Mnogobrojne interpretacije u javnosti kako su Grad Zadar, odnosno zaštitarska služba, postupili protuzakonito u slučaju udaljavanja vijećnika Marka Pupića Bakrača sa sjednica Gradskog vijeća održanih 11. srpnja i 2. listopada 2014. godine, netočne su.

Grad Zadar je temeljem Ugovora, koji je sklopio sa zaštitarskom tvrtkom “Budno oko security” d.o.o. iz Zadra, ugovorio poslove tjelesne zaštite imovine i osoba u zgradi Grada Zadra, Narodni trg 1, sukladno Zakonu o privatnoj zaštiti. Sukladno članku 33. Zakona o privatnoj zaštiti Republike Hrvatske „ čuvar i zaštitar će upozoriti osobu koja svojim ponašanjem, djelovanjem ili propuštanjem dužne radnje može dovesti u opasnost svoju sigurnost ili sigurnost druge osobe ili sigurnost imovine, narušiti javni red i mir ili ako se opravdano očekuje da bi ta osoba mogla počiniti ili izazvati drugu osobu da počini kazneno djelo ili prekršaj.

Zapovijed se izdaje radi:

  1. otklanjanja opasnosti za život i osobnu sigurnost štićenih osoba
  2. otklanjanje opasnosti za štićenu imovinu
  3. sprječavanja izvršenja kaznenih djela i prekršaja, hvatanja njihovih počinitelja i osiguranja tragova tih djela koji mogu poslužiti kao dokaz
  4. održavanja reda i mira i uspostavljanja narušenog reda i mira
  5. zaprječavanja pristupa ili zadržavanja na prostoru ili objektu koji se štiti
  6. sprječavanja i otklanjanja posljedica u slučaju opće opasnosti prouzročene elementarnim nepogodama, epidemijama ili drugim oblicima ugrožavanja opće sigurnosti

Upozorenja i zapovijedi se daju usmeno ili pisano, pokretima i postavljanjem tijela ( pokazivanjem ruku i sl.)” U članku 39. Zakona o privatnoj zaštiti Republike Hrvatske izrijekom stoji: “Pod tjelesnom snagom u smislu ovoga Zakona smatra se uporaba različitih zahvata borilačkih vještina ili njima sličnih postupaka na tijelu druge osobe, kojima je cilj odbijanje napada ili svladavanje otpora, uz nanošenje što manjih štetnih posljedica. Zaštitari mogu u obavljanju poslova tjelesne zaštite upotrijebiti tjelesnu snagu, ako drugačije ne mogu:
– odbiti protupravni i neposredni napad kojim se ugrožava njihov život ili život osoba koje čuvaju
– odbiti protupravni i neposredni napad usmjeren na uništenje i umanjivanje vrijednosti imovine koju čuvaju, a da pritom štetne posljedice ne budu veće od prijetećih.
Tjelesnu snagu zaštitari mogu upotrijebiti radi svladavanja otpora, sprječavanja bijega I AKO ZAKONITO IZDANA UPOZORENJA I ZAPOVIJEDI NE JAMČE USPJEH.”
Vijećnik Marko Pupić Bakrač, na obje sjednice, nije postupio po izrečenoj disciplinskoj mjeri, koju mu je izrekao Predsjednik Gradskog vijeća, temeljem članka 85. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Zadra. U članku 85. , stavak 3. i stavak 4., Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Zadra izrijekom stoji : “Kada je vijećniku izrečena stegovna mjera udaljavanja sa sjednice Vijeća, vijećnik je dužan ODMAH napustiti sjednicu. Ako se vijećnik nakon izricanja ove mjere ne udalji sa sjednice, predsjednik Vijeća će odrediti stanku ili prekinuti sjednicu i naložiti da se vijećnik udalji iz dvorane sa sjednice.”
Slijedom navedenog u slučaju, kad se vijećnik nakon izrečene disciplinske mjere odbija udaljiti sam, udaljit će ga zaštitarska služba s kojom Grad Zadar ima zaključen ugovor. U oba slučaja zaštitarska je služba postupila prema Zakonu o privatnoj zaštiti.

pročelnica Ureda Grada Mirjana Zubčić, dipl. iur.