Zašto NE reciklažnom dvoršitu, sortinici i odlaganju građevinskog otpada  na prostoru Garduna (lokacije Gardun-Vojnić, lokacija uz pročiščivač voda na Cetini)?

Prema Arhuškoj  konvenciji  koje je i HR potpisnik općine nemaju pravo gospodarenjem otpada bez sudjelovanja javnosti, u tom svjetlu je pokrenuta građanska inicijativa kojom su stanovnici Garduna i Vojnića  proučili sve javno dostupne dokumente (PLAN GOSPODARENJA OTPADOM GRADA TRILJA ZA RAZDOBLJE OD 2017.-2022. GODINE ;  III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA  GRADA TRILJA te STRATEŠKI RAZVOJNI PROGRAM GRADA TRILJA 2015.- 2020.)  te odlučili reagirati iz više razloga, pišu u priopćenju članovi  građanske inicijative NE RECIKLAŽNOM DVORIŠTU, SORTIRNICI I RECIKLAŽNOM DVORIŠTU GRAĐEVINSKOG OTPADA (OPASNOG I NEOPASNOG) GARDUN – VOJNIĆ. Javnosti nije bila dostupna studija utjecaja za okoliš koja je nužna pri stvaranju bilo kakvog projekta gospodarenja otpadom,  te takva nikad nije niti izrađena. Prema izjavi nadležnih predviđena lokacija se nalazi uz pročiščivač voda na Cetini.  Prema nacrtu prostornog plana na prostoru u općinskom vlasništvu Gardun-Vojnić predviđena su tri reciklažna dvorišta. U Planu gospodarenja otpadom je navedeno da će se u naselju Gardun izgraditi reciklažno dvoršite, sortinica i prostor za odlaganje građevinskog otpada. Također je navedeno da će se naručiti studija procjene sadržine otpada koji sadrži azbest uz napomenu da se na području Grada neće graditi odlagalište azbesta.  Uz sve to do kraja 2017. godine predviđene su edukativne radionice i izrada propagandnih materijala o važnosti savijesnog odlaganja otpadom (koje nikad nisu održane).

Građanska inicijativa je ustanovila da se lokacija lokacija uz pročiščivač voda na Cetini nalazi na području ekološke mreže  Natura 2000 što znači  da se nalazi  na  području značajnom  za očuvanje i ostvarivanje povoljnog stanja divljih vrsta ptica od interesa za Europsku uniju, kao i njihovih staništa te područja značajna za očuvanje migratornih vrsta ptica, a osobito močvarna područja od međunarodne važnosti (Područja očuvanja značajna za ptice – POP). To je najveća koordinirana mreža područja očuvanja prirode u svijetu. Hrvatska je postala dio NATURE 2000 pristupanjem EU. Laičkim jezikom TU SE NE SMIJE GRADITI!!!  ( http://www.bioportal.hr/gis/ )

Lokacija Gardun-Vojnić Industrijsko-zanatska, komunalno servisna namjena  (14,50 ha) također niti  u kojem pogledu nije prikladna za predloženu namjenu. Riječ je o česticama u privatnom i općinskom vlasništvu koje su dosada imale isključivo poljoprivrednu namjenu. U njihovoj neposrednoj blizini je zaseok Krivače, Mamuti i Šurkove staje koji se može smatrati draguljom tradicijskog graditeljstva s minimalnim brojem intervencija modernog graditeljstva.  Nalazi na seoskoj komunikaciji između dvije najznačajnije kulturne znamenitosti općine Trilj. Z-2315 Trilj Arheološko nalazište Gardun i  Z-5289 Trilj Utvrda Nutjak i arheološko nalazište. Geološka podloga predložene lokacije nije pogodna za predloženu namjenu.    Na području Garduna nalaze se s pčelinjaci koji su stanište ugrožene medonosne sive pčele te bi njihovu ispašu bilo kakva komunalno servisna namjena ozbiljno ugrozila.

Smatramo da niti jedan dio područja  Garduna nije pogodono za razvoj industrijsko zanatske ili komunalno servisne zone. Područje Garduna svojim specificnostima je izuzetno zanimljiva i posebna krajobrazna cjelina i  može se ocijeniti unutar podijele kulturnih krajolika čak u tri kategorije: •povijesno ruralni i poljodjelski krajolik; krajolik utvrde; krajolik arheološkog područja.

U tom svijetlu gospodarske aktivnosti koje su prikladne za područje Garduna mogu biti vezane jedino uz turizam, kulturu,  sport i ekologiju koje u niti u najmanjem postotku ne mogu ugroziti  život, rad i sigurnost ljudi i imovine, odnosno vrijednosti čovjekova okoliša, te kulturnih dobara ili narušavati osnovna obilježja krajobraznih cjelina.

Predlažemo da se za prostor Garduna predvide aktivnosti koje bi štitile tradicijsku i kulturnu baštinu i autentični krajolik. Takve aktivnosti uključivale bi revitalizaciju starih zanata, poljoprivrednih vještina i običaja te  povijesno kulturne manifestacije. Uključivanje u međunarodne projekte kojima se štiti kulturni krajolik.

Mi se zalažemo za reciklažno dvorište, ali NE na lokaciji koja je službeno objavljena na stranicama Grada Trilja u nacrtu „Plana gospodarenja otpadom Grada Trilja za razdoblje 2017-2022 godine .“ te u nacrtu dokumenta „III. Izmjene i dopune postornog plana uređenja grada Trilja“.

Ne želimo da jedinstveni krajolik koji tvori Gardun bude narušen neprikladnim namjenama   i  aktivnostima. Ne smijemo dozvoliti da se o Cetini priča kao o uspomeni  koja je nekad bila divna, čista, pitka, gdje su nekad živjele brojne ptice i koja je bila dom raznim vrstama riba. Nije naša,  posudili smo je od naših praunuka, zaključuje se u priopćenju.

1 KOMENTAR

  1. Uhvatite tog hdz guzicara Sipica i sa mosta u Cetinu da se malo ohladi, koji uhljeb i jos uz to bivsi skoro pop, veliki domoljub i heroj na svakom skupu i dogadaju od hdz, za pusku ne zna kako izgleda al je na svakom bojnom polju polagao vjence, guzicar glasao za GMO i za gazdu, doci ce ti to na naplatu sugavac jedan

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime