Na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Makarske koja će se održati u petak, 29.ožujka, vijećnici će glasovati o sudskoj nagodbi sa tvrtkom Abacus d.o.o. u vlasništvu kontroverznog Ladislava Šošića…

Olma d.d. – Uskok / 401/2, stranica 128 do 133, naziv je poglavlja knjige Makarska Biro Korupcija, autora Zdenka Lučića iz Makarske. Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske Mladen Bajić 11. veljače 2004. godine zaradio je kaznenu prijavu od Ante Topića poduzetnika iz Makarske upravo radi čestice 401/2, površine 6.245 m2.  Poglavlje knjige detaljno obrazlaže problematiku nezakonitog preuzimanja poljoprivrednog zemljišta koje je poduzeće Olma d.d. kupilo od obitelji Bilić 28. listopada 1964. godine. Prethodno zemljište je obitelj Bilić stekla agrarnom reformom, odnosno Odlukom kotarske komisije za agrarnu reformu i kolonizaciju, a društvo Olma d.d.  predmetno zemljište stekla je naplatnim pravnim poslom od Obitelji Bilić.( Gradskim vijećnicima Grada Makarska preporuka za pročitati).

Atraktivna zemljišta u Makarskoj posebno su meta kolonijalista koji dolaze i ne biraju sredstva kako bi postali vlasnici. Kojim metodama se pojedinci služe, pobliže je portal Megamedia opisao u tekstovima koji se odnose na Ladislava Šošića, kontroverznog poduzetnika koji suradnjom s HDZ om slavi obljetnice HDZ-a na opljačkanoj Farmi koza u Vrgorcu. 31. kolovoza 2017. godine objavili smo tekst naslova „Ladislav i Marija Šošić – 21 obljetnica pljačke Farme koza u Vrgorcu“. Danas 2019. godine  može se slaviti 23. obljetnicu pljačke Farme koza u Vrgorcu, koja se poklapa s Prijedlogom sudske nagodbe, Prijedlogom Odlike  koja se priprema za Gradske vijećnike Grada Makarska za narednu sjednicu Gradskoga vijeća Grada Makarska. Dakle Gradonačelnik Makarske predlaže Gradskim vijećnicima da mu odobre potpisivanje  sudske nagodbe Grada Makarska i Abacus d.o.o. Vrgorac milijunske vrijednosti. Zbog užarenih telefona redakcije Megamedia u obvezi smo pojasniti detaljno tekstovima u nastavcima  što smjeraju gradonačelnik Jure Brkan i kontroverzni poduzetnik, vlasnik poduzeća Abacus d.o.o. iz Vrgorca. Koji vijećnici  Gradskoga vijeća Grada Makarska doprinose ovakvoj poslovnoj politici i ekspanziji gradnje u Makarskoj? Radi se djelom o sudionicima koji su predmet tekstova, knjiga koje opisuju nezakonite radnje u Makarskoj. Stoga je potrebito radi javnosti opisati njih ponaosob, njihove radnje-postupanja , kao i njihova djela, radi makarske povijesti i organiziranog kriminala koji svakim danom uzima sve više maha u ovom gradu.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18 i 14/18) Gradonačelnik  Grada Makarske, dana 21. ožujka 2019. godine, donosi  ZAKLJUČAK: Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti gradonačelniku za sklapanje Sudske nagodbe između Grada Makarske i Abacus d.o.o. (KLASA:700-01/19-01/25; URBROJ: 2147/01-04/1-19-1 od 21. ožujka 2019.g.) i dostavlja se Gradskom vijeću na usvajanje, Prijedlog Sudske nagodbe iz točke 1. ovog Zaključka razmatrali su članovi  Međustranačkog vijeća  Grada Makarske na sjednicama održanim dana 06. ožujka 2019.g  i 20. ožujka 2019.godine. Klasa:700-01/19-01/25, Urbroj: 2147/01-04/1-19-0, Makarska, 21. ožujka 2019.g. Gradonačelnik Jure Brkan, dipl.oec.,v.r.

Suska nagodba glasila bi ; PRIJEDLOg;  GRAD MAKARSKA, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, OIB: 53515145212, ( u daljnjem tekstu: Grad ili Stranka),i ABACUS, d.o.o., Vrgorac, Splitska 44, OIB: 67368419477,( u daljnjem tekstu: Društvo ili Stranka), ( u daljnjem tekstu kad se spominju zajedno: Stranke) Sklapaju slijedeću SUDSKA NAGODBA ( u daljnjem tekstu: Nagodba) UVODNE ODREDBE,Članak 1. 1.1.Polazeći od toga:

a)        Da su u tijeku parnični postupci između Grada i Društva, Trgovački sud u Splitu, poslovni broj, kako slijedi:

b)        Tužitelj  Društvo protiv tuženika Grada,  P-817/2013, radi predaje u posjed dijela k.č.401/2, k.o. Makarska-Makar, prikazanog i označenog  brojevima: 1,2,317,9,6,15,14,13,12,11,10,16, na grafičkom dijelu dopunjenog nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka geodetske struke Jurice Tomića od 12.srpnja 2016.godine;

c)         Tužitelj Društvo  protiv tuženika Grada, P-119/2017.radi naknade štete u iznosu od 148.892,90 kn;

d)        Tužitelj Društvo protiv tuženika Grada,  P-700/16, radi isplate iznosa od 188.496,71 kn.

e)        Tužitelj Društvo protiv tuženika Grada, P-97/2014, radi naknade štete u iznosu od 2.106.567,83 EUR-au kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja;

f)         Da Grad i Društvo imaju sporove i da nemaju uređene imovinsko-pravne odnose glede nekih nekretnina koje se nalaze na području Grada , a koje sporove i imovinsko-pravne odnose žele Nagodbom urediti ( u daljnjem tekstu: Uređenje odnosa);

g)        Da je Uređenje odnosa preduvjet pune provedbe Plana ulaganja u razvoj Grada, poglavito u uređenju prometnica  na području Grada;

h)        Da je Uređenje odnosa i svekolika provedba Plana ulaganja i posljedični rast i razvoj Društva u interesu Društva, ali i Grada, jer će ostvarenje  Plana ulaganja u razvoj Grada rezultirati značajnim doprinosom proračunu Grada i zadovoljstvu građana;

i)          Da stranke žele Uređenje odnosa te time otkloniti značajne neizvjesnosti u međusobnim odnosima koje su zapreka  kvalitetnog razvoja Stranaka, okončati sporenja  te urediti sva svoja međusobna prava i obveze  na dobrobit Grada i Društva.

1.2. Stranke su se uzimajući u obzir gore navedene  temeljne pretpostavke koje čine sastavni dio ove Nagodbe, dogovorile kako slijedi: PREDMET NAGODBE Članak 2. Ovom Nagodbom Stranke u cijelosti uređuju  sve svoje imovinsko-pravne  odnose i rješavaju sve međusobne  prijepore  radi čestica Grada i čestica Društva i prostorno-planske dokumentacije. Okončanje sudskih postupaka Članak 3. 3.1.U pravnoj stvari P-817/2013., Društvo povlači tužbu i odriče se tužbe i tužbenog zahtjeva u cijelosti, a Grad se obvezuje Društvu platiti iznos od 32.657,00 kuna, u roku od 30 dana od dana potpisa ove Nagodbe;

3.2.U pravnoj stvari P-119/2017., Društvo povlači tužbu i odriče se tužbe i tužbenog zahtjeva u cijelosti, a Grad se obvezuje  Društvu naknaditi štetu u iznosu od 143.496,71 kn i platiti parnični trošak u iznosu od 8.130,00 kn, sve u roku od 30 dana od dana potpisa ove Nagodbe. 3.3. U pravnoj stvari P-97/ 2014., Društvo povlači tužbu i odriče se tužbe i tužbenog zahtjeva u cijelosti,  a Grad se obvezuje Društvu platiti  parnični trošak u iznosu od 496.513, 63 kn u roku od 30 dana od dana potpisa ove Nagodbe. 3.4.U pravnoj stvari  P-700/16, Društvo povlači tužbu i odriče se tužbe i tužbenog zahtjeva u cijelosti,  a Grad se obvezuje Društvu platiti  parnični trošak u iznosu od 11.610,00 kuna,  u roku od 30 dana od dana potpisa ove Nagodbe. Uređenje ostalih imovinsko-pravnih odnosa Članak 4. 4.1.Grad se obvezuje platiti Društvu iznos od 250.000,00 kn radi zadržavanja projektiranje trase prometnice (na dijelu ulice Stari Velikobrdski put u Makarskoj)u predmetu : „Priključak POS-a na D 8 u Makarskoj-Procjena“ , Opis radova,  sve temeljem Troškovnika/ Procjene Platea konzalting d.o.o., oznaka TKP, ožujak 2019., s kojim su Stranke upoznate i koji im je uručen. 4.2. Grad Makarska će sukladno Zakonu, propisima i svojim ovlastima  pokrenuti postupak  izmjene i dopune PPG Makarske, na način da se fizički dio č.zem. 401/2 k.o. Makarska Makar, koji je u vlasništvu Društva, prenamjeni  iz postojećeg  „ zaštitnog zelenila“ u zemljište namjene građevinsko područje unutar naselja,  zona  mješovite namjene. 4.3. Grad je pokrenuo postupak izmjene i dopune  PPG Makarske. 4.4.Grad će građevnu dozvolu Društvu izdati/rješavati u zakonskom roku i postupku, čim Društvo Gradu podnese potpuni zahtjev za izdavanje građevne dozvole. Članak 5. 5.1. Grad priznaje Društvu da je isključivi vlasnik dijela k.č.401/2, k.o. Makarska-Makar, u površini od 1980 m2,  pobliže prikazanog na skici Geodetskog ureda „Horvat- Dobrinj“ iz kolovoza 1998.godine, dok Društvo za uzvrat priznaje Gradu Makarska da je isključivi vlasnik preostalog dijela  k.č.401/2, k.o. Makarska-Makar, u površni od 420 m2, a   koji je stekao po osnovu ugovora o zamjeni  sklopljen između  Župe sv. Marka sa Gradom Makarska, dana  15.ožujka 2000.godine. 5.2 Društvo ustupa Gradu dio svoje k.č.401/2, označen brojevima 1,2,3,17,9,6,15,14,13,12, 11,10,16,1 na grafičkom dijelu dopunjenog nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka geodetske struke Jurice Tomića od 12. srpnja 2016.godine, kao sastavnog dijela ove nagodbe, a Grad za uzvrat Društvu  u istoj površini ustupa  dio  svoje k.č.401/2, pobliže prikazan na  skici prijedloga formiranja nove građevinske čestice, označenog plavom linijom i brojevima 1,2,3,4,5,1, kao sastavnom dijelu ove nagodbe. 5.3.Društvo ovlašćuje Grad da bez njegove daljnje privole i/ili suglasnosti u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Makarskoj, Zemljišnoknjižni odjel Makarska ishodi prijenos i uknjižbu prava vlasništva na svoje ime  i za svoju korist nekretnine iz čl.5.ove Nagodbe. 5.4.Grad daje suglasnost Društvu da u fazi projektiranja i dobivanja građ. dozvole, za slučaj da nema izravan pristup svog dijela k.č.401/2 na javnu površinu,  može to ostvariti  preko dijela k.č.401/2 u vlasništvu Grada.

