Vatrogasno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Zadar raspisalo je natječaj za imenovanje zapovjednika

Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zadar, uz prethodnu suglasnost zapovjednika Vatrogasne zajednice Zadarske županije, imenuje gradonačelnik Grada Zadra na mandat od 5 godina.

Osoba koja se kandidira za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Zadar, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, mora:

– imati hrvatsko državljanstvo

– imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij te najmanje pet godina iskustva na poslovima vatrogasaca s posebnim ovlastima i odgovornostima, uz iznimke sukladno članku 51. i 122. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19)

– imati posebno zdravstveno stanje i psihičku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove

– imati posebno propisanu razinu tjelesne i motoričke sposobnosti

– imati uvjerenje da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti (glava XXI.), kaznena djela protiv imovine (glava XXIII.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15., 101/17. i 118/18.)

– imati uvjerenje da nije kažnjavana za kaznena djela protiv života i tijela (glava X.), kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine (glava XX.) i kaznena djela protiv službene dužnosti (glava XXV.), a koja su propisana Kaznenim zakonom (Narodne novine br. 110/97., 27/98. – ispravak, 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

– imati položen stručni ispit za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima, odnosno za vođenje vatrogasnih intervencija.