDJE JE KUPOPRODAJNIM UGOVOROM IZRJEKOM UTVRĐENA IZMJENA KONDICIJA IZ PREDUGOVORA.“

U članku 3. ANEKSA navedno je:

„ U IZMJENJENOM ČLANKU 10.DODAJE SE NOVI STAVAK KOJI GLASI:

STRANKE UGOVORNICE SUGLASNO NAREČENOM NEDVOJBENO SMATRAJU PROTEGNUTOM IZDATU PISMENU SUGLASNOST NA KUPOPRODAJNI PREDUGOVOR OD MINISTARSTVA PRAVOSUĐA IZ KOLOVOZA 2000. KL: 940 – 01/98 – 01/959, URBROJ: 514 – 02 – 03/10 – 00 – 7 I NA KUPOPRODAJNI UGOVOR OD 19.10.2000.“

U članku 4. stavku 2. ANEKSA navedeno je:

„ ORJENTACIJSKA POVRŠINA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ISPRAVLJA SE SA PREDUGOVORNIH 9179 M2 NA TOČNIH 9311 M2.“

Iz dokumentacije koja se nalazi u zbirci isprava zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Splitu – Stalne službe u Makarskoj, a u svezi predmetne kupoprodaje i provedene uknjižbe predmetnih nekretnina razvidno je čak i laiku da je MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE DALO SUGLASNOST NA PREDUGOVOR od 25.1.2000.godine koji je sklopila  „KRIVAJA“ d.d. Zavidovići kao prodavatelj i gospođa MILENA JURIŠIĆ  kao kupac, A NE ZA KUPOPRODAJNI UGOVOR na čijoj osnovi su postigli uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama tadašnjeg Općinskog suda u Makarskoj.

U čemu se sastoji nezakonitost pravnog prometovanja predmetnim nekretninama razvidna je iz slijedećih činjenica i pravnih normi koje su imeprativnog karaktera ( ius cogens ).

U „NARODNIM NOVINAMA“ broj 36/91 objavljena je UREDBA O ZABRANI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE. To je pozitivni pravni propis i primjenjuje se u konkretnom slučaju, a propis je, kao što je navedeno, imperativne prirode i njegovo nepoštivanje ima za pravnu posljedicu ništetnost ( apsolutno ništavost ) pravnog posla od početka ( ex tunc ), što znači da pravni posao nije proizveo pravne učinke od početka.

U toj UREDBI u članku 1. određeno je  DA SE ZABRANJUJE RASPOLAGANJE I OPTEREĆENJE (PRODAJA I DR) NEKRETNINAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE KOJE SU U VLASNIŠTVU,POSJEDU,NA KORIŠTENJU ILI UPRAVLJANJU ORGANA I INSTITUCIJA FEDERACIJE,REPUBLIKA I POKRAJINA KOSOVA I VOJVODINE.

TA SE ZABRANA ODNOSI I NA PODUZEĆA I DRUGE PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE.

U članku 3. stavku 1.UREDBE određeno je DA  JE PRAVNI POSAO ILI PRAVNI AKT DONIJET PROTIVNO OVIM ODREDBAMA  NIŠTAV.

U „NARODNIM NOVINAMA“ broj  46/2000 objavljena je ODLUKA O IZUZIMANJU OD ZABRANE RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE PRAVNIH OSOBA SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI SLOVENIJI, REPUBLICI MAKEDONIJI I BOSNI I HERCEGOVINI.

U toj ODLUCI U članku 1. određeno je DA SE IZUZIMAJU OD ZABRANE RASPOLAGANJA NEKRETNINE IZ ČLANKA 1. UREDBE O ZABRANI RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA NA TERITORIJU REPUBLIKE HRVATSKE NA KOJIMA POSTOJI PRAVO KORIŠTENJA ,RASPOLAGANJA ILI UPRAVLJANJA IMAJU PRAVNE OSOBE SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI SLOVENIJI, REPUBLICI MAKEDONIJI I BOSNI I HERCEGOVINI,A KOJE SU STEČENE NAPLATNIM PRAVNIM PUTEM, AKO JE TO U INTERESU REPUBLIKE HRVATSKE, NJENIH GRAĐANA ILI PRAVNIH OSOBA SA SJEDIŠTEM U REPUBLICI HRVATSKOJ.