Izjave i jamstva Stranka,Članak 6. Stranke se obvezuju  na međusobnu suradnju i svaku potrebnu pomoć u provedbi i ispunjenju  svih obveza iz ove Nagodbe, poglavito pri uknjižbi prava vlasništva  na nekretninama te će jedna drugoj  Stranke pružiti  svaku pomoć i potporu uključujući davanje  izjava i  na drugi način.  Članak 7. 7.1.Stranke izjavljuju i jamče da su sve izjave i jamstva  navedene u ovoj Nagodbi  dobroj vjeri, istinita, točna i nedvosmislena na dan sklapanja ove Nagodbe. 7.2.Stranke međusobno izjavljuju i jamče da su poduzele te da će u dobroj vjeri  i bez odlaganja  poduzeti  sve potrebne pravne i druge radnje s ciljem valjanog prihvaćanja i ispunjenja preuzetih obveza iz ove Nagodbe  te da ispunjenje preuzetih obveza po ovoj Nagodbi  neće dovesti do  kršenja ili povrede  bilo kojeg zakona, drugog propisa, ugovora ili ugovornih ograničenja na koje su se obvezale..

OPĆE ODREDBE, Cjelovitost Nagodbe Članak 8. Ova Nagodba  sadrži potpuni i cjeloviti dogovor Stranaka, te se potpisom ove Nagodbe  isključuju svi prethodni dogovori, usmeni i/ ili  pisani uglavci  postignuti među Strankama. Djelomična nevaljanost- Salvatorna klauzula  Članak 9. 9.1. Ako sud ili drugo mjerodavno tijelo utvrdi da je neka odredba ove Nagodbe bila ili je postala ništetna, nevaljala ili neprovediva, izdvojiti će se iz ove Nagodbe koja će u preostalom dijelu ostati na snazi, proizvodeći pravne učinke. 9.2. Ako dođe do nevaljanosti ili neprovedivosti jedne ili više odredbi ove Nagodbe, uključujući i slučajeve iz prethodnog stavka ovog članka, Stranke se obvezuju bez odlaganja pristupiti zamjeni ništetnih, nevaljanih ili neprovedivih odredbi Nagodbe drugim odredbama Nagodbe, vodeći pri tome računa da se izmijenjenim odredbama na zakonit i dopušten način postigne ista ili približno ista svrha i/ili namjera ništetne, nevaljane ili neprovedive odredbe ove Nagodbe, imajući u vidu iskazanu namjeru i interese Stranaka.

Troškovi, Članak 10. 10.1. Svaka Stranka snosi svoje troškove nastale tijekom pripreme, sklapanja i provedbe ove ,Nagodbe, izuzev obveze plaćanja PDV-a koji snosi grad.10.2. U znak suglasnosti i prihvaćanja svih gore navedenih prava i obveza iz ove Nagodbe, Stranke potpisuju Nagodbu. GRAD MAKARSKA Jure Brkan, gradonačelnik Makarska

U narednom tekstu objaviti ćemo pravno mišljenje o prethodnim aktivnostima političara i poduzetnika, zaključke sa sjednica održanih 6.ožujka i 20.ožujka 2019. godine, Međustranačkog vijeća koji su usuglasili nacrt  Sporazuma, Ugovora… koji su svakako štetni za građane Grada Makarske kao porezne obveznike. Pravna služba portala Megamedia dobila je i pravno mišljenje o vlasništvu predmetnog zemljišta, gdje se nesporno može zaključiti da je predmetno zemljište predmet sudskoga spora Općinskog suda u Makarskoj po zabilježbi Z-3584/14. Tužitelj Olma d.d. Makarska, a tuženik Abacus d.o.o. Ravča, Rebinje glavice b.b. (NASTAVLJA SE…)