U članku 2. iste ODLUKE određeno je DA SE OVLAŠĆUJE MINISTAR PRAVOSUĐA, UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE DA U SVAKOM POJEDINOM SLUČAJU RASPOLAGANJA IZ TOČKE I. OVE ODLUKE UTVRDI JESU LI ISPUNJENI UVJETI  PROPISANI TOM TOČKOM I POSTOJE LI KAKVE PRAVNE ZAPREKE, TE NA TEMELJU TOGA I PRETHODNO PRIBAVLJENOG MIŠLJENJA MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I DRŽAVNOG PRAVOBRANITELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE,  IZDA SUGLASNOST ZA RASPOLAGANJE TIM NEKRETNINAMA .

IZ ČITAVE DOKUMENTACIJE NA TEMELJU KOJE JE U MAKARSKOM SUDU IZVRŠENA I TO PRAVOMOĆNO IZVRŠENA UKNJIŽBA VIDI SE DA ISTA NIJE IZVRŠENA U SKLADU SA STROGIM ZAKONSKIM PROPISIMA.

UREDBA i ODLUKA  su strogi zakonski propis i njihovo nepoštivanje ima za pravnu posljedicu apsolutnu ništavost sklopljenog pravnog posla ( ništetnost ), a taj zahtjev može i po službenoj dužnosti ( ex offo ) mora podnijeti nadležno državno odvjetništvo – građanskoupravni odjel. Da li u svemu tome ima i elemenata bića kaznenih djela i tko su počinitelji utvrditi će nadležno državno odvjetništvo – kazneni odjel, također po službenoj dužnosti.

Suglasnost Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave ( raniji naziv Ministarstva pravosuđa RH ) koja je priložena spisima na temelju koje se  provela predmetna uknjižba i na koju se sve stranke iz ugovora pozivaju ODNOSI SE NA PREDUGOVOR A NE NA KUPOPRODAJNI UGOVOR I NJEGOVE ANEKSE.ZATO STRANKE NE MOGU KAKO SU TO NAPRAVILE I NAPISALE U ANEKSU DA SAME STRANKE SMATRAJU SUGLASNOST PROTEGNUTOM NA UGOVOR. IZ TOGA SE VIDI DA ZNAJU DA SE SUGLASNOST ODNOSI SAMO NA PREDUGOVOR I SVJESNO KONSTRUIRAJU NEŠTO PRAVNO NEPOSTOJEĆE KAO „PROTEZANJE SUGLASNOSTI NA DRUGI PRAVNI POSAO – ANEKS KUPOPRODAJNOM UGOVORU.“

Stranke iz ugovora nakon što su sklopile ANEKS MORALE su ga dostaviti tadašnjem Ministarstvu pravosuđa radi izdavanja suglasnosti  i tek ako im tadašnje Ministarstvo pravosuđa RH izda suglasnost tada mogu  podnijeti zahtjev ( prijedlog ) za upis uknjižbom prava vlasništva na predmetnim nekretninama.

STRANKE IZ UGOVORA TO SVJESNO NISU NAPRAVILE, TE SU CITIRANIM ODREDBAMA IZ ANEKSA HTJELE PREDUGOVOR PRETVORITI U UGOVOR, PA SU NAVELE DA SE SUGLASNOST NA PREDUGOVOR ODNOSI I NA UGOVOR ŠTO NIJE TOČNO NITI JE U SKLADU SA BILO KOJIM ZAKONSKIM PROPISOM TADA NA SNAZI A NI DANAS.

ANEKS NIJE MOGAO PREDUGOVOR PRETVORITI U KUPOPRODAJNI UGOVOR NITI JE SUGLASNOST NA PREDUGOVOR MOGLA PROTEGNUTI SVOJE PRAVNO VAŽENJE NA KUPOPRODAJNI UGOVOR.

U predmetnoj suglasnosti u naslovu je navedeno da se suglasnost izdaje na kupoprodajni ugovor, ali se suglasnost ipak nije odnosila na kupoprodajni ugovor, jer se radilo i tipiziranom obrascu koji je pogrešno uporabljen. Iz teksta suglasnosti razvidno je da se izrjekom navodi da se suglasnost izdaje na PREDUGOVOR. Dakle, konstrukcije u smislu „protezanja“ suglasnosti i pretvaranja predugovora aneksom u ugovor su pravno neodržive.

O svemu ovom zemljišnoknjižni odjel morao je prilikom rješavanja predmetne uknjižbe po službenoj dužnosti voditi računa, ali nije. U to vrijeme tadašnjim Općinskim sudom u Makarskoj presjedala je SUZANA ALAČ, koja je dugo godina bila ujedno zemljišnoknjižni sudac.

SUGLASNOST NA PREDUGOVOR ODNOSI SE SAMO NA PREDUGOVOR, A NE NA UGOVOR KAO  I NA POVRŠINE ZEMLJE KOJE SU NEKRETNINE IMALE U TRENUTKU IZDAVANJA SUGLASNOSTI NA PREDUGOVOR, A NE NA NOVE POVRŠINE KAKO SU TO STRANKE OZNAČILE U  NOVOM UGOVORU. ZNAČI DA SE SUGLASNOST NA PREDUGOVOR NE ODNOSI ČAK NI NA PREDMET PRAVNOG PROMETA ZBOG IZMJENE POVRŠINA I OBLIKA ZEMALJA.

Dokaz da su sve naprijed navedeno ugovorne stranke znale proizlazi iz njihovih konstatacija sadržanima u predugovoru, aneksu, a i ugovoru kojeg je sklopio ABACUS d.o.o. sa svojom pravnom službom. To je pored navedenih isprava UGOVOR O KUPOPRODAJI OD 21.3.2001.G.ZAKLJUČEN IZMEĐU ABACUS DOO KAO KUPCA I MILENE JURIŠIĆ KAO PRODAVATELJA U KOJEM IZRIČITO NAVODE PREDMETNU SUGLASNOST NA PREDUGOVOR, ŠTO ZNAČI DA SU ZNALI DA JE SUGLASNOST MINISTARSTVA ZA PREDUGOVOR A NE UGOVOR I DA SU ZNALI KOLIKO JE TO PRAVNO VAŽNO JER BEZ TOGA NEMA PRAVNOG VALJANOG POSLA – UGOVORA NITI STJECANJA PRAVA VLASNIŠTVA OD POČETKA.

ISTO TAKO FIRMA ABACUS DOO IMA SVOJU PRAVNU SLUŽBU KAO I KRIVAJA DD PA SU NJIHOVI PRAVNICI ZNALI DA TAJ PRAVNI POSAO NIJE VALJAN NEGO NIŠTAV.

LADISLAVA ŠOŠIĆA SESTRA JE DIPLOMIRANA PRAVNICA U TOJ FIRMI. LAKO JE SHVATITI DA JE LADISLAV ŠOŠIĆ KAO VLASNIK I DIREKTOR FIRME ABACUS DOO I BRAT SVOJE PRAVNICE ZNAO DA NEDOSTAJE KUPOPRODAJNI UGOVOR.

ZNAO JE DA  JE U SUGLASNOSTI MINISTARSTVA PRAVOSUĐA NAVEDEN PREDUGOVOR.

ZNAO JE DA SE ANEKS NIJE PODNIO MINISTARSTVU PRAVOSUĐA NA SUGLASNOST.

ZNAO JE DA SE SUGLASNOST ODNOSI SAMO NA PREDUGOVOR I DA SE NE MOŽE PROTEZATI NA KUPOPRODAJNI UGOVOR I SVE OSTALO ŠTO STRANKE NAKON IZDAVANJA SUGLASNOSTI NAPIŠU I POTPIŠU TJ. ZAKLJUČE.

ZNAO JE ZA PRAVNE POSLJEDICE POVREDE STROGIH PRAVNIH PROPISA ( UREDBE I ODLUKE ).

SVAKI PRAVNIK TO ZNA I PRAVNA SLUŽBA MU JE TO PRETPOSTAVLJENO OBJASNILA.

IAKO JE TO SVE JAKO DOBRO ZNAO LADISLAV ŠOŠIĆ ZA SVOJU FIRMU ABACUS DOO TRGOVAO JE ZEMLJOM KUPUJUĆI JE  I UZ TO ZNAO DA SE RADI O APSOLUTNO NIŠTAVOM PRAVNOM POSLU IZMEĐU MILENE JURIŠIĆ I KRIVAJE DD I DA MILENA JURIŠIĆ NIJE MOGLA TO KUPITI NITI UKNJIŽITI PRAVO VLASNIŠTVA NA ZEMLJI.

ZNAO JE DA ONAJ TKO NIJE STEKAO PRAVO VLASNIŠTVA NE MOŽE NEPOSTOJEĆE PRAVO PRENIJETI NA DALJNJE OSOBE. SVE JE TO JAKO JAKO DOBRO ZNAO. IPAK JE S TIM TRGOVAO. KRŠEĆI STROGE PROPISE REPUBLIKE HRVATSKE.

NADLEŽNO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO DUŽNO JE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI POKRENUTI ODGOVARAJUĆE SUDSKE POSTUPKE KADA IMA SAZNANJA ZA POČINJENJE KAZNENOG DJELA I POČINITELJA, TE U SLUČAJEVIMA SKLAPANJA APSOLUTNO NIŠTAVIH ODNOSNO NIŠTETNIH PRAVNIH POSLOVA POKRENUTI ODGOVARAJUĆE UPRAVNE I PARNIČNE POSTUPKE, PA JE ZA OČEKIVATI DA ĆE NAKON OBJAVE OVOGA TEKSTA PODUZETI U GRANICAMA SVOJIH OVLASTI SLIJEDEĆE RADNJE I POSTUPKE:

 • POKRENUTI PARNICU U KOJOJ ĆE TRAŽITI DA SE OVI PRAVNI POSLOVI UTVRDE APSOLUTNO NIŠTAVIM  ( NIŠTETNIM ) JER SU PREKRŠILI STROGE ZAKONSKE PROPISE,
 • DA SE RADI SPREČAVANJA DALJNJE PRODAJE I OSTALOG PROMETOVANJA NA OVIM ZEMLJAMA ODREDI PRIVREMENA MJERA I ZABRANI SAV  PRAVNI PROMET NA TIM ZEMLJAMA – PRODAJA, HIPOTEKA, ZAKUP, NAJAM, GRAĐENJE I SVE DRUGO,
 • DA SE POKRENE POSTUPAK UKIDANJA PARCELACIJA ZA OVE ZEMLJE I SVE KATASTARSKI VRATI U PRVO STANJE, JER SU SVI DOKUMENTI IZ KATASTRA U MAKARSKOM SUDU I KATASTRU BAZIRANI NA NIŠTAVNIM UGOVORIMA,
 • DA SE VRATI UPIS NA RANIJE UPISANOG VLASNIKA PREDNIKA KRIVAJE DD,
 • DA SE ZATRAŽI DOKAZ OD PRAVNOG PREDNIKA KRIVAJE DD O NAVODNOM NAPLATNOM PRAVNOM PUTU STJECANJA OVIH ZEMALJA,
 • DA SE POKRENE POSTUPAK KOD MINISTARSTVA PRAVOSUĐA  I UPRAVNOG SUDA, RADI PONIŠTENJA SUGLASNOSTI NA PREDUGOVOR,
 • DA SE SASLUŠA TADAŠNJI MINISTAR PRAVOSUĐA STJEPAN IVANIŠEVIĆ ZAŠTO JE DAO SUGLASNOST NA PREDUGOVOR, JER TO STROGI PROPISI NISU PREDVIĐALI I DA LI SE SUGLASNOST NA PREDUGOVOR ODNOSILA NA ONE PRAVNE POSLOVE KOJE SU STRANKE ZAKLJUČILE POSLIJE SUGLASNOSTI (ANEKS I NAVODNO PRETVARANJE PREDUGOVORA U UGOVOR I OSTALO)
 • DA SE PRIBAVE UGOVORI IZMEĐU MILENE JURIŠIĆ I ABACUS DOO KOJIM JE ABACUS DOO KUPIO NEKRETNINE OD MILENE JURIŠIĆ,
 • DA SE POKRENU SVI SUDSKI I DRUGI POSTUPCI RADI NIŠTAVOSTI TIH UGOVORA JER JE ABACUS DOO SA SVOJOM PRAVNOM SLUŽBOM U KOJOJ RADI SESTRA DIREKTORA I VLASNIKA ABACUSA DOO ZNALA DA JE PRAVNI POSAO IZMEĐU MILENE JURIŠIĆ I KRIVAJE DD NIŠTAVAN, PA ZATO MILENA JURIŠIĆ NIJE MOGLA PRENIJETI VIŠE PRAVA NA ZEMLJI NA ABACUS DOO NEGO IH ONA IMA. POŠTO NA TEMELJU NIŠTAVOG POSLA NE MOŽE IMATI NIKAKVA VLASNIČKA NI DRUGA PRAVA OD POČETKA  TAKO NIJE MOGLA ONO ŠTO NEMA PRENIJETI NA ABACUS DOO.